You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 27, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 3 A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskidle
 • Pkt. 12 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 12

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 12

  Godkendt.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 13 Besøg af projekt Dobbeltminoriteter

  Pkt. 13

  Orientering om projekt Dobbeltminoriteter

  Sagsnr. 255561 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet orienteres om projektet Dobbeltminoriteter v. projektets tovholder Sara Kudsk-Iversen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Sara Kudsk-Iversen fra Danske Handicaporganisationer har besøgt Integrationsrådet den 14.3.2013 for at øge opmærksomheden omkring projektet Dobbeltminoriteter, som har fokus på inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap. På mødet den 27.3.2014 vil Integrationsrådet få en opdatering på status i projektet.
  Danske handicaporganisationer (DH) som er paraplyorganisation for 32 danske handicaporganisationer i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp (DFH) og det etniske minoritetsnetværk Marhaba ønsker at sætte fokus på inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap ved projektet Dobbeltminoriteter.
  I 2013 har projektets deltagere arbejdet målrettet mod at udvikle og afprøve metoder og aktiviteter som fremmer inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap i deres egne foreninger, og blandt deres samarbejdspartneres foreninger.
  Bare i Roskilde har projektet i løbet af sidste år stablet flere undervisningsforløb på benene. Derudover har de aktivt bidraget til planlægning samt afholdelse af foreningsbazar, dialogmøder og EID fest. Projektet har bidraget til at der blev skabt mange nye fællesskaber på tværs af foreninger og organisationer, hvor der er plads til alle og hvor der er muligheder for at lære af hinanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 13

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 14

  Formanden orienterer om hans overvejelser omkring afholdelsen af temadagen for integrationsrådet medlemmer. Formålet med temadagen vil være at drøfte Integrationsrådets fremtid, herunder rådets vision og indsatsområder for denne funktionsperiode.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 15 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 15

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 15

  Næsteformanden orienterer om workshop om frivillig støtte til flygtninge på Haraldsborg, som blev afholdt den 26. marts 2014 på Haraldsborg Bofællesskab.
  Han foreslår, at rådets møder fremadrettet bliver afholdt på skift på medlemmernes foreningers lokalerne. Hvert møde kunne indledes med en kort præsentation af foreningen og dens formål samt rundvisning.
  For at fremme kommunikation mellem forvaltningen og medlemmerne af rådet foreslår han, at der bliver oprettet en integrationsrådets facebook gruppe.

 • Pkt. 16 Valg af en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 16

  Valg af en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 256368 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal vælge en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet blandt sine medlemmer udpeger en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På Integrationsrådets konstituerings møde den 27. januar 2014 blev Jens Johansen Hunt valgt som suppleant til at repræsentere rådet i Folkeoplysningsudvalget i Ferhat Öztürk fravær. Da Jens Johansen Hunt efterfølgende har fået andre arbejdsopgaver og har trukket sig ud af rådet, skal der udpeges en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget.
  Folkeoplysningsudvalgets opgaver er bl.a. at fordele tilskud og lokaler til de frivillige folkeoplysende foreninger, der også rummer idræt.
  I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter deltager en repræsentant for Integrationsrådet i udvalgets møder, som tilforordnet uden stemmeret. Den pågældende repræsentant kan fremsætte forslag og deltager i behandling af sager i udvalget.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 16

  Integrationsrådet har udpeget Huluci Ocak som en ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 17 Valg af en ny repræsentant til Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

  Pkt. 17

  Valg af en ny repræsentant til Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

  Sagsnr. 255578 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal vælge en ny repræsentant til Det lokale beskæftigelsesråd (LBR).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet blandt sine medlemmer udpeger en ny repræsentant til LBR.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På Integrationsrådets konstituerings møde den 27. januar 2014 blev Raziye Sadol valgt til at repræsentere rådet i LBR. Da Raziye Sadol efterfølgende har fået et arbejde og derfor er forhindret i at deltage i LBR møder skal der udpeges en ny repræsentant.
  LBR har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet (jf. §44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats).

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 17

  IntegrationsRådet har udpeget Huluci Ocak som en ny repræsentant til LBR.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 18 Valg af repræsentation til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Pkt. 18

  Valg af repræsentation til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Sagsnr. 255579 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal udpege en ny repræsentant og en ny suppleant til Rådet for etniske Minoriteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet blandt sine medlemmer udpeger en ny repræsentant og en ny suppleant til REM.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet skal udpege en repræsentant og suppleant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). REM er et rådgivende organ, der har til opgave at rådgive social-, børne- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. REM følger udviklingen på området nøje og holder sig orienteret om, hvad der sker i de kommunale integrationsråd. Rådet tager også initiativ til konkrete tiltag på integrationsområdet og udtaler sig om principielle spørgsmål af betydning for etniske minoriteter.
  REM består af 14 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Medlemmerne er fra de kommunale integrationsråd og vælges hvert 4. år af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 18

  Integrationsrådet har udpeget Fatemeh Delevari som en ny repræsentant og Necdet Oklu som en ny suppleant til REM.

 • Pkt. 19 Godkendelse af årsberetning for 2013

  aarberetning_2013.pdf

  Pkt. 19

  Godkendelse af årsberetning for 2013

  Sagsnr. 255585 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal godkende årsberetning for 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender den udarbejdede årsberetning for 2013.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til forretningsordens § 15 skal Integrationsrådet udarbejde hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 19

  Integrationsrådet har godkendt årsberetning for 2013
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 20 Digital post i forhold til ældre nydanske borgere

  Pkt. 20

  Digital post i forhold til ældre nydanske borgere

  Sagsnr. 255583 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Folketingen har besluttet, at alle borgere i Danmark skal kunne modtage post for det offentlige digital fra november 2014. Integrationsrådet orienteres om hvordan kommunen sikre sig at de svage borgere i kommunen får den rette støtte i forbindelse med digitalisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter hvilke særlige initiativer vedrørende digital post, der bør tages målrettet ældre nydanske borgere.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har besluttet, at alle borgere i Danmark skal kunne modtage post fra det offentlige digitalt fra november 2014. De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede borgere, som har svært ved at bruge den digitale postkasse. Hvis en borgere trods hjælp og vejledning ikke kan bruge sin digitale postkasse, kan pågældende give andre (fx et familiemedlem) læseadgang, eller får fritagelsen for at modtage posten digitalt.
  Man kan søge om fritagelsen fra digital post fra 1. marts 2013. I Roskilde skal borgeren henvende sig i borgerservice, hvor pågældende skal udfylde og underskrive en fritagelsesblanket på tro og love. Er borgeren forhindret i at møde op i Borgerservice, kan en pårørende med sit sundhedskort og fuldmagt fra borgeren møde op i Borgerservice og søge om fritagelse. Fritagelsesblanketten kan hentes i Borgerservice eller downloades på kommunens hjemmeside.
  For at blive fritaget skal borgeren opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:
  - være permanent udrejst af Danmark
  - have praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
  - have en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis borgeren lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer den i at anvende Digital Post.
  - have en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer den i at anvende Digital Post.
  - mangler adgang til computer med internetforbindelse i sit hjem
  - er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse
  - have sproglige barrierer, som gør, at borgeren fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  Der er stor opmærksomhed i kommunen på at sikre den rette støtte til de borgere, som har svært ved de offentlige digitale løsninger. Det kan nævnes, at Borgerservice har lavet et “Rejsehold”, som tager ud og underviser borgere i de digitale løsninger. Undervisningen foregår blandt andet på sprogskolen, undervisningsinstitutioner, hos foreninger og på biblioteket.
  Borgerservice kan også tage ud og besøge ældre i hjemmet og hjælpe med at oprette Nem-ID og en digital postkasse. Eventuelt kan borgeren bestille tid hos en borgervejleder ved Borgerservice og får hjælp der. Udover en række frivillige sociale foreninger, der, med støtte fra frivilligmidlerne, giver IT og computerundervisning til ældre i forskellige målgrupper.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 20

  Integrationsrådet har drøftet punktet.

 • Pkt. 21 Orientering om ændring af principperne for tildeling af midler fra kultur- og integrationspuljen

  Pkt. 21

  Orientering om ændring af principperne for tildeling af midler fra kultur- og integrationspuljen

  Sagsnr. 96866 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har på mødet den 4.3.2014 godkendte forvaltningens foreslået ændring af principperne for tildeling af midler fra kultur- og integrationspuljen.
  Ændringen indebærer at kommunens Integrationsråd får adgang til at disponere over en ramme på op til 70.000 kr. årligt fra puljen til iværksættelse af aktiviteter i overensstemmelse med puljens formål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i mange år haft en Kultur- og Integrationspulje. Formålet med puljen er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Puljen skal støtte aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere i det danske samfund, og den kan søges af foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner, som er bosiddende i Roskilde. Den årlige ramme udgør 480.000 kr.
  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte i 2010 principper for administration af puljen. Ifølge disse skal ansøgninger over 10.000 kr. behandles i udvalget, mens ansøgninger under 10.000 kr. behandles af forvaltningen. Ansøgninger over 10.000 kr. udgør dog langt størsteparten.
  Ændringen i Kultur- og Integrationspuljen indebærer, at kommunens Integrationsråd får adgang til at disponere over en ramme på op til 70.000 kr. årligt fra puljen til iværksættelse af aktiviteter i overensstemmelse med puljens formål.
  Forvaltningen vurderer, at det vil styrke drivkraften i de etniske foreningers engagement i forhold til integrationsindsatsen i kommunen yderligere, hvis adgangen til Kultur- og Integrationspuljen lettes for de frivillige engagerede kræfter.
  Som det er i dag, råder Integrationsrådet ikke over noget budget, men forvaltningen vurderer, at det også ville bidrage til at styrke Integrationsrådets centrale position yderligere, hvis rådet fik en økonomisk ramme og dermed mulighed for at igangsætte nye tiltag og aktiviteter. Integrationsrådet har netop muligheden for at identificere nye behov og ideer og for at mobilisere de frivillige kræfter på tværs af både etniske og danske foreninger og samarbejdspartnere, og forvaltningen ser på denne måde en vigtig samarbejdspartner i Integrationsrådet omkring integrationsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 21

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 22 Orientering om fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven og Rønnebærparken

  Pkt. 22

  Orientering om styrket ungeindsats og fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven og Rønnebærparken

  Sagsnr. 252091 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Budgetpartierne afsatte i budgetforliget for 2014 i alt 1 mio. kr. til en styrket indsats for psykisk sårbare børn og unge. Samtidig skal der etableres forsøg med en fremskudt beskæftigelsesindsats. Indsatserne skal etableres i fællesskab i de boligsociale områder i Æblehaven og Rønnebærparken, hvor fokus generelt skal styrkes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 er der afsat i alt 1. mio. kr. til styrket indsats for psykisk sårbare børn og unge i erkendelsen af, at flere børn og unge er psykisk sårbare. De psykisk sårbare børn og unge skal tilbydes en styrket lokalforankret indsats med fokus på fastholdelse i skole, uddannelse, fritids- og idrætsklubber, fritidsjob eller beskæftigelse. Forskningen viser, at et fritidsjob kan virke motiverende på fastholdelsen af uddannelse og samtidig sigte hen mod beskæftigelse efter end uddannelse.
  Fordeling af den ene mio. kr. sker med 600.000 kr. til ungeindsatsen og med 400.000 kr. til en fremskudt beskæftigelsesindsats. De afsætte 600.000 kr. er placerede i Børne- og Skoleudvalget og vil blive brugt til at sikre et bedre børne- og ungeliv med fokus på uddannelse og dermed et bedre afsæt for at klare sig senere i livet og som voksne blive selvforsørgende.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har på mødet den 4. marts 2014 i alt bevilget 1 mio. kr. til den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven og Rønnebærparken. Indsat-sen finansieres ved tilførsel af i alt 800.000 kr. fra henholdsvis det afsatte beløb i budget 2014 til Ungeindsatsen (400.000 kr.) og fra en pulje fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (400.000 kr.). Endvidere blev der afsat 200.000 kr. fra Kultur- og Integra-tionspuljen.
  Målet med den fremskudte beskæftigelse er, at nedbringe antallet af borgere, der er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet eller alene har en grunduddan-nelse.
  Der er flere årsager til, at mange unge over 18 år fra udsatte boligområder har det svært i uddannelsessystemet: Nogle har ringe faglige kundskaber, sociale problemer eller manglende forældreopbakning. Andre er uafklarede omkring deres ønsker og mu-ligheder. Og andre igen oplever problemer med at finde en praktikplads og falder fra uddannelse. Blandt en del af ungegruppen eksperimenteres med euforiserende stoffer samt ulovlige handlinger, som kan skabe utryghed i området.
  UngeGuiden, Roskilde Kommunes ’En Indgang for Unge’, bliver krumtappen for denne målrettede indsats i boligområdet. UngeGuiden vil fungere ekstra opsøgende overfor de unge kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen fortsætter efter påbegyndelse af arbejde eller uddannelse i form af mentorbistand. Den opsøgende aktivitet vil foregå med ud-gangspunkt i de steder i området, der allerede i dag fungerer som naturlige samlings-steder, som fx Klub Ung, BeboerCafeen, sundhedstilbud m.v.
  Ungeindsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats sker parallelt og tilrettelægges i fællesskab. Indsatserne forventes at øge mulighed for at udgå af listen over særligt udsatte boligområder.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 22

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Integrationsrådet havde ønsket, at punktet havde været forelagt til høring til rådet inden behandling af punktet på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udover ønsker rådet en opfølgning på ungeindsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.
  .

 • Pkt. 23 Orientering om puljemidler til styrket boligsocial indsats i Æblehaven og Rønnebærparken

  Pkt. 23

  Orientering om puljemidler til styrket boligsocial indsats i Æblehaven og Rønnebærparken

  Sagsnr. 252091 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har d. 1. februar 2014 placeret det boligsociale område Æblehaven/Rønnebærparken på listen over særligt udsatte boligområder.
  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland (BOSJ) har i en årrække samarbejdet omkring den boligsociale indsats. Der er søgt og modtaget 880.000 kr. fra Ministeriet til en styrket boligsocial indsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune modtager 880.000 kr. fra Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter til en styrket boligsocial indsats i Æblehaven/Rønnebærparken. Den officielle liste over særligt udsatte boligområder indeholder 5 kriterier, og hvis et boligområde opfylder 3 ud af 5 kriterier, kommer området på listen. I Æblehaven/Rønnebærparken har følgende elementer gjort udfaldet:
  - Antal personer med manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet
  - Antal personer der kun har en grunduddannelse
  - Antal personer der er dømt efter straffeloven
  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland har i en årrække samarbejdet omkring den boligsociale indsats. Denne indsats bliver nu styrket med de ekstra midler, der er øremærket til Æblehaven/Rønnebærparken.
  Midlerne er bevilget til indsatser, der alle har til formål at nedbringe antallet af borgere, der er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet eller alene har en grund-uddannelse. Der tilbydes en lokal og individuel støtte med udgangspunkt i de eksiste-rende tilbud. Samtidig skal der igangsættes forebyggende indsatser for børn og unge, der kan styrke deres tilknytning til skole, uddannelse og fritidsjob, så de på sigt kan blive selvforsørgende.
  Det langsigtede mål med indsatsen er, at så mange borgere som muligt kommer i ud-dannelse og arbejde, så beskæftigelsesgraden og uddannelsesniveauet i boligområdet stiger. Effekten formodes at blive en generel udvikling og større trivsel blandt beboerne. Samtidig vil det øge muligheden for at udgå af listen over særligt udsatte boligområder.
  Indsatsen sker i sammenhæng med den styrkede indsats til psykisk sårbare børn og unge samt den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken.
  De 880.000 kr. fordeles med 400.000 kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 480.000 kr. til Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 23

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 24 Orientering om digital ansøgning om permanent opholdstilladelse

  Pkt. 24

  Orientering om digital ansøgning om permanent opholdstilladelse

  Sagsnr. 255689 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet orienteres om den nye digitale løsning til ansøgning om permanent opholdstilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Udlændingestyrelsen har udviklet en ny digital ansøgningsløsning, der gør det muligt at ansøge om permanent opholdstilladelse over internettet, hvis man har en computer med internetforbindelse og et NemID.
  Med den nye digitale løsning til ansøgning om permanent opholdstilladelse samler Ud-lændingestyrelsen tre af de fire nuværende papirbaserede ansøgningsskemaer på om-rådet i én samlet digital selvbetjeningsløsning. Den nye digitale løsning er et alternativ til de traditionelle ansøgningsskemaer.
  Den digitale løsning vil undervejs, når man udfylder sin ansøgning, automatisk tilpasse sig ansøgerens aktuelle situation og på den måde gøre ansøgningsprocessen nemmere for brugeren.
  I første omgang er det alene ansøgere med opholdstilladelse på baggrund af familie-sammenføring eller asyl, som kan anvende den digitale løsning. Disse brugere udgør i dag langt hovedparten af dem, som søger om permanent opholdstilladelse. I løbet af 2014 vil den digitale ansøgningsløsning blive udvidet til også at omfatte ansøgere med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier.
  Det er allerede muligt for familiesammenførte ægtefæller og børn under 18 år, at søge om midlertidig (tidsbegrænset) forlængelse af opholdstilladelse over internettet via digi-tale ansøgningsløsninger, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed. Den digitale ansøgningsløsning indeholder en detaljeret vejledning i, hvordan man udfylder og ind-sender en digital ansøgning om permanent opholdstilladelse.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 24

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 25 Orientering om nye regler om ret til fortsat ophold ved ægtefælles død

  Pkt. 25

  Orientering om nye regler om ret til fortsat ophold ved ægtefælles død

  Sagsnr. 255689 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet orienteres om nye regler om ret til fortsat ophold ved ægtefælles død.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orientering til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integratrionsrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget en lovændring, der har til formål at sikre, at en udenlandsk ægtefælles opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælles eller samlevers død, hvis udlændingen har gjort en indsats for at integrere sig. Dette gælder uanset opholdets længde og har også en afledt virkning for udlændingens evt. børn. Lovændringen trådte i kraft 1. februar 2014. Den omfatter også aktive sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse i situationer, hvor en udlændings ægtefælle eller samlever er død.
  De nye regler giver en særlig adgang til, at en udlænding, der allerede har mistet sin opholdstilladelse her i landet på grund af ægtefællens eller samleverens dødsfald, kan få genoptaget sin sag. Ifølge loven har man ret til at få genoptaget sin sag, hvis den maksimalt er to år gammel. En anmodning om genoptagelse skal ske inden for en pe-riode på et halvt år fra lovens ikrafttræden den 1. februar 2014.
  Har en udlænding mistet sin opholdstilladelse som følge af ægtefællens eller samleve-rens dødsfald, og pågældendes frist for at udrejse af Danmark var sat til den 1. februar 2012 eller senere, kan udlændingen i perioden frem til 1. august 2014 få genoptaget sin sag. Såfremt den pågældende har børn, der også mistede deres opholdstilladelse som følge af dødsfaldet, kan deres sag også blive genoptaget.
  Når en udlænding anmoder om genoptagelse, vil Udlændingestyrelsen vurdere, om vedkommende på ny skal have ret til ophold i Danmark, uanset hvor kort den pågæl-dendes ophold her i landet har været. Styrelsen vil lægge særlig vægt på, om udlæn-dingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet.
  Anmodning om genoptagelse kan ske direkte til Udlændingestyrelsen eller til en af Danmarks repræsentationer i udlandet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 25

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen

 • Pkt. 26 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 26

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 26

  Fatemeh Delevare orienterer under mødet om Foreningmesse, der skal afholdes ons-dag den 30. april fra kl. 10-13 på CLAVIS Roskilde. Formålet med foreningsmessen er at præsentere kursisterne for foreningslivet i Danmark og give dem muligheden for at gå rundt og tale med de forskellige foreninger, høre om deres aktiviteter og evt. blive medlem. Alle foreninger der har mulighed for at deltage i foreningsmessen skal rette henvendelsen til Fatemeh Delevare
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Ghassan Ahmed Zalali, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erik Lyby (suppleant Gitte Johansen), Zübeyr Aydemir, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Moldrup Mikkelsen.

 • Pkt. 27 Eventuelt

  Pkt. 27

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-03-2014, pkt. 27

  Integrationsrådets næste møde skal afholdes den 15. maj 2014 kl. 17.00 på Baldersvej 3A, 4000 Roskilde i forlængelsen af åben hus arrangement på Haraldsborg Bofællesskab.
  Integrationsrådet blev orienteret om workshop afholdt på Haraldsborg Bofællesskab onsdag den 26. marts 2014.
  EID fest vil blive afholdt i oktober måned. Necdet Oklu repræsentere Integrationsrådet i denne forbindelse.

 • Pkt. 28 Kontraktforlængelse eller udbud vedrørende danskuddannelse(Lukket)