You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 28, 2014 - 17:00
Sted: Clavis Sprog & Kompetence, Maglehøjen 6, 4000 Roskilde
 • Pkt. 40 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 40

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 40

  Godkendt.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 41

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden orienterer om at Integrationsrådet får en mere fremtrædende rolle i udarbejdelsen af Integrationspolitikken end hidtil. Det hele er mere uddybet i dagsordens punkt 43.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 41

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 42 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 42

  Meddelelser fra næstformand

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 42

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 43 Proces for udarbejdelse af Integrationspolitik 2014-2016

  forslag_til_proces_for_udarbejdelse_af_integrationspolitikken_2014-2016.pdf

  Pkt. 43

  Proces for udarbejdelse af Integrations-politik 2014-2016

  Sagsnr. 71104 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 18. august 2014 blev proces for udarbejdelse af Integrationspolitikken 2014-2016 vedtaget. Processen er opdelt i 3 faser:1) Fastlæggelse vision og værdier 2) Udpegning af strategier og indsatser samt overordnet målsætning og 3) Fastsættelse af konkrete mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny Integrationspolitik. Med udgangspunkt i de beslutninger der træffes omkring byrådets visionsproces, foreslår forvaltningen, at processen inddeles i tre faser:

  1. Fastsættelse af de overordnede værdier og vision for politikken med udgangspunkt i de eksisterende rammer og udfordringer på integrationsområdet.
  2. Fastsættelse af politikkens overordnede målsætning og udpegning af strategier og indsatser for udvalgte målgrupper.
  3. Fastsættelse af konkrete mål for integrationsindsatsen 2014-2016.

  I fase 1 orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget sideløbende med Integrationsrådet om den gældende lovgivning og de forskellige målgrupper, der er omfattet af integrationsindsatsen. Orienteringen suppleres med udpegning af de største lokale udfordringer på integrationsområdet. Fase 1 munder ud i, at udvalget fastsætter de overordnede værdier og visionen for integrationspolitikken.
  I fase 2 inddrager udvalget udvalgte interessenter på området mhp. at udpege strategier og specifikke indsatser for udvalgte målgrupper. Interessenterne kan opdeles i 3 grupper:
  a) Borgerrepræsentanter fx fra de etniske foreninger.
  b) Samarbejdspartnere fx CLAVIS, BOSJ og repræsentanter fra kommunens øvrige sektorer.
  c) Andre politiske udvalg fx Sundhedsudvalget, Skole- og Børneudvalget.
  Integrationsrådet tildeles en central rolle særligt i fase 2, idet rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra borgergrupper og samarbejdspartnere.
  Fase 2 munder ud i, at udvalget fastlægger den overordnede målsætning for politikken.
  I fase 3 udvælger og fastsætter udvalget mål for Integrationsindsatsen i 2014-2016, og den endelige Integrationspolitik udarbejdes og vedtages af byrådet senest december 2014. I denne fase er Integrationsrådet høringspart.
  Forvaltningen foreslår, at opfølgning på målene i Integrationspolitikken som hidtil sker årligt.
  En skematisk oversigt over processen samt forslag til dialogparter er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 43

  Integrationsrådet blev orienteret.

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 44 Orientering om integrationsidsatsen i Roskilde Kommunen

  Pkt. 44

  Orientering om integrationsindsatsen i Roskilde Kommunen

  Sagsnr. 71104 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af punkt 43 bliver Integrationsrådet orienteret fra forvaltningen om den gældende lovgivning og de forskellige målgrupper, der er omfattet af integrationsindsatsen. Orienteringen suppleres med udpegning af de største lokale udfordringer på integrationsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I fasen 1 af processen for udarbejdelse af Integrationspolitikken 2014-2016 er der lagt op til at Integrationsrådet orienteres fra forvaltningen om den gældende lovgivning og de forskellige målgrupper, der er omfattet af integrationsindsatsen. Orienteringen suppleres med udpegning af de største lokale udfordringer på integrationsområdet.
  Fasen 1 skal munde ud i, at Integrationsrådet sender sine anbefalinger i forhold til målgruppen til Beskæftigelses- og Socialudvalget inden udvalgets fastsættelse af overordnede værdier og visioner for integrationspolitiken.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 44

  Integrationsrådet blev orienteret.
  Integrationsrådet har ønsket sig data over ledige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelse delt op i kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge. Samme data skal være opdelt i køn og alder.
  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 45 Orientering om forventet flygtningekvote i 2015

  forventet_flygtningekvote_i_2015.pdf

  Pkt. 45

  Orientering om forventet flygtningekvote i 2015

  Sagsnr. 190367 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Fordeling af ny flygtningekvote viser, at Roskilde Kommune skal modtage 72 flygtninge i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunernes Kontaktråd (KKR) Sjælland har siden 2007 indgået en frivillig aftale om fordeling af flygtninge til kommunerne, som svarer til Udlændingeservices matematiske fordelingsmodel.
  KKR Sjælland drøfter årligt fordelingen af flygtninge mellem de 17 kommuner i Region Sjælland for det efterfølgende år. KKR Sjælland har den 18. juni 2014 orienteret kommunerne om fordeling af flygtningekvote for 2015. Heraf fremgår, at Roskilde Kommune skal modtage 72 flygtninge i det kommende år.
  I 2014 er Roskilde Kommunes kvote blevet forhøjet fra oprindeligt 55 til 78 flygtninge. Den nye udmeldte kvote for 2015 svarer dermed omtrent til den regulerede kvote for 2014. I de seneste år er antallet af flygtninge, der visiteres til kommunen, dog steget markant, og igennem flere år er den udmeldte kvote efterfølgende blevet reguleret med stigninger. Det kan derfor ikke udelukkes, at der også i forhold til den udmeldte kvote for 2015 vil ske efterfølgende regulering, så antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage næste år, stiger yderligere.
  Den støt stigende kvote har særligt i det seneste år øget presset på kommunens midlertidige boliger, ikke mindst fordi den generelle boligsituation i Roskilde Kommune medfører, at der er flere måneders ventetid på at få en varig bolig. Hidtil er det dog lykkedes at opnå en tilstrækkelig kapacitet af midlertidige boliger bl.a. ved at indgå nye lejemål både privat og igennem boligselskabet og ved istandsættelse af det nedlagte plejehjem Haraldsborg. Derudover benytter kommunen få egne boliger til midlertidig boligplacering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet den udmeldte kvote vedrører 2015. Det stigende antal flygtninge vil især kunne medføre øgede udgifter til midlertidig boligplacering af flygtningene.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 45

  Integrationsrådet blev orienteret.

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 46 Temadagen

  program_13.9.2014.pdf

  Pkt. 46

  Temadagen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal godkende program for temadagen der skal afholdes den 13. sep-tember 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Integrationsrådet godkender programmet for temadagen,
  2. Integrationsrådet godkender forvaltningens indstilling om at udgifter ifm. temadagen bliver dækket af de 70.000 kr. som rådet har fået bevilget fra Kultur- og Integrationspul-jen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På Integrationsrådets møde den 15. maj 2014 har rådet besluttet at temadagen for drøftelse af Integrationsrådets fremtid, vision og indsatsområder, skal afholdes den 13. september 2014. Proceskonsulent Asim Latif har i samarbejde med formanden og næ-steformanden udarbejdet program for temadagen, som rådet skal godkende.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 46

  Godkendt.

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 47 Ansøgning om midler til Integrations Cup 2014

  ansoegning_om_midler_til_integrations_cup_2014.pdf

  Pkt. 47

  Ansøgning om midler til Integrations Cup 2014

  Sagsnr. 262835 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Trekroner Idræts Forening v. Bjarne Andersen ansøger Integrationsrådet om 6.800 kr. til afholdelsen af Integrations Cup 2014 fredag den 19. september 2014. Målsætningen med turneringen er at skabe dialog mellem danske og nydanske foreninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Integrationsrådet godkender ansøgningen om midler til projektet,
  Integrationsrådet uddelegere kompetencen til at bevilge midler til projekter under 10.000 kr. til formandskabet i samråd med forvaltningen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrations Cup blev for første gang afholdt i 2009, som et led i rådets handlingsplan for årene 2007-2009, og er siden blevet en fast tradition, som bringer danske og nydanske foreninger sammen.
  Årets mesterskab i år planlægges af Trekroner Idræts forening og skal afholdes den 19. september 2014 på Darups Idræts anlæg. Følgende foreninger/organisationer deltager med et hold: Roskilde Kulturforening, AFG Idræt, Foreningen Qandil. Den kurdiske forening, Rebaat, Røde Stjerne, KFUM, Foreningen afgansk-danskere, Gadegaardens fodbold klub, Beredskabsstationen, Politiet, Viby If, FC Jyllinge, FC Kabul og Boligselskab Sjælland.
  De ansøgte 6.800 kr. vil gå til dækning af udgifter til forplejning, indkøb af pokal og honorar til dommere.
  Integrationsrådet har i begyndelsen af året fået bevilget 70.000 til rådighed fra Kultur- og Integrationspuljen af Beskæftigelses- og Socialudvalget. De bevilgede midler skal bruges til at støtte projekter og initiativer som rådet finder integrationsfremmende.
  For at smidiggøre behandlings processen af kommende ansøgninger foreslår forvaltningen, at alle ansøgninger om midler under de 10.000 kr. bliver behandlet af forvaltningen i samråd med formandskabet. Ansøgninger over 10.000 kr. skal forsat behandles på Integrationsrådets møder.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 47

  Godkendt.
  Der blev besluttet på mødet at Ferhat skal samle et hold af rådets medlemmer som skal deltage til turneringen.

 • Pkt. 48 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 48

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Fatemeh Delavari orienterer rådet om CLAVIS’s samarbejde med Roskilde kommunes rejsehold om at øge kendskab til digital post til kursisterne på sprogskolen. Derudover har CLAVIS udarbejdet 10 gode råd til sprogtræning og lektie cafeer, som de frivillige kan drage nytte af.
  Huluci Ocak orienterer om LBR mødet afholdt den 20. august 2014. Han undrer sig over hvorfor borgere, der ikke taler dansk bliver sendt til virksomhedspraktik. Derudover har han et kendskab til et tilfælde, hvor en borger er henvist til en virksomhedspraktik uden at virksomheden er orienteret om praktikkens startdato.
  Integrationsrådets sekretariat forklarer, at arbejdsmarkedsloven er skruet sådan sammen at jobcenter ikke kan fravælge at sende borgere i virksomhedspraktik på grund af manglende kundskaber i dansk. Sidst nævnte eksempel om manglende koordinering omkring startdato på virksomhedspraktik videregives til relevant forvaltning.
  Ferhat Ozturk orienterer om Folkeoplysningsudvalgets møde afholdt den 16. juni 2014. Han fortæller at Start- og Udviklingspuljen, som hører under udvalget, har 395.847 kr. tilbage for resten af året fordi antal af ansøgninger til puljen har været faldende. Ferhat mener, at kendskab til puljen skal udbredes til nydanske foreninger. Konsulent fra folkeoplysnings området skal på det kommende møde orientere rådet om kriterier for tildeling af midler fra puljen og frister for ansøgninger.

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 48

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 28-08-2014, pkt. 49

  Fraværende: Mustafa Gültekin, Seyyed Hassan Hosseini, Raziye Sadol, Erkan Kog, Ying Wang, Pia Modrup Mikkelsen, Tuncay Yilmaz.