You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 11, 2019 - 16:00
Sted: Mødelok. 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Formanden vil orientere om afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.
  Handicaprådet, 11-04-2019, pkt. 1
  Peter Vonsild orienterede om tilgængelighedsproblemer på Kildegården, og om manglende information og skiltning om adgangsvej til beboere ved Hyrdehøjs butikscenter.

  Fraværende:
  Kjeld Borne, Bruno Sander Nielsen, Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 2 Drøftelse af Budget 2020

  Handicapraadets_bemaerkninger_til_Budget_2020-forhandlingerne.pdf Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Oekonomiudvalget.pdf Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Anbefalinger_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf NOTAT_Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Skole-_og_Boerneudvalget.pdf

  Pkt. 2

  Drøftelse af Budget 2020-2023

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet drøfter arbejdet med Budget 2020-2023 og de forslag til besparelser, som er fremlagt til udvalgsmøderne i april.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Besparelserne blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder er fortsat på udvalgenes aprilmøder og fremlægges til en første, udvalgsvis afrapportering på byrådets forårsseminar i april.
  Til hvert udvalgsmøde har i april været et dagsordenspunkt ”Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023” med et tilhørende bilag fra forvaltningen.
  Der er vedhæftet bilagene som var til udvalgsmøderne i Økonomiudvalget, Beskæftigelse og Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Skole- og børneudvalget.
  På hjemmesiden er referater fra de enkelte udvalgsmøder her:
  https://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/udvalg-og-referater
  På mødet vil blive givet en nærmere orientering om arbejdet med budget 2020-2023.
  Handicaprådet, 11-04-2019, pkt. 2
  Handicaprådet drøftede såvel budgetprocessen som de foreliggende spareforslag. Forslagene er så overordnet beskrevet, at det er svært at gennemskue de konsekvenser, der må følge for borgere med handicap, psykiske problemer m.m.
  Der var enighed om at sende bemærkninger til byrådet, hvor der opfordres til, at byrådet spørger ind til de helt konkrete konsekvenser for borgere med handicap, som måtte følge af de forskellige spareforslag.
  DH-medlemmerne gør særligt opmærksom på følgende:
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
  · Vi er meget positive over for forslaget om optimerede og differentierede rehabiliterende forløb, hvorved en række sundheds- og plejefaglige indsatser kan koordineres og optimeres i langt højere grad end i dag.
  · Derimod er vi bekymrede for forslaget om at fjerne trivselsmidler til medarbejdere på ældre- og handicapområdet, da det er væsentligt at kommunen også fremover kan skaffe den nødvendige arbejdskraft til disse områder, hvor der vil komme flere og flere borgere med behov på grund af den demografiske udvikling.
  · Vi er også meget bekymrede for forslaget om at fjerne indsats for gener efter hjernerystelse, da det i de seneste år er blevet klart, at en hjernerystelse kan få fatale konsekvenser, hvis man ikke får lidelsen behandlet rigtigt fra starten. I værste fald kan det medføre uarbejdsdygtighed hos borgeren.
  · Endelig er vi imod forslaget om ændret serviceniveau i hjemmeplejen i form af at rengøringsfrekvensen nedsættes fra hver 2. til hver 3.uge. For mange af vore medlemmer med svære funktionsnedsættelser og ingen pårørende vil det være meget problematisk, at f.eks. badeværelset kun rengøres hver 3. uge. Vi vil derfor foreslå, at der kan foretages individuel vurdering af rengøringsbehovet.
  På Skole- og Børneudvalgets område
  · Vi er bekymrede for de anførte store besparelser på specialundervisningsområdet, ligesom der stadig er ”potentiale for store forbedringer” i inklusions-sporet i folkeskolen.
  Brevet til byrådet er vedhæftet som bilag.

  Fraværende:
  Kjeld Borne, Bruno Sander Nielsen, Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 3 Orientering om tilsyn på socialområdet

  Pkt. 3

  Orientering om tilsyn på socialområdet

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en kort orientering om tilsyn på socialområdet i 2018.

  Sagsfremstilling

  På beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 4. april 2019 var to sager om gennemførte tilsyn på socialområdet i 2018.
  Den ene type tilsyn udføres af Socialtilsyn Øst, som en gang årligt gennemfører driftsorienterede tilsyn på botilbud og botilbudslignende tilbud.

  Den anden type tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med patientsikkerheden, dvs. de sundhedsmæssige forhold som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

  For hvert besøg udarbejdes der en rapport, og en gang om året udarbejdes en redegørelse fortilsynene, som drøftes i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  På udvalgets møde den 4. april 2019 blev de to tilsynstyper behandlet som punkt 54 og 55 på dagsordenen, som kan ses her: https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-04-04-2019-kl-1630

  De enkelte tilsynsrapporteroffentliggørespå Roskilde Kommunes hjemmeside og kan følges løbende hen over året her:
  https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/tilsyn-paa-sociale-tilbud-paa-voksenomraadet-i-roskilde-kommune

  Handicaprådet, 11-04-2019, pkt. 3
  Der blev gjort opmærksom på, at tilsynet har peget på utidssvarende boliger og behov for forbedrede udearealer.
  Fraværende:
  Kjeld Borne, Bruno Sander Nielsen, Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 4 Eventuelt

  Pkt. 4

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 11-04-2019, pkt. 4
  Der var ikke noget til dette punkt.

  Fraværende:
  Kjeld Borne, Bruno Sander Nielsen, Hans-Henrik Kjølhede