You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 12, 2019 - 16:00
Sted: Mødelok. 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Dialogmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 1

  Dialogmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Handicaprådet

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Det årlige dialogmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Handicaprådet blev udsat fra juni til afholdelse i forbindelse med Handicaprådets møde den 12. september.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter emner af fælles interesse.
  Der er tradition for at afsætte en ½ time til dialogmødet.
  Fra Handicaprådet ønskes en drøftelse af:
  - Høring af budgetforslaget 2020-23
  - Status for FGU

  Handicaprådet, 12-09-2019, pkt. 1
  Bent Jørgensen og Susanne Lysholm Jensen deltog fra BSU.
  Om budgetforslaget:
  Det blev oplyst, at der ikke er politisk afklaring på det samlede budget endnu. Forventes at ske på byrådets budgetseminar den 5.-6. oktober. BSU-budgetområde forventes ikke at blive så besparelses-ramt som udvalgets andel af budgettet ellers vil tilsige.
  På socialområdet sigtes på at investere i tiltag, der fremadrettet kan bidrage til en udgiftsdæmpning. Der er udsigt til budgetunderskud på 35 mio.kr. i 2019. Hidtil har kassebeholdningen kunne dække budgetunderskud. Det er der næppe mulighed for med det forventede underskud for 2019.
  Der er ikke demografi-tilpasning af socialbudgettet.
  Handicaprådet må meget gerne byde ind med fremadrettede forslag inden 5.-6. oktober.
  Om FGU:
  Der er tilmeldt 70-80 elever i august 2019. De er startet på Base 4000 indtil der bliver plads på BOMI. Der vil være opmærksomhed på STU’en og FGU’en fremadrettet.
  Spørgsmål om brug af fleksjob: Jobcentret er meget opmærksomme på ordningen og forsøger af skaffe dem. Oplyst at der er mange på ledighedsydelse, som er en venteposition til et fleksjob. Gerne fremme indsatsen.
  Emnet tages op på handicaprådsmøde.
  Som emne til næste dialogmøde ønskes at temadrøfte botilbudsområdet, vores egne botilbud og brug af eksterne tilbud.

  Fraværende:
  Mette Heidemann, Joy Torpdahl, (Lene Damborg Ibsen deltog som stedfortræder), Kristina Mikkelsen, Ivan Hyllested

 • Pkt. 2 Gensidig orientering

  Pkt. 2

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer og sekretariatet giver orientering fra afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.

  Handicaprådet, 12-09-2019, pkt. 2

  Arbejdsgruppens forslag til kriterier for Handicapprisen eftersendes til skriftlig høring.

  Peter Vonsild og Dansk Blindesamfunds Ungdom har deltaget i Roskilde Festival for at forbedre forholdene for blinde- og svagtseende. Det har været en god og givende oplevelse.

  Det blev oplyst. at Handi-festivalen tidligere har modtaget støtte fra Roskilde Kommune fra Musikby-strategiby-puljen. Men er nu stillet i udsigt, at der ikke bliver et tilskud i 2020. Bliver behandlet igen på udvalgsmøde for at finde de 150.000 kr.

  Fraværende:

  Mette Heidemann, Joy Torpdahl, (Lene Damborg Ibsen deltog som stedfortræder), Kristina Mikkelsen, Ivan Hyllested

 • Pkt. 3 Høring af budgetforslag 2020-23

  Pkt. 3

  Høring af budgetforslag 2020-23

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal afgive høringssvar på budgetforslag 2020-23 senest den 13. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Den 12. august blev sendt mail til Handicaprådet om budgethøringen med denne information:
  ”Høringen af budget 2020 er gået i gang. Høringsperioden løber frem til 13. september 2018.
  Høringsmaterialet kan man finde på kommunens hjemmeside på www.roskilde.dk/budgethoering2020

  Det er også på denne hjemmeside-adresse, at man som høringsberettiget indsender sit høringssvar. Man skal udfylde, hvem man afgiver høringssvaret på vegne af og derefter uploade sit høringssvar som en pdf-fil. Når høringssvaret er sendt, vil man modtage en kvitteringsmail, og høringssvaret vil umiddelbart derefter være synligt på samme hjemmeside.”
  På grund af afbud fra Joy Torpdahl er områdeleder Tina Boel Reugboe inviteret til at deltage i denne del af mødet for at besvare evt. spørgsmål til budgetforslag vedrørende socialområdet.
  Handicaprådet, 12-09-2019, pkt. 3
  På baggrund af spørgsmål og kommentarer på mødet til budgetprocessen og budgetblokkene, er der efterfølgende afgivet dette høringssvar:

  Handicaprådet ser ikke denne høring som høring af et samlet budgetforslag. Der er kun forelagt besparelsesforslag, som Handicaprådet kommenterer på nedenfor. Handicaprådet ønsker derfor, at der bliver en supplerende høringsperiode efter byrådets budgetseminar den 4.-5. oktober, således der bliver mulighed for at kommentere de yderligere budgetfor­slag, der kan foreligge efter byrådsseminaret.
  Handicaprådet vil indledningsvis påpege, at der er et strukturelt budgetunderskud på vok­sensocialområdet. Det har eksisteret gennem flere år, ligesom forelagte benchmark-analyser viser, at socialområdet allerede har lavere udgifter end andre kommuner, hvorfor besparelser på området vil svare til at skulle pille hår af en skaldet. Det strukturelle budget­underskud bør rettes op på permanent basis fremover.
  Til de budgetblokke, der er i høring på nuværende tidspunkt har Handicaprådet følgende kommentarer:
  Blok 3120b: Forslaget bør udgå, da udbud ikke er muligt.
  Blok 4116: Fra temanalysen på børn- og ungeområdet. På baggrund af oplysninger om Århus Kommunes erfaringer med NEST-klasser er Handicaprådet positiv overfor, at så­danne også etableres i Roskilde. Handicaprådet ønsker dog nærmere oplysninger om det faglige og organisatoriske setup for NEST-klasser. Handicaprådet er også interesseret i at blive hørt vedr. arbejdet med den nævnte ”ensartet model for takstberegning på kommu­nens specialskoler”.
  Blok 4121: Hyppigere opfølgning i borgersager, som giver tidligere indsatser, som der er dokumentation for har god virkning for borgeren og udgifterne.
  Blok 7105: Omhandler retteligt hjernerystelser, og ikke hjerneskade. Handicaprådet kan ikke tilslutte sig denne reduktion uden der foreligger en beskrivelse af konsekvenserne. At der ikke foreligger evidens er ikke ensbetydende med, at tilbuddet ikke har en virkning. For tiden er der megen opmærksomhed om at håndtere hjernerystelser tidligt og forsvarligt, så varige skader undgås.
  Handicaprådet ser frem at kommentere på de budgetforslag, som byrådet udarbejder efter­følgende.

  Høringssvaret kan læses på:
  https://roskilde.dk/hoeringer/hoering-af-forslag-til-budget-2020#hearing-response-list

  Fraværende:
  Mette Heidemann, Joy Torpdahl, (Lene Damborg Ibsen deltog som stedfortræder), Kristina Mikkelsen, Ivan Hyllested
  Under pkt. 3 deltog: Tina Boel Reugboe, områdeleder socialområdet, Hanne Rebsdorf, afsnitsleder Ungeafsnittet, Mette Seebach, souschef Skole og Klub.

 • Pkt. 4 Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Pkt. 4

  Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af afbud fra Handicaprådet til deltagelse i Sundhedsdagen 2019 drøftes deltagelse i eventuel Sundhedsdag fremover.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet havde tilmeldt sig med en bod til Sundhedsdagen den 31. august i år. Imidlertid var der ingen fra rådet, der havde tilmeldt sig en arbejdsgruppe til at planlægge boden og det, der skulle præsenteres i boden. Efter en drøftelse mellem sekretariat og formand besluttede formanden derfor, at rådet ikke deltog i årets Sundhedsdag.
  Flere af DH-medlemmerne i forvejen engageret via egen handicap/-patientforening i en bod på Sundhedsdagen.
  Der ønskes en drøftelse af, om Handicaprådet fremadrettet skal være interesseret i at deltage i en eventuel Sundhedsdag næste år.
  Handicaprådet, 12-09-2019, pkt. 4
  Peter Vonsild oplyste, at det var nødvendigt at aflyse Handicaprådets deltagelse i sidste øjeblik pga manglende tilmelding. Primært fordi man er optaget i egne foreningers bod på dagen.
  På spørgsmål om det er vigtigt at være repræsenteret på denne dag, tilkendegives at det er fint med de enkelte foreningers deltagelse, og sværere at finde en fællesnævner i Handicaprådet.
  Endelig beslutning om deltagelse afventer til at se eventuel ændring i selve konceptet for Sundhedsdagen. I givet fald kan det overvejes, at Handicaprådet står for en event i det store telt frem for at have en bod.

  Fraværende:
  Mette Heidemann, Joy Torpdahl, (Lene Damborg Ibsen deltog som stedfortræder), Kristina Mikkelsen, Ivan Hyllested

 • Pkt. 5 Eventuelt

  Pkt. 5

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 12-09-2019, pkt. 5
  Peter Vonsild oplyste, at endnu en person faldet på Kildegården pga for dårlig mærkning af niveau-forskelle. Kjeld Borne nævnte i den anledning, at han oplever at retningslinierne for tilgængelighed ikke bliver efterlevet, når opgaver udføres af eksterne entreprenører.
  Der er ønske om en ny guidet tilgængeligheds-tur med Teknik- og Miljøudvalget.

  Fraværende:
  Mette Heidemann, Joy Torpdahl, (Lene Damborg Ibsen deltog som stedfortræder), Kristina Mikkelsen, Ivan Hyllested