You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 4, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 71 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 71

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 71

  Godkendt.

 • Pkt. 72 Orientering om VIROS - projekt støttet af Klimafonden

  Pkt. 72

  Orientering om VIROS - projekt støttet af Klimafonden

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Oplæg fra DTU Wind Energy om det klimafondstøttede projekt ”VInd i ROSkilde” (VIROS).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra Klimafonden 2016 blev der bevilliget 110.200 kr. til projektet ”VInd i ROSkilde” (VIROS).
  På møde i Klimarådet 1. marts 2017 fremlagde forskere fra DTU Wind Energy projektets hovedpunkter og udfordringer.
  Seniorforsker Asger Bech Abrahamsen vil holde et kort oplæg, så Klima- og Miljøudvalget får mulighed for at høre om projektet og spørge ind til det igangværende arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 72

  -

 • Pkt. 73 Klimapolitik - opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-2018

  Klimapolitik_-_nye_maal_17-18.pdf Klimaplan_2015-18_status.pdf

  Pkt. 73

  Klimapolitik – opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-18

  Sagsnr. 258452 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af opdaterede mål for Klimapolitik og orientering om status for projekterne i Klimaplan 2015-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nye mål for klimapolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klimapolitik og Klimaplan 2015-18 blev vedtaget i byrådet på møde 17. december 2014, pkt. 427.
  De overordnede reduktionsmål er allerede sat med de 35%’s reduktion af CO2 i 2020 og 2% årligt for kommunen som virksomhed frem til 2025. De konkrete kortsigtede mål i klimapolitikken har derfor hidtil haft karakter af indsatsmål.
  I forbindelse med vedtagelsen af klimapolitikken, blev det besluttet, at politikken skal tages op til evaluering efter 2016 med henblik på opdatering af de konkrete, kortsigtede politiske mål. Forslag til opdaterede politiske mål er vedlagt som bilag.
  De opdaterede mål fokuserer på:
  ̶ At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kort sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan.
  ̶ At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.
  ̶ At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner.
  Arbejdet med de mange aktiviteter i klimaplanen følger tidsplanen. I bilag vedlagt sagen redegøres for status pr. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 73

  Udsættes.

 • Pkt. 74 Indstilling af kystbeskyttelsesprojekt i Inderfjorden Øst

  Brev_sendt_til_grundejere_ifm._interessetilkendegivelse.pdf Oversigt_over_tilbagemelding_fra_grundejere_ifm._interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 74

  Indstilling af kystbeskyttelsesprojekt i Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et flertal af grundejerne, som opnår gavn af en sikring i Inderfjorden Øst, har tilkendegivet at de ikke ønsker igangsættelse af en fælles kystbeskyttelse af området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om ikke at fremme projektet efter kystbeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 15. februar 2017, punkt 34, at gennemføre en ny interessetilkendegivelse blandt ejerne af de 22 grunde, som vurderes at kunne få gavn af en fælles kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.
  Samlet set har 19 af de 22 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen. 4 har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen, mens 15 har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 5 bemærkninger, hvoraf det fremgår at 4 grundejere begrunder sit nej til projektet med den planlagte opgradering af strandpassagen mens 1 grundejere angiver, at de ikke har råd til projektet. I bilag 2 fremgår en oversigt over tilbagemeldingerne.
  Forvaltningen vil efter den politiske behandling orientere grundejerne om byrådets beslutning, og samtidig opfordre til at områdets beboere sammen udarbejder en beredskabsplan, som kan sikre området ved forhøjet vandstand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet har den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. punkt 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at 4,9 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Øst samt 8,0 mio. kr. til supplerende løsninger bestående af opgradering af strandpassagen. Af de afsatte midler er der brugt 211.000 kr. til skitseprojektering.
  I forbindelse med regnskabet for det samlede kystbeskyttelsesprojekt vil eventuelt uforbrugte midler blive lagt i kassen.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 74

  Anbefales.
  Peter Madsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet V finder, at kystsikring og rekreative anlæg skal skilles ad, således at der ikke lægges kommunalt pres på borgere i en vanskelig situation. Derfor bør grundejerne tilbydes bistand til kystsikring, uden at opgradering af den rekreative forbindelse stilles som betingelse.

 • Pkt. 75 Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Forslag_til_udtalelse_om_ansoegning_om_udvidelse_af_Oede_Hastrup_Grusgrav_mod_vest.pdf Kort_over_det_ansoegte_areal.pdf

  Pkt. 75

  Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 193275 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav mod vest. Arealet indgik i VVM-redegørelsen i 2016, men er først udlagt som graveområde i råstofplan 2016, hvorfor tilladelsen først kan gives nu.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgning godkendes, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arealet udvider grusgraven med 10,8 ha mod vest op mod Køgevej og Elmelygårdsvej, se bilag 2. Arealet indgår i den udvidelse af Øde Hastrup grusgrav, som Region Sjælland udarbejdede VVM-redegørelse for i 2016, og som byrådet behandlede på sit møde den 11. maj 2016, pkt. 145. Byrådet vedtog samtidig en udtalelse til råstoftilladelse for den del af udvidelsen, som dengang var udlagt til graveområde, og som regionen efterfølgende gav tilladelse til den 27. maj 2016.
  Det nu aktuelle areal er først med vedtagelsen af råstofplan 2016 overgået fra råstofinteresseområde til graveområde, hvorfor det ikke kunne medtages i råstoftilladelsen før.
  Der er ikke tale om en udvidet indvindingsmængde, og Regionen vurderer, at tilladelsen kan gives på samme vilkår om drift-, miljø- og efterbehandling som for udvidelsen i 2016, dog skal der fastsættes grave- og efterbehandlingsgrænser i forhold til en gasledning og til ejendommene mod Elmelygårdsvej og Køgevej.
  Arealet indgår i Fingerplanens reservation for en fremtidig transportkorridor, hvorfor det i efterbehandlingen vil skulle retableres til minimum 1 meter over grundvandsspejlet. Da arealet hidtil er anvendt som campingområde af Roskilde Festival gøres der opmærksom på, at arealet udformes under hensyn til denne anvendelse, herunder at skråninger udformes, så der forsat er mulighed for adgang for campingvogne.
  Den nye råstofplans retningslinie 11 fastlægger, at der i 2017 skal udarbejdes en samlet indvindings- og efterbehandlingsplan for Øde Hastrup delområde. Dette arbejde er allerede aftalt igangsat efter sommeren med regionen og indvinder.
  Råstofplanens retningslinie 13, som omhandler begrænsninger i udvidelser af eksisterende grusgrave, er påklaget af en anden indvinder. Region Sjælland vurderer dog, at klagen ikke har betydning i denne konkrete sag, da retningslinien undtager situationer, hvor et areal ikke kan færdiggraves og efterbehandles endeligt, før indvindingen i forbindelse med en ny tilladelse er gennemført. Forvaltningen er enig i denne vurdering, af hensyn til at opretholde den eksisterende adgangsvej via Øde Hastrupvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  .Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 75

  Anbefales.

 • Pkt. 76 Indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk

  Indvindingstilladelse_til_Havdrup_Vandvaerk.pdf

  Pkt. 76

  Indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk

  Sagsnr. 284542 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal sammen med Solrød Kommune meddele fornyet vandindvindingstilladelse til Havdrup Vandværk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med Solrød Kommune udarbejdet tilladelse til Havdrup Vandværk (bilag 1). Da kildepladsen geografisk er delt mellem to kommuner, skal begge kommuner meddele tilladelse til Havdrup Vandværk, og der meddeles en samlet tilladelse.
  I forbindelse med sagsbehandlingen har Solrød Kommune fået udført grundvandsmodelkørsler for Havdrup Vandværk. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur- og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. I tilladelsen er der opstillet vilkår, der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er bæredygtig både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis ved at Havdrup Vandværk skal udarbejde et overvågningsprogram for grundvandsressourcen.
  Udkastet til tilladelsen har været i partshøring, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger.
  På baggrund af modelkørslen og de opstillede vilkår, vurderes den fornyede indvindingstilladelse ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindinger væsentligt. Forvaltningen vurderer derfor, at tilladelsen til Havdrup Vandværk kan meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Videreførelse af forskningsprojekt om energirenovering

  Drejebog.pdf

  Pkt. 77

  Videreførelse af forskningsprojekt om energirenovering

  Sagsnr. 243239 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med forskningsprojektet SAVE-E gennemføres en test med information via e-boks til ca. 1.000 husejere. Erfaringerne fra testen er positive. Imidlertid er test-grundlaget for småt til at kunne drage entydige statiske konklusioner, hvorfor projektgruppen ønsker at udsende til ca. 10.000 husejere i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes facilitering og udsendelse af information til ca. 10.000 husstande godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som fremlagt på Klima- og Miljøudvalget den 31. januar 2017, pkt. 42, deltager Roskilde Kommune i det EU-støttede projekt: ”Energy Savings: Closing the Energy Effeciency Gap” (SAVE-E). Den del af SAVE-E, som Roskilde Kommune deltager i, handler om at komme nærmere en forståelse af, hvad der motiverer private boligejere til at energirenovere.
  Pt. gennemføres en test i Roskilde Vest. Her har ca. 1.000 boligejere ultimo februar modtaget brev i e-boks med kommunen som afsender. I brevet inviteres boligejerne til at deltage i forskellige informationsaktiviteter hen over en periode på 8 uger. At deltage er frivilligt. Alle deltagere får efter de 8 uger et individuelt tilbud om energitjek via Grøn Puls.
  Udsendelse til ca. 1.000 husstande skal bl.a. afprøve om anvendelsen af e-boks giver tilstrækkeligt med tilbagemeldinger fra interesserede borgere og hvad borgerne siger til at modtage den type henvendelse i e-boks. De foreløbige konklusioner på testen er, at boligejerne har taget positivt imod initiativet. Ca. 11 % har svaret på e-boks henvendelsen. Syv borgere har kontaktet kommunen med tekniske spørgsmål – alle er blevet løst af forskergruppen, og borgerne har efterfølgende tilmeldt sig projektet.
  For at opnå entydige statistiske konklusioner, er det nødvendigt at gå ud til et stort antal husstande. Ved at øge antallet af husstande til ca. 10.000 opnås følgende fordele:
  - entydige statistiske konklusioner,
  - større viden om, og engagement i, energiforbrug, energirenovering/besparelser, og energitjek blandt kommunens boligejere
  - lavere el- og varmeforbrug blandt kommunens boligejere
  - god og konstruktiv dialog med borgerne om energi, samt formidling af et positivt tilbud til disse
  - en videnskabelig evaluering af kommunale virkemidler til at fremme boligejeres energibesparelser og –renovering
  - et bedre vidensgrundlag for at anvende kommunale ressourcer mere effektivt og målrettet i fremtiden
  - systematisk erfaring med hvordan boligejerne i kommunen bedst kan kontaktes og inspireres i forhold til energibesparelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifter til udsendelse og energitjek afholdes dels af driftsmidler dels af forskningsprojektet.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Anlægsregnskab. Energispareindsats 2016

  Pkt. 78

  Anlægsregnskab. Energispareindsats 2016

  Sagsnr. 289838 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftbesparelsen på 932.461 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2017 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har d. 27. januar 2016, punkt 23, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere har byrådet godkendt en overførelse af restbevilling på 593.873 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2015.
  Der er i 2016 anvendt 15.277.017 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevilling er et mindreforbrug på 10.316.855 kr.
  Den samlede besparelse, som følge af investeringerne er 932.461 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2017 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetterne, hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Mindreforbruget fra 2016 på 10.316.855 kr. er overført til energispareprojekter i 2017 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg behandlet i byrådet d. 29. marts 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 78

  Anbefales.

 • Pkt. 79 Orientering om borgermøde vedrørende nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Pkt. 79

  Orientering om borgermøde vedrørende nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  FORS har afholdt borgermøde om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk, hvor forvaltningen deltog. Forvaltningen vil på Klima- og Miljøudvalgsmødet orientere om borgermødet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som orienteret om på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 31. januar 2017, pkt. 171, vil FORS nedlægge Haraldsborg Vandværk. FORS har den 24. februar 2017 sendt et varselsbrev til de 180 borgere, der ud fra FORS’ tekniske vurderinger, kan blive påvirket af eventuelle grundvandsstigninger.
  FORS har afholdt borgermøde for de varslede borgere den 16. marts 2017, hvor forvaltningen deltog. Forvaltningen vil orientere om indholdet af borgermødet på Klima- og Miljøudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 79

  -

 • Pkt. 80 Eventuelt

  Pkt. 80

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 80

  Affaldsordning. Informationsfilm. Ros til informationsmateriale - og aprilsnar.

 • Pkt. 81 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 81

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 81

  Oplæg på Lynghøjskolen.