You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 23, 2019 - 16:00
Sted: HR-kursuslokalet, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Formanden vil orientere om afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.
  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 1
  Der planlægges med fællesmøde den 22. august kl. 16.30 med Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Peter Vonsild orienterede om:
  - At der er samarbejde med Roskilde Festival med fokus på blinde og svagtseende.
  - At der vil blive givet støtte-erklæring til eksternt projekt til brug for ansøgning om at gøre Jacobskirken mere handicaptilgængelig.
  - At der er sket tilgængeligheds-forbedringer på Kildegården, men der mangler stadig noget i, at det er godt.

  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen

 • Pkt. 2 Orientering og drøftelse af temaanalyse på specialområdet

  SBU_maj_Plancher_vedr._temaanalyse_paa_specialomraadet.pdf

  Pkt. 2

  Orientering og drøftelse af temaanalyse på specialområdet

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om temaanalysen på specialområdet.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Ungechef Kristina Mikkelsen vil kort introducere til temaanalysen og Skole- og Børneudvalgets drøftelse af den.
  Referatet af udvalgsmødet med sagsfremstilling samt bilag vedr. temaanalysen kan ses under pkt. 75 via dette link:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/skole-og-borneudvalget-14-05-2019-kl-1700
  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 2
  Kristina Mikkelsens oplæg blev drøftet undervejs.
  Oplægget vedhæftes som bilag.
  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen

 • Pkt. 3 Orientering om status på omstilling af indsatser for udsatte børn og unge

  Pkt. 3

  Orientering om status på omstilling af indsatser for udsatte børn og unge

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status på omstillings-indsatserne.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Ungechef Kristina Mikkelsen vil introducere til den sag, som var til behandling på Skole- og Børneudvalgets møde den 14. maj.
  Referatet af udvalgsmødet med sagsfremstilling og bilag kan ses under pkt. 80 via dette link:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/skole-og-borneudvalget-14-05-2019-kl-1700
  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 3
  Kristina Mikkelsens oplæg blev drøftet undervejs. Det blev oplyst, at der først kan forventes fuld effekt af den styrkede sagsbehandling i år 3 eller 4.
  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen

 • Pkt. 4 Status på drøftelser af Budget 2020-23

  Pkt. 4

  Status på drøftelser af Budget 2020-23

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en samlet status på de politiske drøftelser af besparelsesforslag til budget 2020-23.

  Sagsfremstilling

  Der har været politiske udvalgsmøder, og referater af disse kan læses via disse link:
  Referat af Skole- og Børneudvalgets område, pkt. 75:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/skole-og-borneudvalget-14-05-2019-kl-1700
  Referat af Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, pkt. 60:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/sundheds-og-omsorgsudvalget-14-05-2019-kl-0800
  Referat af Økonomiudvalgets område, pkt. 175 og pkt. 176:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/okonomiudvalget-15-05-2019-kl-0820
  Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, pkt. 66. Mødet holdes den 16. maj og referat vil fremgå senere via dette link:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-16-05-2019-kl-1630
  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 4
  Det blev oplyst, at der er fremrykket forhandlinger om besparelser til budget 2020-23. Såfremt der kommer flere penge fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL, så kan nogle af besparelserne muligvis falde bort.
  Fra fællesmødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget er aftalt en kommende temadrøftelse om botilbud.
  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen

 • Pkt. 5 Uddeling af Handicapprisen 2019

  Plakat_Handicapprisen_2018.pdf

  Pkt. 5

  Uddeling af Handicapprisen 2019

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte kriterier for prisuddeling samt arrangementet omkring det.

  Sagsfremstilling

  På Handicaprådets møde den 13. december 2018 blev det besluttet, at en arbejdsgruppe med Lene Poulsen, Lene Schwartz samt Kurt Hjortsø skulle udarbejde forslag til en prisuddeling, som dels kan motivere til at flere kandidater kommer i spil og dels et arrangement, hvor flere deltager.

  De tidligere års kriterier for prisuddelingen er vedlagt som bilag.
  Som alternativ til de tidligere års kriterier for at være kandidat foreslår arbejdsgruppen følgende vedrørende selve prisuddelingen:
  - Handicaprådet afsætter et beløb (fx 15.000 kr.) til økonomisk støtte til en eller flere aktiviteter/arrangementer målrettet borgere med handicap
  - Frivillige foreninger, handicaporganisationer, idrætsklubber m.fl. opfordres til at indsende forslag til aktivitet/arrangement, som de vil være arrangør af samt det beløb under 10.000 kr, som de søger om støtte til,
  - Handicaprådet udvælger et eller flere aktiviteter/arrangementer, der skal modtage den økonomiske støtte. Ved udvælgelsen kan fx indgå vurdering af, hvor mange deltagere, der forventes at deltage i aktiviteten samt af selve aktivitetens formål og støttebeløbets nødvendighed for at holde arrangementet. De nærmere kriterier for valg af støtte-modtagere kan forelægges på næste møde i Handicaprådet.
  Som arrangement omkring prisuddelingen foreslår arbejdsgruppen:
  - Prisuddelings-arrangementet holdes mandag den 3. december på FNs Internationale Handicapdag
  - Der vil være god oplægsholder med vinkling af såvel FN-dagen som handicapområdet
  - Der vil være musisk indslag, fx med Candy Floss.

  Økonomisk anslås det samlede prisuddelings-arrangement at beløbe sig til 40.000 kr., inkl. annoncering efter kandidater/ansøgninger til prisen, til selve prisen, til oplægsholder, til forplejning m.m. Eventuel lokaleleje er ikke indregnet.

  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 5
  Det blev besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre med både at give en bagrettet handicappris på 5.000 kr. til påskønnelse af en særlig indsats og en fremadrettet pris på 10.000 kr. til støtte til en kommende aktivitet. Arbejdsgruppen kommer med forslag til pris-kriterier til næste møde.

  Der var forslag om, at prisuddelingen kan ske på Handi-festivalen i marts.

  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 23-05-2019, pkt. 6
  Der var forslag fra DH-medlemmerne om at igangsætte proces for udarbejdelse af en handicappolitik. Eventuel en overordnet, kort handicappolitik eller de centrale handicap-principper. Det blev drøftet, hvad der er en politik i f.t. fx en strategi- eller handleplan, samt om handicappolitiske budskaber kunne indgå og fremstå tydeligt i fx en børne- og ungepolitik m.v. fremfor som særskilt politik.
  Synspunkterne indgår i det de kommende drøftelser om udarbejdelse af politikker på de forskellige udvalgsområder.
  Fraværende:
  Lene Poulsen, Hans-Henrik Kjølhede, Jacob Søegaard Nielsen