You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 3, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 152 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 152

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 152

  Godkendt med tillægsdagsorden.

  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 153 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

  Miljoe-_og_Foedevareklagenaevnets_afgoerelse_i_klagesager_over_kystbeskyttelse_af_den_3._maj_2017.pdf Forslag_til_hoeringsbrev_til_beroerte_grundejere_med_partsfordeling_og_opdateret_projektskitse.pdf Projektforslag_for_oestdige.pdf

  Pkt. 153

  Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget fastlagde på mødet 6. juni 2017, pkt. 97, tidsplanen for ny bidragsfordeling. Egedal Kommune har tiltrådt tidsplanen. Bidragsfordelingen har været drøftet med digelaget, som har tilkendegivet, at udgiften til Østdiget bør holdes så lav som muligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. overslaget over udgiften til anlæg af kystbeskyttelsen tages til efterretning
  2. forslaget til høringsbrev, bidragsfordeling og justeret projektbeskrivelse godkendes, og udsendes i 4 ugers høring efter kystbeskyttelseslovens § 4, i koordination med Egedal Kommune.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareklagenævnet pålagde ved sin afgørelse af 3. maj 2017 af klagesager efter Kystbeskyttelsesloven Roskilde og Egedal kommune at træffe en ny afgørelse om bidragsfordeling efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
  Klima- og Miljøudvalget besluttede ved sit møde den 6. juni 2017 en tidsplan for udsendelse af forslag til en ny bidragsfordeling med henblik på vedtagelse i de to byråd i december 2017. Egedal Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har tiltrådt samme tidsplan.
  Forslaget til ny bidragsfordeling skal i mindst 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af vurderingen af modtagne høringssvar og eventuelle kontrolmålinger af sokkelkoter, træffer byrådene i Roskilde og Egedal ny afgørelse om bidragsfordeling og fremme af kystbeskyttelsen. Ændringer indarbejdes i digelagets vedtægter.
  Klagenævnets afgørelse og forslag til høringsbrev vedlægges.
  Teknik- og Miljøudvalget i Egedal har anbefalet, at Egedal Kommune afholder 50 % af betalingen for grundejere i Egedal Kommune. Egedal byråd drøfter den 27. september 2017 anbefalingen om medfinansiering, og betalingen for grundejere i Tangbjerg.
  Forvaltningen indstiller, at udsendelsen af høringsbrevet koordineres med Egedal Kommune.
  Klagenævnets afgørelse og dens konsekvenser for bidragsfordelingen, har været drøftet med bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag ved en række møder, herunder medlemsmøde den 22. maj 2017.
  Klagenævnets afgørelse indebærer, at ca. 60 grundejere alene skal afholde grundejernes andel (50 %) af anlægget af Østdiget. Derfor ønsker digelaget projektet justeret, så Østdiget bliver reduceret i omfang og flyttes op til bebyggelsens grænse. Den skønnede anlægsudgift for Østdiget kan hermed reduceres fra 5,4 til ca. 1,2 mio. kr., og grundejernes andel reduceres til 600.000 kr.
  Såfremt justeringen af projektet for Østdiget besluttes som foreslået, skal projektjusteringen til høring hos grundejerne, sammen med bidragsfordelingen og overslaget over anlægsudgiften.
  Den samlede anlægsudgift vurderes p.t. til 47 mio. kr. Roskilde Kommune har besluttet at afholde 50 % af betalingen for grundejere i Roskilde Kommune – i alt ca. 22 mio. kr.
  Grundejernes bidrag til finansieringen af fælles anlæg uden Østdiget – 50 % af 46 mio. kr. – foreslås fordelt mellem alle grundejerne efter partsfordelingen i digelagets vedtægter.
  Grundejernes bidrag til udgiften til Østdiget – 50 % af ca. 1,2 mio. kr. - fordeles lige mellem de 58 grundejere, der har gavn af det.
  Betalingen fra de 468 grundejere i Roskilde Kommune fordeler sig herefter i omtrentlige tal som følger:
  - 366 ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdiget: 48.000 kr. (230 kr. / md)
  - 44 ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdiget: 24.000 kr. (115 kr. / md)
  - 58 ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: 58.000 kr. (275 kr. / md)
  Tallene i parentes er den anslåede månedlige ydelse i 25 år, hvis grundejeren finansierer bidraget med tilbudte kommunegaranterede lån.
  De 34 grundejere i Egedal Kommune bidrager ikke til Østdiget. Deres betaling afhænger af Egedal Byråds beslutning om medfinansiering.
  Digelaget har netop orienteret forvaltningen om, at man p.t. drøfter, om etablering af Østdiget eventuelt bør afvente, at der indhentes erfaringer med driften af de fælles anlæg, fjorddige og sluse med pumper. Såfremt digelaget ikke ønsker at udnytte en tilladelse til etablering af Østdiget, udgår grundejernes bidrag til Østdiget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet behandlede januar 2015, punkt 14, handleplan for stormflodsbeskyttelse og den daværende fordeling af økonomien. Senest blev udvalget på mødet i januar 2017, punkt 16, orienteret om status for projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og et tilhørende økonomiske overslag på 34,2 mio. kr. Som anført udgør det aktuelle overslag over anlægsudgiften, der lægges til grund for beregning af konsekvensen for den enkelte grundejer, 47 mio. kr. Med den i Roskilde byråd besluttede 50/50-fordeling mellem kommune og grundejere, udgør Roskilde Kommunes bidrag 22 mio. kr.
  Det skal stadig understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.
  Når projektets endelige økonomi kendes, forelægges de indhentede tilbud til byrådets godkendelse, inden der indgås kontrakt, forventeligt primo 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 153

  Godkendt.

  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 154 Råstofindvinding ved Hedebo

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_raastofindvinding_Hedebo_25._august_2017.pdf Tegning_med_areal_for_ansoegning_om_gravetilladelse._22._maj_2017.pdf Ansoegning_om_gravetilladelse_Hedebo._ss._juni_2017.pdf VVM_anmeldelse_Hedebo._22._juni_2017.pdf

  Pkt. 154

  Råstofindvinding ved Hedebo

  Sagsnr. 294670 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding vest for Hedebos grusgrav med adgang fra Roskildevej 68, Tune. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 12b, 40 og 2r Vindinge By, Vindinge samt del af 63b Tune By, Tune, som dels ligger i Greve og dels i Roskilde Kommune. Råstofindvindingen skal ske på arealet vest for Hedebos grusgrav nordøst for Tunevej ved Løkkevej 10 og Herredsfogedvej 7.
  Regionens høringsfrist er d. 1. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende forhold.
  Arealerne ejes af Nymølle Stenindustrier og I/S Hedeland og udgør ca. 6 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2018-2027. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 100.000 m3. Der graves kun til kote 35, som ligger 2 meter over grundvandsspejlet. Da der ikke søges om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, vurderes dette uproblematisk ifht. grundvandsressourcen.
  Tilkørslen til råstofgraven vil ske via del af matrikel 63b beliggende Roskildevej 68 i Greve kommune. Der etableres jordvolde for støjafskærmning langs Løkkevej og på en del af det sydlige areal ud mod Tunevej/Herredsfogedvej. Jordvolde/udgravninger må ikke placeres nærmere end 3 meter fra skel til offentlig vej.
  Der placeres mandskabspavillon i den østlige del af graveområdet. Dette kræver, at kommunen indledningsvist udarbejder en landzonetilladelse.
  Arealet ligger i I/S Hedelands interesseområde. Reetableringen foretages med henblik på, at arealet på sigt kan indgå som en del af Hedeland. Reetableringen er beskrevet som en dyb grav, med en stejl skrænt mod nord til digesvaler, og en terrænbearbejdning, som giver en naturlig sammenhæng med den allerede reetablerede grusgrav mod øst. Denne reetablering ligger i fin tråd med den øvrige oplevelse af Hedelands landskab på dette sted. Etablering af stier, som binder arealet sammen med Hedelands øvrige stinet skal aftales nærmere med I/S Hedeland, når der reetableres. Samlet set vurderes dette som hensigtsmæssigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 154

  Anbefales.

  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 155 Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_aendring_af_efterbehandlingsplan_for_Vindinge_Grusgrav_Oernemosevej_26_Vindinge._7._september_2017.pdf Tegning_S02A_Hedeland_naturpark._Efterbehandlingsplan_HCS_grusgrav_matr._nr._22a.pdf Supplerende_bemaerkninger_hoeringssvar_Oernemosevej_26.pdf

  Pkt. 155

  Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Sagsnr.295869 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ændring af efterbehandlingsplan for Vindinge Grusgrav ved Ørnemosevej 26. Grusindvindingen afsluttes, og I/S Hedeland ønsker, at intern parkering og vej bevares.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om ændring af efterbehandlingsplan godkendes, jf. bilag 1, 2 og 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  HCS A/S Transport & spedition ejer Vindinge Grusgrav og skal senest den 1. maj 2018 have afsluttet råstofgravningen. I/S Hedeland ønsker om muligt at købe ejendommen efter endt gravning, men der er andre mulige købere.
  Regionens høringsfrist er den 15. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende relevante forhold.
  I den gældende slutretableringsplan skal HCS, når råstofgravningen er afsluttet, fjerne alle interne veje og arealer, opbygget af tilkørte mursten, tegl og brokker.
  Den ansøgte ændring af slutretableringsplanen skyldes, at I/S Hedeland ønsker at bevare de midlertidige veje, og midlertidige arealer med henblik på, at bilister får en større indgang til Hedeland tættere på Roskilde.
  Der er adgang til arealet fra Vindingevej over matr. nr. 15a. Overkørsel mod Vindingevej kan, hvis vejbredden reduceres, gøres permanent som fremtidig ny adgang til Hedeland. Hvis ikke vejanlægget over matr. nr. 15a opretholdes som adgang til Hedeland, fastholdes aftale om Vindingevejs tilbageførelse til oprindeligt.
  Det ansøgte indeholder et permanent plateau på 6000 m2 placeret nordligt i graven og afspærret med bom, som åbnes for arrangementer, fx. løb, ca. 1-5 gange om året. Der søges også om permanent parkeringsarealet på 4000 m2, på nordøstlige side af graven med plads til 60 biler. Behovet er dog normalt kun 3-10 p-pladser.
  Arealet ligger i sårbart område indenfor grundvandsdannende opland og indvindingsopland for flere kildepladser og vandværker.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte under forudsætning af, at det dokumenteres ved analyser, at de midlertidig tilkørte betonbrokker er uforurenede, og at der er bomme ved plateau og del af parkeringsareal, så potentiel forurening fra motorkøretøjer minimeres af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 155

  Anbefales.

  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 156 Miljøtilsynsplan 2017-2021

  Miljoetilsynsplan_2017_-_2021.pdf

  Pkt. 156

  Miljøtilsynsplan 2017-2021

  Sagsnr. 47113 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommuner hver 4. år udarbejde en miljøtilsynsplan. Forvaltningen udarbejdede i 2013 den første plan. Nu forelægges forslag til en revideret miljøtilsynsplan for perioden 2017-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at miljøtilsynsplanen 2017-2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fører miljøtilsyn med ca. 250 virksomheder og 75 husdyrbrug. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal Roskilde Kommune som tilsynsmyndighed hver 4. år udarbejde en miljøtilsynsplan og offentliggøre den. Formålet med tilsynsplanen er at skabe en større indsigt i kommunens tilsynsarbejde.
  Miljøtilsynsplanen indeholder oplysninger om, hvordan miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug i Roskilde Kommune overordnet vil blive gennemført i perioden 2017-2021. Planen indeholder desuden en vurdering af de væsentligste miljøproblemer (herunder især beskyttelse af jord og grundvand) samt en liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug (virksomheder, som er omfattet af EU’s direktiv om industrielle emissioner).
  Planen har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 29. juni til den 3. august 2017 og i perioden fra den 28. august til den 25. september 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger fra borgere, virksomheder eller andre.
  Den endelige tilsynsplan offentliggøres på Miljøstyrelsens landsdækkende portal, Danmarks Miljøadministration (DMA), hvor oplysninger fra miljømyndighederne er tilgængelige for både myndigheder, virksomheder og borgere.
  I bilaget er miljøtilsynsplanen gengivet i sin helhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 156

  Godkendt.

  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 157 Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Pkt. 157

  Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten foreslår, at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedrørende forbud mod salg af pesticider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har bedt om af få optaget følende punkt på dagsordenen således:
  ”Nedenstående forslag sigter på at udarbejde en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.

  I Roskilde Kommune har vi arbejdet med pesticidproblematikken på forskellige måder i indeværende byrådsperiode. Eksempelvis kan nævnes:

  ● Den 18. juni 2014 vedtog byrådet i Roskilde Kommune et forbud mod anvendelsen af pesticider i kommunens kolonihaver.
  ● Byrådet i Roskilde Kommune afsatte 2 mio. kr. i budgettet for 2015 til beskyttelse af grundvandet.
  ● Roskilde Kommune arbejder aktivt med sikringen af kommunes biodiversitet, bl.a. ved ikke at benytte pesticider til pleje af kommunens grønne arealer.
  ● Roskilde Kommune har vedtaget en Grøn Blå Strategi, der bl.a. skal sikre naturen i kommunen.
  ● I 2016 vedtog byrådet i Roskilde Kommune at støtte op om den lokale biavlerforening, ved at opstille bistader i en af kommunens parker, for på den måde at formidle biernes og biodiversitetens betydning.

  At brugen af pesticider er et alvorligt problem for miljøet er der mange beviser for. Udover at vi finder pesticider i grundvandet, senest med fundet af stoffet desphenyl-chloridazon, så melder de danske biavlere om vintertab på om mod 20 %. Eller sagt på en anden måde, næsten hver femte bifamilie overlever ikke vinteren, og her er brugen af pesticider en del af forklaringen.

  Brugen af pesticider i kombination med mono-kultur på landet, udgør således en meget konkret trussel mod biodiversiteten i Danmark, og den er i forvejen på tilbagetog.

  På den baggrund ønsker Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune at rette en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med sigte på et generelt forbud mod brugen af pesticider. For at sikre at henvendelsen bliver fagligt valid, beder udvalget forvaltningen om at udarbejde en sådan henvendelse, gerne med inddragelse af ovenstående eksempler fra Roskilde Kommune.

  Det fører til følgende sagsfremstilling:

  1. Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune ønsker at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  2. Henvendelsen forlægges udvalget til endelig godkendelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 157

  Udvalget besluttede at støtte forslaget fra Ø.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.
  Peter Madsen (V) begærede sagen i byrådet.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 158 Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Pkt. 158

  Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti foreslår en nedlæggelse af klimafonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har bedt om at få optaget følgende punkt på dagsordenen således:
  Der ønskes en nedlæggelse af klimafonden. De midler der i dag er afsat i fonden skal i stedet gå til miljøundervisning af folkeskolens elever.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 158

  Et flertal i udvalget kan ikke støtte forslaget fra O.
  Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 159 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 159

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 159

  Godkendt.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 160 Orientering om kommunens madaffaldskampagne

  Pkt. 160

  Orientering om kommunens madaffaldskampagne

  Sagsnr. 287486 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Forvaltningen gennemfører i uge 44 en tilsynskampagne med fokus på frasorteringen af madaffald på restauranter og cafeer. Målet er at informere om kommunens nye regler for frasortering af madaffald samt at udarbejde informationsmateriale vedrørende erhvervsaffald til virksomhederne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i foråret 2017 vedtaget et nyt erhvervsaffaldsregulativ, som bl.a. sætter krav til, at virksomheder, der har mere end 10 kg madaffald ugentligt, nu skal frasortere madaffaldet til genanvendelse til f.eks. produktion af biogas. Forvaltningen har besluttet, at der gennemføres en tilsynskampagne med fokus på håndtering af madaffald på cafeer og restauranter i kommunen, da frasortering af madaffald er særlig relevant for denne branche.
  Kampagnen er primært tænkt som en informationskampagne, hvor forvaltningen indledningsvist udarbejder informationsmateriale. Materialet er dels målrettet virksomhederne til brug ved kampagnens tilsynsbesøg samt dels en opdatering af kommunens hjemmeside med de nye krav til frasortering af madaffald. Forvaltningen informerer, inden de faktiske tilsyn, i diverse medier om de nye regler for frasortering af madaffald hos virksomheder samt om kommunens forestående affaldskampagne.
  I uge 44 udfører forvaltningen tilsynsbesøg hos 40-60 restauranter og cafeer i kommunen. På tilsynene vil forvaltningen informere om korrekt affaldshåndtering og med udgangspunkt i virksomhedens konkrete affaldssortering vejlede om, hvilke nødvendige tiltag virksomhederne skal foretage. Forvaltningen vil efterfølgende følge op overfor de virksomheder, som på tilsynet ikke havde en korrekt eller fyldestgørende affaldshåndtering.
  Kampagnen afsluttes med en opsamling på resultaterne af tilsynene, hvor også forvaltningens videre arbejde med at informere og sikre, at reglerne for madaffald overholdes, aftales nærmere. Desuden informeres udvalget om resultatet af kampagnen på mødet i december.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 160

  -

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 161 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 23. august 2017

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_23._august_2017.pdf

  Pkt. 161

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 23. august 2017

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 23. august 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 23. august 2017 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 161

  -

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 162 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 162

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

  Forværringen består af:
  - Merudgift på 0,3 mio. kr. til olielandsbyer, pga. højere aktivitet end budgetlagt.
  - Merudgift på 0,3 mio. kr. til flerårige projekter, pga. højere aktivitet end budgetlagt.
  Merudgifterne finansieres af rammeoverførsler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 162

  -

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 163 Eventuelt

  Pkt. 163

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 163

  Intet at referere.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 164 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 164

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 164

  Citylogistiks projekt markeres med et arrangement i receptionen på fredag. Der arrangeres et besøg på det lokale lager for udvalget i løbet af efteråret.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).

 • Pkt. 165 Ændring af planloven - oversvømmelse og kystbeskyttelse

  Udkast_til_aendring_af_planloven.pdf Udkst_til_svarbrev.pdf

  Pkt. 165

  Ændring af planloven - oversvømmelse og kystbeskyttelse

  Sagsnr. 285650 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til forslag til ændring af planloven. Hensigten er at forebygge skader som følge af oversvømmelser, og at give mulighed for mere enkel og hurtig sagsbehandling i sager om kystbeskyttelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har udsendt et udkast til forslag til ændring af planloven, jf. vedlagte. Der er mulighed for, at høringsparter kan kommentere udkastet indtil den 18. oktober 2017. Forvaltningen foreslår, at Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget fremsender et fælles høringssvar.
  Udkastet til ændring af planloven indeholder nyt for så vidt angår kommuneplanlægning samt lokalplanlægning ved kystsikring:
  Kommunerne skal i kommuneplaner udpege geografiske områder, som kan blive udsat for oversvømmelser eller erosion. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for at forebygge skader i de udpegede områder i forbindelse med byudvikling eller ændret arealanvendelse. I kommuneplanen skal redegøres for sammenhængen med tilsvarende planlægning i nabokommuner.
  For at give mulighed for hurtigere behandling af sager om kystbeskyttelse får kommunerne mulighed for at fravige krav om lokalplan, hvis en lokalplan vil forsinke etablering af kystbeskyttelsesanlægget efter kystbeskyttelsesloven væsentligt, og forsinkelsen kan få væsentlig negativ betydning.
  Forvaltningen vurderer, at forslag om kommuneplanlægning vil give bedre sikring mod negative konsekvenser af fremtidige oversvømmelser.
  Forvaltningen vurderer endvidere, at forslaget om at kunne fravige lokalplanpligt ligger i tråd med den forenkling af regler, som Roskilde Kommune længe har argumenteret for, blandt andet ved byrådets høringssvar til i forbindelse med ændring af kystbeskyttelsesloven, jf. byrådets behandling af sagen på møde den 30. november 2016, punkt 295.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 165

  Godkendt.

  Fraværende: Thomas Breddam (A).