You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 22, 2018 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden og næsteformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 14

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 15 Status på Integrationspolitik 2015-2018

  Status_Roskilde_Kommunens_Integrationspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 15

  Status på Integrationspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationspolitikken for 2015-2018 havde fokus på uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse og medborgerskab. De forskellige forvaltninger under Roskilde kommune og de involverede parter har opnået gode og positive resultater i perioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at rådet godkender status om Integrationspolitik.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationspolitikken tager afsæt i byrådets overordnede vision om at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder gennem uddannelse, beskæftigelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.
  Mål1 er at udligne karakterforskellen mellem tosprogede elver og danske elever i folkeskolen. Tallene fra januar 2013 viste at 93 % af unge med ikke-vestlig baggrund gennemførte 9. klasses afgangsprøve med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. De samme tal for 2016 (som er den seneste opdaterede tal) er 100 %. Dvs at alle elever i målgruppen gennemførte 9. klassen med ka-rakter 2 eller derover i fagene dansk og matematik. Mere om mål opfyldelse i Bilag 1.
  Mål 2 var at andelen af 20-24 årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal
  stige til mindst 57 % indenfor politikperioden. Seneste tal fra Integrationsbarometer viser at 60 % af denne målgruppe har gennemført mindst en ungdomsuddannelse.
  Mål 3 A er at 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem
  integrationsperioden ophører indenfor perioden 2016-2018, skal komme i
  uddannelse, hvis de er omfattet af uddannelsespligten, eller i ordinær beskæftigelse og dermed være selvforsørgende. Andelen svarer til 120 personer.
  Status fra december 2016 viste at i alt 51 personer under integrationsloven var enten i uddannelse eller i ordinært arbejde. Samme tal for december 2017 viser at i alt 163 personer under Integrationsloven var kommet i enten ordinært arbejde, uddannelse eller Integrationsgrunduddannelse (IGU). Således var målet om at få 120 personer i selvforsørgelse for længst nået. Det skal tilføjes at integrationsperioden blev udvidet fra 3 år til 5 år, ved lovændring pr 1.7.2016.
  Mål 3 B er at inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund der er selvforsørgende stige til 75 %. Udgangspunktet var 69 %. Tallene fra 4.kvartal i 2017 viser at 70,8 % af Roskildes borgere med ikke vestlig baggrund selvforsørgende. Dermed har vi opnået dette mål kun delvis. Stigning i antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund er en af de væsentligste forklaringer.
  Mål 4 Se bilag 1
  Mål 5 er at inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge omfattet af Integrationsperioden, være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitligt 75 % af tiden. Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %. Status på dette mål er at aktiveringsgraden for målgruppen ultimo 2017 er på 60.6 %, dermed er mål opfyldt.
  Mål 6 er at borgere med ikke vestlig baggrund skal føle sig accepteret i lokal-samfundet og opleve ligeværdighed og lige muligheder for aktiv deltagelse i samfundet gennem foreningsliv, idræt og kulturelle aktiviteter.
  I løbet af 2016 blev der etableret lektiecafeer og sprogtræningsaktiviteter for nye flygtninge i Jyllinge, Viby Sjælland og (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Boligselskabet Sjælland) idrætsbiblioteket i Æblehaven/Roskilde. Udover bibliotekerne er blevet etableret fire nye sprogtrænings- og netværkscafeer i forskellige lokaliteter i kommunen bl.a. Sankt Hans området.
  I løbet af 2017 blev lektiecafeen i Jyllinge lukket, pga manglende fremmøde. Derimod åbnedes der nye lektiecafeer fx på VUC Roskilde, et malings projekt for kunstinteresseret flygtninge.
  De frivillige netværk og organisationer er primus motor for aktiviteterne som især rummer lektielæsning, samtaletræning, lege og spil samt hjælp med kon-takt til det offentlige.
  Udviklingen viser at der er arbejdet godt og ihærdigt for at skabe lige muligheder for aktiv deltagelse af målgruppen i samfundet. Men der er behov for konsolidering af den positive udvikling med særlige indsatser på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 15

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 16 Drøftelse og valg af fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Pkt. 16

  Drøftelse og valg af fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet vil pege på sine fokusområder som rådet vil forslå at indgå i Integrationspolitikken 2018-2021

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Rådet drøfter og godkender nye målsætninger inden for uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet vil starte på en ny proces for at fremstille forslag til kommende Integrationspolitik. Rådet mener at på uddannelsesområdet har Roskilde Kommune opnået gode resultater så vidt angår beståelse i fagene dansk og matematik. Men nydanske børn i folkeskoler skal ligeledes opnå gode sociale kompetencer. Rådet peger på nydanske unges frafald på uddannelserne og mener at det er for høj, sammenlignet med de danske unges. Rådet ønsker at gøre noget ved det.
  Derudover er de nydanske borgeres ledighed alt for høje sammenlignet med danskernes. Nydanske kvinder har særlige udfordringer som har behov for opmærksomhed. På samme måde skal de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte blive selvforsørgende gennem job og uddannelse.
  Rådet ønsker også at sætte fokus på medborgerskab. Rådet vil forslå nye veje til at sikre godt medborgerskab for nydanskere i Roskilde kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 16

  På baggrund af status på Integrationspolitikken 2015-2018 har Integrationsrådet drøftet følgende fokuspunkter som emner for Integrationspolitikken i de kommende år.
  Rådet ønsker at bruge Byrådets vision som er beskrevet i den tidligere Integra-tionspolitik. Men derimod vil de foreslå nye politiske målsætninger for at realisere visionen.
  Uddannelses mål:
  A) Styrkelse af tosprogede folkeskole elevers sociale kompetencer
  B) Nedbringelse af tosprogede unges frafald på ungdomsuddannelserne i Roskilde kommune
  Indsats: Kompetenceudvikling hos personalet for at sikre bl. a bedre vejledning af målgruppen.
  Beskæftigelses mål
  A) Nydanske borgeres ledighed skal reduceres.
  B) Ledigheden blandt nydanske kvinder skal nedbringes gennem job og uddannelse.
  C) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsloven skal komme i job og uddannelse.
  Indsats: Tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud, ordinære jobs og uddannelse gennem et håndholdt indsats og tæt opfølgning af forløbene.
  Medborgerskabs mål
  Andel af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som oplever god trivsel og accept i samfundet stiger.
  Indsats: Tilbud om forældrekurser, netværksdannelse og MindSpring forløb.
  Boligområdet:
  Derudover talte Rådet om et ønske om at fokusere på boligområdet, som et nyt fokuspunkt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 17 Evaluering af Integrations Cup

  Pkt. 17

  Evaluering af Integrations Cup

  Sagsnr. 302063 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådets fodbold Cup for 2018 blev afholdt den 19.1.2018. Der var 10 hold der deltog i turneringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til at evalueringen bliver godkendt af Integrationsrådet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Turneringen blev afholdt i Tjørnegårds Hallen i en venlig og sportslig atmosfære. Deltagerne var fra Ungeguiden, Team Interros, Qandil, SFO Østervang, Roskilde kommune, Hjemmeplejen Midt samt to hold fra CLAVIS og 2 hold fra Roskilde Ungecenter.
  Turneringen startede med tale fra Integrationsrådets formand. Deltagerne var i hallen i god tid, så turneringen kunne afvikles uden forsinkelse og til alle deltagers tilfredshed.
  Stævnet blev vundet af Ungeguiden, som i finalen slog Team Interros 4-3. I kampen om 3. pladsen vandt Hjemmeplejen Team Midt over Qandil. Fair play præmien gik til Roskilde Unge Center 2, mens en spiller fra Team Interros blev kåret til stævnets bedste spiller.
  Udgifterne blev delvis betalt gennem egenbetaling og dele af udgifterne blev dækket af Integrationsrådet midler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 17

  Godkendt, med den bemærkning at til fremtidige turneringer må vi finde en hal med bedre faciliteter, fx bander kan anbefales.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 18 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 18

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 18

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 19 Orientering fra forvaltningen

  Faktaark_Optjeningsprincipper.pdf

  Pkt. 19

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Der er indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokratiet om strammere regler for ægtefællesammenføring. Læs mere her:
  https://www.regeringen.dk/nyheder/regeringen-indgaar-aftale-om-nye-stram....
  Der skal indføres optjeningsprincipper for at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløb ydelse, ledighedsydelse og fleksløntilskud.
  Læs mere om i Faktaarket vedlagt som bilag 2.
  Trampolin House og Integration har indgået aftale om et samarbejde. Integrations sender en gruppe flygtninge på 5 personer i praktik der. Endnu flere er på vej dertil i april 2018. Trampolin house har det formål og arbejder at alle kan udføre en rolle og være deltagende i samfundet. De bor på Nørrebro og tager flygtninge og andre i jobtræning, i forløb hvor man lærer om demokratiet i praksis og gennem netværk og netværksdannelse får viden om det danske samfund.

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 19

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 20 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 20

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 20
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 21 Pressen

  Pkt. 21

  Pressen

  Sagsnr. 302065 Integrationsrådet Åbent punkt

  Socialdemokratiets udspil på udlændinge området "en "Udlændingepolitik der samler Danmark" blev drøftet kort.

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 21

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 22 Eventuelt

  Pkt. 22

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Rådet ønskede info om Projekt Nydanske kvinder, som kommer her:
  Projektet startede med 74 kvinder den 1.3.2017. Metoden var intensive samtaler og hyppige kontakter til målgruppen, med det mål at bringe dem i beskæftigelse eller afklare dem til et videre forløb. De fleste af dem er/ har været i praktik med henblik på at forbedre deres muligheder for at komme i arbejde.
  Resultater af dette projekt efter et år er:
  4 borgere er kommet i job, 6 borgere er visiteret jobparat, 4 borgere har fået tilkendt ressourceforløb, 4 borgere har fået tilkendt førtidspension, 1 borger har fået tilkendt fleksjob, 5 borgere er afsluttet af forskellige årsager, 12 borgeres sager forlægges for rehabiliteringsteamet. 42 borgere har fortsat behov for en særlig indsats.
  Rådet ønskede at dagsorden kom til dem på nettet samtidigt med at den blev sendt på mail. Forvaltningen vil sørge for at det bliver realiseret.
  Rådet ville høre Roskilde kommunes tosprogskonsulent ang. status på modtagelsesklasser og en ansvarlig som vil forklare hvad Mindspring projektet går ud på.

  Integrationsrådet, 22-02-2018, pkt. 22

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh, Pia Moldrup Mikkelsen.