You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 12, 2019 - 16:00
Sted: Mødelok. 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariatet.

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer og sekretariatet giver kort orientering fra afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.
  Siden sidste møde har der bl.a. været høringer om:
  - Forslag til Ældre- og Værdighedspolitik (frist 10. november)
  - Forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse (frist 10. december)
  I forlængelse af sag på Skole- ogBørneudvalgets møde den3. december 2019 har formanden bedt om en orientering om, hvordan DH-medlemmerne bliver involveret i forberedelsen af en række sager, der er nævnt under punkt 163 for den kommende tid, herunder specielt:
  - Politik på Skole- og Børneudvalgets område
  - Ressourcetildelingsmodel for specialundervisning
  - Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år (temaanalysen)
  - Udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til specialundervisning
  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 1
  Der blev yderligere orienteret om:
  - At der er kommet puljestøtte til et projekt om "Styrket overgang for unge med autisme". Projektet skal understøtte den unge samt forældrene til at få en god overgang til voksenlivet.
  - At Roskilde Kommune er udpeget som én af fire kommuner til at udvikle et landsdækkende koncept og metode til strategisk udvikling af rehabilitering og recovery i socialpsykiatrien. Projektet løber fra 2020 til udgangen af 2022.

  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy)

 • Pkt. 2 Temadrøftelses om beskæftigelsespolitik og -plan set fra handicapperspektiv

  Beskaeftigelsespolitik_2020-2023.pdf Udkast_til_Beskaeftigelsesplan_2020.pdf

  Pkt. 2

  Temadrøftelse om beskæftigelsespolitik og -plan set fra handicapperspektiv

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er forslag til ny Beskæftigelsespolitik 2020-23 samt en Beskæftigelsesplan for 2020.

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 5. december er to dagsordenspunkter som handler om beskæftigelsesindsatser i 2020 og de kommende år:
  - I pkt. 143 fremlægges forslag til ny Beskæftigelsespolitik for 2020-23
  - I pkt. 144 fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan for 2020

  Dagsordenspunkterne kan læses i deres fulde ordlyd her: https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-05-12-2019-kl-1630

  Her vedlægges de to bilag, der beskriver forslagene.

  Efter Beskæftigelses- og Socialudvalgets behandling af forslagene den 5. december, vil der være høringsperiode på de to forslag frem til den 20. januar 2020.

  På Handicaprådets møde vil direktør Mette Heidemann indledningsvis præsentere de to forslag med vægten lagt på et handicapperspektiv.

  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 2
  - Opfordring til at inddrage patient- og handicaporganisationers viden om de forskellige handicaps og om arbejdspladstilpasning m.m.
  - Også bruge de særlige jobkonsulenter i fx KLAP, herunder også ledige stillinger/jobåbninger, der kan være registreret her
  - Hvad vides om virksomhedernes parathed/modstand mod at beskæftige borgere med handicap
  - Selv om der afventer ministeriets udmelding om resultatmål, så savnes der i Beskæftigelsesplanen nogle mere konkrete anvisninger og handlinger til at få flere med handicap i beskæftigelse
  - Et stort fokus på "at få flest mulige i beskæftigelse" bør ikke føre til, at en indsats til beskæftigelse for borgere med handicap udsættes uendeligt
  - Med henvisning til STAR-seminar den 5. december og Region Sjællands tilbud om IPS-forløb, blev efterspurgt indsatser til udsatte kontanthjælpsmodtagere
  - At Handicaprådet fortsat bruges til orientering og drøftelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold, især nu hvor Handicaprådet ikke er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet.

  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy)

 • Pkt. 3 Evaluering af Handicapprisen 2019

  Pkt. 3

  Evaluering af Handicapprisen 2019

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet drøfter evaluering af Handicapprisen 2019 samt uddelingsarrangementet den 3. december med henblik på forberedelse til evt. handicappris i 2020.

  Sagsfremstilling

  Som nyt i forhold til de tidligere år besluttede Handicaprådet, at der i 2019 skulle være to priser:
  - Den ”sædvanlige” pris på 5.000 kr. til nogen, der har gjort en særlig indsats til gavn for borgere med handicap. Denne pris gik til Rehab-golf, Roskilde Golf Klub for prisværdig frivillig støtte til rehab-aktivitet, motion og fællesskab.
  - En ny pris med økonomisk støtte på op til 10.000 kr. til nogen, der i 2020 vil holde et arrangement til gavn for borgere med handicap. Denne pris gik til to modtagere: 1) Lars Hermansen og Jeanette Bramming for at arrangere Dansebar flere gange årligt for unge med handicap. De fik 4.000 kr. til en Dansebar-aften i 2020. 2) Claus Halkjær og Candy Floss fik 6.000 kr. til at arrangere en ”Musik-Påske-uge” for 10-12 borgere med handicap, hvor man lærer sammenspil og som slutter med en offentlig koncert.
  Handicapprisen og -uddelingen blev annonceret i to omgange i Roskilde Avis, via rådsmedlemmernes netværk, via facebook og på kommunens hjemmeside, flyer hos Frivillighedscentret (samt dets nyhedsbrev) og i Borgerservice.
  Selve pris-uddelingen fandt sted mandag den 3. december på FNs Internationale Handicapdag i Teatersalen, ITC, Svogerslev (aktivitets- og samværssted). Arrangementet bestod bl.a. af oplæg fra foredragsholder René Nielsen, musik før, under og efter af Candy Floss samt overrækkelse af priserne af priskomitéens medlemmer (Jacob Søgaard Nielsen, Lene Schwartz og Peter Vonsild).
  Der deltog omkring 50-60 mennesker i arrangementet.
  Med henblik på forberedelse af evt. pris i 2020 bedes rådet evaluere:
  - Priskriterierne
  - ”Markedsføring” af handicapprisen og antallet af kandidater, der kom
  - Arrangementet omkring prisuddelingen

  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 3
  Der var tilfredshed med årets priskriterier og uddelingsarrangement, som kan danne grundlag for planlægning af 2020-prisen.

  Der blev omdelt artikel af Dagbladets omtale af uddelingen.

  Fraværende:
  - Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy)

 • Pkt. 4 Orientering om "Festival for alle - meget mere end musik"

  Evalueringsrapport_Festival_for_alle_-_Roskilde_Festival_2019.pdf

  Pkt. 4

  Orientering om "Festival for alle - meget mere end musik"

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Der foreligger evalueringsrapport fra et samarbejde om at gøre Roskilde Festival mere tilgængelig for personer med synshandicap. Handicaprådet har deltaget i samarbejdet med Roskilde Festivals Handicapservice, Blindecenter Bredegaard, Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS), Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) samt Landsforeningen af forældre til blinde og svagtsynede (LFBS).
  Evalueringsrapporten vedlægges som bilag.
  Peter Vonsild vil orientere nærmere om resultaterne fra samarbejdet.
  Derudover er et link tilen artikel, der omhandler velfærdsteknologisk redskab Blinfo:
  https://techst.dk/i-fredensborg-kan-skiltene-tale/
  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 4
  Blev taget til orientering.

  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy)

 • Pkt. 5 Handicaprådets mødeplan for 2020

  Pkt. 5

  Handicaprådets mødeplan for 2020

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte mødekalenderen for 2020.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I følge vedtægterne holder Handicaprådet mindst fire ordinære møder om året.
  I 2017 besluttede rådet, at forslaget til mødeplan skal indeholde en halv times fællesmøde med DH-repræsentanterne og Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Forslaget til mødeplan for 2020 ser således ud:

  Dato Tema Tid Sted
  Torsdag den
  27. februar
  Ordinært handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Februar/marts Fællesmøde med Ældrerådet
  (organisationsmedlemmer). Dato og tidspunkt aftales af de to formænd.
  Rådhuset
  Tirsdag den
  31. marts
  Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00 – 17.30 Rådhuset
  Tirsdag den
  5. maj
  Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget (organisationsmedlemmer) 8.00 – 8.30 Rådhuset
  Torsdag den 28.maj Ordinært Handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Torsdag den 4. juni Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (organisationsmedlemmer) 16.30 – 17.00 Rådhuset
  August Evt. Sundhedsdag (ikke besluttet) (10.00-14.00) (p.t. ukendt)
  Tirsdag den
  8. september
  Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00-17.30 Rådhuset
  Torsdag den
  17. september
  Ordinært Handicaprådsmøde
  (med forventet budgethøring)
  16.00 – 18.00 Rådhuset
  Onsdag den 11. november Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget (organisationsrepræsentanter) 17.00-17.30 Rådhuset
  Torsdag den
  3. december
  Uddeling af Handicapprisen 2020
  (den 3. december er FNs Internationale Handicapdag)
  16.00-17.30 Fastlægges senere
  Torsdag den 10. december Ordinært Handicaprådsmøde afsluttende med julefrokost 16.00-19.00 Rådhuset

  Ved ordinære møder afholdes formøde for organisationsmedlemmerne 1 time før mødestart.
  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 5
  Mødekalenderen blev godkendt.

  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy).

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 12-12-2019, pkt. 6
  Det blev nævnt:
  - At der er tilfredshed med ny belægning ved Jylluinge Skole og rundkørslen
  - At der på kommende møder i Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøftes sager om overgangen ung-voksen samt bolig-/døgnkapacietet på handicap- og psykiatriområdet
  - At Handicaprådet inviteres til at deltage i udformning af Grøn-Blå-strategiplan
  - At der tilsyneladende er problemer med vejnavn på Kildegården og genfinde det på GPS-navigationssystemer
  - At det er problematisk at lift på Frivillighedscentret ikke fungere/er ustabilt.

  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Kristina Mikkelsen (Dorthe Mackenzie deltog i stedet), Joy Torpdahl (Mette Heidemann deltog både som direktør og i stedet for Joy)