You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 13, 2018 - 16:00
Sted: Mødelok. 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Formanden vil orientere om afholdte møder m.m.
  Handicaprådet har siden sidste møde afgivet en række høringssvar. Det er bl.a.:
  - Sammenlægning af i Seniorhøjskolens regi vedr. tilbuddet til blinde og svagtseende på Holbækvej. Her vil blive givet en aktuel orientering om sagens status.
  - Frikommuneforsøg med fleksible boligløsninger og et konkret projekt med udslusningsboliger på Præstemarksvej
  - Tilgængelighedsstrategi fornybyggeriet på Slagterigrunden (frikommuneforsøg om billige boliger)
  - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 på omsorgsområdet
  - Tilgængelighedsplan2018
  - Tilbud til svagseende børn iSCR (SpecialCenter Roskilde)

  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 1
  Socialchef Joy Torpdahl blev budt velkommen som medlem af Handicaprådet (erstatter Mette Olander).
  Den 5. februar 2019 er årsmøde i Det Centrale Handicapråd. Invitation kan ses her: https://dch.dk/arrangementer/arsmode-2019 .
  Der var ønske om, at afgivne høringssvar bliver sendt til rådets medlemmer.
  På næste møde ønskes en mere generel orientering om Seniorhøjskolens tilbud.

 • Pkt. 2 Status og erfaringer fra projektet "Sammen finder vi job"

  Pkt. 2

  Status og erfaringer fra projektet "Vi finder job sammen"

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på projektet og de foreløbige erfaringer.

  Sagsfremstilling

  Projektleder Anja Katz vil på mødet give en status på projektet samt de foreløbige erfaringer fra det. Projektperioden er forlænget til den 31. marts 2019.
  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 2
  Punktet blev udsat til næste møde, hvor det behandles sammen med en ny beskæftigelsespolitik i Roskilde Kommune og beskæftigelsesministeriets mål om, at flere borgere med handicap skal i job eller uddannelse.

 • Pkt. 3 Evaluering af Handicapprisen 2018

  Pkt. 3

  Evaluering af Handicapprisen 2018

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicapprisen 2018 med henblik på næste års uddeling.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Der ønskes en drøftelse af kriterier, annoncering og uddelingsarrangement til brug for planlægning af Handicapprisen 2019.
  I lighed med tidligere år var kriterierne i 2018 formuleret således:
  ”Formålet med Handicapprisen er at påskønne en ildsjæl, en virksomhed, en forening eller organi­sation, der i særlig grad har ydet en indsat for borgere med fysisk, psykisk eller intellektuelt handi­cap.
  Det skal være en indsats, som er kommet borgere i Roskilde Kommune til gavn. Indsatsen kan fx være:
  - Inklusion i foreningsliv eller i almindelige samfundsliv
  - Skabt beskæftigelse for borgere med handicap
  - Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  - Skabt god tilgængelighed for borgere med handicap
  - Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet for borgere med handicap
  Prismodtageren skal bo, være forening eller have virksomhed i Roskilde Kommune. Prismodtageren kan fx være:
  - En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  - En person, der uegennyttigt har forbedret forhold for handicappede
  - En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  - En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  - og meget mere ……..
  Indstilling af kandidater skal ske skriftligt med en begrundelse.”
  For at få flere kandidater til prisen har Handicaprådet besluttet, at det også er muligt for medarbejdere i Roskilde Kommune at blive kandidat, hvis man har gjort en helt ekstraordinær indsats.

  Der er lavet flyer om Handicapprisen, indrykket to annoncer om prisuddelingen i Roskilde Avis og bragt nyheder på kommunens hjemmeside i en længere periode. DH-organisationerne tilbød at være aktivt formidlende. På grund af den nye persondataforordning skulle indstilling ske via hjemmesiden med brug af Nemid.
  Der var indstillet 4 kandidater til prisen. Selve prisuddelingen var på ITC Teatersalen, Svogerslev den 3. december (på FNs Internationale Handicapdag).
  Til prisuddelingen blev alle kandidater præsenteret. Der deltog ca. 40 i arrangementet og i fejringen af vinderen Tina Thorsted. ITC-bandet Candy Floss sørgede for underholdningen.
  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 3
  Der var tilfredshed med arrangementet for prisuddelingen og for omtalen i medierne. Det var dog forventet, at flere havde deltaget i ved uddelingen.
  Til planlægning af næste års handicappris blev nedsat en arbejdsgruppe med Lene Poulsen, Lene Schwartz og Kurt Hjortsø. Som input til arbejdet blev nævnt:
  - Forslag om dels at fejre prisuddelingen i tilknytning til et andet stort arrangement, men også at det er en god markering på FNs Internationale Handicapdag den 3. december
  - Muligheden for at holde arrangementet mere et centralt beliggende sted
  - Eventuelt holde det lidt senere på dagen
  - Gøre en supplerende indsats for at få flere kandidater.

 • Pkt. 4 Status på ledsageordning for borgere med handicap over 67 år

  Pkt. 4

  Status på ledsageordning for borgere med handicap over 67 år

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status for ledsageordningen.

  Sagsfremstilling

  Denne ledsageordning er for borgere med handicap over 67 år, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af handicappet. Ordningen er et 1-årigt forsøg, der giver borgere over 67 år mulighed for mere selvstændighed og valgfrihed.
  Betingelserne er, at man ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Dette kan fx være, hvis man sidder i kørestol, er blind eller svagtseende.
  I forsøgsordningen er mulighed for op tilotte timers ledsagelse om måneden, som pågældende selv, hvilke aktiviteter der ønskes ledsagelse til. Timerne kan ikke gemmes og spares op.
  Status pr. 1. december 2018 er:
  Siden starten i august er der kommet 12 ansøgninger.
  Heraf er 7 (snart 8) i gang med ansatte ledsagere.
  En ønsker grundet helbredsmæssige undersøgelser først at starte i (måske) januar.
  En ønsker først at få startet, når behovet reelt er for det.
  Tre ansøgninger er under behandling.

  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 4
  En evaluering af forsøgsprojektet vil indgå i næste års budgetforhandling. I Finanslov 2019 er afsat midler til en udvidelse af ledsageordning for blinde og svagtseende.

 • Pkt. 5 Handicaprådets mødeplan for 2019

  Pkt. 5

  Handicaprådets mødeplan for 2019

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte mødekalenderen for 2019.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I følge vedtægterne holder Handicaprådet mindst fire ordinære møder om året.
  I 2017 besluttede rådet, at forslaget til mødeplan skal indeholde en halv times fællesmøde med DH-repræsentanterne og Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Mødeplan for 2019 som besluttet på Handicaprådets møde den 13. december 2018:

  Dato Tema Tid Sted
  Torsdag den
  31. januar
  Ordinært handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Februar/marts Fællesmøde med Ældrerådet
  (organisationsmedlemmer). Dato og tidspunkt aftales af de to formænd.
  Rådhuset
  Torsdag den
  4. april
  Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00 – 17.30 Rådhuset
  Tirsdag den 14. maj Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget (organisationsmedlemmer) 8.00 – 8.30 Rådhuset
  Torsdag den 23.maj Ordinært Handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Torsdag den 6. juni Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (organisationsmedlemmer) 16.30 – 17.00 Rådhuset
  August Sundhedsdagen (dato ikke endelig fastlagt endnu) 10.00-14.00 Hestetorvet
  Torsdag den
  12. september
  Ordinært Handicaprådsmøde
  (med forventet budgethøring)
  16.00 – 18.00 Rådhuset
  Tirsdag den
  1. oktober
  Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00-17.30 Rådhuset
  Onsdag den 6. november Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget (organisationsrepræsentanter) 17.00-17.30 Rådhuset
  Tirsdag den
  3. december
  Uddeling af Handicapprisen 2019
  (den 3. december er FNs Internationale Handicapdag)
  16.00-17.00 Fastlægges senere
  Torsdag den 12. december Ordinært Handicaprådsmøde afsluttende med julefrokost 16.00-19.00 Rådhuset

  Ved ordinære møder afholdes formøde for organisationsmedlemmerne 1 time før mødestart.
  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 5
  Mødeplanen blev godkendt som den fremstår i sagsfremstillingen.
  Susanne Lysholm Jensen har afbud til mødet den 31. januar. Stedfortræder Henrik Stougaard indkaldes i stedet.

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 13-12-2018, pkt. 6
  Som punkter til januar-mødet blev nævnt:
  Aflastningstilbuddet på Margrethehøj, Seniorhøjskolens tilbud samt ny beskæftigelsespolitik i Roskilde Kommune inkl. projektet "Vi finder job sammen" og ministeriets mål for flere med handicap i job eller uddannelse.
  Der vil også være en orientering om status på processen for den Sundhedsplan, der omfatter hele region Sjælland. Der sker brugerinddragelse på regionsplan i arbejdet.
  Der blev gjort opmærksom på, at Handicaprådet gerne vil inddragelse i udarbejdelsen af en samlet børnepolitik.
  Det blev oplyst, at der ikke endnu er igangsat en proces for en ny politik på socialområdet. Det vil ske i løbet af 2019. Den nuværende politik gælder indtil en ny er besluttet.