You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 23, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 3A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 50

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 50

  Punkt 51 blev fjernet fra dagsordenen og punkt 53 blev tilføjet til dagsordenen, derefter blev dagsordenen godkendt.
  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 51 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 51

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden samler op på temadagen afholdt den 9. oktober 2014.

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 51

  På grund af afbud fra formanden blev punkt 51 fjernet fra dagsordenen.
  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 52 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 52

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 52

  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 53 Forberedelsen til temamødet om integrationspolitiikken

  opsamling_paa_temadagen.pdf

  Pkt. 53

  Forberedelsen til temamøde om integrationspolitikken

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet arbejder videre på forslag til indsatsområder til integrationspolitikken 2014-2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet arbejder videre på forslag til indsatsområder til integrationspolitikken 2014-2017.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet blev på mødet den 28.8.2014 introduceret fra forvaltningen om den gældende lovgivning og de forskellige målgrupper, der er omfattet af integrationsindsatsen. Orienteringen blev suppleret med udpegning af de største lokale udfordringer på integrationsområdet.
  Integrationsrådet har beskæftiget sig efterfølgende med at brainstorme på forslag til integrationspolitikken under temadagen den 23.10.2014 og på opfølgningsmøde den 9.10.2014. Forvaltningen har samlet alle ideer og forslag der blev forelagt på disse to møder og foreligger det hele til rådet videre bearbejdning og godkendelse.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 53

  Integrationsrådet har udpeget rådets forslag til indsatsområder til integrationspolitikken 2014-2017.
  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 54 Fastlæggelse af mødekalender for 2015

  Pkt. 54

  Fastlæggelse af mødekalender

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet fastlægger sin mødeplan for året 2015.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.
  Forvaltningen foreslå følgende mødedatoer:
  22. januar 2015,
  26. marts 205,
  21. maj 2015,
  20. august 2015,
  8. oktober 2015,
  26. november 2015.
  Samtlige seks møder ligger om torsdage og starter kl. 17.00.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 54

  Mødeplanen blev godkendt. Tidspunktet for afholdelsen af møder blev rykket fra 17.00 til 17.30.

  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 55 Orientering om den boligsociale indsats 2014

  bilag_til_orienteringssagen_om_boligsociale_indsatser_2014.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om den boligsociale indsats 2014

  Sagsnr. 195443 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune orienterer årligt om den generelle boligsociale indsats, som er iværksat i et tæt samarbejdet med Boligselskabet Sjælland. Samtidig orienteres om den styrkede boligsociale indsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland (BOSJ) om den bolig-sociale indsats i de store boligområder i Roskilde Kommune. Landsbyggefonden har støttet indsatsen med 6,2 mio. kr. i puljemidler for perioden medio 2012 til medio 2016.

  De generelle boligsociale indsatser

  De boligsociale indsatser udføres i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommunes lokale medarbejdere og de boligsociale medarbejdere i BOSJ. Der er blandt andet igangsat følgende aktiviteter:
  Børn og Unge (opsøgende indsats, idrætsbibliotek og aktiviteter)
  Beboernetværk, inddragelse og demokrati (projektrådgivning, ældregrupper, trivselsmåling og juniorafdelingsbestyrelse)
  Sundhed (Sundhedscafé med tilbud om rygestop, kostvejledning og zumba)
  Udsatte voksne (opsøgende indsats, konfliktmæling, økonomisk rådgivning)
  Kultur og fritid (get2sport, basar og udflugter)
  Der er fokus på trivsel, forebyggelse af udsættelser og udvikling af boligområderne.
  Den styrkede boligsociale indsats i Æblehaven/Rønnebærparken
  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har d. 1. februar 2014 placeret Æbleha-ven/Rønnebærparken på listen over særligt udsatte boligområder. I den anledning har Roskilde Kommune og BOSJ igangsat en styrket boligsocial indsats.
  Indsatsen skal sikre, at følgende mål opnås:
  Yderligere 31 beboere skal tilknyttes uddannelse eller arbejdsmarkedet,
  Yderligere 15 beboere skal have en uddannelse ud over grunduddannelsen,
  Antallet af dømte efter straffeloven i boligområdet skal falde med 6 personer.
  Status pr. 1. september 2014 er, at 11 beboere er startet i uddannelse og 3 beboere er startet i arbejde. Antallet af beboere, der starter uddannelse ud over grunduddannelse og antallet af dømte beboere kan først opgøres primo 2015.
  Det langsigtede mål er, at så mange beboere som muligt kommer i uddannelse og arbejde, så beskæftigelsesgraden og uddannelsesniveauet i boligområdet stiger. Det vil samtidig øge muligheden for at udgå af listen over særligt udsatte boligområder. Beskrivelse af indsatsen fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 55

  Integration blev orienteret.
  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 56 Fremtidig løsning af flygtninge boligsituationen

  forslag_til_fremtidig_loesning_af_kapacitetsproblemer_i_kommunens_midlertidige_boliger_til_flygtninge.pdf oversigtskort.pdf

  Pkt. 56

  Fremtidig løsning af flygtninge boligsituationen

  Sagsnr. 214440 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalgets har på mødet den 30. september 2014 godkendt forvaltningens udarbejdede forslag til en mere langsigtet løsning på boligsituationen i forhold til kommunens flygtninge, herunder kapacitetsproblemerne i de midlertidige boliger til flygtninge. Det ene forslag går ud på at leje bygningen på adressen Birkede-vejen 1, Viby Sjælland. Det andet forslag omfatter lejen af en del af Flyvestationen Skalstrup, Køgevej 167, Gadstrup. Derudover har udvalget selv bedt forvaltningen om at arbejde på mulighed for at indgå et lejemål på Sankt Hans

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen råder i dag over ca. 80 boliger fordelt over kommunen til indkvartering af flygtninge i midlertidige boliger. Herunder 27 pladser på Haraldsborg foreløbig yderligere 1 år. Disse boliger er alle besat, men der vil være en vis udskiftning i boligerne, og de udgør dermed også en vis kapacitet i forhold til nye flygtninge.
  Forvaltningen har herudover afsøgt potentielle muligheder for øget ny kapacitet og peger på følgende forslag til fremtidige løsninger, herunder til flere permanente boliger til flygtningene, der aflaster presset på de midlertidige boliger
  Større anvisningsret til almene boliger, jf. sag til ØU den 1. oktober (permanente boliger)
  Byggeri af flere almene boliger, herunder billige boliger, jf. sag i ØU den 1. oktober. (permanente boliger)
  Kamstrupvej 1 (Vor Frue tidl. Plejecenter, 24 pladser, midlertidige boliger også til andre end flygtninge)
  Birkedevejen 1 i Viby, forslag til nyt lejemål (15 pladser, midlertidige boliger, jf. vedhæftede notat)
  Flyvestation Skalstrup (op til 150 pladser, midlertidige boliger, usikkert som følge af fortsat brug og planmæssige forhindringer, jf. vedhæftede notat)
  Herudover undersøges det nærmere, hvilke muligheder der er på Sankt Hans området. Ligeledes undersøges det om der vil kunne etableres såkaldte containerboliger på tomme arealer visse steder i kommunen som en sidste nødløsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 56

  Integrationsrådet blev orienteret.

  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 57 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 57

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 57

  Ferhat orienterer om Folkeoplysningsmøde afholdt 15. september 2014.

  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 58 Eventuelt

  Pkt. 58

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt


  Integrationsrådet, 23-10-2014, pkt. 58
  EID fest 2014 der blev afholdt den 11. oktober 2014 blev drøftet kort på mødet.

  Integrationsrådets møde den 27. november 2014 aflyses på grund af temamøde om integrationspolitikken i Roskilde Kommune.

  Fraværende: Necdet Oklu, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Zübeyr Audemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.Integrationsrådet, 23-10-