You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 2, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 82 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 82

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 82

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 83 RUC's analyse af klimamål

  Pkt. 83

  RUC's analyse af klimamål

  Sagsnr. 285798 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Afrapportering af første del af RUC’s analyse af klimamål og beslutning om analyser i anden del.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. analyseresultatene fra projektets fase 1 tages til efterretning og
  2. det drøftes hvilke temaer, der skal fokuseres på i den kommende analysefase.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til en analyse ved Roskilde Universitets Center (RUC), der skal udrede mulighederne for at nå kommunens klimamål - reduktion af CO2 udledningen på 35 % i 2020, for kommunen som geografisk område. Ved budgetaftalen forelå projektbeskrivelsen ”Indsatser i Borgmesterpagten – forslag og analyser som bidrager til Roskilde Kommunes opfyldelse af Borgmesterpagten”.
  Klima- og Miljøudvalget igangsatte analysen på sit møde den 6. december 2016, punkt 162, hvor det blev besluttet, at der i den første fase skal være fokus på den foreløbige CO2 reduktion af allerede besluttede aktiviteter og udefra kommende udvikling, samt analyse af organisk husholdningsaffald anvendt på biogasanlæg.
  Lektor Tyge Kjær, RUC, vil deltage på udvalgets møde med en afrapportering af første fase. Afrapporteringen har i en foreløbig form været forelagt på det seneste møde i Klimarådet den 1. marts 2017.
  I forlængelse af forelæggelsen drøftes, hvad der skal fokuseres på i den kommende analysefase frem til juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet midlerne er afsat i budget 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 83

  Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning
  Indstillingens punkt 2: Drøftet.

 • Pkt. 84 Klimapolitik - opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-2018

  Klimapolitik_-_nye_maal_17-18.pdf Klimaplan_2015-18_status.pdf

  Pkt. 84

  Klimapolitik – opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-18

  Sagsnr. 258452 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af opdaterede mål for Klimapolitik og orientering om status for projekterne i Klimaplan 2015-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nye mål for klimapolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klimapolitik og Klimaplan 2015-18 blev vedtaget i byrådet på møde 17. december 2014, pkt. 427.
  De overordnede reduktionsmål er allerede sat med de 35%’s reduktion af CO2 i 2020 og 2% årligt for kommunen som virksomhed frem til 2025. De konkrete kortsigtede mål i klimapolitikken har derfor hidtil haft karakter af indsatsmål.
  I forbindelse med vedtagelsen af klimapolitikken, blev det besluttet, at politikken skal tages op til evaluering efter 2016 med henblik på opdatering af de konkrete, kortsigtede politiske mål. Forslag til opdaterede politiske mål er vedlagt som bilag.
  De opdaterede mål fokuserer på:
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kort sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan.
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner.
  Arbejdet med de mange aktiviteter i klimaplanen følger tidsplanen. I bilag vedlagt sagen redegøres for status pr. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 73

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 84

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag således:
  "Forslag til revidering af klimapolitikken
  Idet Enhedslisten ønsker en ambitiøs klimapolitik fremsætter vi nedenstående forslag.
  1: Byrådet vedtager at Roskilde Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025 og som geografisk område i 2030..
  2: Roskilde Kommune vil arbejde på at igangsætte en forsøgsordning, som gør de kommunale busruter gratis for børn og unge under 18 år.
  3: Kommunenplanens sætning om at der ikke må opstilles vindmøller over 25 meter:
  A: fjernes helt (dvs at der gives tilladelse til opsætning af vindmøller uanset disses højde)
  B: omformuleres således at forbuddet gælder vindmøller over 100 meter.
  4: At Roskilde Kommunen igangsætter en elspare-kampagne målrettet både kommunens erhvervsvirksomheder, kommunens uddannelsesinstitutioner og private borgere".
  De 5 forslag blev sat til afstemning hver for sig. I hver af afstemningerne stemte Jonas Bejer Paludan (Ø) og Jeppe Trolle (B) for, mens de øvrige 4 udvalgsmedlemmer stemte imod. Hermed faldt forslagene.
  Jeppe Trolle (B) stillede forslag således:
  "Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035.
  Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport.
  Analysen skal indholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Jeppe Trolle (B) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme. Hermed blev forslaget godkendt.
  A stillede forslag således:
  " Koordineringsforaet for byrådsvalgte i forsyningsvirksomheder skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i."
  Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Jeppe Trolle (B) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme. Hermed blev forslaget godkendt.
  Herefter blev det besluttet, at forvaltningens indstilling suppleret med de to godkendte forslag ovenfor anbefales til byrådets godkendelse.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 85 Ejerstrategi VEKS

  Strategi_for_udoevelse_af_Roskilde_Kommunes_ejerandel_i_VEKS_IS.pdf

  Pkt. 85

  Ejerstrategi VEKS

  Sagsnr. 239236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til strategi for Roskilde Kommunes medejerskab af VEKS I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Strategi for Roskilde Kommunes medejerskab af VEKS I/S godkendes, og
  2. Der rettes henvendelse til VEKS og de øvrige ejerkommuner i VEKS med forslag om at udarbejde en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde 30. november 2016, pkt. 280, at der igangsættes et arbejde om ejerstrategi for VEKS I/S.
  En ejerstrategi udtrykker, hvordan ejer/ejerne af et selskab ønsker at udøve sit ejerskab. For at en ejerstrategi skal have størst mulig effekt bør den indeholde følgende temaer:
  - Ejerkommunernes vision for virksomheden
  - Beskrivelse af virksomhedens opgaver
  - Fokusområder for virksomheden som fx forsyningssikkerhed, effektiv drift og klima- og miljøvenlig drift
  - Ejerkredsens forventninger til dialog og samarbejde med virksomheden
  - Fastlæggelse af, hvordan samarbejdet og koordineringen mellem ejerkommunerne og selskabet organiseres.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for, hvordan Roskilde Kommune udøver sit medejerskab af VEKS I/S.
  Det er forvaltningens opfattelse, at effekten af en ejerstrategi vil være størst, hvis der er tale om en ejerstrategi, som er udarbejdet i fællesskab af VEKS’ ejerkommuner og VEKS. Roskilde Kommune har ejerstrategier for Fors A/S og for KARA/NOVEREN I/S. Begge disse ejerstrategier er udarbejdet i samarbejde ejerkommunerne imellem og vedtaget i de respektive byråd.
  Forvaltningen indstiller derfor, at der rettes henvendelse til VEKS og de øvrige ejerkommuner i VEKS med henblik på, at der med udgangspunkt i ovenstående temaer udarbejdes en ejerstrategi for VEKS til vedtagelse i de nye byråd i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 85

  Anbefales.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 86 Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  VEKS_strategi_2020.pdf

  Pkt. 86

  Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 277316 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af kommunens strategiske energiplan fremlægges forslag til dagsorden for 4. møde for udvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet – den såkaldte Koordineringsgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber. En af indsatserne er den politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelserne for energiselskaberne.
  Første møde blev afholdt den 6. februar 2016, introduktion om energi og varmesystemet. Andet møde den 28. september 2016, affaldssektoren. På tredje møde 29. marts præsenterede Fors sin strategi ”Vi Viser Vejen 2016-20”. Der er reserveret i kalenderne til det fjerde møde den 14. juni 2017 kl. 15:00.
  Fjerde møde i Koordineringsgruppen foreslås blandt andet at indeholde oplæg fra VEKS om Strategi 2020, og da VEKS strategi spænder bredt, lægger forvaltningen op til, at oplægget har fokus på følgende strategipunkter; bedre kommunikation med ejere og kunder, fusion og samarbejde, samarbejde med fjernvarmeselskaber, samt fastholde og genvinde kundernes tillid.
  Forvaltningen foreslår, at dagsordenen til Koordineringsgruppens 4. møde den 14. juni 2017 er:

  1. Strategioplæg VEKS v. vicedirektør Morten Stobbe
  2. Oplæg om mulige synergieffekter mellem strategierne fra Fors, Kara/Noveren og VEKS v. forvaltningen
  3. Information og drøftelse af aktuelle temaer i de kommunale selskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 86

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 87 Indsatsen som miljømyndighed i 2016 - Tilsynsberetning og tilsynskampagner

  Fordeling_af_tilsyn_paa_virksomheder_og_Landbrug_i_perioden_Jan-april_2016.pdf Fordeling_af_tilsyn_paa_virksomheder_og_Landbrug_i_perioden_maj-dec_2016_samt_tilsynsprocent.pdf

  Pkt. 87

  Indsatsen som miljømyndighed i 2016 - Tilsynsberetning og tilsynskampagner

  Sagsnr. 290689 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige lovpligtige tilsynsberetning til Miljøministeriet om indsatsen som miljømyndighed i 2016. Tilsynsberetningen viser, at forvaltningen overholder kravet til antal udførte tilsyn samt de to obligatoriske tilsynskampagner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at beretning til Miljøministeriet om miljøtilsyn for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Beretningen til Miljøministeriet beskriver kommunens indsats som miljømyndighed i 2016 med særlig fokus på indsatsen overfor virksomheder og landbrug. Beretningen er lovpligtig for opgaverne indenfor miljøbeskyttelsesloven.
  Forvaltningen har ført tilsyn med virksomheder og landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen. Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at der årligt skal gennemføres mindst 40 % tilsyn for alle godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og mindst 25 % tilsyn for alle øvrige virksomheder og husdyrbrug. I Roskilde Kommune er tilsyn med virksomheder og landbrug fordelt som vist i vedlagte bilag 1 og 2. Da Miljøstyrelsen valgte at indføre et nyt registreringssystem pr. 1. maj 2016, er oversigten over tilsynsindsatsen opdelt i to perioder, og den angivne tilsynsprocent i bilag 2 er derfor ikke retvisende. Forvaltningen har foretaget en samlet opgørelse over årets tilsyn, som viser, at der er ført tilsyn med 42 % af de godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og på 29 % af øvrige virksomheder og husdyrbrug. De udførte tilsyn opfylder således kravet om antal gennemførte tilsyn.

  Tilsynskampagner

  I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om gennemførelse af 2 tilsynskampagner om året. I 2016 udførte forvaltningen en affaldskampagne samt en kampagne med fokus på nye tilsynspligtige virksomheder.
  Affaldskampagnen havde til formål at sikre, at affald hos virksomhederne sorteres og bortskaffes korrekt. I forbindelse med planlægningen af kampagnen blev der udarbejdet vejledningsmateriale til virksomhederne for at understøtte affaldssorteringen på virksomhederne. Kampagnen blev udført som et samarbejde mellem forvaltningens tilsyns- og affaldsmedarbejdere, hvor erfaringer med tilsyn og viden om affald blev udvekslet til gensidig gavn for alle.
  Kampagnen vedrørende identificering af nye virksomheder i kommunen havde til formål at sikre, at der føres et regelmæssigt tilsyn med tilsynspligtige virksomheder, og at virksomhederne overholder gældende miljølovgivning. Arbejdet med at identificere de nye virksomheder, som kommunen ikke tidligere har ført tilsyn med, tog udgangspunkt i oplysninger fra CVR registret. Der blev i alt identificeret 20 nye tilsynspligtige virksomheder, som forvaltningen fremover vil udføre regelmæssige miljøtilsyn med.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 87

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 88 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 88

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Klima - og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 88

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 89 Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark

  Planklagenaevnets_afgoerelse_om_lokalplan_612_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 89

  Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 242772 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Planklagenævnet har meddelt at lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark er ugyldig, og at planprocessen skal gå om. Forvaltningen orienterer om sagen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. november 2015, punkt 332, lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Byrådsbeslutningen blev efterfølgende påklaget, herunder af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Mil-jøklagenævnet, nu Planklagenævnet.
  Planklagenævnet har den 21. april 2017 truffet afgørelse om at plangrundlaget ophæves. Afgørelsen betyder, at planprocessen skal gennemføres på ny før lokalplanen bliver gældende. Afgørelsen er truffet på baggrund af tre hovedpunkter:
  Planklagenævnet finder ikke, at den supplerende høring før den endelige vedtagelse har været tilstrækkelig. Nævnet finder, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse er foretaget så væsentlige ændringer af lokalplanens beskrivelse af mulige kystsikringsløsninger (ændret placering af østdiget og ændret placering af slusen), at der reelt er tale om et nyt planforslag, som skulle have været i fornyet høring i 8 uger.
  Miljørapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, anses for mangelfuld, da den ikke forholder sig til de ændringer i lokalplanforslaget, som er nævnt ovenfor.
  Planklagenævnet anser tilsvarende Natur 2000 konsekvens- og væsentlighedsvurdering for mangelfulde. Ved opstart af planlægning i et Natura 2000 område skal der laves en konsekvensvurdering og en væsentlighedsvurdering, der begrunder fravigelse af Natura 2000-beskyttelsen. De er udarbejdet, men er vurderet som utilstrækkelige, idet højvandslukke, fløjdige og pumpe ikke er beskrevet og vurderet. Planklagenævnet henviser her til bekendtgørelse om administration af planloven i Natura 2000-områder, hvoraf det fremgår, at det kræves at planmyndigheden (her kommunen) træffer afgørelse om planforslagets påvirkning af beskyttet natur (forvaltningen bemærker, at bekendtgørelsen er trådt i kraft et år efter vedtagelse af lokalplanen).
  I afgørelsen har Planklagenævnet givet kommunen medhold i, at der er hjemmel i plan-loven til at fastsætte de medtagne bestemmelser i lokalplanen om stier og rekreative arealer. Endvidere har kommunen fået medhold i, at miljørapporten i tilstrækkelig grad opfylder miljøvurderingslovens krav om beskrivelse af alternative forslag til kystsik-ringsløsninger.
  Forvaltningen vurderer, at afgørelsen primært nødvendiggør en revision af den bagvedliggende miljørapport og Natura 2000-vurderingerne, hvorimod selve lokalplanen kan sendes i fornyet høring alene med ajourføring af den nyeste viden om kystsikringsprojektet. Kommuneplantillægget, som var tilknyttet lokalplanen, er indskrevet i Kommuneplan 2016, og skal derfor ikke sendes i fornyet høring.
  Forvaltningen vurderer, at en fornyet planproces kan gennemføres, så der kan ske vedtagelse af lokalplanen omkring årsskiftet efter offentlig høring i efteråret 2017. Dermed forventes planprocessen ikke at ville forsinke den igangværende proces med realisering af kystsikring af Nordmarken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 89

  -

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 90 Orientering om undersøgelse af jord og grundvand ved malmoplag på Risø

  Haandtering_af_malmbunker_-_mail_fra_Dansk_Dekommissionering.pdf

  Pkt. 90

  Orientering om undersøgelse af jord og grundvand ved malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Risø er der et oplag af malm, som har været anvendt til forsøg med udvinding af uran. Fra malmen er der sket en forurening med fluorid og enkelte metaller i grundvand og Dansk Dekommissionering har foretaget en indledende undersøgelse af jord og grundvand.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt indhold af uran, tungmetaller, fluorid mm. Malmen blev anvendt til forsøg med udvinding af uran.
  Dansk Dekommissionering har på foranledning af forvaltningen udført en indledende undersøgelse af jord og grundvand i området, hvor malmen er placeret. Dansk Dekommissionering har i januar 2017 udført 8 boringer for prøvetagning af jord, heraf en referenceboring og en boring for prøveudtagning af grundvand. Der er påvist indhold af fluorid i alle boringer over jordkvalitetskriteriet med undtagelse af B4 og referenceboringen B8, hvor niveauerne ligger under kriteriet. Vandprøven udtaget i januar 2017 er vurderet at være misvisende på grund af sedimentpartikler. En ny vandprøve fra februar 2017 påviste indhold af fluorid svarende til en faktor 60 over grundvandskriterium samt forhøjede niveauer af arsen og bly svarende til hhv. en faktor 2 og 4 over kriteriet. Der er ikke påvist forhøjede niveauer af metaller i jord.
  Forvaltningen vurderer derfor på baggrund af undersøgelsens resultater, at der er grundlag for at meddele et påbud om at afgrænse den påviste forurening efter jordforureningslovens § 40. Dansk Dekommissionering har oplyst, at de medio april 2017 vil fremsende et oplæg til yderligere undersøgelser til kommentering, inden de frivilligt igangsætter en supplerende undersøgelse.
  Forvaltningen vil på baggrund af undersøgelsens resultater vurdere, om der er grundlag for at kræve forureningen i jord og grundvand oprenset i medfør af jordforureningslovens § 41 eller miljøbeskyttelseslovens § 69. Herunder en vurdering af om udgifterne står mål med den miljømæssige gevinst ved en oprensning (proportionalprincippet). De videre tiltag i forhold til eventuel fjernelse af malmen, som er en del af dekommissioneringen, er endnu ikke afklaret, se mail fra Dansk Dekommissionering i vedlagte bilag.
  Forvaltningen vil ligeledes vurdere, hvilke krav der skal stilles i forbindelse med en lovliggørelse af oplaget i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.
  For god ordens skyld skal det nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. Nærværende undersøgelser omfatter således ikke disse stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 90

  Udsættes.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 91 Orientering om sammensætning af Vandråd

  Forslag_sammensaetning_vandraad_Isefjord_og_Roskilde_Fjord.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om sammensætning af Vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om sammensætning af Vandrådet for vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord samt varetagelsen af sekretariatsfunktionen (VOS’en) for vandoplandet til Køge Bugt.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget er på mødet den 6. december 2016, punkt 160, blevet orienteret om, at sekretariatsfunktionen for Vandrådet i vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord fremadrettet varetages af Lejre Kommune. Lejre Kommune er således allerede i drift som sekretariatskommune, og skal i den sammenhæng forestå sammensætningen af Vandrådet og dets medlemmer senest 20. april 2017. Sekretariatskommunen har foreslået en sammensætning af Vandrådets medlemmer, som fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningen tilslutter sig den foreslåede sammensætning med forslag om en enkelt ændring. Således er Friluftsrådet foreslået erstattet med ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”, idet denne forening vurderes at have et indgående lokalkendskab til oplandets vandløb. Foreningen har dermed gode forudsætninger for at rådgive oplandets kommuner i forbindelse med Vandrådets konkrete opgave omkring afgrænsning og udpegning af vandløb.
  Desuden skal det oplyses, at Solrød Kommune er ny sekretariatskommune for vandoplandet til Køge Bugt, der tidligere blev varetaget af Køge Kommune. Roskilde Kommune har blot et mindre grænsevandløb, der bidrager til dette vandopland. Solrød Kommune har indgået aftale med en rådgiver (Niras), der skal varetage sekretariatsfunktionen for Vandrådet i dette vandopland. Forvaltningen har ikke haft bemærkninger hertil, og bidrager, som alle øvrige kommuner i vandoplandet, økonomisk til sekretariatskommunen. Forvaltningen deltager dog ikke i evt. mødeaktivitet i forbindelse med dette vandopland.
  Liste over forslag sammensætning af vandrådet Isefjord og Roskilde Fjord kan ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 91

  Udsættes.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 92 Orientering om generalforsamling i Fors A/S

  Indkaldelse_til_generalforsamling_i_FORS_Holding.pdf Regnskabspublikation_2016.pdf

  Pkt. 92

  Orientering om generalforsamling i Fors A/S

  Sagsnr. 274867 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om generalforsamling i Fors A/S.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors A/S afholder generalforsamling den 16. maj 2017. Dagsorden for mødet ser således ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Vederlag til bestyrelse
  8. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
  9. Eventuelt

  Dagsorden for generalforsamlingen er vedhæftet (bilag 1).
  Sagen er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017, pkt. 140, hvor det blev besluttet, at Klima- og Miljøudvalget kan sende evt. bemærkninger til borgmesteren inden generalforsamlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 92

  Udsættes.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 93 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 93

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.
  Merforbruget består af:
  - Merforbrug på 6,6 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes merforbrug vedr. oprensning af to olieforurenede grunde for 5,7 mio. kr. og merudgifter til projektet ”Bæredygtige Vandforhold” for 0,9 mio. kr.
  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2016 til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 93

  Udsættes.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 94 Eventuelt

  Pkt. 94

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 94

  Vindmølleandele.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 95 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 95

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 95

  Intet at referere.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).