You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 3, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 52 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 52

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 52

  Godkendt.

  Fraværende Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 53 Temadrøftelse - Affaldshåndtering på festivalområdet samt håndtering af spildevand fra Milen

  Pkt. 53

  Temadrøftelse – Affaldshåndtering på festivalområdet samt håndtering af spildevand fra Milen

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På mødet vil repræsentanter fra Roskilde Festival fortælle om organisering af affaldshåndtering før og under årets festival. Forvaltningen vil sammen med Roskilde Festival på mødet give en status for det hidtidige samarbejde om mere genanvendelse og målet om en målsætning for affald på festivalen. Endvidere vil forvaltningen give en kort status på samarbejdet med Roskilde Festival og Fors A/S om den fremtidige spildevandshåndtering fra Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ledelsen af Re-Act på Roskilde Festival har gennem de sidste år løbende udviklet sin organisation i sammenhæng med et øget fokus på bæredygtighed, hvilket man gerne vil fortælle om på mødet.
  Forvaltningen har de sidste 4 år i samarbejde med ledelse og frivillige medarbejdere på Roskilde Festival gennemført en række projekter med fokus på mere sortering, øget genanvendelse og udarbejdelse af en række målsætninger.
  Projekterne har de enkelte år været rettet mod henholdsvis bagområder på campingarealerne og Dyrskuepladsen samt øvrige publikumsarealer. De enkelte år har der været fokus på:
  2015: Analyse af indsamling, afsætningsmuligheder og målsætninger
  2014: Kortlægning af affald og ordninger - anbefalinger
  2013: Indsatsmuligheder på campingarealer
  2012: Screening bagområder under og efter musik samt håndsortering
  Forvaltningen vil på mødet skitsere resultater og konklusioner til drøftelse.
  Temadrøftelsen skal desuden betragtes som inspiration og introduktion til et arrangement på årets festival, hvor byrådet inviteres til at deltage i den affaldshåndtering, som gennemføres med hjælp fra frivillige medarbejdere med henblik på at finde mulige sammenhænge til løsninger rettet mod private husstande.
  Supplerende vil forvaltningen præsentere et andet samarbejdsprojekt vedr. spildevandshåndtering fra Milen. Forvaltningen, Roskilde Festival og Fors A/S arbejder ud fra et fælles ønske om bl.a. at forbedre serviceniveau, undgå unødige hård belastning af Bjergmarken Renseanlæg og samtidig sikre gode og sikre spildevandsløsninger for brugerne. Projektet omfatter etablering af ca. 28 forsyningsøer med el, vand og spildevandsafledning i området. Fra forsyningsøerne planlægges spildevandet afledt til store mellemlagre hvorfra spildevandet kan afledes til Bjergmarken renseanlæg over en længere periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 53

  Drøftet.

 • Pkt. 54 Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, udtalelser til VVM-redegørelse og råstoftilladelse

  forslag_til_hoeringssvar_for_offentlig_hoering_af_vvm-redegoerelse_for_udvidelse_af_oede_hastrup_grusgrav.pdf forslag_til_bemaerkninger_til_forslag_til_raastoftilladelse_for_udvidelse_af_oede_hastrup_grusgrav.pdf kortbilag_-_oede_hastrup_graveomraade_vvm_og_gravetilladelse.pdf foelgebrev._offentlig_hoering_af_vvm_redegoerelse_og_partshoering_af_tilladelse_til_raastofindvinding_i_oede_hastrup_grusgrav._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf vvm_redegoerelse_oede_hastrup_grusgrav._offentlig_hoering._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf udkast_tilladelse_til_raastofindvinding_oede_hastrup_grusgrav_gaeldende_indtil_01.07.2026._partshoering._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf

  Pkt. 54

  Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, udtalelser til VVM-redegørelse og råstoftilladelse

  Sagsnr. 193275 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til to høringssvar til Region Sjælland for hhv. VVM- redegørelse og forslag til råstoftilladelse for udvidelse af Øde Hastrup grusgrav. Høringsfristen er den 6. maj 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til høringssvar til regionen for VVM-redegørelse godkendes, jf. bilag 1
  2. forslag til udtalelse til regionen om råstoftilladelse godkendes, jf. bilag 2
  3. udtalelserne fremsendes efter Klima- og Miljøudvalgets behandling med forbehold for byrådets behandling 25. maj 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 22. april 2015 en udtalelse til Region Sjælland til den indledende høring om VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, se byrådet pkt. 127.
  Region Sjælland har nu udarbejdet en VVM-redegørelse for hele det ansøgte areal på i alt 43,9 ha samt et udkast til råstoftilladelse, som kun omfatter de 30 ha, som p.t. er udlagt i Råstofplan 2012. Arealerne fremgår af bilag 3.
  Forvaltningen forslag til høringssvar for VVM og råstoftilladelse, se bilag 1 og 2.
  Hovedpunktet i forslag til høringssvar er forsat, at det er problematisk at VVM-redegørelsen medtager arealer, som ikke er udlagt i Råstofplan 2012. Det ville have været hensigtsmæssigt og administrativt forenklende, hvis man havde afventet det endelig udfald af Råstofplan 2016, som kommer i offentlig høring fra 9. maj til 4. juli.
  Endvidere efterlyses, hvordan graveområdets udvidelse spiller sammen med de gældende gravetilladelser, herunder hvordan vilkåret i den gældende tilladelse for den centrale del af graven om, at højst 25 ha må være åbent ad gangen, vil blive håndteret.
  Samtidig afspejler VVM-redegørelsens beskrivelse af etaper for udgravning og efterbehandling den tætte dialog, der har været mellem region, indvinder og kommune om udvidelsen. Især er det positivt, at beskrivelsen af efterbehandlingen viser en forståelse for kommunens udviklingsinteresser i området, herunder de bynære landskaber (den grønne Ring med stiforløb), byudviklingsmulighederne syd for motorvejen som udpeget i Fingerplan 2013 og mulighederne for at genetablere delarealer egnet til bl.a. festivalbrug.
  Bemærkningerne til råstoftilladelsen er overvejende af teknisk karakter, hvor der for de enkelte vilkår bl.a. stilles forslag om øget sikkerhedsstillelse for efterbehandling, afstandskrav til sikring af offentlig vej, orientering af naboer samt at tiltag til forebyggelse mod forurening af grundvand gøres gældende for driften af den samlede grav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 54

  Anbefales.

 • Pkt. 55 Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2015

  Pkt. 55

  Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2015

  Sagsnr. 279109 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. anlægsregnskabet godkendes
  2. driftsbesparelsen på 1.635.758 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljer i 2015 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 50, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere har byrådet godkendt en overførsel af restbevilling på 14.265.030 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2014.
  Der er i 2015 anvendt 38.671.126 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevillingen er et mindreforbrug på 593.873 kr.
  Mindreforbruget skyldes, at nogle projekter ikke var afsluttet ved årsskiftet.
  Den samlede besparelse, som følge af investeringerne er 1.635.758 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2016 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetter, hvor investeringerne er foretaget og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Mindreforbruget fra 2015 på 593.873 kr. er overført til energispareprojekter i 2016 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg i byrådet den 30. marts 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 55

  Anbefales.

 • Pkt. 56 Orientering om tilsynskampagne om erhvervsaffald

  Pkt. 56

  Orientering om tilsynskampagne om erhvervsaffald

  Sagsnr. 255994 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen gennemfører i slutningen af maj en tilsynskampagne. Målet er at mindske miljøbelastningen ved håndteringen af affald og at forbedre frasorteringen af genanvendeligt erhvervsaffald gennem information.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Kampagnen tager udgangspunkt i, at forvaltningen ved miljøtilsyn på virksomheder har oplevet, at affaldet kunne være sorteret og opbevaret bedre, samt at en af indsatserne i Affalds- og ressourceplanen er at påvirke lokale virksomheder til at øge frasorteringen af madaffald og genanvendelige materialer som papir, pap, glas, metal og plast.
  Selve kampagnen omfatter besøg på en række udvalgte autoværksteder og virksomheder, som forventeligt producerer større mængder organisk madaffald. De nævnte virksomheder er udvalgt ud fra en forventning om et vist potentiale for forbedringer med hensyn til affaldshåndtering. Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem er anvendt ved udvælgelse af virksomhederne, som skal indgå i kampagnen.
  Kommunens hjemmeside udbygges med vejledning om håndtering af typiske affaldsfraktioner fra erhverv. Forvaltningen vil informere om kampagnen i samarbejde med Erhvervsforum.
  Virksomhederne vil 14 dage før tilsynet få tilsendt et digitalt postkort med information om, at vi kommer, og hvor de kan finde information om affaldshåndtering.
  Under besøget hos virksomhederne vil forvaltningen vejlede i bedre sortering af affald og udlevere informationsmateriale om affaldshåndtering og om, hvor de kan finde flere oplysninger.
  Selve tilsynskampagnen udføres i uge 21 i maj 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 56

  -

 • Pkt. 57 Orientering om investering i vedvarende energianlæg

  Pkt. 57

  Orientering om investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 276117 Klima- og Miljøudvalget Åbent Åbent punkt

  Resume

  I budget 2016 er der afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Klima- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge to muligheder for investering i vedvarende energianlæg nærmere. De foreløbige resultater af undersøgelsen beskrives nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2016, punkt 16, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at købe vindmølleandele og muligheden for at etablere solceller på kommunale ejendomme nærmere, som led i kommunens investering i vedvarende energianlæg.
  Forvaltningen har forespurgt en række aktører, herunder advokaterne Miljø&Energi, der arbejder med etablering af vindmøller i Jylland, Dansk Vindmølleforening samt Momentumgruppen, der formidlede kontakt til Prøvestenens møller i 2015, uden at det er lykkedes at finde de ca. 400-500 vindmølleandele, som kommunen er interesseret i at erhverve for de i budget 2016 afsatte 2,5 mio. kr. Forvaltningen har fået oplyst, at der kun er få nye land- og kystbaserede møller, og at ejere af nye vindmøller beholder de økonomisk gunstige investeringsobjekter selv.
  Der findes en række ældre møller med et mindre antal andele til salg. Disse møller sælges til ca. 10 % af nyprisen, da tilskuddene er bortfaldet. Andele opfylder dog ikke kommunens krav om, at der opføres nye vindmøller som konsekvens af investeringen (additionalitetsprincippet).
  Det har således ikke været muligt at finde en lignende investeringsmulighed som Prøvestenen i 2015.
  Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at etablere solceller på kommunale ejendomme. Det undersøges nærmere, om der kan opsættes solceller på Roskildehallerne, og hvad de vil bidrage med i CO2-effekt. Forvaltningen forventer, at kunne give en status på sagen på mødet.
  På denne baggrund forventer forvaltningen, at kunne forelægge en endelig indstilling vedrørende investering i vedvarende energianlæg på junimødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er i budgettet er afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 57

  -

 • Pkt. 58 Orientering om status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2015 og 2016

  billeder_af_diverse_energirenoveringsprojekter.pdf

  Pkt. 58

  Orientering om status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2015 og 2016

  Sagsnr. 84744 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for energirenovering af kommunale ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I årene 2009 - 2015 er i alt investeret 133 mio. kr. i energispareprojekter i kommunale bygninger. Investeringen har resulteret i en samlet besparelse på 10 mio. kr. pr. år. I 2016 er bevilliget 25 mio. kr. I budgetårene 2017 og 2018 er afsat 10 mio. kr. i investeringsoversigten.
  I årene 2009 til 2015 er 25 % af midlerne anvendt til udskiftning af ventilationsanlæg, 15 % til etablering af solceller, 8 % til etablering af jordvarmeanlæg og udskiftning af ældre gaskedler, og 6 % er anvendt til udskiftning af belysningsanlæg. De resterende midler er anvendt til renovering af klimaskærmen ofte som delfinansiering til vedligeholdelsespuljen. Af større projekter i denne kategori kan nævnes energirenovering af Jobcenter og Sct. Jørgens Skole.
  I 2014 og 2015 var 1 mio. kr. af puljen til energispareprojekter øremærket til hårde hvidevarer. Forvaltningen har begge år modtaget ansøgninger og foretaget udskiftninger af hårde hvidevarer for det afsatte beløb.
  I 2015 blev ligeledes øremærket 1 mio. kr. til udskiftning af belysningsanlæg efter ansøgning fra institutioner. Forvaltningen har modtaget 15 ansøgninger fra institutioner, og der er i 2015 gennemført belysningsprojekter for godt 330.000 kr. på baggrund af ansøgninger fra institutioner. Belysningsudskiftning i institutionerne fortsætter i 2016, og i samarbejde med projekt LYSKILDEN er der særlig fokus på læringsrigtig belysning. Udviklingen af LED-belysning både med hensyn til pris og kvalitet betyder, at der de kommende år vil være stort besparelsespotentiale i renovering af belysningsanlæg.
  I 2016 er planlagt flg. projekter:
  Rådhuset. Udskiftning af div. ventilationsanlæg
  Lynghøjskolen. Udskiftning af ventilationsanlæg
  Magretheskolen. Udskiftning af ventilation og etablering af strålevarme i hal
  Materielgården. Energirenovering af klimaskærm mv.
  Magretheskolen. Udskiftning af belysning i gange og hal
  Himmelev skole. Udskiftning af belysninganlæg 1. etape
  Div. daginstitutioner. Udskiftning af belysningsanlæg
  Gundsølillehallen. Etablering af solceller
  Sct. Jørgens skole. Etablering af solceller

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 58

  -

 • Pkt. 59 Orientering om Grønt Regnskab 2015

  groent_regnskab_2015.pdf

  Pkt. 59

  Orientering om Grønt Regnskab 2015

  Sagsnr. 280030 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2015.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 11. august 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025. Målet gælder kommunens egen virksomhed.
  Roskilde Kommunes CO2-udledning opgøres i et årligt Grønt Regnskab. Det grønne regnskab hjælper kommunen til at holde fokus på energibesparelser. Resultatet af regnskabet kan ligeledes påvise indsatsområder.
  Som klimakommune skal Roskilde Kommune årligt afrapportere til DN, hvordan udviklingen i CO2-udledningen går, hvad der er gjort i det forgangne år for at påvirke den samt planlagte indsatser i det kommende år. Afrapporteringen skal ske på områderne: bygningsmasse, idrætsanlæg og haller, vejbelysning og den kommunale kørsel.
  Den samlede rapport til DN er vedlagt som bilag.
  Årets resultat viser, at kommunen har reduceret CO2 udledningen for kommunen som virksomhed med 2,16 % i 2015. Dermed fortsætter kommunen med at opfylde kravene i Klimakommuneaftalen. Reduktionen er dog mindre end de foregående år, hvilket blandt andet skyldes, at effekten fra solcelleinvesteringer er fladet ud. Samlet set har kommunen nu reduceret CO2 udledningen med 17 % siden aftalen med DN blev indgået i 2008.
  CO2 reduktionen i 2015 skyldes fortrinsvis et faldende energiforbrug på el og naturgas.
  CO2 udledningen fra el faldt i 2015 med 4,8 %, hvilket blandt andet skyldes el-produktion fra solcelleanlæg på kommunens bygninger, samt fra kommunens investeringer i vindmølleandele, hvor den aktuelle vindproduktion i 2015 bidrog med en reduktion på 320 ton CO2.
  CO2 udledning fra naturgasforbruget er faldet med 2,5 %, hvilket skyldes, at flere bygninger er skiftet til fjernvarme i blandt andet Himmelevområdet, herudover er Gundsølillehallen skiftet til jordvarme. Olieforbruget er det samme som sidste år.
  CO2 udledningen fra kørsel i kommunale og egne køretøjer er begge steget med 0,5 %. CO2 udledning fra vejbelysningen er modsat faldet med 0,5 %.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 59

  -

 • Pkt. 60 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._313-2016.pdf

  Pkt. 60

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  Sagsnr. 280645 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.
  Merforbruget består af:
  - Merforbrug på Miljø på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes forventning om større aktivitet på flerårige projekter i år end budgetlagt
  - Mindreforbrug på Miljø på 2,5 mio. kr., vedrørende køb af andele af vedvarende energi på 2,5 mio. kr., fordi udgiften afholdes under finansielle poster
  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 60

  -

 • Pkt. 61 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  referat_af_bestyrelsesmoede_i_fors_as_den_21._marts_2016.pdf nyt_fra_bestyrelsen_fors_as.pdf

  Pkt. 61

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. marts 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. marts 2016 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 61

  -

 • Pkt. 62 Eventuelt

  Pkt. 62

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 62

  Affaldsspande og affald på offentlig vej.

 • Pkt. 63 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 63

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 63

  Intet at meddele.