You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 4, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 118 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 118

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 118

  Tillægsdagsorden, punkt 133, var udsendt efter udsendelsesfristen. Punktet blev ikke optaget på dagsordenen. Det behandles på mødet i november.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

 • Pkt. 119 Temadrøftelse: Kildesorteret organisk dagrenovation

  Pkt. 119

  Temadrøftelse: Kildesorteret organisk dagrenovation

  Sagsnr. 281569 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temadrøftelse om projekt om behandlingsløsninger af den kildesorterede organiske dagrenovation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om en kortlægning og analyse af de kommercielt tilgængelige behandlingsmuligheder af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD), der enten er etableret, eller er under etablering på Sjælland.
  Kortlægningen redegør for potentielle sjællandske behandlingsløsninger, der både kan sikre biogasproduktion og genanvendelse af KOD som jordbrugs- og gødskningsmiddel.
  Kortlægningen er lavet i samarbejde mellem Roskilde, Solrød og Københavns kommuner og Greve Solrød Forsyning og er en del af et kommunepuljeprojekt, der er finansieret af Miljøstyrelsen. Projektet har fået ekspertbistand fra DAKOFA og EnviDan og har været fulgt af en følgegruppe med repræsentanter for Roskilde Universitet, KARA/Noveren og Miljøstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 119

  Drøftet.
  Udvalget ønsker at følge opgaven på Kara/Noveren med afklaring af behandlingsform for den grønne fraktion tæt - om nødvendigt undervejs i processen give mandat til kommunens repræsentant i bestyrelsen ved forelæggelse af beslutningssag.

 • Pkt. 120 Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021

  vandomraadeplan_2015_2021_vandomraadedistrikt_sjaelland._juni_2016.pdf foelgebrev_af_den_27._juni_2016_fra_styrelsen_for_vand-_og_naturforvaltning.pdf indsatsprogram_roskilde_kommune_vandomraadeplan_2015-2021.pdf oestlige_oeers_landboforeningers_forslag_af_den_19._august_2016_til_faelles_henvendelse_til_miljoe-_og_foedevareministeren.pdf forslag_til_brev_til_vandraadet_om_henvendelse_fra_oestlige_oeers_landboforeninger.pdf

  Pkt. 120

  Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021

  Sagsnr. 95151 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeren har udsendt Vandområdeplaner for planperioden 2015 - 2021. I den forbindelse har Østlige Øers Landboforeninger bedt Roskilde Kommune om at tilslutte sig en fælles henvendelse til ministeren.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at henvendelsen fra Østlige Øers Landboforeninger sendes til Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord til videre foranstaltning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Vandområdeplanerne er udarbejdet efter reglerne i Lov om Vandplanlægning. Loven implementerer bindende regler i EU’s Vandrammedirektiv.
  Forslag til Vandområdeplanen var i offentlig høring i foråret 2015. Klima- og Miljøudvalget vedtog høringsbemærkninger til forslaget på mødet den 2. juni 2015, punkt 74.
  I 2. planperiode 2015 – 2021 skal kommunerne ikke selv udarbejde handleplaner, som man skulle i 1. planperiode. Ministeren har i stedet sammen med Vandområdeplanerne udsendt en bekendtgørelse med forpligtende indsatsprogrammer for kommunernes opfyldelse af Vandoplandsplanens mål.
  I notatet ”Indsatser i Roskilde Kommune” har forvaltningen redegjort for de væsentligste indsatser i 2. planperiode (bilag 3).
  Indsatsprogrammet svarer, for vandløbenes vedkommende, i store træk til det forslag fra Vandrådet, som byrådet i 2014 sendte til Miljøministeren.
  Det er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, at Vandrådene skal træde sammen igen, for at tage stilling til omfanget af vandløbsindsatsen i den kommende planperiode.
  Østlige Øers Landboforeninger har foreslået de sjællandske borgmestre, at de tilslutter sig en fælles henvendelse til ministeren om bortfald af to virkemidler for kommunernes indsatser på vandløbsområdet (bilag 4). Virkemidlerne som bortfalder i den nye vandområdeplan er dobbeltprofiler og ”miniådale”.
  Det bemærkes, at disse virkemidler ikke blev benyttet i Vandrådets forslag til indsatsprogram fra 2014.
  Udvalget kan naturligvis umiddelbart tilslutte sig eller afvise at medvirke i den fælles henvendelse. Da det var Vandrådet, som sammensatte oplandets forslag til Indsatsprogram for vandløb, og da Vandrådet både repræsenterer landbruget og de rekreative interesser i vandløbene, foreslår forvaltningen at lade Vandrådet tage stilling til, om der er grundlag for at rette henvendelse til ministeren. Der vedlægges forslag til brev til Vandrådet (bilag 5).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunernes evt. nye udgifter til det forpligtende indsatsprogram fra 2016 og frem, finansieres som hidtil via statslige tilskud, samt den kompensation, der forventes fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 120

  Godkendt.

 • Pkt. 121 Vandindvindingstilladelse til Marbjerg og Brokilde kildepladser

  vandindvindingstilladelse_til_brokilde_kildeplads.pdf vandindvindingstilladelse_til_marbjerg_kildeplads.pdf notat_vedroerende_baggrund_vilkaar_og_sagsforloeb.pdf hvidbog_og_hoeringssvar_brokilde_kildeplads.pdf hvidbog_og_hoeringssvar_marbjerg_kildeplads.pdf

  Pkt. 121

  Vandindvindingstilladelse til Marbjerg og Brokilde kildepladser

  Sagsnr. 49344 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune meddeler fornyet vandindvindingstilladelse til HOFORs to kildepladser Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilladelserne til henholdsvis Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet tilladelse til henholdsvis Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads, der hører under HOFORs Marbjerg Værk (bilag 1 og 2). Baggrunden for, at der skal meddeles tilladelse kan ses i vedlagte notat (bilag 3). Kommunens politiske behandling af Naturstyrelsens VVM mv. i forhold til Brokilde Kildeplads er ligeledes beskrevet i notatet.
  I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen fået udført grundvandsmodelkørsler for hele Roskilde Kommune. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. HOFOR har på Brokilde Kildeplads ansøgt om en forøget indvinding, fra 3,2 millioner til 4 millioner kubikmeter om året. HOFOR har gennemsnitligt de sidste 20 år indvundet 1,8 millioner, og forvaltningen har derfor fået foretaget yderligere modelkørsler for Brokilde Kildeplads for at få et bedre vurderingsgrundlag i forhold til af påvirkningen af natur og vådområder. Modelkørslerne viser, at der er en påvirkning, dog ikke i sådan grad, at det vurderes, at der skal meddeles afslag til ansøgningen, men tilladelse med skærpede vilkår til HOFOR. Hvis vilkårene ikke kan overholdes, skal HOFOR neddrosle indvindingen (bilag 3).

  I tilladelser til henholdsvis Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads er der opstillet vilkår (bilag 3), der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er mere bæredygtig både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis ved, at HOFOR skal have fokus på en skånsom vandindvinding, og løbende monitering af grundvandets tilstand i og omkring kildepladserne. Såfremt der er opmærksomhedspunkter i forhold til miljø og natur fremlægges dette for kommunen.
  Roskilde Kommune har løbende haft dialog med HOFOR i forhold til indhentning af supplerende oplysninger samt drøftelse af vilkår. Udkast til tilladelserne er sendt i partshøring fra den 15. juli 2016 til den 29. juli 2016 og i supplerende partshøring fra den 16. september til den 23. september 2016, da HOFOR og Høje Taastrup Kommunes høringssvar gav anledning til væsentlige ændringer i udkastet. Der er indkommet 5 partsindlæg til hvert af udkastene (bilag 4 og 5). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, der behandler hvert partsindlæg, og tilladelserne er tilrettet, hvor det er relevant.
  På baggrund af Naturstyrelsens VVM, Roskilde Kommunes modelkørsel og de opstillede vilkår, vurderes den fornyede indvindingstilladelse til Marbjerg Kildeplads og den øgede indvindingstilladelse til Brokilde Kildeplads, ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindere væsentligt. Forvaltningen vurdere derfor, at tilladelserne til henholdsvis Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads kan meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 121

  Godkendt.

 • Pkt. 122 Vandindvindingstilladelse til Værebro Kildeplads

  vandindvindingstilladelse_til_vaerebro_kildeplads.pdf notat_vedroerende_baggrund_og_vilkaar.pdf hvidbog_og_hoeringssvar_til_vaerebro_kildeplads.pdf

  Pkt. 122

  Vandindvindingstilladelse til Værebro Kildeplads

  Sagsnr. 86156 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal sammen med Egedal Kommune meddele fornyet vandindvindingstilladelse til HOFORs kildeplads Værebro Kildeplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilladelsen til Værebro Kildeplads godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med Egedal Kommune udarbejdet tilladelse til Værebro Kildeplads, der hører under HOFORs Islevbro Værk (bilag 1). Nybølle området (omfatter 6 HOFOR kildepladser) har tidligere haft en samlet tilladelse på 10,125 millioner m3/år, som i 2001 via en rammeaftale blev sat ned til 5,6 millioner m3/år, hvoraf 2,2 millioner m3/år måtte indvindes fra Værebro Kildeplads. Derfor er der tidligere indvundet mere vand fra kildepladsen, men der er ansøgt om det samme som i rammeaftalen fra 2001. Da kildepladsen geografisk er delt mellem to kommuner, skal begge kommuner meddele tilladelse til HOFOR, og der meddeles en samlet tilladelse. Baggrunden for, at der skal meddeles tilladelse kan ses i vedlagte notat (bilag 2).
  I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen fået udført grundvandsmodelkørsler for hele Roskilde Kommune. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur- og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. I tilladelserne er der opstillet vilkår (bilag 2), der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er mere bæredygtig både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis ved, at HOFOR skal have fokus på en skånsom vandindvinding, samt at HOFOR løbende skal monitorere grundvandets tilstand i og omkring kildepladserne. Såfremt der er opmærksomhedspunkter i forhold til miljø og natur fremlægges dette for kommunen.
  Egedal og Roskilde kommuner har løbende haft dialog med HOFOR i forhold til indhentning af supplerende partsindlæg samt drøftelse af vilkår. Udkast til tilladelsen er sendt i partshøring fra den 15. juli 2016 til den 29. juli 2016 og i supplerende partshøring fra den 19. september til den 26. september 2016, da HOFORs høringssvar gav anledning til væsentlige ændringer i udkastet. Der er indkommet 4 partsindlæg (bilag 3). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, der behandler hvert partsindlæg og tilladelsen er tilrettet, hvor det er relevant.
  På baggrund af Naturstyrelsens VVM, Roskilde Kommunes modelkørsler og de opstillede vilkår, vurderes den fornyede indvindingstilladelse til Værebro Kildeplads, ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindere væsentligt. Forvaltningen vurderer derfor, at tilladelsen til HOFORs Værebro Kildeplads kan meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 122

  Godkendt.

 • Pkt. 123 Anvendelse af Klimafond 2016

  oversigt_ansoegninger_2016.pdf principper_for_klimafond_2016_-_annoncetekst.pdf ansoegning_boligselskabet_sjaelland_-_himmelev_gymnasium.pdf ansoegning_dtu_vindenerg_-i_lindebjergskolen.pdf ansoegning_dtu_systemanalyse_-_energyhub.pdf ansoegning_dtu_fotonik_-_sportsled.pdf ansoegning_dtu_vindenergi_-_viros.pdf

  Pkt. 123

  Anvendelse af Klimafond 2016

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilges midler fra Klimafonden 2016 til 3 projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klimarådets forslag om bevilling af samlet 200.000 kr. fra Klimafonden 2016 fordelt på projekterne:
  - ”Klimasamarbejde mellem Himmelev Gymnasium og Boligselskabet Sjælland” (40.000 kr.)
  - ”Lindebjergskolens CO2-fodaftryk? – vejen til en 100 % klimaskole” (49.800 kr.)
  - ”Vind i Roskilde (VIROS)” (110.200 kr.)
  godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er årligt 200.000 kr. i Klimafonden, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter, efter forslag fra Klimarådet.
  Klimarådet har på møde den 14. september 2016 besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges samlet 200.000 kr. fra Klimafonden 2016 til projekterne:
  - ”Klimasamarbejde mellem Himmelev Gymnasium og Boligselskabet Sjælland”, v. Boligselskabet Sjælland, 40.000 kr. Projektet ønsker at lave hands-on arbejde med klima- og energirelaterede projekter i gymnasieelevernes nærområde ved at boligselskabet stiller cases til rådighed for undervisningen på Himmelev Gymnasium.
  - ”Lindebjergskolens CO2-fodaftryk? – vejen til en 100 % klimaskole”, v. DTU Vindenergi, 49.800 kr. Projektet vil udarbejde undervisningsmateriale om vind som del af skolens selvforsyning samt gennemføre afsluttende workshop.
  - ”Vind i Roskilde (VIROS)”, v. DTU Vindenergi, 110.200 kr. Projektet vil redegøre for potentialerne i en vindkraftstrategi baseret på mellemstørrelsesmøller – er det en mulighed og hvis ja, hvordan kan den implementeres? Hvordan kan man øge medejerskabet i befolkningen?
  Vedrørende projektet ”Vind i Roskilde (VIROS)” foreslår Klimarådet, at tilsagnet bliver fulgt af en anmodning om, at DTU Vind Energi, dokumenterer at de foreslåede møllestørrelser er realistiske. I fald møllestørrelserne ikke er realistiske skal DTU Vind Energi arbejde med møllestørrelser, der eksisterer.
  Vedrørende projekterne ”Klimasamarbejde mellem Himmelev Gymnasium og Boligselskabet Sjælland” og ”Lindebjergskolens CO2-fodaftryk? – vejen til en 100 % klimaskole” foreslår Klimarådet, at ansøgerne opfordres til vidensudveksling og samarbejde.
  Annonceringstekst, oversigt over ansøgninger og projektbeskrivelserne for alle de modtagne ansøgninger er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til Klimafonden i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 123

  Godkendt.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forvaltningens indstilling om støtte til projektet "Vind i Roskilde" med begrundelsen: Eftersom der ikke er udsigt til, at Roskildes borgere nu pludselig skulle ønske at der rejses vindmøller på op til 100 m i nærheden af deres boliger, finder Venstre og Dansk Folkeparti ikke at der er anledning til at arbejde videre med dette projekt. Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at fremme projektet om "EnergyHub", som har et stort potentiale.

 • Pkt. 124 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2016

  Pkt. 124

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2016

  Sagsnr. 249671 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til genopretning og forbedring af vandløb, således at disse bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til genopretning og forbedring af vandløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden 2007 løbende gennemført renoveringsarbejder i kommunens vandløb. Der gennemføres tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader, retablering af nedskredne og ”udflydende” brinker, beskæring af træer og buske, der hæmmer afstrømningen, og kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.
  Der er fortsat strækninger, der skal undersøges og tiltag der skal udføres.
  Hyppigere og mere intens nedbør, og ikke mindst stormfloder i 2013 og 2015, betyder, at nye problemer opstår og konstateres. Dette gælder typisk rørlagte vandløbsstrækninger, ikke mindst i Jyllinge Nordmark, og vandløbsstrækninger i kommunens lavbunds- og moseområder.
  Forvaltningen fortsætter i 2016 genopretning og forbedring af vandløb, herunder rørlagte strækninger i Jyllinge Nordmark. Der kan blive tale om udskiftning af rør og brønde, sikring af brinker og beskæring af trævegetation. Der gennemføres kontrolopmålinger, som kan udløse oprensning af vandløb. Det kan ikke udelukkes, at delprojekter igangsat i år først afsluttes næste år.
  I sagen om Vandområdeplan Sjælland 2015-2021 på dette udvalgsmøde orienteres om statens bindende indsatsprogram for vandløb. Det kan udløse tiltag, som ikke kan finansieres via refusion fra staten.
  Startdato: November 2016, slutdato: Medio 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser, anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 124

  Anbefales.

 • Pkt. 125 Orientering om nedgravede beholdere

  Pkt. 125

  Orientering om nedgravede beholdere

  Sagsnr. 280928 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om scenarier for valg af finansiering af løsninger med nedgravede beholdere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvalgets vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer 2017 på affaldsområdet på mødet den 6. september 2016, pkt. 105, var det alene gebyrer for løsninger med beholdere, sække og minicontainere, der blev behandlet.
  Baggrunden for at der ikke blev fremlagt et forslag til gebyrer for nedgravede beholdere var, at udvalget skulle have lejlighed til at drøfte en række forskellige scenarier for valg af finansiering af løsninger med nedgravede beholdere.
  Forvaltningen vil på mødet gennemgå de forskellige scenarier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Området er gebyrfinansieret.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 125

  -

 • Pkt. 126 Orientering om inddragelse af grundejere ifm. justering af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 126

  Orientering om inddragelse af grundejere ifm. justering af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark er ved at blive tilpasset efter dialog med berørte grundejere. VVM-tilladelse til det tilrettede projekt sendes i partshøring sideløbende med at de berørte grundejere får lejlighed til at udtale sig efter kystbeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget, for så vist angår kystbeskyttelsesloven.
  Plan- og Teknikudvalget, for så vidt angår VVM-tilladelsen.

  Sagsfremstilling

  Som tidligere orienteret i Klima- og Miljøudvalget på mødet den 16. august 2016, punkt 95 og Plan- og Teknikudvalget på mødet den 18. august 2016, punkt 167, forsøges kystbeskyttelsesprojektets påvirkning af Natura2000-arealet mindsket.
  For at imødekomme dette er diget gjort smallere og inspektionsareal på indersiden af diget, er taget ud af projektet. Endvidere foreslås diget, på en del af strækningen langs Roskilde Fjord, rykket ind haverne på ejendommene Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a.
  Forvaltningen har i august og september, holdt møder med grundejerne til ovenstående 7 ejendomme og, med grundejere på Lærkevænget og Marskvænget, som ikke er berørt af ændringerne. Formålet med møderne har været, at tilpasse placering og afslutning af diget på indersiden efter grundejernes ønsker, såfremt det vurderes rimeligt og inden for projektets rammer. Forvaltningens hovedfokus har været på de 7 ejendomme, hvor diget foreslås placeret inden for skel.
  Som grundlag for dialogen har forvaltningen afsat to mulige placeringer af diget med stolper og snore på udvalgte ejendomme. Grundejerne har efter møderne tilkendegivet forskellige ønsker og synspunkter. Der er ikke enighed blandt de 7 grundejere om én foretrukken placering af diget på grunden. Forvaltningen har derfor tilpasset projektet ud fra Variant 1 i VVM-redegørelsen, svarende til placering langs skel, da den vurderes at være mindst indgribende samlet set.
  VVM-tilladelse til det justerede projekt er i partshøring hos alle digelagets medlemmer frem til den 10. oktober 2016. I samme periode vil de 7 grundejere, som berøres direkte af ovenstående mindre ændringer have lejlighed til at udtale sig.
  Forvaltningen fremlægger en samlet beslutningssag med opsamling på høring af VVM-tilladelse, bemærkninger fra berørte grundejere samt endelig VVM-tilladelse i november 2016. Forvaltningen vil på oktober mødet fremlægge en præsentation af sagen, som viser digets udbredelse og den igangværende projektering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen er afholdt inden for denne ramme.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 126

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 127 Orientering om el- og hybridbiler i kommunens bilpark

  Pkt. 127

  Orientering om el- og hybridbiler i kommunens bilpark

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om udviklingen i andelen af el- og hybridbiler i kommunens bilpark.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev aftalt i budgetforliget for budget 2016, at der skal arbejdes hen imod en større andel af el- og hybridkøretøjer, når leasingaftalerne skal fornys, eller bilerne skal udskiftes. Der blev ikke afsat budget til denne indsats.
  Primo 2016 bestod den centrale pulje af personbiler af hhv. 14 dieselbiler, 22 benzinbiler, 50 hybridbiler og 6 elbiler.
  Ved kommunesammenlægningen blev de biler, som kommunen havde på det tidspunkt samlet og finansieret via en samlet pulje under Økonomiudvalget. Den pulje er ikke øget siden, og den udvidelse af bilparken, der har været i siden, er sket ved finansiering af områderne selv.
  I 2016 er der skiftet 14 dieselpersonbiler omfattet af bilpuljen – 3 er blevet skiftet til hybridbiler, mens 11 er blevet udskiftet til benzinbiler, fordi økonomien ikke tillod et skifte til hybridbil. Merudgiften for en hybridbil er 10.600 kr. årligt i leasing.
  Den centrale pulje af personbiler består således aktuelt af 33 personbiler på benzin,
  53 hybridbiler og 6 elbiler.
  Foruden udskiftning af biler omfattet af bilpuljen, er der er nyanskaffet 10 nye hybridbiler. Som imødekommelse af budgetforligsteksten sker alle nyanskaffelser af personbiler, hvor der ikke tidligere er afsat finansiering, kun som hybrid- eller elbil.
  En typisk hjemmeplejebil kører 25.000 km. årligt, og biler i andre områder 15.000 km. årligt. En dieselbil udleder 119 g CO2 pr. km, en benzinbil udleder 99 g CO2 pr. km og hybridbiler 75 g CO2 pr. km.
  Ovenstående tal omfatter ikke varebiler og andre specialkøretøjer, da der pt. ikke findes de nødvendige alternativer på hybrid- og elbilsmarkedet. Forvaltningen arbejder pt. med en analyse vedr. Materielgårdens vognpark.
  Det er et mål i byrådets klimapolitik 2015-16, at udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Omlægningen til el- og hybridbiler sker i takt med at leasingkontrakter udløber, og bilerne kan rummes indenfor budget. Budgettet til den centrale bilpulje ligger under Økonomiudvalget. Alle øvrige nyanskaffelser henhører under enhedens fagudvalg.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 127

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V).

 • Pkt. 128 Orientering om status for udrulning af fjernvarmen i Himmelev

  Pkt. 128

  Orientering om status for udrulning af fjernvarmen i Himmelev

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status for udrulning af fjernvarmen i Himmelev.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er et væsentligt indsatsområde i kommunens strategiske energiplan og den fortsatte dialog med Fors A/S, at fjernvarmen udrulles, hvor det overhovedet er bruger-, selskabs- og samfundsøkonomisk rentabelt. Der er godkendt projekt for udrulningen i Himmelev, og Fors har orienteret forvaltningen om status.
  Fors Varme Roskilde A/S (herefter Fors) er påbegyndt konvertering af gaskunder i to områder i Himmelev:

  Østre Kirkevej, Vestre Kirkevej, del af Fynsvej, Kertemindevej og del af Odensevej

  Området er udvalgt, idet Stryhns A/S har ønske om fjernvarme. På strækningen er der ca. 40 potentielle kunder. Af disse har ca. 1/3 del valgt at sige ja til Fors’ tilbud om konvertering. Fors’ erfaring er, at blot tilstedeværelsen i området gør, at der kommer yderlige kunder. Roskilde Kommunes daginstitutioner på Vestre Kirkevej vil også blive konverteret. For at få samfunds- og selskabsøkonomi i udrulningen af fjernvarmen, kræve det ofte tilslutningen fra store kunder. Comwell, som har været igennem et ejerskifte i 2015, overvejer tilslutning. Fors tilbyder gratis tilslutning, når man er ud for en ejendom. Når ledningsgraven er lukket, vil der blive opkrævet for tilslutning.
  I forbindelse med nyanlægget har Fors i øvrigt renoveret stikket til Himmelevcenteret og til Himmelev Skole. Kommunen får ved samme lejlighed etableret fjernvarmestik til den el-opvarmede pavillon ved SFO-bygningen.

  Langagervej m. tilhørende sideveje og den yderste del af Klosterengen.

  Området er udvalgt, da der var et stort ønske om tilslutning til fjernvarme. Fors har ca. 40 % tilslutning inden påbegyndt anlægsarbejde, og det er et meget positivt set i forhold til, at forudsætningerne aktuelt ikke er de bedste, idet prisdifferencen mellem gas og fjernvarme kun er ca. 500-1.000 kr. årligt. De nye kunder har vurderet tilslutning ud fra et mere langsigtet perspektiv.
  Det videre forløb med konverteringen fra gas til fjernvarme er, at Fors udvælger de næste års projekter ud fra de tilkendegivelser, der løbende kommer ind fra borgere i området. Forventeligt vil der blive rullet videre i 2017 med konvertering af Børnehøjen, Højen, Lundemarken og resten af Himmelev Sognevej. De fleste storkunder i området er tilsluttet, og de kommunale ejendomme konverteres i takt med udrulningen.
  Rundt i resten af fjernvarmeområdet er der også god udvikling. I 2015 kom 150 nye tilslutninger, og i 2016 er der indtil videre indgået aftale om 63 nye tilslutninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 for Roskilde Kommune. Udrulningen foretages i regi af Fors Varme Roskilde A/S og er brugerfinansieret efter reglerne i varmeforsyningslovgivningen. Kampagnen med gratis tilslutning i Himmelev afholdes indenfor det af Fors afsatte budget for udrulningen.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 128

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V).

 • Pkt. 129 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 129

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 280648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Dette er en forværring siden sidste budgetopfølgning på 2,0 mio. kr.

  Forværringen består af:
  - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes forventning om lavere aktivitet på flerårlige projekter end budgetlagt
  - Merforbrug på 3,0 mio. kr. på renovation, hvilket skyldes, at den takst Roskilde Kommune betaler for brug af genbrugspladserne er hævet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 40,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2016 er der tale om en forbedring på 14,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 129

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V).

 • Pkt. 130 Eventuelt

  Pkt. 130

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 130

  Intet at referere.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V).

 • Pkt. 131 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 131

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 131

  Møde med Gefion om Landbrugspakken.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V).

 • Pkt. 132 Orientering om valg af tilbudsgiver på levering af affaldsbeholdere(Lukket)

 • Pkt. 133 Støj fra selskabslokaler, Casa Vita

  bilag_1_-_forslag_til_gaardhave_fremsendt_af_casa_vita.pdf bilag_2_-_casa_vita_virkning_af_stoejskaerm.pdf bilag_3_-_varsel_af_paabud_om_etablering_af_stoejafskaermning_m.m.pdf bilag_4_-_bemaerkninger_fra_parter_i_sagen_fremsendt_i_september_2016.pdf

  Pkt. 133

  Støj fra selskabslokaler, Casa Vita

  Sagsnr. 263224 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget klager over støj fra selskabslokalerne, Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Støjgenerne kan afhjælpes ved, at der etableres en afskærmet gårdhave, samt at der meddeles driftsvilkår til Casa Vita.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der varsles og efterfølgende meddeles et påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 med krav om, at virksomheden skal etablere en afskærmet gårdhave samt overholde en række driftsvilkår.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Teknikudvalget har på mødet den 31. maj 2016, punkt 66, behandlet sagen. Forvaltningen har modtaget klager fra naboer over støj fra arrangementer afholdt i selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Der er udarbejdet en støjrapport, som konkluderer, at det primært er støjen fra gæsternes udendørs ophold, som kan give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Støjrapportens resultater er fremkommet ved beregninger af forskellige sandsynlige scenarier.
  På baggrund af støjrapportens resultater blev ejerne af Casa Vita påbudt, at de skulle fremsende en redegørelse for, hvordan støjgenerne fra gæsters udendørs ophold kunne afhjælpes. Ejerne af Casa Vita har efterfølgende sendt et forslag til forvaltningen (bilag 1) og der er foretaget en støjberegning (bilag 2), der viser, at såfremt gæsterne kun har ophold i en afskærmet gårdhave (forslag 1) efter kl. 22, så vil det ikke give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne i natteperioden. Væsentlige støjgener fra gæsternes ophold udendørs i dags- og aftenperioden kan også forekomme, men kun hvis gæsterne er meget højrøstet. Det vurderes, at sandsynligheden for at dette vil forekomme generelt stiger med indtaget af alkohol og må således forventes at være størst og mest relevant i natteperioden. Udgiften forbundet med etableringen af gårdhaven vurderes at være proportional med den miljømæssige gevinst.

  Af hensyn til sagens parter foreslår forvaltningen, at sagen afsluttes med en juridisk afgørelse, der definerer rammerne for den fremtidige drift af selskabslokalerne. Afgørelsen meddeles ved et påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 med krav om følgende:

  1. at etablere en afskærmet gårdhave (forslag 1), som angivet i mail af den 11. september 2016.
  2. at gæsterne benytter gårdhaven ved udendørs ophold på ejendommen efter kl. 22.
  3. at døre og vinduer er lukket, når der afspilles musik i festlokalerne samt efter kl. 22.
  4. at opsætte et skilt udendørs ved have- og hoveddøren med teksten ”Vis hensyn til naboerne – undgå støjende adfærd udendørs”.
  5. at der kun må afspilles forstærket musik ved brug af festlokalets eget anlæg, som skal være fastlåst på et maksimalt lydniveau på 72 dB(A) (jf. støjmåling af 17. december 2015)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 133

  Ikke optaget på dagsordenen.