You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 20, 2015 - 17:30
Sted:
 • Pkt. 26 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 286

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 27 Meddelelser fra formanden

  hoeringssvar_integrationspolitiken_2015_til_2018.pdf

  Pkt. 27

  Meddeleser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden har orienteret om at han får besøg af et hold af udenlandske pædagog studerende fra Campus Roskilde på hans arbejdsplads i SFO i Østersvangsskolen. Studerende er meget interesserede i at høre mere om de tiltag, som skolen arbejder med i forhold til tosprogede børn og om arbejdet i Integrationsrådet. Besøget finder sted den 28. august 2015.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 27

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir.I

 • Pkt. 28 Valg af en ny næstformand

  Pkt. 28

  Valg af en ny næstformand

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal udpege en ny næstformand ifm. at Ferhet Öztürk har trukket sig fra posten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet blandt medlemmerne fra lokale flygtninge og indvandrerforeninger udpeger en ny næstformand.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at Ferhet Öztürk har trukket sig fra posten af personlige årsager, skal integrationsrådet udpege en ny næstformand blandt medlemmerne fra lokale flygtninge og indvandrerforeninger. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fra-vær jf. forretningsordenens §3, stk. 2 og 3.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 28

  Integrationsrådet har udpeget Hulusi Ocak som næstformand.

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir.

 • Pkt. 29 Kriterier for uddeling af Integrationsrådet pris

  Pkt. 29

  Kriterier for uddeling af Integrationsrådet pris

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal drøfte forvaltningens udarbejdede kriterier for udeling af Integra-tionsrådets pris.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet godkender forvaltningens udarbejdede kriterier for udeling af Integrationsrådets pris.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsprisen vil honorere en eller flere personer/foreninger/organisationer/virksomheder med et beløb indenfor ramme af 10.000 kr. Prismodtageren/ere skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats indenfor integrationsarbejdet. Det er Integrationsrådet, der beslutter, hvem der skal have prisen, men alle Roskilde borgere kan indstille deres kandidat. Virksomheder der har ydet en ekstra indsats indenfor integrationsarbejde kan anerkendes for deres arbejde ved uddeling af kunstværk eller en vandre pokal.
  Kriterierne for tildeling af Roskilde Kommunes Integrationspris er en ekstraordinær eller nytænkende indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde.
  Endvidere lægges der vægt på, at modtageren af prisen har bidraget til realisering af visionen inden for Integrationspolitik, som sigter mod at kommunens borgere:
  - at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk bag-grund.
  - at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om in-tegration som en helhedsorienteret indsats.
  - at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn og, at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge.
  - at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske ar-bejdsmarked.
  - at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune, som arbejdsplads, fremstår som rollemodel.
  - at skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund.
  - at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn.

  Økonomi

  Integrationsrådet pris skal dækkes af Integrationsrådets råderammen på 70.000 kr. Den første udeling af integrationsprisen sker i 2016.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 29

  Godkendt.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 30 Åbent hus arrangement

  Pkt. 30

  Åbent hus arrangement

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal beslutte om der skal holdes et åbent hus arrangement.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet beslutter om der skal holdes et åbent hus arrangement og hvornår.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har holdt en del åbent hus arrangementer siden stiftelsen i 1999.
  Integrationsrådet skal overveje om den tradition skal genoplives. Åbent hus arrange-ment kan bruges til at gøre Roskildes borgere opmærksomme om rådets eksistens og profilere rådets arbejde, måske endda tiltrække nogle ildsjæle som vil bruge deres dy-rebare tid til at fremme integration i Roskilde. Uddeling af integrationsprisen ville være en fast indslag i arrangementet.
  Af hensyn til planlægning af arrangement skal rådet allerede på nuværende tidspunkt udpege en dag for arrangementet.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 30

  Åbent hus arrangementet skal afholdes lørdag den 28. maj 2016.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir.

 • Pkt. 31 Mangel på etniske plejefamilie

  Pkt. 31

  Mangel på etniske plejefamilie

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Punktet blev udskudt til næste møde. Til mødet vil forvaltningen forsøge at finde en repræsentant fra børn og unge området som kan orienteret om kravene der stilles til familie der vil være plejefamilie.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 31

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir.

 • Pkt. 32 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 32

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse, der gælder for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. De nye regler skal træde i kraft pr. 1. september 2015.
  Fakta om integrationsydelsen
  Målgruppe: Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i riget i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.
  Ydelsesniveau: Satserne for integrationsydelsen tager udgangspunkt i satserne for uddannelseshjælp (satser for unge under 30 år uden uddannelse i kontanthjælpssystemet), der blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014. Satserne for uddannelseshjælp blev fastsat med udgangspunkt i SU-systemet.
  For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.
  Dansktillæg: Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.
  Forvaltningen har derudover orienteret rådet om midlertidig bolig til flygtninge situation i Roskilde.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 32

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 33 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 33

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay Yilmaz har oplyst at Roskilde Kulturforeningen ikke vil stå for afholdelsen af EID festen i år. Foreningen har haft meget at se til i forbindelse med moske byggeriet og har ikke ressource til at være tovholder for et så omfattende projekt som EID fest.
  Roskilde Kulturforeningen har tilbudt til andre samarbejdspartnere at overtage opgaven men der ikke nogen der har meldt sig på.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 33

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir.

 • Pkt. 34 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 34

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Pia Mopdrup Mikkelsen har orienteret om et projekt Idræts bibliotek i Æblehanven og Rønnebærparken er meget populært blandt børn og unge i området. Biblioteket holder åbent hver tirsdag og torsdag fra 16 til 20. Idræts biblioteket bliver betjent af medarbej-dere fra Boligselskabet Sjælland og unge der er tilknyttet fritidsjobsordningen. Mange af de børn, der kommer, går hverken i SFO eller klubber og Pia er bekymret for denne udvikling.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 34

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir.

 • Pkt. 35 Eventuelt

  Pkt. 35

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådets møder skal fremover starter kl. 17:00.
  Integrationsrådet har fået nogle henvendelse fra firmaer der vil gerne lave aktiverings forløb for nydanskere. Den slags henvendelse kan fremover adresseres til Jobcenteret. Eventuelt kan rådet foreslå firmaer at abonnere på nyheder om hvilke opgaver bliver sendt til udbud på kommunens hjemmeside.
  Forvaltningen har bragt beskeden vider til andre sekretariater for poliske udvalg om at rådet skal orienteres om alle tiltag med integrations aspekter i sig. Tilbagemelding fra andre sekretariater har været at rådet selv skal holde sig ajour med tiltag på integrati-onsområdet ved at abonnere på dagsordner og referater.
  Integrationsrådet blev kort orienteret om Integrations Cup afholdt den 14. juni 2015. Evalueringen og regnskabet for arrangementet skal foreligges rådet til godkendelse på næste møde.

  Integrationsrådet, 28-08-2015, pkt. 35

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zü-beyr Aydemir