You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 31, 2019 - 16:00
Sted: Mødelok. 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Formanden vil orientere om afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.
  Høring af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 mellem Region Sjælland og kommunerne på Sjælland vil være i høring på Roskilde Kommunes fagudvalgsmøder i februar, og således også til evt. kommentering af Handicaprådet. Høringsfristen er 1. marts 2019.
  Det fremgår høringsmaterialet, at Danske Handicaporganisationer er selvstændig høringspart.
  Høringsmaterialet blev behandlet i regionens Sundhedskoordinationsudvalg den 8. januar 2019 og kan læses her:
  https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Sundhedskoordinationsudvalget/4653-Møde%20d.%208-1-2019/3832525.aspx
  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 1
  Det blev på mødet afklaret, at endelig høringsfrist for forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 er 1. marts 2019.
  Handicaprådet drøftede, hvorvidt det er muligt at påvirke organisatoriske ændringer til sygehusaktiviteter fra kommunens side. Forvaltningen redegjorde for, at kommunen ikke har indflydelse på planlægning af sygehusaktiviteter, men til gengæld indflydelse på de situationer, hvor patienter krydser grænser mellem sektorerne, jf. sundhedsaftalerne.
  Direktør Christian Harsløf redegjorde for, at Byrådet har besluttet at fremrykke processen for det kommende budget 2020, hvilket medfører, at processen allerede begynder i marts måned. Handicaprådet vil behandle budget 2020 på næste møde. Det blev derfor besluttet at fremrykke det planlagte møde i Handicaprådet i maj måned til april måned. Ny mødeindkaldelse vil følge.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.

 • Pkt. 2 Orientering om aktiviteter i Seniorhøjskolen

  Seniorhoejskolen.pdf

  Pkt. 2

  Orientering om aktiviteter i Seniorhøjskolen

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  På sidste møde i Handicaprådet blev ønsket en generel orientering om aktiviteter i Seniorhøjskolen, herunder om der er aktiviteter som også borgere med handicap kan deltage i.
  Leder af Seniorhøjskolen, Pia Schwerdtfeger, vil på mødet give en sådan orientering samt give en status på lokalefællesskabet med dagtilbuddet til blinde.

  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 2
  Pia Schwerdtfeger præsenterede formål og indhold i Seniorhøjskolen. Pia Schwerdtfeger gav endvidere en status på den kommende sammenflytning af netværkscaféen for yngre borgere med demens og Seniorhøjskolen for blinde og svagtseende. Alle grupper har været med i en inddragende proces og er positive om den kommende sammenflytning, som er berammet til at ske inden 1. maj 2019.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.

 • Pkt. 3 Oplæg og drøftelse af arbejdsmarkedstilknytning for borgere med handicap

  Handdicapraadet_-_beskaeftigelse_og_arbejdskraft.pdf Projekt_sammen_finder_vi_job_status_v1_3.pdf

  Pkt. 3

  Oplæg og drøftelse af arbejdsmarkedstilknytning for borgere med handicap

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  På mødet vil direktør Christian Harsløf give et indledende oplæg til en drøftelse af ny beskæftigelsespolitik i Roskilde Kommune, om beskæftigelsesministeriets mål om at flere borgere med handicap skal i job eller uddannelse, samt give status og erfaringer fra projektet ”Vi finder job sammen”.

  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 3
  På baggrund af direktør Christian Harsløfs præsentationer havde Handicaprådet en første drøftelse af en kommende revideret beskæftigelsespolitik. Medlemmer af Handicaprådet opfordrede til, at Roskilde Kommune mere aktivt benytter handicaporganisationernes viden om deres egne medlemmer og hvad de kan i forhold til borgere, som tilbydes flexjob. Handicaprådet vil blive indbudt i løbet af foråret til temadrøftelse om input til den kommende reviderede beskæftigelsespolitik.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.

 • Pkt. 4 Handicaptilgængelighed på Kildegården

  Pkt. 4

  Handicaptilgængelighed på Kildegården

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Peter Vonsild har på baggrund af henvendelser fra flere brugere og foreninger anmodet om at få en orientering om tilgængeligheden på Kildegården. Flere stier er ikke tilfredsstillende markeret, og det er blevet oplyst, at flere er faldet.
  Forvaltningen vil på mødet give en orientering om status.
  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 4
  Forvaltningen orienterede om status på området herunder, at der arbejdes med markeringer ved stierne, mv. Det blev aftalt, at forvaltningen og medlemmer af Handicaprådet mødes ved Kildegården for at inspicere området og sammen vurdere tilgængeligheden.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.

 • Pkt. 5 Handicaprådets Årsberetning 2018

  Handicapraadets_Aarsrapport_2018.pdf

  Pkt. 5

  Handicaprådets Årsberetning 2018

  Sagsnr. 315119 Handicaprådet Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal godkende Årsrapporten for 2018, der foruden formandens beretning giver et overblik over Handicaprådets møder, høringssvar og øvrige aktiviteter. I Årsrapporten indgår også regnskab for 2018 og budget 2019.
  Årsrapporten bliver efterfølgende sendt til orientering i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt til Byrådet.
  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 5
  Høringssvaret for tilgængelighedsplanen bliver sat ind i årsberetningen. Herefter blev årsberetningen godkendt.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 31-01-2019, pkt. 6
  Handicaprådet efterspurgte offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, mv., som blev godkendt af Byrådet i november 2018. Forvaltningen orienterede om, at de snarest bliver publiceret. Der har været forsinkelse pga. lay-out af kvalitetstandarderne.
  Handicaprådet drøftede kommunikation mellem borger/pårørende og Roskilde Kommune som myndighed efter ikrafttræden af det nye regelsæt om personfølsomme data (GDPR). Forvaltningen gav en orientering om retningslinjerne for personfølsomme data.
  Fraværende:
  Afbud fra Gitte Kronbak og Birthe K. Nielsen.
  Else Marie Nielsen deltog i stedet for Hans Henrik Kjølhede.
  Theresa Olesen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.
  Dorthe Mackenzie deltog i stedet for Kristina Mikkelsen.