You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 23, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, Rådhusbuen 1-3A, lokale 381
 • Pkt. 40 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt.�� 40

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 40

  Godkendt.
  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

  �

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt.�� 41

  Meddelelser fra formanden og n�stformanden

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 41

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

  �

 • Pkt. 42 Dialogmødet

  Pkt.�� 42

  Dialogm�det

  Sagsnr.� 300598 Integrationsr�det ��bent �punkt

  Integrationsr�det blev orienteret om dialogm�det, som er en del af forberedelse til at forsl� ny integrationspolitik for perioden 2018-2021 for Roskilde Kommune var planlagt for den 27.9.2018. Af praktiske �rsager er den forel�big udskudt.
  Den nye dato offentligg�res snarest i samarbejde med Besk�ftigelses- og Socialudvalget.
  Stedet bliver R�dhuskantinen, af hensyn til de faciliteter. To mulige opl�gsholdere er fundet.
  Listen over dem skal inviteres,er opdateret.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 42

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 43 Integrationspris

  Annoncen_Integrationsprisen_2018.pdf

  Pkt.�� 43

  Integrationspris

  Sagsnr.� 300598 Integrationsr�det ��bent �punkt

  Resume

  Integrationsr�det uddeler integrationspris en gang om �ret. R�det �nsker at uddele prisen i forbindelse med afholdelse af et dialogm�de i efter�ret 2018.

  Indstilling

  Integrationsr�det uddeler if�lge sin Forretningsorden en integrationspris til virksomheder/personer/foreninger en gang om �ret. R�det skal beslutte hvorn�r dette skal ske i 2018.

  Beslutningskompetence

  Integrationsr�det

  Sagsfremstilling

  Integrationsr�det har �nsket at uddele integrationspris for 2018 i forbindelse med det kommende dialogm�de. Dialogm�det skal afholdes i forbindelse med formulering af integrationspolitik 2018-2021. Dog er det uvist hvorn�r et dialogm�de kan afholdes. En mulighed er at dialogm�det bliver udskudt til 2019. Annoncen som handler om uddeling af Integrationspris for 2018 er allerede publiceret.
  Derfor skal Integrationsr�det beslutte hvorn�r r�det vil uddele prisen, hvis dialogm�det ikke bliver afholdt i 2018.

  �konomi

  Ingen �konomiske konsekvenser

  Beslutning

  Forvaltningen indstiller at Integrationsr�det afholder en aftensarrangement i den n�rmeste tid hvor Integrationsprisen uddeles, med mindre der byder sig et andet passende tidspunkt for prisuddeling inden slutning af 2018.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 43

  Godkendt.
  Ny indstillingsfrist den 10.10.2018. Annoncen sendes til flere relevante institutioner og arbejdspladser pr mail.
  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 44 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt.�� 44

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  Byr�dsmedlem Tuncay Yilmaz som er ogs� formand for Roskilde Kulturforening og repr�sentant for foreningen i Integrationr�det �nsker at tr�kke sig fra posten som formand.� Foreningen har besluttet at sende Sinan Altinkaya som repr�sentant i Integrationsr�det.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 44

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 45 Orientering fra forvaltningen

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade_-_august.pdf Takstkatalog_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf BSU_-_budgetbemaerkninger.pdf BSU_bloklister.pdf BSU_bloktekster.pdf

  Pkt.�� 45

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  Der er sket lov�ndringer p� nogle omr�der herunder neds�ttelse af integrationsydelsen og oml�gning af dansktill�g til tidsbegr�nset danskbonus. Form�let med lov�ndringerne er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvfors�rgende. Her anses ydelsesniveauet for at have en stor betydning og en manglende arbejdsmarkedstilknytning for at udg�re en v�sentlig barriere for integrationen.
  Neds�ttelse af integrationsydelse
  Ydelsesniveauet for integrationsydelsen i aktivlovens � 22 stk. 2 nr. 1-4 er reduceret med 3 procent � det vil sige med mellem 366 kr. og 79 kr. pr. m�ned afh�ngigt af personens status. For samtidigt at undg�, at ydelsesreduktionen skal kunne kompenseres ved h�jere boligst�tte eller s�rlig st�tte, er der indf�rt nye lofter for modtagere af integrationsydelse.
  Dansktill�g erstattes af dansk bonus
  Tidligere havde alle modtagere af integrationsydelse mulighed at modtage dansktill�g uden tidsbegr�nsning, hvis de havde best�et danskuddannelse 2 eller best�et anden dansk pr�ve p� mindst danskuddannelse 2 niveau.
  Efter de seneste lov�ndringer vil modtagere af integrationsydelse f� danskbonus i en sammenh�ngende periode p� 6 m�neder.
  I den nye lov er der ogs� indf�rt en ny skattefri danskbonus i form af et engangsbel�b p� 6.000 kr. til udl�ndinge, som er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke mod-tager en fors�rgelsesydelse efter aktivlovens � 22-25. M�lgruppen er dermed selvfor-s�rgende udl�ndinge, der ikke har ret til danskbonus efter aktivloven.
  Det er en betingelse, at personen har best�et Pr�ve i Dansk 2 eller tilsvarende, og bonussen ydes efter ans�gning (kun danskpr�ver best�et efter 1. januar 2018). Udbetaling af bonus medf�rer ikke fradrag i sociale ydelser for personen og dennes evt. �gte-f�lle i to �r fra udbetalingstidspunktet � dog medregnes bonussen ved �konomiske vurderinger om hj�lp i s�rlige tilf�lde efter aktivlovens kap. 10 og integrationslovens kap. 6.
  Der kan l�ses mere om dansk bonus her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201809
  Kommende Integrations Cup afholdes den 25.1.2019 i Roskilde Kongrescenter.
  Invitation kommer senere p� �ret.
  R�det blev orienteret om at der bliver bestilt bander til arrangementet og at arrang�rer �nsker at begivenheden bliver mere hyggeligt s�ledes at det tiltr�kker flere danske og nydanske personer.
  Sinan Altinkaya og Martin en frivillig fra SFO �stervang �nsker at deltage i planl�gning af den kommende Cup.
  Budget 2019-2022
  Budgettet for de kommende �r var p� dagsorden i Besk�ftigelses- og Socialudvalg og bilagene blev kort omtalt. En rettelse i den sidste bilag under punkt nr 3109 var ikke muligt. Men Social, Job o Sundhedssekretariatet oplyser at rettelsen bliver offentliggjort den 5.9.2018.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 45

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 46 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt.�� 46

  Orientering om andre n�vn og udvalg, hvori Integrationsr�det er repr�senteret

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  Erik �nsker at tr�de ud af Folkeoplysningsudvalget. Af forskellige �rsager har han ikke kunnet deltage i m�derne.
  Valg af ny repr�sentant tages op under n�ste ordin�re Integrationsr�dsm�de.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 46

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 47 Eventuelt

  Pkt.�� 47

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 ��bent �punkt

  R�det beder om data som sammenligner etniske og danske borgere p� besk�ftigelsesomr�det.
  N�ste arbejdsm�de i r�det er tirsdag den 11.9.2018 p� R�dhuset. Her vil R�det tale videre om planl�gning af dialogm�det.

  Integrationsr�det, 23-08-2018, pkt. 47

  Frav�rende: �mer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Karin Storm, Pia Moldrup Mikkelsen, Fatemeh Delavari.