You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 15, 2014 - 17:00
Sted: Haraldsborg Midlertidig boliger, Baldersvej 3, 4000 Roskilde
 • Pkt. 29 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 29

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 29

  Godkendt.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 30 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 30

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 30

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 31 Meddelelser fra næsteformanden

  Pkt. 31

  Meddelelser fra næsteformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 31

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 32 Valg af en ny repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Pkt. 32

  Valg af en ny repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Sagsnr. 255579 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal udpege en ny repræsentant til REM.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet blandt medlemmerne fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger udpeger en ny repræsentant til REM.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har på sidste råds møde den 27. marts 2014 udpeget Fatemeh Delavari fra CLAVIS Roskilde som repræsentant til REM. Da Fatemeh Delavari ved sit virke i integrationsrådet repræsenterer CLAVIS kan hun ikke varetage denne post. I henhold til integrationsloven § 42 stk. 4 og § 43 stk. 2 skal repræsentant til REM udpeges blandt medlemmerne fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 32

  Raziye Sadol blev udpeget som en ny repræsentant til REM.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 33 Opstart af turnus ordning

  Pkt. 33

  Opstart af turnus ordning

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal tager stilling til, om rådets møder fremadrettet skal afholdes på skift hos rådets medlemmers foreningers lokalerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Integrationsrådets møder skal fremadrettet afholdes på skift hos rådets medlemmer i foreningernes lokaler.
  der besluttes på mødet hvilke foreninger skal være værter ved møderne 28. august, 23. oktober, 27. november 2014

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Næsteformanden på sidste Integrationsråds møde har foreslået at rådets møder fremadrettet skal afholdes på skift hos rådets medlemmer i foreningers lokaler. Hvert møde kunne indledes med en kort præsentation af foreningen og dens formål samt en rundvisning i lokalerne.
  Forvaltningen mener, at turnus ordningen vil kunne styrke integrationsrådet samt rådets relation til de forskellige foreninger hvor rådet medlemmer kommer fra. Det vil medvirke til at rådet kunne blive mere synligt blandt foreningerne

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 33

  Godkendt.
  Mødet den 28. august 2014 afholdes på CLAVIS, mødet den 23. oktober 2014 afholdes hos Muslimer i dialog og mødet den 27. november 2014 afholdes hos Roskilde Kulturforening.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 34 Oprettelsen af Integrationsrådets facebook gruppe

  Pkt. 34

  Oprettelsen af Integrationsråedets facebook gruppe

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal tage stilling til om der skal oprettes en lukket integrationsråds facebook gruppe, hvor medlemmer af rådet kan kommunikere indbyrdes og med forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet beslutter om der skal oprettes en lukket integrationsråds facebook gruppe.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På integrationsrådets møde den 30. maj 2013 foreslog forvaltningen at integrationsrådet opretter en lukket facebook gruppe. Baggrunden for forslaget kom fra forvaltningens observation af at det var væsentlige nemmere at få respons fra deltagere fra de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger til KEM projektet på en besked som blev publiceret via facebook end ved at rette henvendelsen direkte til deltagere via en e-mail. Forvaltningen tror på, at hvis man anvendte samme praksis i forhold til rådet medlemmer vil udfaldet være det samme.
  Kommunikation via den lukkede facebook gruppe vil blive forbeholdt korte beskeder som kræver hurtigt respons fra forvaltningen til medlemmerne af rådet og indbyrdes mellem medlemmerne.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 34

  Godkendt.
  Integrationsrådet skal drøfte på senere tidspunkt om hvorvidt der skal oprettes en åben facebook gruppe.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 35 Fastlæggelsen af tidspunktet for temadagen

  Pkt. 35

  Fastlæggelsen af tidspunktet for temadagen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal beslutte tidspunktet for hvornår temadagen, for drøftelse af Integrationsrådets fremtid, vision og indsatsområder, skal afholdes.
  Forvaltningen foreslår følgende to dage: den 13. og 20. september 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet vælger en dag hvor temadagen skal afholdes.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet skal beslutte tidspunktet for hvornår temadagen, for drøftelse af Integrationsrådets fremtid, vision og indsatsområder, skal afholdes.
  Forvaltningen foreslår følgende to dage: den 13. og 20. september 2014.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 35

  Integratiosrådet har valgt den 13. september 2014 til afholdelsen af temadagen.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 36 Orientering om ændringerne i repatrieringsloven

  Pkt. 36

  Orientering om ændringerne i repatrieringsloven

  Sagsnr. 255689 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet orienteres om ændringerne i repatrieringsloven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget ændringer i repatrieringsloven, som er trådt i kraft den 1. april 2014. Det drejer sig om følgende:
  - Midlertidige lovændringer med høje genetableringstakster fra 2010 bliver til permanente
  - Formuegrænsen hæves op til 50.000 kr. mod tidligere 20.00 kr.
  - Man får 40 % af det samlede etablerings beløb før afrejsen mod ca. 20 % før. De resterende 60 % kommer 1 år efter at man har forladt Danmark. Denne ændring skal sikre at de hjemvendte personer har større rådigheds beløb til etableringen i hjemlandet end hidtil.
  - Der blev åbnet op for mulighed for i særlige tilfælde at søge om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand.
  - Reintegrationsbistand ved repatriering til visse lande er opjusteret.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 36

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 37 Orientering om forhøjet flygtninge kvote for 2014

  brev_til_kommunerne_forhoejet_kommunekvote_2014.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om forhøjet flygtninge kvote for 2014

  Sagsnr. 190367 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Ny opskrivning af flygtningekvoten i marts 2014 viser, at Roskilde Kommune skal modtage 78 flygtninge i 2014 i stedet for det tidligere udmeldte antal, som var 55.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunernes Kontaktråd (KKR) Sjælland har siden 2007 indgået en frivillig aftale om fordeling af flygtninge til kommunerne, som svarer til Udlændingeservices matematiske fordelingsmodel.
  KKR Sjælland drøfter årligt fordelingen af flygtninge mellem de 17 kommuner i Region Sjælland for det efterfølgende år. Den 19. juni 2013 orienterede KKR Sjælland kommunerne om fordeling af flygtningekvote for 2014. Det fremgik på dette tidspunkt, at Roskilde Kommune skulle modtage 55 flygtninge i det kommende år, og rådet blev orienteret om den forventede kvote i oktober 2013.
  Den 18. marts 2014 orienterede KKR om, at Udlændingestyrelsen har udmeldt et højere landstal for 2014, som forhøjer regionskvoten fra 549 til 802 flygtninge. Denne stigning betyder, at Roskilde Kommune skal modtage 78 flygtninge i 2014.
  Med den støt stigende kvote siden 2008 har der været et tiltagende pres på kommunens midlertidige boliger, ikke mindst fordi den generelle boligsituation i Roskilde medfører, at der er flere måneders ventetid på at få en varig bolig.
  Også i 2013 blev årets kvote opskrevet. Det skete helt sidst på året bl.a. på grund af tilstanden i Syrien, og det betød, at kommunen fik forøget kvoten i 2013 fra 49 til 63 flygtninge. Situationen skabte yderligere pres på kapaciteten i de midlertidige boliger og det førte til, at økonomiudvalget i december 2013 traf beslutning om at ibrugtage en del af det tidligere plejecenter Haraldsborg til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der blev her istandsat 27 værelser og fælles rum, som har løst det akutte behov.
  Den stadigt stigende kvote betyder, at på relativt kort sigt vil det være påkrævet, at der findes nye løsninger på kapacitetsproblemerne i kommunens midlertidige boliger. Behovet aktualiseres ikke mindst ved, at der i marts 2014 blev truffet politisk beslutning om at sætte Haraldsborg til salg. Især vil det dog være påkrævet at finde nye løsninger, som kan nedbringe den op til 3 år lange ventetid på permanente boliger til flygtningene. Ventetiden er ikke alene til stor frustration for de enkelte flygtninge, men medvirker også til, at der opstår et akkumuleret pres på kapaciteten i de midlertidige boliger. En løsning på den lange ventetid på permanent bolig kræver, at der kan tilvejebringes flere billige boliger, som flygtningene er i stand til at betale ud af deres kontanthjælp.

  Med udlændingestyrelsens melding om den forhøjede kvote var der på mødet i KKR Sjælland den 10. marts 2014 enighed om, at der overfor KL gøres opmærksom på, at der bør tages højde for, at en udvidelse af opgaven giver øgede administrative udgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 37

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 38 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 38

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Inegrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Fatemeh Delevare orienterer under mødet om Foreningsmessen der blev afhold på CLAVIS Roskilde den 30. april 2014.
  Erik Lyby orienterer om et samarbejdsprojekt Kunst og kulturmøde mellem Foreningen Kunst på Musicon og netværket Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppe i Roskilde. Projektet udspringer af tro på, at der er meget talent i flygtninge/indvandremiljøet som ikke udfolder sig i tilstrækkelig grad. Projektet er et forsøg på at få kreative mennesker af dansk og anden herkomst til at mødes, arbejde sammen og inspirere hinanden.
  Huluci orienterer om LBR mødet afholdt den 13. maj 2014.

  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 38

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay har orienteret om, at EID fest skal afholdes den 11. oktober 2014 på Østervangsskolens Hal.
  Tuncay har orienteret om særligt meddelelsespligt til Udbetalingen Danmark ved udrejser til lande uden for EU/EØS og Schweiz i mere end to måneder for førtids - eller folkepensionister, som bor i Danmark. Beskeden om udrejse til Udbetaling Danmark kan gives ved at ringe eller kan blive sendt med Digital Post. Hvis førtids - eller folkepensionisten modtager samtidig tillæg eller ydelser fra kommunen, fx personligt tillæg eller helbredstillæg, giver Udbetaling Danmark automatisk kommunen besked om pågældendes midlertidige udlandsophold. Er førtids - eller folkepensionisten i tvivl om ens rettigheder i forhold til udlandsrejser kan man kontakte Voksenservice på voksenservice@roskilde.dk, tlf. 4631 3000 for at få yderligere information.
  Necdet har orienteret om at Morten Naumann fra fodboldklubben Røde Stjerne vil gerne tilbyde undervisning i fodbold om lørdage for beboerne fra kommunens midlertidige boliger. Samtlige beboerne vil kunne få det nødvendige udstyr, herunder sko og trænings tøj ved tilmelding.
  Pia har orienteret om sundhedsarrangement den 16. juni 2014 på beboerhuset i Rønnebærparken, som skal markere afslutningen på Means Healt uge. Arrangementet starter kl. 16 og slutter kl. 19. Målgruppen er alle mænd i området. Dagen vil byde på dialog om sundhed og sundhedstjek herunder lungefunktionsmåling samt introduktion til sports aktiviteter på foreningen Roskilde Ældre Motion. Arrangementet afsluttes med billig fælles spisning for mænd.
  Khalil har orienteret om at Integrations Cup 2014 forventes at blive afhold i efterår.
  Khalil har orienteret om at søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol.
  Integrationsrådet, 15-05-2014, pkt. 39

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Erkan Kog, Ying Wang.