You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 27, 2015 - 17:30
Sted:
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden orienterer om mødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget formanden Bent Jørgensen afholdt den 8. januar 2014. På mødet blev der besluttet at der skal afholdes et fælles møde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Derudover vil der fremmed rettet skulle afholdes kvartals møder mellem formanden af Beskæftigelses- og Socialudvalget og formanden og næstformanden af rådet.

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 2

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.
  I

 • Pkt. 3 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 3

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 3

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 4 Integrationspolitikken 2014-2017

  Pkt. 4

  Integrationspolitikken 2014-2017

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet forslår fire integrationsmål for 2015-2017. De fire emner inkluderer beskæftigelse, uddannelse, medborgerskab og modtagelse og integration af nyankomne flygtninge i Roskilde kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:
  1. Integrationspolitikkens vision og politiske målsætninger fortsætter uændret.
  2. Følgende fire målsætninger foreslås som central del af Integrationspolitikken for 2015-2017. De fire målsætninger er inden for beskæftigelse, uddannelse, medborgerskab og modtagelse og integration af nyankomne flygtninge.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådets vision på integrationsområdet:
  Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og være selvforsørgende.
  Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende samfund.
  Byrådets politiske målsætninger på integrationsområdet:
  at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk baggrund.
  at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats.
  at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn og, at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge.
  at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked.
  at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune, som arbejdsplads, fremstår som rollemodel.
  at skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund.
  at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn.
  Målsætninger og aktiviteter
  Integrationsrådet har i løbet af efteråret 2014 afholdt flere møder med fokus på den kommende Integrationspolitik. Mødet den 23.oktober2014 og efterfølgende dialogmøde den 27. november 2014 med de interesserede parter pegede på følgende fire emner:
  Beskæftigelse: data fra Danmarksstatistik viser at andel af arbejdsløse borgere med ikke-vestlig baggrund i Roskilde kommune har været væsentligt stigende siden 2011 ift. tal for arbejdsløse danskere. Mens i 2011 var 3,9 % af danskere var ledige, var tallet for samme periode for borgere med ikke-vestlig baggrund på 12.8 %. I 2013 var fortsat 3,9 % af danskere ledige, men tallet for borgere med ikke-vestlig baggrund var steget til 14.2 %.
  Målsætning: Ledighed blandt borgere med ikke-vestlig baggrund skal reduceres til højst 10 % af gruppen.
  Dette kan blandt andet opnås ved:
  Meningsfuld aktivering som fører til reelle jobs og med økonomisk gevinst.
  Kompetence afklaring af nytilkomne flygtninge. Der skal bygges videre på allerede tilegnede kompetencer.
  Iværksætteri, evt. ved en oprettelse af puljen i kommunen der kan støtte iværksætter.
  Åbning af en bazaar med ordentlige ansættelses forhold.
  Jobrotation også for borgere med ikke vestlig baggrund.
  Jobsøgning som et fast del af danskuddannelse.
  Satsning på langvarige løsninger hvor danskuddannelse og beskæftigelse følges ad.
  Fastholdelse på arbejdspladserne ved at have fokus på kulturforståelse.
  Flere af borgere med anden etnisk baggrund ansættes i Roskilde kommune.
  Indvandrere på offentlige ydelser skal prioriteres på samme niveau som flygtninge, således at de alle bliver integreret i arbejdsmarkedet.
  Uddannelse: Opgørelse på baggrund af tal fra Danmarksstatistik viser at mens 67 % af danske unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er situationen anderledes for unge med ikke-vestlig baggrund. Her er der nemlig kun 52 % der gennemfører en ungdomsuddannelse.
  Målgruppe: indvandrer og efterkommere unge med ikke ikke-vestlig baggrund
  Målsætning 2 a, ungdomsuddannelse: Integrationsrådet foreslår at andelen af 20-24 årig indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse der har gennemført mindst en uddannelse skal stige til mindst 55 %.
  Dette kan blandt andet opnås ved:
  Fokus på en god rådgivning i forhold til valget af en uddannelse.
  Fastholdelsen af UU vejledning til alle.
  Regulering af udbud af uddannelserne i forhold til efterspørgsel.
  Fokus på den gode historie og brug af rollemodeller.
  Integrationsrådet har også et ønske om at sætte fokus på folkeskoleuddannelse. Integrationsrådet har kigget på karaktergennemsnittet efter 9. klasses afgangs eksamen (se bilag) hvor indvandrere og efterkommere halter tilbage på trods af en positiv udviklingen i de seneste år. Ifølge Danmarks statistik opnår Roskilde kommunes efterkommere drenge i gennemsnit 6,1 og indvandrere drenge 5,6 karakter, mens drenge med dansk oprindelse har et gennemsnit på 7. For pigerne vedkommende er der også forskel på karakter. Mens efterkommere og indvandrere piger har en gennemsnit på hhv. 6,3 og 5, er samme tal for danske piger er på 7,9.
  Målgruppe: indvandrere og efterkommere drenge og piger i folkeskolen
  Målsætning 2 b, folkeskole uddannelse: Gennemsnits karakter for indvandrere og efterkommere drenge og piger ved 9. klasses afgangsprøve skal stige.
  Dette kan blandt anden opnås ved:
  Individuelt og håndholdt en til en støtte. Nogle af det kunne klares ved frivillig hjælp.
  Bedre samarbejde mellem folkeskoler og frivillige foreninger (fx lektiehjælp).
  Efteruddannelse til medarbejdere i daginstitutioner og skoler så de kan tage højde for de udfordringer som tosprogede kommer med.
  Fastholdelse af modersmåls undervisning og efteruddannelse af lærere der underviser i den.
  Medborgerskab: Medborgerskab er aktiv deltagelse i samfundet igennem foreningsliv, idræt og kulturelle aktiviteter. Borgere med ikke-vestlig baggrund skal føle sig ligeværdigt behandlet, skal bidrage til aktivt fællesskabet og have forbedret deres livskvalitet. Følelse af medborgerskab vil betyde risikoen for radikalisering og ekstremisme mindskes. Selvom kvantificering af medborgerskab og aktiv deltagelse er umiddelbart en svær opgave, bliver det ikke mindre vigtigt at have det som et mål.
  Målsætning: borgere med ikke-vestlig baggrund føler sig accepteret i lokalt samfundet og oplever ligeværdighed.
  Målgruppe: Alle borgere med ikke-vestlig baggrund
  Dette kan blandt andet opnås ved:
  Bedre koordinering af foreningsområdet fra kommunen side via en foreningsguide.
  Fortsættelse af fritidspas ordningen.
  Afholdelse af fælles kulturelle, sociale og sportslige arrangementer med aktiv deltagelse af Integrationsrådet.
  Kursus til foreninger med fokus på inkludering og mangfoldighed.
  Uddeling af Integrationsrådets årlig Integrationspris.
  Styrkelsen af samarbejde mellem danske og nydanske foreninger.
  Modtagelse og integration af flygtninge: Roskilde kommune modtager et stigende antal flygtninge. Alle bliver tilbudt sprogskole og et stigende antal gennemfører et særligt tilrettelagt højskole forløb. I 2013 afsluttede 52 % af dem et danskuddannelse med bestået. Tallet skal stige som resultat af forbedret modtagelse og integration af målgruppen.
  Målsætning: Mindst 65 % af nyankomne flygtninge skal afslutte deres danskuddannelse med bestået resultat inden for det 3årig integrationsprogram.
  Målgruppe: nyankomne flygtninge og indvandrere
  Dette kan blandt andet opnås ved:
  Velkomstpakke fra kommunen på deres egne sprog.
  Oprettelse af flere parallel forløb med dansk og praktik.
  Tilbyd de nyankomne flygtninge og indvandrere et kursus forløb, som giver dem forståelse for regler og normer for arbejdsmarkedet, krav på uddannelserne og samtidigt giver dem indføring i det digitale samfund.
  Match en flygtning sammen med en frivillig ven eller en mentor.

  Økonomi

  Ingen konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 4

  Godkendt.
  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 5 Samarbejde omkring et valgmøde

  Pkt. 5

  Samarbejde omkring et valgmøde

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde inviterer integrationsrådet til at indgå i et samarbejde omkring afholdelsen af et valgmøde som optakt til folketingsvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:
  1. Integrationsrådet skal beslutte om de vil indgå i et samarbejde omkring valgmødet,
  2. Integrationsrådet skal beslutte om de skal være værter for valgmødet eller om de skal være medarrangører sammen med Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde,
  3. Integrationsrådet skal udpege repræsenter fra rådet, der skal indgår i arbejdsgruppen som er ansvarlige for planlægningen af valgmødet

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde skal afholde et valgmøde i anledning af forestående folketingsvalget med fokus på udlændingepolitikken, som fylder meget på den politiske dagsorden på grund af den voldsomme stigning i antal af flygtningen som Danmark skal til at modtage.
  Der lægges op til et valgmøde med et panel bestående af nogle af partierne (ikke nødvendigvis dem alle!) der repræsenter de mere markante synspunkter, sammen med repræsentanter for civilsamfundet, som er engagerede i dette område. Da mange af de sidstnævnte netop er med i Integrationsrådet, vil det være oplagt at Integrationrådet deltager.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 5

  1. Integrationsrådet indgår i et samarbejde omkring valgmødet,
  2. Integrationsrådet skal være medarrangører samme med Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde,
  3. Integrationsrådet har udpeget Anne Greggersen, Erik Lyby, Pia Mikkelsen og Ferhat Öztürk til at være ansvarlige for planlægning af valgmødet.
  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 6 Ekskludering af passive foreninger af rådet

  Pkt. 6

  Ekskludering af passive foreninger af rådet

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Deltagelsen af repræsentanter i rådets møder i løbet af 2014 har været meget begrænset fra følgende 5 foreninger: Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Foreningen Afgansk –dansker, Roskilde Ungdoms- og Kultur forening, Ungvej Roskilde og Ny-dansk kinesisk forening. Integrationsrådet skal derfor tage stilling til hvorvidt disse 5 foreninger stadigvæk skal indgår i rådets sammensætning eller om de skal udelukkes fra rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende 5 foreninger: Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Foreningen Afgansk –dansker, Roskilde Ungdoms- og Kultur forening, Ungvej Roskilde og Ny-dansk kinesisk foreninger udelukkes af rådet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Fra Integrationsrådets vedtægter § 4. stk. 4. fremgår: ”at ved udeblivelse fra integrationsrådets møder uden afbud 2 gange i træk kontakter forvaltningen den pågældende forening/ organisation. Efter 3 fravær i træk kan rådet beslutte at ekskludere foreningen/organisationen”.
  Deltagelsen til rådets møder i løbet af 2014 har været ret begrænset fra ovenfor nævnte 5 foreninger. Repræsentanter fra Foreningen Afgansk –dansker, Ny-dansk kinesisk foreninger og Ungvej Roskilde har ikke deltaget til et eneste af rådets møder i 2014. Repræsentanter fra Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening og Roskilde Ungdoms- og Kultur forening har deltaget henholdsvis 2 og 3 møder ud af de 7 møder, som rådet har afholdt i år.
  Forvaltningen har løbende været i kontant med repræsentanter fra disse fem foreninger og har gjort foreningerne opmærksomme på konsekvenserne. Derudover har forvaltningen i forbindelse med udsendelsen af dagsorden sendt en skrivelse til foreninger om faren for ekskludering fra rådet ved forsat udeblivelse fra møderne.
  Foreningen Ungvej Roskilde har meddelt af de ikke længere er interesserede i at være en del af rådet på grund af interne stridigheder i foreningen.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 6

  Integrationsrådet har udelelukket foreningen Ungvej Roskilde og Nu-dansk kinesisk forening af rådet.
  Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Foreningen Afgansk –dansker, Roskilde Ungdoms- og Kultur forening får lov til at forsætte da de har tilkendegivet at de forsat vil indgå i rådets sammensætning.
  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 7 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 7

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 7

  Fatemeh Delavari har orienteret om kursus til frivillig lektie hjælper fra Haraldsborg der vil blive afholdt på Clavis den 28. januar 2015. Der er 8 tilmeldte til kurset.
  Ferhat har orienteret om Folkeoplysningsudvalgets møde.
  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Forvaltning har uddelt pjecer om digital post oversat på forskellige spørg til videre formidling.
  Forvaltningen orienterer om et netop afholdte fodbold turnering, som Foreningen Afghansk-dansker arrangerede for 9 danske og nydanske hold i Tjørnegårdshalen. Turnering er inspireret af Integrationsrådets årlige Integrations Cup.
  Forvaltningen orienter om en A4 rapport som placerer Roskilde kommune i top-10 listen over de kommuner som får flygtninge og indvandrere hurtigst i arbejde. Se linket her: http://www.ugebreveta4.dk/kommuner-famler-med-at-faa-flygtninge-i-arbejd...

  Integrationsrådet, 27-01-2015, pkt. 8

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang.