You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 22, 2018 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 23 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 23

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 23
  Godkendt.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 24 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 24

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Maria Tvarnø har talt med Necdet om behovet for ledelses tilstedeværelse i Integrationsrådet. Hun vil i fremtiden deltage som tilforordner i Integrationsråds møder.

  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 24

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 25 Årsberetning 2017

  Aarsberetning_2017.pdf

  Pkt. 25

  Årsberetning 2017

  Sagsnr. 302838 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal godkende årsberetning for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender den udarbejdede årsberetning for 2017.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til forretningsordens § 15 skal Integrationsrådet udarbejde hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Den udarbejdede årsberetning for 2017 foreligges til rådet til godkendelse.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 25
  Godkendt.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 26 Fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Modtagetilbud_i_Roskilde_Kommmune.pdf

  Pkt. 26

  Fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet vil pege på sine fokusområdet som rådet vil forslå at indgå i Integrationspolitikken 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rådet drøfter de netop godkendte målsætninger og beslutter hvad det videre forløb skal være i denne proces.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har fremstillet forslag til kommende Integrationspolitik. For at blive opdateret på udfordringer for de to sproget elever og deres forældre var der et oplæg fra Mette Lene Madsen, tosproget konsulent. Integrationsmedarbejder. Integrationsmedarbejder Sevda Sahin fortalte om MindSpring kurser rettet mod flygtninge forældre, unge og børn.
  Rådets forslag for fokusområder i den kommende Integrationspolitik blev revideret:
  Uddannelses mål:
  A) Styrkelse af tosprogede småbørns sprogforståelse inden skolealderen
  B) Udligning af karakterforskel mellem tosprogede og danske elever i folkeskolen
  C) Nedbringelse af tosprogede unges frafald på ungdomsuddannelserne i Roskilde kommune
  Indsats:
  Styrkelse af sprogforståelse hos børn under 6 år kan opnås gennem fx tidligere indsats og sprogstimulering af børnene.
  Udligning af karakterforskel, således at karaktergennemsnittet for tosprogede folkeskolebørn stiger. Nedbringelse af frafald i ungdomsuddannelserne kan opnås ved bedre samarbejde og kommunikation mellem forældre og skolerne, og gennem styrkelse af forældrenes kompetencer.
  Kompetenceudvikling hos personalet i de respektive skoler for at sikre bedre vejledning af de unge mod uddannelse.
  Beskæftigelses mål:
  A) Nydanske borgeres ledighed skal reduceres.
  B) Ledigheden blandt nydanske kvinder skal nedbringes gennem job og uddannelse.
  C) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsloven skal komme i job og uddannelse.
  Indsats: Tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud, ordinære jobs, fleksjob, mentorstøtte, sprogundervisning, uddannelse/kurser og andet forløb som MindSpring og viden om dansk arbejdskultur. Der er behov for håndholdt indsats og tæt opfølgning af forløbene. Generelt bedre ressourceforløb og hurtigere afklaring af borgere som har reduceret arbejdsevne.
  Medborgerskabs mål
  Andel af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som oplever god trivsel og accept i samfundet stiger.
  Indsats: Tilbud om forældrekurser, netværksdannelse og MindSprig forløb.
  Boligområdet:
  Rådet ønsker at fokusere på boligområdet, som et nyt fokuspunkt.
  Indsats: Det videre forløb er at Integrationsrådet vil invitere alle interessenter til et dialogmøde i september 2018. Rådet vil høre interessenternes forslag til den kommende Integrationspolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 26

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

  .

 • Pkt. 27 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 27

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Per Kragh skal på pension om ikke så lang tid. Han bliver afløst af Karin Storm, fra Roskilde Politi.

  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 27

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 28 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 28

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Roskilde kommune har taget initiativ til et beskæftigelsesprojekt ”Chaufførklassen”. I projektet ’Chaufførklassen’ indgår FLYERS ApS og Viggo Petersen eftf., DEKRA, CLAVIS Sprog & Kompetence og Roskilde Kommune.
  Midt- og Vestsjællands Politi bistår pilotprojektet med gruppevise teori- og køreprøver. Målet er at give beskæftigelse til ledige flygtninge ved at uddanne dem som lastbil chauffører, samtidigt med at de lærer dansk sprog. 20 personer er indskrevet i projektet. Projektet startede formelt den 13. marts.
  Rådet ville vide om baggrund for valget af DEKRA som samarbejdspartner. Forvaltningen oplyser at man ville samarbejde med JUUL køreskole omkring dette projekt, men JUUL og enkelte andre undervisningssteder ønsker ikke at køre tolket undervisning. Projektledelsen er klar over at DEKRA har kun undervisningsrolle i projektet og det bliver forvaltningens ansvar at klæde deltagerne på ift deres rettigheder som kommende arbejdstagere i transport branchen.

  Integration under Roskilde kommune har lanceret nyt hjemmeside målrettet flygtninge og indvandrere. Formålet er at målgruppen får mulighed for at finde info om job, praktik, undervisning, kurser, bolig og frivillighjælp samlet et sted. Hjemmesidens adresse er http://integration.roskilde.dk/

  Der er også oprettet en ny facebookside med samme formål. Facebooksiden findes her:
  https://www.facebook.com/integration.roskilde Rådets medlemmer opfordres til at besøge siden og dele den i deres netværk.
  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 28

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 29 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 29

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Pia har deltaget i Det første møde af Folkeoplysnings Udvalget. Hun som nyt medlem fik intro til udvalget arbejde.

  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 29

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.

 • Pkt. 30 Eventuelt

  Pkt. 30

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 22-03-2018, pkt. 30

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad.