You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 6, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 10 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 10

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 10

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 11

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 12 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 12

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Huluci deltager nu i Folkeoplysningsudvalgs møder som repræsentant for Integrationsrådet.
  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 12

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 13 Åbent hus arrangement og Integrationspris

  Pkt. 13

  Åbent hus arrangement og Integrationspris

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet har besluttet at afholde et åbent hus arrangement med det formål at gøre sig selv mere synlig ift målgruppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter en videre planlægning af arrangementet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet ønsker at være mere synlig ift indvandrer/flygtninge foreninger og deres medlemmer, interesseorganisationer som arbejde med integration og øvrige samarbejdspartner i Roskilde.
  Derfor har Integrationsrådet besluttet at afholde et åbent hus arrangement. Integrationsrådet skal fastsætte datoen for åbent hus arrangementet, drøfte planlægning af dagen, dets indhold samt udpege en arbejdsgruppe.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 13

  Integrationsrådet vil afholde Åbent hus arrangement som er selvstændig dvs en dag for Integrationsrådet.
  En arbejdsgruppe bestående af Erik Lyby, Eva Nilsson, Pia Mikkelsen, Fatima Delavari og Hulusi Ocak er aftalt. Erik leder gruppen og indkalder til møde.
  Forslag fra medlemmerne af rådet:
  Live musik og mad samt underholdning til familier med børn, og uddeling af Integrationspris kunne trække en del til arrangementet. Vi vil bruge billeder på en skærm som oplyser om rådets aktiviteter.
  Sted: Stændertorvet
  Dato: lørdag den 16.09.2017 kl. 10.00-13.00.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 14 Synliggørelse af Integrationsrådet

  Pkt. 14

  Synliggørelse af Integrationsrådet

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet ønsker at undersøge om synliggørelse af rådets aktiviteter, dets behov og det tilbud fra Sky Media

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter tilbuddet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Sky Media tilbyder at udarbejde en omkostningsfri brochure eller profilfilm til Integrationsrådet i Roskilde. Denne profilering kan evt. bruges til synliggørelse af rådet og rådets aktiviteter. Sky media lover at rådet selv vil have fuld kontrol over indhold af materialet. Formanden eller en repræsentant skal blot være i tæt dialog med Sky Media.
  Firmaet er finansieret gennem annoncer, derfor vil det ikke koste noget at bestille sådan et produkt.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 14
  Integrationsrådet har set Sky Medias videoer og hører argumenter for og imod tilbuddet. Rådet beslutter ikke at bruge Sky Medias tilbud.
  Forvaltningen kontakter firmaet og viderebringer rådets svar

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 15 Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Status_Roskidle_Kommunes_Integrationspolitik_2015-2018_marts_2017.pdf

  Pkt. 15

  Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte Integrationspolitikken for perioden 2015-2018 den 19. august 2015. Status på opfyldelse af de 6 konkrete mål i politikken i 2016 forelægges for rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Mål 1: At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede elever, og etnisk danske elever ved folkeskolens afgangsprøve.
  Status: Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller mere ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik, er steget til 96 % i skoleåret 2014/2015. Andelen udgør 99 % for de etnisk danske unge i 2015. Målet forventes opfyldt allerede i løbet af 2017.
  Mål 2: At andelen af 20 - 24 årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 57 % indenfor politikperioden.
  Status: Andelen af 20 - 24 årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse er steget til 53 %. Andelen udgør 70 % for de 20 - 24 årige etniske danskere. Målet forventes opfyldt i politikperioden.
  Mål 3a: At 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem integrationsperioden ophører indenfor perioden 2016 - 2018, skal i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse inden for den 3-årige integrationsperiode og være selvforsørgende.
  Status: Ud af de 63 borgere, der udgik af integrationsperioden i de første 3 kvartaler af 2016, var de 24 i job eller uddannelse, svarende til en andel på 38 %. Antallet, der starter i job og uddannelse kort inde i integrationsperioden, er stigende. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden, men kræver fokus og en særlig indsats.
  Mål3b: At inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der er selvforsørgende, stige til 75 %. Udgangspunktet i dag er 69 %.
  Status: Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund, der er selvforsørgende, udgør januar 2017 73 %. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden.
  Mål 4: At mindst 70 % af borgere omfattet af integrationsperioden skal afslutte deres danskuddannelse med resultatet bestået inden for deres 3-årige integrati-onsprogram.
  Status: Beståelsesprocenten var 79 % i 2015, mens den på landsplan var 72 %. I 2013 var beståelsesprocenten 73 %, mens den på landsplan var 66 %. Integrati-onsperioden er ændret til 5 år, så det er ikke muligt at måle ift. 3 år, men udvik-lingen er positiv.
  Mål 5: At inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af den 3-årige integrationsperiode, være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitlig 75 % af fuld tid (37 timer). Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %.
  Status: Udviklingen viser, at i 3. kvartal 2016 har målgruppen nået en aktive-ringsgrad på 64,2 % og 84,5 % har været berørt af aktivering. Målet er dermed opfyldt i 2016.
  Mål 6: At udbrede integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktivi-teter til kommunens mindre lokalsamfund i samarbejde med lokale borgere og frivillige aktører med brug af lokalbibliotekerne som base.
  Status: I løbet af 2016 er etableret lektiecafeer og sprogtræningsaktiviteter for nye flygtninge i Jyllinge, Viby Sjælland og (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp) idrætsbiblioteket i Æblehaven/Roskilde. Udover bibliotekerne er der blevet etableret fire nye sprogtrænings- og netværkscafeer i forskellige lokaliteter i kommunen bl.a. Sankt Hans området. Målet forventes nået i løbet af poli-tikperioden.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser
  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 15
  Integratiosrådet tager denne status til efterretning.
  Rådet bemærker at Roskilde kommune har opnået gode resultater i det først 2 år af politikkens virke.
  Rådet bemærker også at måle parameter om at opnår karakteren 2 eller mere ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik burde være sat højere, fx 4 eller 7. Efter rådets mening er karakter 2 alt for lavt sat.
  Rådet mener også at status på mål 2 viser resultater, som kan være meget bedre. Rådet vil drøfte de udfordringer som de 20-24 årige indvandrere og efterkommere møder på uddannelserne med bl a. UU Roskilde. Leder af UU Roskilde besøger rådet i august 2017.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 16 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 16

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 291551 Integrationsrådet Åbent punkt

  Projekt Headstart er kommet i gang. Projektets mål er at introducere de nye flygtninge til arbejdsmarkedet, mens de afventer at flytte til den kommune hvor de har fået opholdstilladelse. Projektet er et samarbejde mellem 3F, ISS og Røde Kors.
  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 16

 • Pkt. 17 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 17

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Forvaltningen har haft fokus på kommunikation i det sidste 3 måneder. En praktikant har kigget på den måde Integrations afdeling kommunikerer med flygtninge på. Hun har støttet personellet med at forbedre deres præsentationer og har assisteret dem i produktion af pjecer og andet informationsmaterialer.
  Sidst men ikke mindst har hun i samarbejde med Røde kors produceret nogle videos som sætter fokus på brug af energi, renovation, varme og varmt vand i midlertidige boliger. Integratiosrådet så nogle af disse videoer under mødet. CLAVIS og Boligselskabet Sjælland ville høre om flere af borgere i samme målgruppe kunne have mulighed for at se filmen.

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 17

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali,Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 18 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 18

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay og Hulusi orienterede fra deres møde i Folkeoplysningsudvalget.
  Et projekt under navnet Unge i Demokratiet er startet i Æblehaven og Rønnebærparken med det formål at unge skal deltage mere i valg og bruge deres stemmeret.
  Folkeoplysningsudvalget har afholdt fælles møde med Idrætsudvalget. De drøftede udbygning af svømmehal.

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 18

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh

 • Pkt. 19 Eventuelt

  Pkt. 19

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 06-04-2017, pkt. 19

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh