You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 13, 2018 - 16:00
Sted: Mødelok. 3A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.
  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 1
  Peter Vonsild orienterede fra fællesmøderne med Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Handicaprådet er blevet lovet at blive inddraget i de kommende politikudformnings-processer.
  Der var en rigtig flot åbning af den nye Alle Tiders Højskole.
  I et samarbejde med Roskilde Festival bliver arbejdet på at gøre festivalen endnu mere handicaptilgængelig i almindelighed, og et særligt fokus på blinde/svagtseende samt på at kunne være frivillig i festivalarbejdet.
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested

 • Pkt. 2 Inklusion i folkeskolen

  Inkluderende_og_motiverende_laeringsmiljoeer_-_oplaeg_OMU_11.09.18.pdf

  Pkt. 2

  Inklusion i folkeskolen

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er ønsket en temadrøftelse af inklusion i folkeskolen

  Sagsfremstilling

  På mødet vil skolechef Holger Bloch Olsen introducere til drøftelsen med et oplæg.
  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 2
  Der var drøftelse på baggrund af Holger Bloch Olsens oplæg (slides vedhæftes referatet).
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested

 • Pkt. 3 Høring over forslag til Budget 2019

  Pkt. 3

  Høring over forslag til Budget 2019

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Efter indgået budgetforlig er det tid til høring over forslag til Budget 2019.

  Sagsfremstilling

  Der er 29. august indgåetbudgetforlig mellemDe Radikale, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre ogSocialdemokratiet.
  Byrådet besluttede samme dag, at høringen af budgettet starter umiddelbart efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 5. september, og at 1. behandlingen i byrådet sker den 12. september.
  Høringsperioden løber frem til 25. september 2018.
  Høringsmaterialet kan man finde på kommunens hjemmeside på
  http://roskilde.dk/content/hoering-af-forslag-til-budget-2019
  Det er også på denne hjemmeside-adresse, man indsender sit høringssvar.
  Høringsmaterialet er også omdelt som mappe til DH-medlemmerne i Handicaprådet.
  Kommunens økonomi viser efter indregning af forliget etunderskud på8,6 mio. kr. i 2019.
  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den3 oktober, og byrådet vedtager budgettet for 2019-2022 den 10 oktober 2018.
  Høringsfristen er sat til den 25. september, af hensyn til athøringssvar foreligger i god tid før 2. behandlingen.Du vildog ogsåefter fristens udløb kunne uploade dit høringssvar så det offentliggøres her på siden. Samtlige modtagne høringssvar vil således indgå i den videre politiske proces.
  Materiale til budgethøringen er:
  1. Borgmesterens høringsbrev
  2. Overbliksnotat
  3. Budgetforlig
  4. Budgetforlig - bilagvedr. skoleområdet
  5. Budgetforlig - bilag vedr. udviklingspuljen
  6. Blokliste
  7. Bloktekster
  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 3
  Indledningsvis blev oplyst, at (hørings-)materiale i pdf-format ikke er læsevenligt for blinde/svagtseende.
  Der blev givet en generel orientering om baggrunden for budgetforslaget.
  Handicaprådet ønsker at gøre følgende hørings-bemærkninger til budgetforslaget:
  Handicaprådet påpeger, at Roskilde Kommune generelt ligger lavt i gennemsnitlige udgifter på socialområdet. Ressourcer til både sagsbehandling og i borgerens konkrete støtte skal ses som en investering med sigte på at gøre borgerne mere selvhjulpne og give større livskvalitet.
  Ad 3118a Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud:
  Handicaprådet ønsker også, at der bliver styrket fokus på sundhedsfaglig indsats til hjemmeboende og at der i den særlige indsats til mennesker med psykiske lidelser tilbydes årlige lægetjek, som det kendes fra Handicapområdet.
  Ad 5006 Tilgængelighedsprojekter:
  Handicaprådet ønsker i lighed med tidligere år, at blive inddraget i dette arbejde, da vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Miljø- og Teknikudvalget omkring tilgængelighed.
  Ad 7107 konsolidering af Seniorhøjskolens aktiviteter på færre matrikler:
  Såfremt dette omfatter dagcenter for blinde/svagtseende har Handicaprådet følgende bemærkninger: Dagcentret er et specialtilbud til blinde –og svagtseende, hvor der kræves en særlig blinde pædagogisk tilgang til arbejdet og særlige rammer og indretning. Tilbuddet modtager også borgere fra andre kommuner i regionen, da disse ikke har et lignende specialtilbud til målgruppen. Såfremt man blander de blinde og svagtseende med de øvrige seniorhøjskoleborgere vil specialpædagogikken gå tabt. Handicaprådet skal derfor anbefale, at dagcentret bliver i de nuværende lokaler, hvor specialtilbuddet kan bibeholdes. Hvis kommunen alligevel vælger at sammenlægge dagcentret med andre seniorhøjskoler bør det ske som en samlet flytning til egne lokaler, hvor specialtilbuddet kan videreføres under lignende rammer. Sluttelig skal man være opmærksom på, at der skal medtænkes udgifter til transport, ligesom flytning muligvis kan have betydning for salg af pladser til borgere fra andre kommuner.
  Inklusion i folkeskolen
  Handicaprådet anbefaler, at der sikres de nødvendige økonomiske og faglige ressourcer til fortsat at kunne arbejde kvalificeret med inklusion af børn i folkeskolen. Særligt vil Handicaprådet fremhæve nødvendigheden af, at der fra O. klasse er et stort fokus på tegn hos elever, der kunne tyde på mistrivsel.
  En tidlig opsporing vil kunne sikre, at der sættes ind med f.eks. psykologfaglig udredning af elevens problemer, så eleven får den rette og kompetente hjælp så tidlig som muligt. Ved en tidlig og kvalificeret indsats, skånes eleven og dennes familie for unødig smerte og bekymring.Chancen for, at eleven får en god skolegang og størst mulighed for at udvikle sig til en tryg og ansvarsfuld voksen, der er en ressource for samfundet og ikke bliver en udgift, er hermed størst.
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested

 • Pkt. 4 Evaluering af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen

  Pkt. 4

  Evaluering af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der foretages en evaluering af Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet deltog med en bod på Sundhedsdagen den 25. august kl. 10-14 på Hestetorvet. Årets tema var ”Mental sundhed”.
  Handicaprådets planlægningsgruppe havde undersøgt mulighederne for at få en oplægsholder til det centrale telt, men har afstået da udgiften til udvalgte oplægsholdere er for høj.
  I Handicaprådets bod var:
  - Opslag til med nogle fakta om sundhed, beskæftigelse, tilgængelighed m.m. for borgere med handicap, som inspiration til en debat mellem de besøgende og rådets medlemmer
  - Pjece om Handicaprådet
  - Pjece om Pårørendepolitikken
  - En tilgængeligheds-testbane med blindestok og –briller til gå-tur omkring boden

  Der ønskes en evaluering af årets aktivitet for at kunne planlægge eventuel deltagelse igen i 2018.
  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 4
  Til evalueringen blev nævnt:
  - At der ikke synes at være så mange borgere på Sundhedsdagen som tidligere år
  - At dagen måske mere har karakter af hyggedag end sundhedsdag
  - At der heller ikke var så mange, der besøgte handicaprådets bod
  - At Handicaprådets bod bør gøres mere spændende, fx gerne tiltrække gæster til at debattere handicapområdet
  - At der var problemer med tilgængelig til toilet, brostensbelægning og el-kabelafdækninger.
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested

 • Pkt. 5 Uddeling af Handicapprisen 2018

  Plakat_Handicapprisen_2018.pdf

  Pkt. 5

  Uddeling af Handicapprisen 2018

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal nedsættes priskomité samt træffes beslutninger om arrangementet for prisuddelingen.

  Sagsfremstilling

  Med formandens godkendelse blev der på Sundhedsdagen gjort genbrug af sidste års kriterier for kandidater til prismodtagelsen. Flyer om Handicapprisen er vedhæftet som bilag.
  Prisuddelingen vil blive bragt som nyhed på hjemmesiden og under Handicaprådet.

  - Prisuddelingen er aftalt til at ske mandag den 3. december kl. 16-17 (på FN’s Internationale Handicapdag).
  - Der er ordinært møde i Handicaprådet den 13. december.
  - Det er ikke fastlagt hvor og hvad, der skal ske ved prisuddelingen. ITC Svogerslev vil gerne være vært for prisuddelingen ligesom i 2017 (med bandet Candyfloss.til underholdning).

  Det indstilles, at rådet:
  - Kommer med forslag til sted og indhold for en prisuddeling
  - Nedsætter en priskomité, der udpeger prismodtager blandt de indstillede kandidater og planlægger selve prisuddelings-arrangementet.

  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 5

  Der blev nedsat en priskomité med Peter Vonsild, Jacob Søegaard Nielsen og Susanne Lysholm Jensen. Priskomitéen planlægger også det nærmere arrangement for prisuddelingen.

  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 13-09-2018, pkt. 6
  På næste møde ønskes gerne en orientering om Seniorhøjskolen samt den nye rehabiliteringstilgang og Åben rådgivning på socialområdet.
  Det blev påpeget, at:
  - handicaptilgængeligheden ikke er god ved det nye Børnekulturhus i Algade
  - På Kildegården er handicaptilgængeligheden ikke god, og der er bl.a. niveauforskelle, som er svære for blinde/svagtseende
  - I det nye p-hus er tilgængeligheden ikke god for handicapbiler.
  Birthe K. Vinner Nielsen omtalte sin nye bog "Roseneventyr - og glæden ved at bage kager".
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede (Else Nielsen deltog i stedet)
  Ivan Hyllested