You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 1, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 134 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 134

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 134

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 135 Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  opdateret_projektbeskrivelse.pdf udkast_til_vvm-tilladelse.pdf hoeringsnotat_vvm-redegoerelse_m._hvidbog_inkl._hoeringssvar.pdf hoeringsnotat_vvm-tilladelse_inkl._hoeringssvar.pdf hoeringsnotat_efter_kystbeskyttelsesloven_af_justeret_projekt_inkl._hoeringssvar.pdf partshoeringsbreve_vvm-tilladelse_og_udtalelse_efter_kystbeskyttelsesloven.pdf

  Pkt. 135

  Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projektet til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark er blevet justeret for at mindske anlæggets påvirkning på Natura2000-områder. VVM-tilladelse til det justerede projekt med placering svarende til Variant 1 i VVM-redegørelsen har været i partshøring sideløbende med, at grundejere, der berøres direkte af ændringer, har haft mulighed for at udtale sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. justeringer af projektet, som beskrevet i bilag 1, godkendes
  2. det justerede projekt fremsendelse til principiel godkendelse i Kystdirektoratet med forbehold for øvrige myndighedsgodkendelser og klagesagsbehandling og
  3. udkast til VVM-tilladelse, vedlagt som bilag 2, godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Punkt 1 og 2 behandles af Klima- og Miljøudvalget.
  Punkt 3 behandles af Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 25. november 2015, punkt 335, at igangsætte en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. VVM-redegørelsen har været i høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2016.
  Der er indkommet 8 skriftlige høringssvar, og Kystdirektoratet har mundtligt udtalt sig ved møde med forvaltningen, jf. hvidbog vedlagt i bilag 3. På baggrund af høringen har forvaltningen i dialog med digelagsbestyrelsen og Kystdirektoratet justeret projektet for at mindske påvirkningen af Natura2000-areal.
  I det justerede projekt er fjorddiget gjort smallere ved, at hældningen på ydersiden er gjort stejlere, og inspektionsarealet på indersiden af diget er fjernet. Endvidere foreslås diget, på en del af strækningen langs Roskilde Fjord, rykket ind haverne på ejendommene Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a. Denne placering svarer til Variant 1 i VVM-redegørelsen. Det justerede projekt reducerer påvirkning af Natura 2000 med omkring 30 %.
  Forvaltningen har i juli, august og september 2016 holdt møder med de 7 berørte grundejere for at drøfte placeringen og afslutning af diget på indersiden. Som en del af dialogen er mulige placeringer af diget blevet afsat i en række haver med pæle og snor, som visualisering af højde og udbredelse af diget. Der er ikke enighed blandt de 7 grundejere om én foretrukken placering af diget på grundene. Forvaltningen har derfor tilpasset projektet ud fra Variant 1 i VVM-redegørelsen, svarende til placering langs indersiden af skel, da dette vurderes at være mindst indgribende samlet set.
  Som følge af tilpasningerne har udkast til VVM-tilladelse været i partshøring hos digelagets medlemmer samt lodsejere i Frederikssund Kommune, hvor fløjdiget over Værebro Å har landfæste. Samtidig har de 7 grundejere, som berøres direkte af ovenstående mindre ændringer haft lejlighed til at udtale sig efter kystbeskyttelseslovens regler.
  Der er indkommet 8 høringssvar til VVM-tilladelsen fra sagens parter, heraf 3 udtalelser til det justerede projekt fra direkte berørte grundejere i 1. række. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening, som ikke er part, sendt en kort kommentar til tilladelsen.
  Opsamling af partshøringssvar og høringssvar er vedlagt i bilag 4 og 5.
  Det vil inden for rammerne af VVM-tilladelsen være muligt at tilpasse digets bagskråning til grundejernes ønsker, såfremt forvaltningen vurderer, at det i øvrigt er rimeligt i forhold til det samlede projekts økonomi og sikkerhed.
  Sagen behandles også i Plan- og Teknikudvalget på mødet den 3. november 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. De foreslåede justeringer ændrer ikke på økonomien forbundet med projektet. De samlede omkostninger vil blive kvalificeret ifm. udbud og først ligge endeligt fast når anlægget er etableret.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 135

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Peter Madsen (V) tager forbehold.

 • Pkt. 136 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-2021 - Kloakering af Milen

  tillaeg_nr._2_til_spildevandsplan_2015-21.pdf

  Pkt. 136

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 - Kloakering af Milen

  Sagsnr. 281271 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ønsker bl.a. af miljømæssige grunde, at et område syd for Dyrskuepladsen i Roskilde (Milen) kloakeres for at forbedre den hygiejniske kvalitet, når store begivenheder afvikles i området. Tillægget er grundlaget for denne kloakering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger fra offentliggørelsestidspunktet er adgang til at kommentere forslaget
  2. udvalget godkender, at miljøscreeningen af tillæg til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsestidspunktet er adgang til at kommentere screeningen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag har været forelagt Klima- og Miljøudvalget på mødet den 3. maj 2016, punkt 53, til orientering og på mødet den 31. maj 2016, pkt. 67, til godkendelse af samarbejdsaftale.
  Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 beskriver kloakering af ca. 28 matrikler i det åbne land syd for Dyrskuepladsen i Roskilde. Området er i dag ikke kloakeret og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Udover kloakering etableres et mellemlager nordvest for Dyrskuepladsen til midlertidig opbevaring af spildevand fra store begivenheder i området, inden det sendes til Bjergmarken Renseanlæg.
  Den miljømæssige baggrund for kloakeringen er, at der ønskes en bedre hygiejnisk kvalitet for spildevandsafledningen i området. I dag sker dette ved transport med slamsugere med deraf følgende trafik, lugtgener og åben håndtering af spildevand tæt på store folkemængder. Det vurderes, at en kloakering vil afhjælpe disse gener. Desuden ønskes en udligning af belastningen på Bjergmarken Renseanlæg under store begivenheder. Anlægget opfylder de miljømæssige krav, men den koncentrerede belastning kræver omfattende og dyre foranstaltninger på renseanlægget, som det vurderes kan afhjælpes med etablering af mellemlageret.
  Kloakeringen er et led i en samlet plan for etablering af faciliteter (forsyningsøer) i området, som forbedrer mulighederne for afvikling af store begivenheder i området.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Tidsplanen omfatter projektering i 2016 og kloakering i 2017-20.
  Forvaltningen har vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslaget vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes høringsportal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2016.
  Der henvises til økonomien som beskrevet i sag til udvalget den 31. maj 2016, pkt. 67.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 136

  Godkendt.

 • Pkt. 137 Støj fra selskabslokaler, Casa Vita

  forslag_til_gaardhave_fremsendt_af_casa_vita.pdf casa_vita_virkning_af_stoejskaerm.pdf varsel_af_paabud_om_etablering_af_stoejafskaermning_m.m.pdf bemaerkninger_fra_parter_i_sagen_fremsendt_i_septokt_2016.pdf

  Pkt. 137

  Støj fra selskabslokaler, Casa Vita

  Sagsnr. 263224 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget klager over støj fra selskabslokalerne, Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Støjgenerne kan afhjælpes ved, at der etableres en afskærmet gårdhave, samt at der meddeles driftsvilkår til Casa Vita.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der varsles og efterfølgende meddeles et påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 med krav om, at virksomheden skal etablere en afskærmet gårdhave samt overholde en række driftsvilkår.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Teknikudvalget har på mødet den 31. maj 2016, punkt 66, behandlet sagen. Forvaltningen har modtaget klager fra naboer over støj fra arrangementer afholdt i selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Der er udarbejdet en støjrapport, som konkluderer, at det primært er støjen fra gæsternes udendørs ophold, som kan give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Støjrapportens resultater er fremkommet ved beregninger af forskellige sandsynlige scenarier.
  På baggrund af støjrapportens resultater blev ejerne af Casa Vita påbudt, at de skulle fremsende en redegørelse for, hvordan støjgenerne fra gæsters udendørs ophold kunne afhjælpes. Ejerne af Casa Vita har efterfølgende sendt et forslag til forvaltningen (bilag 1) og der er foretaget en støjberegning (bilag 2), der viser, at såfremt gæsterne kun har ophold i en afskærmet gårdhave (forslag 1) efter kl. 22, så vil det ikke give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne i natteperioden. Væsentlige støjgener fra gæsternes ophold udendørs i dags- og aftenperioden kan også forekomme, men kun hvis gæsterne er meget højrøstede. Det vurderes, at sandsynligheden for, at dette vil forekomme generelt stiger med indtaget af alkohol og må således forventes at være størst og mest relevant i natteperioden. Udgiften forbundet med etableringen af gårdhaven vurderes at være proportional med den miljømæssige gevinst.
  Af hensyn til sagens parter foreslår forvaltningen, at sagen afsluttes med en juridisk afgørelse, der definerer rammerne for den fremtidige drift af selskabslokalerne. Afgørelsen meddeles ved et påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 med krav om følgende:

  1. at etablere en afskærmet gårdhave (forslag 1), som angivet i mail af den 11. september 2016.
  2. at gæsterne benytter gårdhaven ved udendørs ophold på ejendommen efter kl. 22.
  3. at døre og vinduer er lukket, når der afspilles musik i festlokalerne samt efter kl. 22.
  4. at opsætte et skilt udendørs ved have- og hoveddøren med teksten ”Vis hensyn til naboerne – undgå støjende adfærd udendørs”.
  5. at der kun må afspilles forstærket musik ved brug af festlokalets eget anlæg, som skal være fastlåst på et maksimalt lydniveau på 72 dB(A) (jf. støjmåling af 17. december 2015)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 137

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag således at fristen for gennemførelsen udskydes til 31. juli 2017. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens forslag godkendt, dog sådan at forvaltningen vedr. punkt 5 supplerer skrivelsen med en oplysning om, at hvis der gennemføres ændringer i bygningen, der har betydning for støjforhold, er ejer velkommen til at henvende sig igen med henblik på måling og evt. mulighed for justerede vilkår i forhold til musikanlægget.

 • Pkt. 138 Selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Pkt. 138

  Selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 286222 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om at der etableres nyt selskab til investering i vedvarende energianlæg efter elforsyningsloven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der igangsættes arbejde med etablering af selskab til det formål at investere i vedvarende energiandele med henblik på godkendelse i byrådet i december 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har senest på mødet den 6. september 2016, punkt 107, drøftet muligheder for investering i vedvarende energi. Der arbejdes med enten investering i solcelleanlæg, som etableres på Østervangsskolens tag, eller investering i et konkret vindmølleprojekt, som kommunen har fået tilbud om (se lukket sag senere på denne dagsorden).
  I 2015 oprettede kommunen i regi af daværende Roskilde Forsyning selskabet Roskilde Grøn Energi A/S til køb af vindmølleandele i Prøvestenen. Selskabet indgår nu i Fors A/S samlede selskabsstruktur med navnet Fors Grøn Energi og med 44 % ejerandel til Roskilde Kommune. Hvis Fors Grøn Energi A/S skal trækkes ud af holdingselskabet Fors A/S og lægges tilbage til kommunen, vil dette efter Energistyrelsens opfattelse medføre modregning i kommunens bloktilskud.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at der oprettes et nyt selskab med 100 % ejerskab af Roskilde Kommune til investering i nye vedvarende energianlæg for de midler, der er afsat i 2016 og 2017. Vedtægterne kan udformes i lighed med de tidligere for Roskilde Grøn Energi A/S, og således at alle væsentlige beslutninger for selskabet forelægges Klima- og Miljøudvalget. Selskabet får dermed en mere administrativ karakter. På den baggrund foreslås, at bestyrelsen udgøres af 3 embedsmænd. Der vil kunne indgås administrationsaftale med Fors A/S i forhold til driften af selskabet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er både i budget 2016 og 2017 afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Omkostninger til udformning af vedtægter mv. afholdes indenfor driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 138

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 139 Fortsættelse af byfornyelsesordning til fremme af energirenovering

  Pkt. 139

  Fortsættelse af byfornyelsesordning til fremme af energirenovering

  Sagsnr. 266087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at den nuværende byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer forlænges til at gælde efter 2016 og indtil de afsatte midler er brugt op under forudsætning af, at Roskilde Kommune som hidtil tildeles statslige rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byfornyelsesordningen forlænges til at gælde efter 2016 og indtil de afsatte midler er brugt op - under forudsætning af, at Roskilde Kommune som hidtil tildeles statslige rammer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2015 blev der afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger. Den statslige refusion forventes at være 0,6 mio. kr. På møde i Klima- og Miljøudvalget den 13. januar 2015, pkt. 3, blev der vedtaget principper for reservation og udbetaling af midlerne, forudsat statslige rammer i 2015 og 2016.
  På møde i Klima- og Miljøudvalget den 3. november 2015, pkt. 131, blev det vedtaget at udvide byfornyelsesordningen til at også støtte klimaskærm, solceller og fjernvarmeinstallationer indenfor kommunens fjernvarmeområder.
  Den 3. oktober 2016 er status, at 33 borgere ud af mindst 80 mulige har reserveret et beløb til energirenovering – de fleste tæt på de maksimale 15.000 kr. (hvoraf staten finansierer halvdelen). Når beløbet er reserveret, har borgeren to år til at gennemføre energiprojekterne og dokumenterer deres udgifter. 16 borgere har frem til den 3. oktober 2016 fået udbetalt støtte i forlængelse af deres energirenoveringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og fremefter, idet midlerne er afsat i budgettet. Midlerne kan overføres, indtil alle midler er brugt op, så ordningen kan fortsætte, forudsat at Roskilde Kommune som hidtil i begyndelsen af hvert kalenderår tildeles ny statslig ramme til statslig medfinansiering.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 139

  Godkendt.

 • Pkt. 140 Videreførelse af Grøn Puls

  groen_puls_-_status_pr._oktober_2016.pdf rapport_energieffektivisering_i_smv_-_motivation_og_barrierer.pdf

  Pkt. 140

  Videreførelse af Grøn Puls

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådets udviklingsmidler til Grøn Puls udløber ved udgangen af 2016. Parterne i Grøn Puls ønsker at fortsætte partnerskabet og her fremlægges forslag til finansiering for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Partnerskabet Grøn Puls fortsætter i 2017, og kommunens andel finansieres indenfor driftsbudgettet til energieffektiviseringer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Partnerskabet Grøn Puls har eksisteret siden april 2013 og består i dag af erhvervsFORUM Roskilde, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune. I 2015 og 2016 har Roskilde Kommune årligt afsat 500.000 kr. til partnerskabet fra byrådets udviklingsmidler.
  Der er i partnerskabet generelt stor tilfredshed med samarbejdet og den måde, hvorpå parterne supplerer hinandens kernekompetencer, og Grøn Puls er en eftertragtet partner til nationale projekter. Derfor er der enighed om at fortsætte partnerskabet i 2017.
  På seneste styregruppemøde i partnerskabet blev der drøftet finansiering for 2017. Der må forventes et lavere finansieringsbehov til udvikling efterhånden som partnerskabet for flere af målgrupperne nærmer sig konsolideringsfasen og har lært af sine erfaringer samt etableret rammer og koncepter for det videre arbejde. Finansieringsforslaget er derfor:
  - Roskilde Kommune afsætter 100.000 kr. fra driftsmidlerne til energieffektivisering i 2017 til erhvervsFORUM Roskilde til at afslutte og evaluere videreførelsesfasen for SMV (Små og Mellemstore Virksomheder) og yderligere 100.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde for at drive netværk og kommunikation. Roskilde Kommune forestår herudover som hidtil udgifterne til energikaravaner.
  - Fors A/S afsætter 150.000 kr. til energitjek, kommunikation og diverse rådgivning samt 50.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  - Boligselskabet Sjælland afsætter 150.000 kr. til kommunikation og energitjek samt 50.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  - erhvervsFORUM Roskilde bidrager indenfor sin kerneydelse med kompetence indenfor kommunikation, markedsføring og drift af netværk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indsatsen finansieres indenfor udvalgets driftsbevilling til energieffektiviseringer på 500.000 kr. afsat i Budget 2016 fra 2016 og frem.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 140

  Godkendt.

 • Pkt. 141 Fremtidig brug af elcykler

  retningslinjer_for_udlaan_af_elcykler_i_2017.pdf

  Pkt. 141

  Fremtidig brug af tidligere udlånte elcykler

  Sagsnr. 235757 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2½ år har Roskilde Kommune udlånt elcykler i forbindelse med Gate 21 projektet ’Test en elcykel’. Nu er projektet slut, og det skal besluttes, hvad der skal ske med de 20 elcykler, som Roskilde Kommune har haft med i projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. 15 af cyklerne aktiveres i endnu 1 år (3 perioder á 3 måneder), hvorved yderligere 45 borgere i Roskilde Kommune får mulighed for at afprøve, om elcyklen kan være et godt alternativ til bilen i den daglige transport til/fra arbejde og studie jf. kriterierne
  2. 5 af cyklerne overgår til at være medarbejdercykler ved rådhuset, som erstatning for 5 elcykler, som er udtjent.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder for at øge antallet af cyklister og for at konvertere nogle af kommunens borgeres bilture til cykelture. Ét af virkemidlerne til dette er at udlåne elcykler, da elcykler kan erstatte bilen på de lidt længere ture.
  De foreløbige resultater fra det seneste udlån af elcykler i Roskilde Kommune, det tværkommunale projekt ’Test en elcykel’, viser, at udlånet har haft stor effekt. Ét af kravene for at låne en elcykel var, at man normalt tog bilen hver dag på arbejde. 1 år efter låneperioden cykler 56 % af testpersonerne mellem 1 og 5 dage om ugen – 34 % cykler 3 dage eller mere. Det lader altså til, at en stor del af projektets deltagere har gjort transporten på elcykel til en vane. Projektets positive virkninger læses også i nogle af de udsagn, der allerede er kommet ind:
  ”Jeg har både fået rørt mig noget mere, undgået at sidde fast i trafikken og samtidigt tænkt lidt på miljøet”
  ”Det falder mig meget lettere at tage en cykeltur nu. Det virker lidt som om turen kun er halvt så lang, som om at elcyklen bryder grænsen for, hvor langt jeg orker at cykle.”
  Disse positive resultater og tilbagemeldinger giver anledning til, at forvaltningen foreslår at fortsætte udlån af elcykler til borgere i Roskilde Kommune i endnu 1 år fordelt på 3 perioder á 3 måneder. Fokus for udlånet er fortsat pendlertrafikken til/fra arbejde eller studie, se bilag for detaljerede kriterier. Efter ét år tages stilling til, om cyklerne er i en stand, så de kan udlånes i endnu ét år.
  Alternativt til det indstillede forslag, vil cyklerne kunne sælges til markedspris eller kunne videregives til interesserede institutioner i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet forvaltningen inden for driftsbudgettet kan afholde udgifter til mindre reparationer.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 141

  Godkendt.

 • Pkt. 142 Øde Hastrupvej 130 - udtalelse om råstofansøgning

  udkast_til_udtalelse_om_raastofansoegning_oede-hastrup-vej_130.pdf grave-_og_efterbehandlingsplan_13a_tjaereby_by_vor_frue.pdf

  Pkt. 142

  Øde-Hastrup-vej 130 - udtalelse om råstofansøgning

  Sagsnr. 278226 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om ansøgning til indvinding af grus på et 3 ha stort areal mellem Øde Hastrup Grusgrav og Køgevej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgningen, jf. bilag 1, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Roads A/S har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde 150.000 m3 grus årligt, heraf 50.000 m3 under vand, på et areal mellem Øde Hastrup Grusgrav og Køgevej. Arealet, som fremgår af bilag 2, side 3, er udlagt som råstofgraveområde.
  Området planlægges efterbehandlet til natur uden brug af pesticider og gødning. Den nordlige og østlige del af området efterlades som sø, der graves sammen med de kommende søer i nabogrusgraven Øde Hastrup Grusgrav.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til en udtalelse, som sætter fokus på kommunens strategi for udvikling af Roskildes Grønne Ring, hvor Øde Hastrup ønskes udviklet til et område, hvor naturen skal have højeste prioritet. Dette kan understøttes ved at lade grusgraven fremstå med så næringsfattig jord som mulig, dvs. uden udlæg af muld.
  Grusgraven vil få vejadgang fra Øde-Hastrup-Vej, og forvaltningen har i november 2015 givet et forhåndstilsagn herom under forudsætning af, at der kun må svinges mod vest ved udkørsel fra grusgraven samt skiltning om forbud mod lastvognskørsel gennem Øde Hastrup. I den konkrete tilladelse stilles endvidere vilkår til overkørslens udformning i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser. For at undgå øget ind- og udkørsel fra Køgevej til Øde-Hastrup-Vej opfordres dog til, at regionen undersøger muligheden for gennem et samarbejde mellem indvinderne at opnå vejadgang gennem Øde Hastrup Grusgrav.
  Ansøgningen indebærer også, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig grundvandssænkning. Disse tilladelser meddeles administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 142

  Anbefales.

 • Pkt. 143 Svogerslev Grusgrav - udtalelse om forlængelse af råstoftilladelse

  udkast_til_udtalelse_om_forlaengelse_af_raastoftilladelse_til_svogerslev_grusgrav.pdf oversigtsplan_fra_ansoegning_om_forlaengelse_af_gravetilladelse.pdf

  Pkt. 143

  Svogerslev Grusgrav - udtalelse om forlængelse af råstoftilladelse

  Sagsnr. 193993 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om forlængelse til udgangen af 2020 af indvindingstilladelsen for del af Svogerslev Grusgrav. En mulig forlængelse indgår i kommunens aftaler med såvel indvinder som Naturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstoftilladelse godkendes, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at forlænge råstoftilladelsen i den midterste del af Svogerslev Grusgrav med fire år til 31. december 2020, og regionen anmoder derfor om kommunens udtalelse. Det berørte areal fremgår af bilag 2. Efterbehandlingsplanen, som Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet den 13. oktober 2016, berøres i øvrigt ikke.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udtalelse, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune ikke har bemærkninger til det ansøgte. Efterbehandlingsplanen er godkendt af Roskilde Byråd på mødet den 28. oktober 2015, punkt. 312, som en del af Visions- og Udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav. Muligheden for at forlænge råstofindvindingen er skrevet ind i købsaftalen imellem Roskilde Kommune og ansøger i overensstemmelse med byrådets beslutning om køb af Svogerslev Grusgrav den 30. april 2014. Forlængelsen indgår endvidere som en præmis i aftalen mellem Naturstyrelsen og Roskilde Kommune om en etapevis overdragelse af Lynghøjsøerne til Naturstyrelsen. Denne aftale er endelig godkendt af byrådet på mødet den 15. februar 2016, punkt. 40.
  Forlængelsen indebærer også, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig sænkning af grundvandsspejlet. Denne tilladelse meddeles administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 143

  Anbefales.

 • Pkt. 144 Godkendelse af høringsbrev til forslag til ny kystbeskyttelseslov

  brev_til_ministeren_vedroerende_forslag_til_aendring_af_lov_om_kystbeskyttelse.pdf

  Pkt. 144

  Godkendelse af høringsbrev til forslag til ny kystbeskyttelseslov

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændringer af ny kystbeskyttelseslov har været i høring frem til 17. oktober.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med høringsbemærkninger til forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareministeriet har frem til den 17. oktober 2016 haft en ændring af kystbeskyttelsesloven i høring.
  Da høringen er afsluttet inden byrådsmødet i november, er vedlagte høringssvar fremsendt med forbehold for politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 144

  Anbefales.

 • Pkt. 145 Anmodning om optagelse af sag om strategiarbejde i VEKS

  Pkt. 145

  Anmodning om optagelse af sag om strategiarbejde i VEKS

  Sagsnr. 286346 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget sag om strategiarbejdet i VEKS på byrådets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets møde.
  ”Forslag om at strategiarbejdet i VEKS forankres i Kommunerne
  På mødet for koordineringsgruppen for bestyrelsesmedlemmer i kommunale energi- og forsyningsselskaber d. 28. september 2016, blev det igangværende strategiarbejde i VEKS diskuteret (se det vedhæftede referat).
  Koordineringsgruppen har ingen formel beslutningskompetence, men gav udtryk for et ønske om at strategien blev sendt i høring. Derfor ønsker Enhedslisten at fremsætte nedenstående til byrådet beslutning:
  Indstilling:
  Roskilde Kommune ser med interesse på at VEKS’ arbejde med virksomhedens strategi frem mod 2020. I den forbindelse ønsker byrådet i Roskilde Kommune at sikre kommunerne en høj grad af ejerskab og indflydelse på strategiarbejdet.
  Roskilde Kommuner ønsker derfor:
  1: At VEKS i høj grad inddrager ejerkommunerne i arbejdet med strategien, således at der sikres en lokaldemokratisk forankring af beslutningerne i VEKS.
  2: At VEKS som minimum sender strategien i høring inden den endelige vedtagelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Byrådet, 26-10-2016, pkt. 255

  Taget af dagsordenen. Sendes til Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan, Poul Lindor Nielsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 145

  Udvalget anbefaler, at Roskilde Kommune henvender sig til VEKS i/s med anmodning om, at strategien sendes til høring i ejerkommunerne inden endelig vedtagelse i VEKS.
  Udvalget anbefaler endvidere at der igangsættes et arbejde om ejerstrategi for VEKS i/s.
  Udvalget ønsker ved næste møde et oplæg fra VEKS om strategioplægget, VEKS formand inviteres.

 • Pkt. 146 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Pkt. 146

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Sagsnr. 286058 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2017-2020 på udvalgets område, og der er mulighed for at spille ind med ideer til det analysearbejde, der igangsættes for at kunne håndtere budgetudfordringen for 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Affalds- og ressourcehåndtering (1 mio. kr. i 2017)
  - Sag om udmøntning foreligger på udvalgets novembermøde.
  Investering i vedvarende energi (2,5 mio. kr. i 2017)
  - Sag om udmøntning forventes forelagt i januar 2017.
  Herudover udmøntes fra Byrådets Udviklingspulje:
  - 100.000 kr. i 2017 til delebilsordning, som forvaltningen iværksætter umiddelbart med baggrund i den beskrivelse, som forelå til udvalgets budgetdrøftelse i august 2016. Når initiativet er iværksat orienteres udvalget, forventeligt i januar/februar 2017.
  - 300.000 kr. i 2017 til analyse af klimamål. Projektbeskrivelse forelå til udvalgets budgetdrøftelse i august 2016. På baggrund af drøftelse i Klimarådet i november forelægges sag om første delanalyse i januar 2017.
  - 50.000 kr. i 2017 og 2018 til pris til grøn virksomhed. På baggrund af drøftelse i Klimarådet i november forelægges sag om kriterier og annoncering af prisen i januar 2017.
  Endelig fastlægger budgetforligsteksten, at der skal gennemføres en kortlægning af ladestandere til elbiler i kommunen. Der forelægges en sag for udvalget herom i december 2016.
  Af præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 fremgår, at forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene, og at partierne derfor er enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen med henblik på at skabe balance i kommunens økonomi i kommende år. Såfremt udvalget har idéer eller forslag, som udvalget ønsker skal indgå i det videre arbejde, gives der hermed mulighed for at spille ind med idéer til analysearbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 146

  Godkendt.

 • Pkt. 147 Budgetmidler vedrørende affalds- og ressourcehåndtering

  Pkt. 147

  Budgetmidler vedrørende affalds- og ressourcehåndtering

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører disponering af 1 mio. kr. i 2017 til affalds- og ressourcehåndtering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan midlerne skal disponeres.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er afsat 1 mio. kr. til affalds- og ressourcehåndtering med følgende uddybende tekst: ”Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 til at understøtte kommunens mål om forbedret affalds- og ressourcehåndtering, herunder øget kildesortering i det offentlige rum samt indkøb af bionaturgas i stedet for konventionel naturgas til de kommunale bygninger, som i dag varmeforsynes med gas. Sag om udmøntning forelægges KMU med henblik på, at midlerne overføres til de fagudvalgsbudgetter, som varetager opgaverne.”

  For så vidt angår affaldshåndtering i det offentlige rum henhører opgaverne (og driftsbudget) under Plan- og Teknikudvalget. Klima- og Miljøudvalget vil derfor kunne anmode Plan- og Teknikudvalget om at iværksætte en specifik étårig indsats, fx et indkøb, og overføre de tilsvarende midler til indsatsen.

  For så vidt angår køb af bionaturgas vil merudgiften som oplyst i budgetnotatet (bilag til punkt 82 på udvalget møde den 16. august 2016) være 210.000 kr. årligt. Midlerne afsættes – hvis det besluttes at benytte dem til indkøb af bionaturgas – til betaling i 2017 til HMN, som er kommunens naturgasleverandør. I det omtalte notat var redegjort for såvel Danmarks Naturfredningsforenings og Det Økologiske Råds holdning til bionaturgas. Det Økologiske Råd anbefaler, at kommunen betinger et eventuelt køb af, at HMN dokumenterer en CO2-opgørelse af bionaturgassen. Hertil har HMN svaret:
  ”I relation til det tidligere fremsendte, kan jeg foreslå, at vi i HMN foretager en vurdering af, hvilke opstrømseffekter vi mener det vil være forsvarligt at tage med i en beregning af fortrængning af CO2. Dette vil i givet fald være effekter som vi kan beregne ud fra nøgletal og beregnet ud fra et enkelt anlægs givne produktion.
  Det rummer i sagens natur visse usikkerheder, og derfor kan HMN ikke garantere at beregningen vil være akkurat, men kun retningsgivende.
  HMN stræber imod, at der i branchen opnås enighed om en standard for denne slags beregninger, og man samtidig opnår enighed om en model til kontrol af beregningerne, men det er som sagt ikke endeligt på plads endnu.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Sagen handler om udmøntning af 1 mio. kr., som er afsat i budget 2017. Flytning af budget mellem udvalgsrammer skal forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 147

  Udvalget besluttede, at 210.000 kr. afsættes til bionaturgas-indkøb i 2017, som hermed sættes i værk.
  Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til kommende møde udarbejder et oplæg om anvendelse af de resterende midler til behandling i både Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 148 Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Omøvej 1 i Vor Frue

  budgetoverslag_for_oprensning_ved_termisk_behandling._niras_07-09-16.pdf

  Pkt. 148

  Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Omøvej 1 i Vor Frue

  Sagsnr. 46477 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til oprensning af olieforurening på Omøvej 1. Beløbet omfatter de oprensningsomkostninger,der ligger ud over forsikringsdækningen på 1,6 mio. kr., som kommunen er forpligtet til at afholde i henhold til lovgivningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 5.100.000 kr. i 2016 til fjernelse af olieforurening på Omøvej 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sager om forureningen fra en villaolietank på Omøvej 1 (på møderne den 14. januar 2015, punkt 12, samt 3. november 2015, punkt 136, samt den 5. april 2016, punkt 43). Udvalget vedtog senest, at forureningen skulle oprenses ved en fuld termisk løsning efter en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om, at forureningen skulle fjernes således, at enhver risiko for jord og grundvand blev elimineret. Ved den termiske løsning opvarmes jorden og olieforureningen fordamper.
  Forvaltningen har efterfølgende meddelt endeligt påbud til grundejer om at iværksætte fjernelsen af forureningen efter en fuld termisk løsning.
  Oprensningen påbegyndes i efteråret 2016. Forvaltningen vil arbejde for et arrangement, hvor Klima- og Miljøudvalget får mulighed for at besigtige oprensningen og høre mere om teknikken bag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,1 mio. kr. i 2016.
  Totalomkostningerne til oprensning beløber sig til ca. 6,7 mio. kr. (overstiger ikke det oplyste ved tidligere sag på mødet den 5. april 2016, punkt 43). Roskilde Kommune skal afholde samtlige udgifter til oprensning, der ligger ud over forsikringsdækningen på 1,6 mio. kr., således svarende til ca. 5,1 mio. kr. ex. moms. Inkl. administrationsomkostninger til Oliebranchens Miljøpulje og rådgivningsydelser. Administrationsomkostninger samt rådgivningsydelser kan i alt beløbe sig til ca. 350.000 kr. Forvaltningen er i dialog med Oliebranchens Miljøpulje om nedsættelse af standard administrationsgebyret, med forventning om en reduktion heraf.
  Udgiften skal afholdes senest i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 148

  Anbefales.

 • Pkt. 149 Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Blodhøjvej i Jyllinge

  budgetoverslg_for_oprensning._oliebranchens_miljoepulje_3._oktober_2016_m._bemaerkninger.pdf

  Pkt. 149

  Bevilling til oprensning af villaolietankforurening på Blodhøjvej i Jyllinge

  Sagsnr. 270093 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling 2,6 mio. kr. til oprensning af olieforurening fra villaolietank på Blodhøjvej 27. Kommunen skal i henhold til lovgivningen afholde samtlige omkostninger, der ligger ud over forsikringsdækningen på 3.121.500 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2016 til reetablering og fjernelse af olieforurening fra villaolietank på Blodhøjvej 27, 4040 Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om forureningen fra en villaolietank på Blodhøjvej 27 (henholdsvis den 12. januar 2016, punkt 6 og den 13. januar 2016, punkt 2).
  Forvaltningen meddelte den 29. april 2015 påbud til grundejer om at undersøge og afgrænse forureningen jf. jordforureningsloven. Den 2. februar 2016 meddelte forvaltningen påbud om yderligere undersøgelser af forurening under hus på Blodhøjvej 25. Det rådgivende firma COWI, som har udført undersøgelserne, har sideløbende foretaget en delvis oprensning af forureningen. På baggrund af COWI’s afrapportering fra maj 2016 vil forvaltningen træffe afgørelse om, at en restforurening på i alt 6,5 kg under huset på Blodhøjvej 25 og 0,2 kg under garagen på Blodhøjvej 27 kan efterlades, da forureningerne vurderes at opfylde kriterierne for en bagatelforurening jf. Miljøstyrelsens vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke, og ikke udgør en risiko for miljø og sundhed.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,6 mio. kr. i 2016.
  Totalomkostningerne til oprensningen og den efterfølgende reetablering beløber sig til ca. 5,7 mio. kr. Roskilde Kommune skal afholde samtlige udgifter til oprensningen, der ligger ud over forsikringsdækningen på 3.121.500 kr., således svarende til ca. 2,6 mio. kr. ex. moms.
  Udgiften skal afholdes senest i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 149

  Anbefales.

 • Pkt. 150 Orientering om status på Fælles regulativ for Værebro Å systemet

  Pkt. 150

  Orientering om status på Fælles regulativ for Værebro Å systemet

  Sagsnr. 283773 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tidsplanen for færdiggørelse af høringsforslag for fællesregulativ for Værebro Å udskydes på grund af mange indkomne bemærkninger fra interessent-følgegruppen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 2. februar 2016, punkt 17 behandlet sagen vedrørende ”Værebro Å - opmålingsrapport 2016 og regulativmæssige forhold”. Det blev bl.a. oplyst, at Egedal Kommune, som står for vedligeholdelsen af åen, også er tovholder for arbejdet med revisionen af regulativet i samarbejde med de øvrige kommuner, der også er vandløbsmyndighed. Det blev oplyst, at forventningerne var, at forslag til høring af revision af regulativet ville ligge klar i oktober/november, og at forslaget ville blive forelagt Klima- og Miljøudvalget inden selve høringsperioden.
  Samarbejdet mellem de 7 kommuner der er myndighed for Værebro Å, har resulteret i et forslag til fællesregulativ for generelle bestemmelser. Dette regulativ omfatter hele vandløbssystemet – både Værebro Å og åer, der løber til Værebro Å. De generelle bestemmelser i regulativet omfatter forhold som bl.a.: vedligeholdelsesterminer, grødeskæringsmetoder, bestemmelser for opmåling og oprensning, bredejerforhold.
  Fællesregulativet følges senere op af specifikke regulativer for de enkelte vandløb i vandløbssystemet. Heri vil være beskrevet vandløbets specifikke dimensioner (koter, bredde m.m.), vandføringsbestemmelser, specifikke bestemmelser i øvrigt for vandløbet og/eller delstrækninger, strømrendebredde m.fl.
  Forslag til fællesregulativet blev sendt til interessent-følgegruppen (vandløbslav, landbrugsorganisationer og sportsfiskerne), og Egedal Kommune har afholdt et møde med følgegruppen. Følgegruppen har efterfølgende fremsendt mange bemærkninger og ændringsforslag.
  For at behandle de indkomne bemærkninger og ændringsforslag vurderer Egedal Kommune, at det bliver nødvendigt at udskyde tidsfristen for færdiggørelsen af det endelige høringsforslag. Der vil snarest foreligge en revideret tidsplan for revision af regulativet, og udkast til regulativ forventes at kunne forelægges til politisk behandling i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 150

  -

 • Pkt. 151 Orientering om lysprojekter efteråret 2016

  Pkt. 151

  Orientering om lysprojekter efteråret 2016

  Sagsnr. 227261 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommune er der i efteråret 2016 flere tiltag, der sætter fokus på energibesparelser ved udskiftning af lyskilder. Dels deltager kommunen i Energistyrelsens LED-kampagne rettet mod detailhandlen og dels stiller forvaltningen showcases og anden vejledning til rådighed for de af kommunens institutioner, der ønsker at renovere lyset og samtidig optimere på lokalernes anvendelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Udviklingen på LED-området går stærkt, og der er bedre og bedre businesscases ved at udskifte gamle lys-kilder til moderne LED-lys. Roskilde Kommune har i efteråret 2016 to større tiltag i gang netop med henblik på udskiftning af lyskilder; dels i byens detailbutikker og dels i kommunens bygninger.

  Detailkampagne

  - Godt 70 detailbutikker i Roskilde får i uge 41 besøg af LED-konsulenter fra Energistyrelsen. Butikkernes lyskilder tælles og den potentielle besparelse ved at skifte til LED udregnes. Besøgene er en del af Energistyrelsens kampagne Mindre Strøm. Mere bundlinje, hvor ca. 1.000 detailbutikker i 21 kommuner får besøg af LED-konsulenter.
  - I Roskilde Kommune kombinerer vi kampagnen med de tiltag, som vi allerede har omkring energibesparelser (herunder lys) i regi af Grøn Puls. Derfor indbydes alle de deltagende detailbutikker til et fyraftensmøde 3. november, hvor der bliver fortalt om LED, kampagnens resultater i Roskilde, og hvordan Grøn Puls kan hjælpe butikkerne videre.
  - I 2014 finansierede Roskilde Kommunes Klimafond et projekt i regi af Roskilde Handel, hvor RUC udarbejdede en rapport om mulighederne for energibesparelser i butiksbelysningen i Roskilde (se på www.gronpuls.dk/mindre-strom-mere-bundlinje). Materialet herfra indgår også i detailkampagnen.

  Kilden til lys – udskiftning af lys i kommunens bygninger

  - Roskilde Kommune skal reducere CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025. Der er mange initiativer i gang for at sikre dette, herunder er der i 2015 og 2016 afsat 1 mio. kr. af energirenoverings-puljen til lysprojekter. Tænkes klimaindsatsen sammen med et fagligt perspektiv i forhold til kerneopgaven, skaber vi en bredere motivation end alene ved fokus på energioptimering. Ved at tænke i ’lys’ kan vi:
  - nedbringe udledningen af CO2, jf. målet i klimakommuneaftalen
  - understøtte trivsel og læring
  - skabe bedre faglige arbejdsvilkår og understøtte kerneopgaven
  - forbedre arbejdsmiljøet.
  - For at gøre dette så tilgængeligt som muligt er der udarbejdet materiale (showcases, ’sådan kommer du videre’, inspiration, kontaktoplysninger), der ligger på kommunens intranet. Desuden vil der ultimo 2016/primo 2017 være oplæg på ledermøder rundt omkring i kommunen, for at gøre opmærksom på projektet og mulighederne i det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 151

  -

 • Pkt. 152 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  referat_af_bestyrelsesmoede_i_fors_as_den_16._september_2016.pdf

  Pkt. 152

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. september 2016 frem til orientering.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 152

  -

 • Pkt. 153 Eventuelt

  Pkt. 153

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 153

  Depot ved Risø, miljøforhold.

 • Pkt. 154 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 154

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 154

  - Møde med borgere om affaldsordningen.
  - Kommende udvalgsmøde på KARA/Noveren
  - Juleafslutning

 • Pkt. 155 Investering i vedvarende energianlæg(Lukket)

 • Pkt. 156 Orientering om politianmeldelse(Lukket)