You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 17, 2015 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 36 Værdier for social- og beskæftigelses-indsatsen

  gap_analyse_fra_det_centrale_handicapraad.pdf hoeringssvar_fra_integrationsraadet.pdf

  Pkt. 36

  Værdier for social- og beskæftigelses-indsatsen

  Sagsnr. 273172 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den nye politik for sociale indsatser og den nye beskæftigelsespolitik fremlægges hermed forslag til værdier for myndighedsarbejdet i social- og beskæftigelsesindsatsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at Integrationsrådet drøfter værdioplægget,
  2. at Integrationsrådet sender høringssvaret til Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Hver eneste dag mødes borgere i Roskilde Kommune og medarbejderne på social- og beskæftigelsesområdet. Mødet kan bestå af samtaler, opfølgninger eller som led i en udredning. Fælles for borgerne er, at de i en kortere eller længere periode i deres liv har behov for støtte på grund af deres livssituation. Medarbejderne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område udmønter og agerer indenfor lovgivningens rammer. Udvalget har ønsket en konkretisering af de værdier, der supplerer den relevante lovgivning i håndtering af borgernes sager på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Indenfor den lovgivningsmæssige ramme skal medarbejderne fagligt medvirke til at udfolde borgernes ressourcer og drømme i et anerkendende sammenspil. Hovedmålet for alle borgere på området er - i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre - uddannelse og beskæftigelse. I Roskilde Kommune har vi følgende værdimæssige pejlemærker, når vi møder borgerne på social- og beskæftigelsesområdet:
  Vi møder borgerne i øjenhøjde
  - Vi ser borgernes ressourcer
  - Vi tager udgangspunkt i borgernes drømme om fremtiden
  - Vores tilgang bygger på respekt, åbenhed, imødekommenhed, nysgerrighed og engagement
  - Vi ved, at forandringer skal komme fra borgerne selv, og det understøtter vi.
  - Vi ser på vores organisation med borgernes øjne
  Vi arbejder professionelt med borgere
  - Myndighedsrollen udøves med respekt for et ligeværdigt møde med borgeren
  - Samtalen er et professionelt redskab til at finde og opnå mål i dialog mellem borgere og myndighed
  - Sagsbehandling sker i et anerkendende og tæt samarbejde med borgerne
  - Vi ser på tværs og bruger netværkssamtaler, hvor det er nødvendigt
  - Vi støtter motivation og mestring af livsudfordringer hos den enkelte
  - Vi bruger vores faglighed til at have fokus på effekten af indsatsen

  Vi arbejder professionelt med samarbejdspartnere
  - Vi tager ansvar for sammenhæng på tværs til gavn for borgerne
  - Vi tror på, at gode resultater skabes ved kompetent samspil mellem interne kommunale samarbejdspartnere, eksterne samarbejdspartnere og os selv
  - Civilsamfund, virksomheder og andre offentlige organisationer er afgørende samarbejdspartnere, og vi udvikler vores indsatser i tæt samarbejde med dem.
  Forvaltningen vil tilrettelægge en proces i dialog med medarbejderne, der sikrer en forankring af værdierne i dagligdagen.
  Det centrale Handicapråd har gennemført en undersøgelse af, hvordan kontakten mellem borgere og forvaltning opleves. Undersøgelsen er tidligere rundsendt til udvalget og er med som bilag, som inspiration til værdidrøftelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Integrationsrådet, 17-09-2015, pkt. 36
  1. Drøftet,
  2. Høringssvaret sendt til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 37 Udkast til politik for beskæftigelsesindsatsen

  oversigt_over_nye_maal_i_resultater_i_roskilde.pdf politik_for_beskaeftigelsesindsatsen.pdf hoeringssvar_fra_integrationsraadet.pdf

  Pkt. 37

  Udkast til politik for beskæftigelsesindsatsen

  Sagsnr. 260808 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har fastlagt vision for Roskilde Kommune 2015-18. Nu forelægges forslag til ”Politik for beskæftigelsesindsatsen” samt forslag til nye mål i ”Resultater i Roskilde”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at Integrationsrådet drøfter forslag til politik for beskæftigelsesindsatsen,
  2. at Integrationsrådet sender høringssvaret til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har tidligere besluttet, at Roskilde Kommunes Politik på Beskæftigelsesområdet også udgør den lovpligtige beskæftigelsesplan. Beskæftigelses- og Socialudvalget har afholdt dialogmøde med ledige borgere og repræsentanter for de øvrige aktører i beskæftigelsesindsatsen, primært med fokus på indsatsen for udvalgte målgrupper: jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Med dette udgangspunkt og med baggrund i Byrådets overordnede vision foreslås følgende vision og politiske målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune:
  Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen:
  I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  Borgerne i Roskilde Kommune har uanset etnisk baggrund et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse, og de nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet.
  Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen:
  En god virksomhedsservice: Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder.
  Hjælp til at blive selvforsørgende: Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling også for de mindst efterspurgte ledige.
  Helhedsorienteret indsats: De ledige, der har specielle problemer med at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcenteret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcenteret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, når det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse.
  I det vedlagte forslag til ”Politik for beskæftigelsesindsatsen” er der yderligere beskrevet en række konkrete mål som opfølgning på vision og politiske mål samt en række uddybende bilag.
  Forvaltningen foreslår, at fortsætte med de fire nuværende temamål for beskæftigelsesindsatsen i ”Resultater i Roskilde”, men at tre af de konkrete mål skærpes (se bilag). Dvs:
  - Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel voksne selvforsørgere
  - Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor 1 år
  - Andel borgere, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015
  Integrationsrådet, 17-09-2015, pkt. 37
  1. Drøftet.
  2. Høringssvaret sendt til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.