You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 27, 2020 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Rådets medlemmer og sekretariatet giver orientering fra afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.
  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 1
  Der blev bl.a. orienteret om:
  - høringssvar vedr. plan for sammenlægning af STU (sagen blev udsat på udvalgsmødet og forventes genfremsat i maj måned)
  - møde om tilgængelighed i f.m. Blå-Grøn-strategi og dens handlingsplan
  Peter Vonsild refererede fra Det Centrale Handicapråds årsmøde i Nyborg, at der havde været nogle gode oplæg, bl.a. af Ulrik Wilbek om handicappolitik.
  DCH har udgivet en publikation om handicappolitikker, som blev omd3elt på mødet. Den kan også downloades her: https://dch.dk/nyheder/nyhed/nyt-inspirationsmateriale-til-handicappolitisk-arbejde-kommunerne .
  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 2 Handicaprådets Årsrapport 2019

  Aarsrapport_2019.pdf

  Pkt. 2

  Handicaprådets Årsrapport 2019

  Sagsnr. 330202 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal godkende Årsrapporten for 2019, der foruden formandens beretning giver et overblik over Handicaprådets møder, høringssvar og øvrige aktiviteter. I Årsrapporten indgår også regnskab for 2019 og budget 2020.
  Årsrapporten bliver efterfølgende sendt til orientering i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt til Byrådet.

  Bilag

  Forslag til Handicaprådets Årsrapport
  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 2
  Årsrapporten blev godkendt med to mindre redaktionelle ændringer.
  Den endelige version er vedlagt som bilag.
  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 3 Udvikling, udfordringer og dilemmaer på handicapområdet

  2020-02-27_Oplaeg_Handicapraadet_om_Udvikling_-_udfordringer_-_dilemmaer.pdf

  Pkt. 3

  Udvikling, udfordringer og dilemmaer på handicapområdet

  Sagsnr. 330202 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Der er en række forskellige udfordringer på det specialiserede socialområde, både økonomisk og i forhold til den daglige sagsbehandling. Helt overordnet er økonomien på området presset af en stigende tilgang, ikke mindst af unge med psykiske problemer.
  Der er løbende forskellige dilemmaer i arbejdet, for eksempel forbundet med at sagsbehandler og borger/pårørende ikke får afstemt forventningerne til hjælp og støtte fra kommunen, ligesom der jo i de fleste sager er en række nuancer.

  På mødet vil Mette Heidemann, Kristina Mikkelsen og Lene Damborg Ibsen komme med oplæg om dels tal, mængder og data, dels fortællinger fra den daglige praksis med udgangspunkt i konkrete cases. Desuden vil der være fokus på, hvordan vi arbejder med overgangen fra ung til voksen.

  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 3
  Oplægget på mødet vedhæftes som bilag.
  Under oplægget blev bl.a. drøftet støtte til forældre til børn og unge med handicap og i overgangen ung-voksen, om botilbud og målgrupper, specialisering samt midlertidige kontra længerevarende. Der blev også orienteret om nyt projekt "Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv" som retter sig både til de unge og til forældrene.
  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede.

 • Pkt. 4 Erfaringer med opfølgning på borgere på egne og eksterne botilbud

  Pkt. 4

  Erfaringer med opfølgning på borgere på egne og eksterne botilbud

  Sagsnr. 330202 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  I de sidste par år har været en skærpet fokus på opfølgning hos de borgere, der er i botilbud – både i kommunens egne og i eksterne. Det har dels været bemærket fra revisionen, at der har været behov for tættere opfølgning.
  På mødet vil leder af Voksenservice Lene Damborg Ibsen orientere om erfaringerne fra opfølgning på disse borgere i botilbud.
  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 4
  Lene Damborg Ibsen orienterede om lovændring vedr. forpligtigelsen for handlekommune til at følge op i alle sager uanset om borgeren er i Roskilde Kommunes egne tilbud eller er i eksterne tilbud. Nu sker opfølgning hyppigere og efter den enkelte borgers behov. Fx med 3-6 måneders mellemrum ved borgere i midlertidige botilbud og 1-2 år for borgere i længerevarende botilbud. Det er erfaringen, at det giver bedre effekt af indsatsen til borgeren, men der findes ikke samlet dokumentation om det.

  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 5 Analyse af botilbudskapacitet

  Pkt. 5

  Analyse af botilbudskapacitet

  Sagsnr. 330202 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  I dag har Roskilde Kommune disse botilbud:

  Botilbud Målgruppe (kort stikord) Pladser Lovgivn.
  Mariehusene Udviklingshæmning 31 SEL § 108 og § 107
  Hørhus Fysisk handicap, udviklingshæmning 22 SEL § 108
  Pilehøj Autisme 10 SEL § 108
  Koglerne Fysisk handicap 20 ABL § 105
  Toftebakken Psykiatri, midlertidig ophold 21 + 1 akutplads SEL § 107
  St. Valbyvej Psykiatri, unge 19 SEL § 107
  Lindelunden Psykiatri 48 ABL § 105
  Hyrdehøj 60
  (fra april 2020)
  Psykiatri og misbrug 10 SEL § 107

  SEL = Botilbud efter lov om social service
  ABL = Botilbud med boliger efter almenboligloven
  Der er igangsat en analyse og vurdering af kapaciteten i kommunens egne botilbud set i relation til den aktuelle og fremtidige efterspørgsel. Analysen omfatter bl.a.:
  - Hvilke ”nye” borgere forventes at få behov for et botilbud og af hvilken type?
  - Hvilke borgere i egen bolig er på vej til at få behov for et døgnbotilbud?
  - Hvilke borgere i døgnbotilbud kunne eventuelt have fordel af et andet type tilbud (fx egen bolig/andet døgnbotilbud)
  - Hvilke ændringer bør ske i nuværende botilbud?
  - Hvordan vil det nye ”24/7”-tilbud i hjemmevejledningen VIRK påvirke behovet for fremtidig behov for døgnbotilbud?
  På mødet vil blive givet en nærmere indledning om dette til brug for drøftelse af forhold, som kan tages med analysen.
  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 5
  På baggrund af oplægget var der uddybende spørgsmål til de nuværende botilbud samt overvejelser om målgrupper, stigmatisering, støtte i egen bolig som alternativ (herunder også behovet for fællesskabsaktiviteter) m.m.
  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede

 • Pkt. 6 Status på "Styrket ungeindsats" og FGU

  Pkt. 6

  Status på "Styrket ungeindsats" og FGU

  Sagsnr. 330202 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Reformaftalen Bedre veje til uddannelse og job blev i 2018 udmøntet i en større lovreform på ungeområdet. Der er nedsat nye nationale målsætninger på uddannelsesområdet:

  • Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse
  • I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret

  De forberedende tilbud efter grundskolen, der skal gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse, bl.a. produktionsskolen og uddannelse på folkeskoleniveau (AVU) på VUC blev samlet i den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Roskilde Kommune samarbejder med Lejre, Høje Taastrup, Greve og Solrød kommuner om FGU-skolen Øst.

  Endelig trådte lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år (KUI) i kraft den 1. august 2019. Loven giver kommunerne det fulde ansvar for at sikre, at alle unge under 25 år er rustet til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem en koordineret indsats, og som opleves som sammenhængende for den unge, på tværs af uddannelses- beskæftigelses- og socialindsatsen.

  Der er aftalt følgende mål for ungeindsatsen i Roskilde Kommune. Senest i 2025 skal:

  • 94% være fastholdt i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse
  • 90 % af de 25-årige have gennemføret ungdomsuddannelse (5 år før de nationale mål)
  • 30% af de socialt udsatte 25-årige have gennemført ungdomsuddannelse
  • Andelen af 15 – 24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret (5 år før nationale mål)

  Roskilde Kommune har valgt at benytte muligheden i loven for at hjemtage UU-Center Roskilde Lejre, så uddannelsesvejlederne bliver en del af den kommunale enhed UngeGuiden fra den 1. januar 2020.
  På mødet vil blive givet en orientering om status på ”Styrket ungeindsats” og på de foreløbige erfaringer fra den nye FGU-uddannelse.
  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 6
  Punktet blev udsat til næste møde.
  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede.

 • Pkt. 7 Eventuelt

  Pkt. 7

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 27-02-2020, pkt. 7
  Flere rådsmedlemmer gav udtryk for, at tilgængeligheden ved Frivillighedscentret for tiden er for dårlig. Det gælder både lift, men også manglende p-pladser, handicap-p-pladser, for dårlig (ingen) belysning og huller i vejbelægning.

  Fraværende:
  Birthe K. Vinner Nielsen, Ivan Hyllested Pedersen.
  Leni Grundtvig deltog i stedet for Hans-Henrik Kjølhede.