You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 21, 2015 - 17:30
Sted:
 • Pkt. 18 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 18

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 18
  Godkendt.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 19 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 19

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet afholdt et godt og konstruktivt møde med Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. maj 2015 hvor bl a. kommende Integrationspolitik og medlemmernes møde deltagelse blev drøftet. Beskæftigelses- og Socialudvalget er tilfreds med rådets indsats og rådet fik ros for at spille så aktiv en rolle i formuleringen af den kommende Integrationspolitik.
  Der er aftalt kvartalsmøder mellem formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget og formand for Integrationsrådet. Det næste kommende kvartalsmøde afholdes den 8. juni 2015 kl. 15.00.
  Formænd for Beskæftigelses- og Socialudvalget og Integrationsrådet er interviewet af Roskilde Avis om den kommende Integrationspolitik i Roskilde kommune.

  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 19

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 20 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 20

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Næstformand trækker sig fra Integrationsrådet af personlige og arbejdsmæssige årsager. Foreningen Roskilde United vil udpege en anden repræsentant til Rådet i løbet af kort tid.
  Der skal på den næste kommende møde afholdes valg til næstformands posten og udpeges en ny repræsentant til Folkeoplysningsudvalget.

  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 20

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 21 Evaluering af valgmødet

  evaluering_af_valgmoedet.pdf

  Pkt. 21

  Evaluering af valgmødet

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen har afholdt et valgmøde med fokus på udlændingepolitik og integration mandag den 20. april 2015. fra kl. 19.00 til 22.00 i Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet i Roskilde. Valgmødet skal nu evalueres af rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integratiosrådet evaluerer valgmødet.
  Beslutningskompetence
  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Valgmødet som blev arrangeret af Integrationsrådet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppe var en stor succes. Salen var fyldt under mødet og spørgelysten var stor. Oplægsholder spillede en god rolle med sine fakta oplysninger og politikerne holdt gode taler og debat tonen og diskussionen var fin.

  Økonomi
  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 21

  Integrationsrådet har evalueret valgmødet.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 22 Status på indsatsområder

  oversigt_over_fremmoede.pdf

  Pkt. 22

  Status på indsatsområder

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal drøfte status på de indsatsområder som rådet har beslutte på temadagen den 13. september 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter status på indsatsområder for denne valgperiode.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har på temamødet den 13. september 2014 besluttet at rådet skal arbejde med følgende indsatsområder.
  - Der afholdes 6 møder om året.
  - Alle foreninger/organisationer er repræsenteret til møder hver gang. For at sikre dette, kontakter formanden foreninger som er fraværende og spørger og moti-verer dem til at deltage i møderne.
  - Er medlemmerne fra foreningerne/organisationerne forhindret i at deltage, sør-ger de for at der kommer en stedfortræder/afløser.
  - Der afholdes et årligt møde mellem Integrationsrådets repræsentanter og Be-skæftigelses- og Socialudvalget
  - Integrationsrådet er et bindeled/talerør mellem kommunen og forenin-ger/organisationer.
  - Integrationsrådet er synligt blandt foreninger/organisationer ved at rådets møder bliver drøftet i foreninger og foreningernes forslag, ideer og tanker formidles videre af rådet til kommunen.
  - Integrationsrådet er aktiv via facebook. Den nuværende lukket gruppe skal la-ves om til åben gruppe. Forvaltningen opretter en åben facebook gruppe/side, som indebærer at ikke-medlemmer kan se, markere et "synes godt", kommen-tere men ikke ligge opslag på væggen. Medlemmerne skal have opslagsadgang til siden. Billeder af arrangementer, debatemner eller lignende kunne ligges som opslag.
  - Integrationsrådet høres i alle sager som har integrations aspekt i sig.
  Tilføjelser til indsatsområder der er kommet frem i løbet af året:
  - Uddeling af Integrations pris: Alle kan indstille en person, en forening, en orga-nisation eller en virksomhed til at modtage Rådets pris. Kriterierne til sådan en uddeling laves af Integrationsrådet under et kommende møde. I den sammen-hæng Forvaltningen kontakter de andre udvalg og minder om at de skal sende høringsemner systematisk til Integrationsrådet.
  - Åbent hus arrangement. Rådet har arrangeret flere Åbent hus arrangementer, nogle gange med stor og andre gange med mindre succes. Dette skal gives en ny chance. Emnet bliver på det kommende Råds møde.
  Integrationsrådet skal løbende drøfter hvorvidt de indsatsområder som rådet har sat sig for er blevet indfriet og har medvirket til at rådets arbejde er blevet mere synligt. Derfor skal denne liste være på dagsorden en gang om året med det formål at Rådet husker at holde fokus på indholdet og følger op på den løbende.
  For at fremme foreningernes deltagelse tilføjes et nyt punkt i Rådets dagsorden under underskriften "Nyt fra foreninger"

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser
  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 22
  Integrationsrådet har drøftet status på indsatsområder.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 23 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 23

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Fra 1. maj 2015 blev indsatsen for flygtninge og familiesammenførte i integrationsfasen og den generelle integrationsindsats samlet under en leder Maria Tvarnø. Målet for den nye organisering er:
  - En jobrettet integration, hvor flest mulige flygtninge og familiesammenførte, kommer i arbejde og uddannelse.
  - God og effektiv modtagelse af flygtninge og familiesammenførte, hvor kommunens indsatser er koordinerede og målrettede.
  - Inddragelse af civilsamfund og frivillige som ressource i forhold til den gode integration, herunder også sekretariatsbetjening af integrationsrådet.
  - Etablering af midlertidige boliger
  - Stærkt samarbejde med interne og eksterne om permanent boligplacering.
  Integrationsrådet har været med i udviklingsprocessen hvor den nye Integrationspolitik blev formuleret og sendt som forslag til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Forvaltningen takker for rådets indsats. Den nye Integrationspolitik vil komme til høring i Integrationsrådet i de kommende tid. Integrationsrådet vil lave fælles opfølgning på Integrationspolitikken sammen med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
  Der afholdes Integrationscup søndag den 14. juni 2015. Foreningen Roskilde United er tovholder på arrangementet.
  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 23

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 24 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 24

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay oplyste at Lysholmbadet i fremtiden bliver åben for foreninger. Der kan være 8 svømmere pr gang.
  Tuncay indkalder til planlægningsmøde af Eid fest snart. Eid festen afholdes den 26. september 2015.
  Flere medlemmer nævnte mangel på etniske plejefamilier i Roskilde kommune. Emnet kommer på dagsorden næste gang.
  Anne havde inviteret Khalil til at holde et oplæg om integration og kulturmøde på deres personale møde i 3F Roskilde. Deltagerne var meget tilfredse med oplægget, og sendte et tak til Forvaltningen.
  CLAVIS i samarbejde med Forvaltningen har tilbudt kurser til frivillige der arbejder med nye flygtninge. Et kommende møde afholdes den 3. juni 2015.
  CLAVIS i samarbejde med Forvaltningen er i gang med at etablere et kvindenetværk for nye flygtninge piger og kvinder.
  VIA projektet vil fremad rettet være en permanent ordning i Roskilde kommune. Indsatsen vil fremover være i højere grad forebyggende og også omfatte nye flygtningefamilier.
  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 24

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. **

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet ## punkt

  Næste Integrationsrådets møde den 20. august 2015 afholdes hos Roskilde United.
  Hvis foreningen Roskilde United ikke kan nå at stille op med en ny repræsentant til rådet, afholdes mødet hos 3F Roskilde.

  Integrationsrådet, 21-05-2015, pkt. 25

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Erik Lyby, Zübeyr Aydemir.