You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 16, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Pkt 5, Status på Integrationspolitikken udsættes til næste møde, pga tekniske problemer.

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 1

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Per Kragh, Politi, Leder af forebyggelse MIDT (Ringsted, Roskilde og Lejre kommuner) samt Eva Louise Nilsson, uddannelseskonsulent, VUC Roskilde vil fremover være nye medlemmer i Integrationsrådet.
  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 2
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 3 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 3

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 3

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 4 Evaluering af Integrations Cup

  Pkt. 4

  Evaluering af Integrations Cup

  Sagsnr. 262835 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  Integrations Cup 2017 blev afholdt den 20. januar 2017 i Østervangsskolens hall. Her kommer en evalueringen for arrangementet som Integrationsrådet skal godkende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender evalueringen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Der var 12 hold herunder flere nye og første gangs deltagere der kom til stævningen. Turneringen, som startede med en tale fra rådets formand, blev afholdt med en fin stemning blandt deltagerne. Integrationsrådet bevilligede 4800 kr. Deltagerne betalte 300 kr pr hold. De bevilgede midler gik til at afholde udgifter til forplejning, indkøb af pokal og gave til dommer.
  Traditionen har været sådan at vinderholdet fra sidste gang er medarrangør og skal søge om midler hos Integrationsrådet. Dog er der flere praktiske problemer. Medarrangører når ikke at deltage i det administrative arbejde pga hverdags travlhed i foreningerne. Derfor vil forvaltningen selv stå for alt det praktiske arbejde i fremtiden.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 4

  Integrationsrådet godkender evalueringen. Rådet anbefaler at kommende indendørs stævner afholdes i større haller med bedre faciliteter.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 5 Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Pkt. 5

  Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  Byrådet godkendte Integrationspolitikken for perioden 2015-2018 den 19. august 2015. Status på opfyldelse af de 6 konkrete mål i politikken i 2016 forelægges for rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling
  Mål 1: At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede elever og etnisk danske elever ved folkeskolens afgangsprøve.
  Status: Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller mere ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik, er steget til 96 % i skoleåret 2014/2015. Andelen udgør 99 % for de etnisk danske unge i 2015. Målet forventes opfyldt allerede i løbet af 2017.

  Mål 2: At andelen af 20 - 24årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 57 % indenfor politikperioden.
  Status: Andelen af 20 - 24årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse er steget til 53 %. Andelen udgør 70 % for de 20 - 24årige etniske danskere. Målet forventes opfyldt i politikperioden.

  Mål 3a: At 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem integrationsperioden ophører indenfor perioden 2016 - 2018, skal i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse inden for den 3-årige integrationsperiode og være selvforsørgende.
  Status: Ud af de 63 borgere, der udgik af integrationsperioden i de første 3 kvartaler af 2016, var de 24 i job eller uddannelse, svarende til en andel på 38 %. Antallet, der starter i job og uddannelse kort inde i integrationsperioden, er stigende. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden, men kræver fokus og en særlig indsats.

  Mål3b: At inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der er selvforsørgende, stige til 75 %. Udgangspunktet i dag er 69 %.
  Status: Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund, der er selvforsørgende, udgør januar 2017 73 %. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden.
  Mål 4: At mindst 70 % af borgere omfattet af integrationsperioden skal afslutte deres danskuddannelse med resultatet bestået inden for deres 3-årige integrationsprogram.
  Status: Beståelsesprocenten var 79 % i 2015, mens den på landsplan var 72 %. I 2013 var beståelsesprocenten 73 %, mens den på landsplan var 66 %. Integrationsperioden er ændret til 5 år, så det er ikke muligt at måle ift. 3 år, men udviklingen er positiv.

  Mål 5: At inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af den 3-årige integrationsperiode, være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitlig 75 % af fuld tid (37 timer). Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %.
  Status: Udviklingen viser, at i 3. kvartal 2016 har målgruppen nået en aktiveringsgrad på 64,2 % og 84,5 % har været berørt af aktivering. Målet er dermed opfyldt i 2016.
  Mål 6: At udbrede integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktiviteter til kommunens mindre lokalsamfund i samarbejde med lokale borgere og frivillige aktører med brug af lokalbibliotekerne som base.
  Status: I løbet af 2016 er etableret lektiecafeer og sprogtræningsaktiviteter for nye flygtninge i Jyllinge, Viby Sjælland og (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp) idrætsbiblioteket i Æblehaven/Roskilde. Udover bibliotekerne er der blevet etableret fire nye sprogtrænings- og netværkscafeer i forskellige lokaliteter i kommunen bl.a. Sankt Hans området. Målet forventes nået i løbet af politikperioden.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 5

  Punktet udsættes til næste møde.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 6 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 6

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Anne Gregersen fra 3F informerede rådet om nyt samarbejdsprojekt som hedder Projekt Headstart med ISS og Røde kors. Det går ud på at få flygtninge i uddannelses forløb, efter de har fået asyl og mens de venter på at blive overtaget af kommunen.
  Tuncay Yilmaz fra Byrådet orienterede om et åbent borgermøde, som afholdes den 5.3.2017 kl. 11-13 i Bebor lokalet i Æblehaven 82, Roskilde.

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 6

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 7 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 7

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i Jobcenter Roskilde 76 aktivitetsparate nydanske kvinder mellem 30 og 50 år, heraf flere sygemeldte. Beskæftigelses og Socialudvalget har besluttet at iværksætte en særlig, arbejdsmedicinsk støttet indsats med henblik på at skelne mellem de decideret syge og dermed ikke jobklare, og de, der har en erhvervsevne. Den sidste gruppe støttes i at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. på få timer ugentligt.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling
  Der er i Jobcenter Roskilde 76 aktivitetsparate nydanske kvinder mellem 30 og 50 år. Forvaltningen foreslår, at sagerne vedrørende disse kvinder gennemgås med henblik på at afgrænse de sygemeldte, formentlig omkring 50. Der iværksættes en særlig indsats overfor disse med henblik på at skelne mellem de decideret syge og dermed ikke jobklare, og de, der har en større eller mindre erhvervsevne. Der inddrages arbejdsmedicinsk ekspertise i initiativet. Den sidste gruppe støttes i at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. på få timer ugentligt.

  Inspirationen til dette projekt er hentet i Odense Kommune, der efter en lignende gennemgang af 30 sager vurderede, at kun 10 % af de nydanske kvinder var ude af stand til at påtage sig nogen form for arbejde p.g.a. sygdom. Der var snarere tale om, at en blanding af dårlige sprogkundskaber, lav motivation og familiemønstre holdt indvandrerkvinder fra arbejdsmarkedet.
  Projektet forventes startet primo 2017 og forventes afsluttet ultimo 2017, idet erfaringerne fra projektet vil blive bragt i anvendelse overfor andre grupper aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgiften til projektets gennemførelse kan afholdes indenfor rammen af beskæftigelsesmæssige aktiviteter.
  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 7
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 8 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 8

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Erik Lyby repræsenterer rådet i Rådet Etnisk Minoriteter (REM), men har ikke hørt fra dem i lang tid. Forvaltningen kontakter REM angående dette

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 8

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Pia Mikkelsen orienterede om Projekt Byrådsmødre. Det første hold på 12 kvinder er færdig uddannet. De virker som en frivillig ven, de bygger bro mellem lokal samfundet og kvinderne, fortæller om foreningslivet og kommunens tilbud, kan hjælpe med at oversætte breve mv. De er som regel tosproget, så de vælges efter sprog. Ønsker du/din forening at vide mere eller bruge nogle af de bydelsmødre, kontakt Pia Mikkelsen på tlf 24 20 18 79.

  Integrationsrådet, 16-02-2017, pkt. 9

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak.