You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 5, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 139 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 139

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 139

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (R).

 • Pkt. 140 Temadrøftelse - strategi for madaffald (KOD) i KARA/NOVERENS ejerkommuner

  Strategi_for_behandling_af_KOD.pdf Slides_fra_augustmoedet.pdf

  Pkt. 140

  Temadrøftelse - strategi for madaffald (KOD) i KARA/NOVERENS ejerkommuner

  Sagsnr. 294368 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sikre en optimal behandling af det madaffald borgerne skal sortere, arbejdes der videre med mulighederne for at udbyde behandlingen i en langvarig kontrakt eller indgå samarbejde med andre affaldsselskaber. Forvaltningen vil orientere om strategien på mødet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  KARA/NOVERENS bestyrelse besluttede den 18. april 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til en langsigtet strategi for behandling af madaffald (KOD: Kildesorteret Organisk Dagrenovation). Strategien blev godkendt af bestyrelsen den 17. maj 2017. Strategien skal sikre behandling, når de nuværende kontrakter udløber med udgangen af 2019. Der forventes et beslutningsgrundlag om behandlingsløsning ultimo 2017.
  Med henblik på at udarbejde KOD-strategien, har der været nedsat en projektgruppe under ledelse af KARA/NOVEREN med deltagere fra Roskilde, Lejre, og Solrød kommuner, Fors A/S og KLAR FORSYNING. Rambøll har været konsulent på opgaven. Der er udarbejdet en rapport med vurdering af forskellige strategispor. Forventede mængder af KOD, strukturer, markedssituationen, tilgængelige teknologier, nødvendige anlægsstørrelser og miljøforudsætninger er vurderet.
  Projektgruppen har vurderet 4 scenarier for at sikre eller etablere behandlingskapacitet (bioforgasning) af KOD:

  1. Udbud af en kortvarig kontrakt (2-5 år)
  2. Udbud af en langvarig kontrakt (ca. 15 år)
  3. Etablering af eget anlæg
  4. Samarbejde med andre selskaber om fælles anlæg

  Scenarie 1. Dette indebærer udbud af behandlingsopgaven til anden entreprenør. Kortvarige kontrakter vurderes ikke på sigt at være attraktiv mulighed, idet der i dag vurderes at være et meget begrænset marked for behandlingsanlæg.
  Scenarie 2. En langvarig kontrakt vurderes at være en mulig løsning, da det giver mulighed for en sikker investering for entreprenøren. Det vil skulle undersøges nærmere, hvilke markedsmuligheder, der findes indenfor en rimelig transportafstand og med relevante krav om anvendelse af restproduktet til jordforbedring og oparbejdning af biogassen til naturgaskvalitet.
  Scenarie 3. Eget anlæg vurderes at medføre en uforholdsmæssig høj behandlingspris på grund af de forholdsvis begrænsede KOD-mængder, som vil være til rådighed i KARA.
  Scenarie 4. Ved at samarbejde med andre selskaber for at have rådighed over så store mængder KOD, at behandlingsprisen bliver attraktiv ved etablering af anlæg. KARA/NOVEREN er inviteret til at deltage i afklaring af muligheden for et samarbejde mellem Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter (ARC) og hovedstadsområdets fælleskommunale spildevandselskab Biofos. Behandlingen af KOD vil i givet fald ske på Avedøre Holme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 122

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Slides vist på mødet i august er vedhæftet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 140

  Drøftet.
  Udvalget tilkendegiver, at der ønskes en nærmere analyse af scenarie 3 og 4 endvidere ønskes, at muligheden for at etablere et økologisk biogasanlæg samt belysning af de klima- og miljømæssige fordele og ulemper ved etableringen af et biogasanlæg med og uden tilsætning af konventionel svinegylle inddrages i analysen.
  Klima- og Miljøudvalget ønsker at følge og blive inddraget i den videre proces for at sikre en lokaldemokratisk forankring og indflydelse på arbejdet med bioforgasning af KOD.

 • Pkt. 141 Forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025

  Forslag_til_Vandforsyningsplan_2018-2025.pdf Link_til_digital_vandforsyningsplan_2018-2025.pdf

  Pkt. 141

  Forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune. Efter høringsperioden bliver forslaget forelagt til endelig godkendelse i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025. Planen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyningsstrukturen samt udgøre retningslinjerne for administrationen på vandforsyningsområdet.
  Planen er en revision af Vandforsyningsplan 2012-2017, og der lægges derfor op til at bibeholde den decentrale forsyningsstruktur. Målsætningerne i vandforsyningsplanen er fortsat at 1) rent og naturligt grundvand som udgangspunkt skal danne basis for drikkevandsforsyningen i Roskilde Kommune, 2) vandværkerne i Roskilde Kommune skal sørge for stor grad af forsyningssikkerhed for nuværende og kommende forbrugere (nyudstykninger og enkeltindvindere) samt levering af vand med drikkevandskvalitet og 3) vandindvindingen i Roskilde Kommune skal ske med omtanke for grundvandsressourcen, den omkringliggende natur og fremtidens Roskildeborgere.
  Kort over vandværkernes forsyningsområder, ledningsnet og nødforbindelser er opdateret i samarbejde med vandværkerne. Forvaltningen har under udarbejdelsen været på tilsyn på alle vandværkerne, afholdt 2 møder, hvor planen er blevet præsenteret for vandværkerne samt haft planen i teknisk høring hos vandværkerne og de nabokommuner, som har vandværker der forsyner inden for Roskilde Kommune. Bemærkninger i forbindelse hermed, er blevet indarbejdet i det forslag, som nu forelægges Klima- og Miljøudvalget.
  Som noget nyt er vandforsyningsplanen udarbejdet som en digital plan, med mulighed for at printe planen som pdf. Den digitale plan giver mulighed for opdatering af fx kontaktoplysninger til vandværkerne, opdatering af ledningskort samt gør det muligt for borgerne via en kort-funktion at søge frem, hvilket vandværks forsyningsområde de tilhører. Større ændringer til planen som fx forsyningsgrænser, vil fortsat blive udarbejdet som tillæg til planen, med forelæggelse for Klima- og Miljøudvalget og endelig godkendelse i byrådet.
  Såfremt forslaget til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes, vil forslaget blive sendt i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Efter behandling af indkomne høringssvar og eventuelle rettelser, forelægges forslaget på ny. Dette forventes at ske på Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2017 med endelig godkendelse i byrådet den 20. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 141

  Godkendt.

 • Pkt. 142 Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

  Bilag_1_-_Tidligere_skitseprojekt_for_sikring_af_museumsoeen_og_dele_af_hallen_med_opdateret_oekonomi.pdf Bilag_2_-_Tilbud_paa_watertubes_samt_illustrationer_af_mobil_sikring_paa_museumsoeen.pdf

  Pkt. 142

  Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte en mobil kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at

  1. der udbetales 2,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseet til etablering kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen
  2. Vikingeskibsmuseet er bygherre for projektet og skal aflægge regnskab for anvendelse af de afsatte midler efter projektet er etableret
  3. for at skabe et optimalt fundament for den mobile sikring på museumsøen, forbedres belægningen samtidig med, at der etableres nye opholdsmuligheder
  4. restbeløb op til de afsatte 4,5 mio. kr. ex. moms reserveres som eventuelt bidrag til, at museet etablerer en mobil sikring af museumshallens nordside.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, bl.a. at afsætte 4,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseets sikring mod oversvømmelser. Museet har sidenhen etableret midlertidige foranstaltninger, som understøtter at glasfacaden mod fjorden kan sikres med plader i tilfælde af en stormflodshændelse og indtrængende vand kan bortpumpes fra hallen. Endvidere arbejder museet på en langsigtet løsning for at sikre museumshallen, såfremt hallen skal bevares.
  Vikingeskibsmuseet har med rådgivere og i samarbejde med forvaltningen i 2015 og 2016 fået skitseret en bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen bestående af en bygningssikring, samt en sikring af museumsøen, bestående af kombineret fast mur og mobil sikring. Materialet med opdateret priser fremgår af bilag 1.
  Sikringen af museumsøen overstiger det beløb, som kommunen har afsat til sikringen og vil først kunne realiseres, når der er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet.
  Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte den skitserede bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen, men på baggrund af en afvejning af hastighed, risiko og økonomi ønsker museet, at etablere en mobil sikring af museumsøen i stedet for den tidligere skitserede kombinerede løsning. Endvidere ønsker museet ikke at etablere den tidligere skitserede sikring mod vraggods, da rådgivere vurderer, at den ikke er sikker. Samlet set ønsker museet at:
  indkøbe materiel til en mobil sikring (watertubes) på museumsøen. Denne løsning er mindre sikker, men kan etableres umiddelbart og er mere optimal ift. anvendelsen af øen. Illustrationer og tilbud fremgår af bilag 2.
  etablere de skitserede bygningstekniske foranstaltninger på museumshallen sider mod land, jf. bilag 1, dog med mulighed for mindre tilpasninger i forhold til sikring af rampe til kælder og eventuelt supplement med en mobil sikring (watertubes), jf. bilag 2.
  Målet er at opnå en beskyttelse allerede ved den kommende stormflodssæson.
  På museumsøen vil belægningen skulle hæves for at understøtte watertuben, og i den sammenhæng vil der blive etableret et opholdsareal i det nordvestlige hjørne af øen, mod Sagafjord. Dette understøtter byrådets beslutning af 28. januar 2015, punkt 14, om, at der ønskes etableret helhedsløsninger.
  Vikingeskibsmuseet ønsker selv at styre indkøbet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at 2,5 mio. kr. ex. moms til indkøb af materiel og bygningssikring overføres til Vikingeskibsmuseet. Såfremt der sker justeringer ift. sikringen af hallen skal en rådgiver godtgøre at sikringen samlet set er robust. Forvaltningen vil følge projekteringen og stille krav om, at museet skal aflægge regnskab for afholdte udgifter, når projektet er afsluttet.
  Forvaltningen udfører den del af projektet, der vedrører opgradering af belægning og etablering af opholdsarealer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har, på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf har byrådet på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, afsat 4,5 mio. kr. ex. moms til finansiering af kystsikringen af Vikingeskibsmuseet. Der er anvendt 130.000 kr. ex. moms til skitseprojektering samt opmåling af koter på museumsøen. Der er derved 4,37 mio. kr. ex. moms tilbage til kystbeskyttelse ved og omkring Vikingeskibsmuseet.
  Museet har på baggrund af et generelt juridisk notat oplyst, at de ikke er omfattet af krav til udbud. Forvaltningen forudsætter, at museet følger udbudsreglerne ifm. etablering af kystbeskyttelsen. Museet har anmodet om, at eventuelt restbeløb reserveres til mulig mobil sikring af nordsiden af museumshallen.
  På grund af muligheden for delvis momsrefusion af anlægstilskuddet til museet, vil der blive udbetalt 3.012.048 kr. inklusiv moms. Da der er givet anlægsbevilling, kan midlerne udbetales til Vikingeskibsmuseet umiddelbart efter byrådets godkendelse.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 142

  Anbefales.

 • Pkt. 143 Undtagelse fra områdeklassificering af område ved Holmehøj, Gundsømagle

  Omraade_der_undtages_fra_omraadeklassificering.pdf

  Pkt. 143

  Undtagelse fra områdeklassificering af område ved Holmehøj, Gundsømagle

  Sagsnr. 291087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelse af forslag til lokalplan 666 for boligområde Holmehøj i Gundsømagle konverteres landzone til byzone. Forvaltningen foreslår, at området und-tages fra områdeklassificering jf. jordforureningsloven og sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 666.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at området tages ud af områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningsloven og sendes i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget får forelagt forslag til lokalplan 666 for boligområde ved Hol-mehøj, nord-øst, Etape 3, Gundsømagle på møde den 7. september 2017. Lokalplanen omfatter næstsidste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle og omfatter 16 åben–lav grunde.
  Lokalplanen fastsætter, at eksisterende landzone inden for lokalplanområdet konverte-res til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Dette sker for at muliggøre en mere intensiv og bymæssig udnyttelse af området. Ved zoneændringer bliver området automatisk underlagt områdeklassificering for byzonejord, jf. Jordforureningsloven. Områdeklassi-ficeringen indebærer, at jord inden for arealet som udgangspunkt vurderes at kunne være lettere forurenet. Ud fra områdets hidtidige anvendelse som landbrug, ved vi, at det ikke er forurenet. Forvaltningen forslår derfor, at området udtages fra områdeklassi-ficeringen.
  Klima- og Miljøudvalgets beslutning forudsætter, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til lokalplan 666 på mødet den 7. september 2017 og sender planen i offentlig høring sammen med forslag om, at området tages ud af områdeklassificeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Undervisningstilbud i affaldsordningen

  Pkt. 144

  Undervisningstilbud i affaldsordningen

  Sagsnr. 295989 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse om behov og muligheder vedrørende undervisning i affald og ressourcer i forlængelse af den nye kommunale affaldsordning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter behov og ønsker til undervisningstilbud om den kommunale affaldsordning til de mindre institutionsbørn.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra Børnehuset Lyngbakken om undervisningstilbud, blev det synliggjort, at der ikke er mange tilbud om undervisning til de mindre institutionsbørn om affald og ressourcer. Udvalgets formand har ønsket at få en sag herom på dagsordenen.
  Kara/Noveren tilbyder rundvisning og undervisning for de større skolebørn. Kara/Noveren er for nuværende i gang med at udvikle et interaktivt spil, sammen med Copenhagen Game Lab, som skal danne supplement og baggrund for de fremtidige undervisningstilbud på Energitårnet og genbrugspladser i Kara/Noverens opland.
  Set i lyset af den pågående udrulning af Roskilde Kommunes nye affaldsordning kan det overvejes også at sætte fokus på de mindre børns læring om affald og ressourcer.
  Såfremt der er et ønske om en indsats, kan forvaltningen afsøge markedet for undervisningsløsninger for denne målgruppe. Kommunen vil i den sammenhæng inddrage Kara/Noverens viden og erfaringer fra de ældre målgrupper.
  En ny eller øget indsats på undervisningsområdet er en, på mange måder, givende investering. Det skal dog samtidig nævnes, at et sådan tiltag, på nuværende tidspunkt vil lægge ekstra pres på forvaltningen, set i sammenhæng med den i forvejen store og krævende opgave det er, at få den nye affaldsordning implementeret på tilfredsstillende vis.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der pågår allerede drøftelser i diverse fora om kommunikations- og undervisningsindsatsen – både fælles og individuelt - ejerkommunerne og Kara/Noveren imellem.
  Skal der iværksættes yderligere tiltag som f.eks. undersøgelser, udvikling af undervisningsmateriale og gennemføres events/undervisning vil det afføde omkostninger, som der på nuværende tidspunkt ikke er budgetteret med indenfor de aktuelle takster.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 144

  Udvalget ønsker, at der afholdes et fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om fællesinitiativer om undervisning i håndtering af ressourcer, affald og andre klima- og miljøforhold. Mødet foreslås afholdt i først halvår 2018.

 • Pkt. 145 Orientering om fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevand

  Pkt. 145

  Orientering om fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevand

  Sagsnr. 295998 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i dele af landet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i drikkevandsboringer i Odense, Slagelse og Esbjerg konstateret indhold af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev udfaset i 1996. Inden da blev det brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg.
  Stoffet er ikke et af de pesticider og nedbrydningsprodukter, som der er lovmæssigt krav om at teste drikkevandet for. Kommunen kan dog som myndighed træffe afgørelse om, at vandforsyningerne skal teste for andre stoffer, som ikke er en del af den sædvanlige kontrol, såfremt der er mistanke om at stoffet har været anvendt inden for vandværkernes indvindingsopland. Alternativt kan kommunen selv bekoste en undersøgelse.
  Forvaltningen har foreløbigt anbefalet vandværkerne i kommunen om frivilligt at få udtaget en kontrol for stoffet og bidrage med oplysninger om, hvorvidt de pågældende afgrøder har været dyrket i deres indvindingsopland. Fors har allerede iværksat analyser for stoffet, men forventer dog ikke at finde rester af ukrudtsmidlet i drikkevandet, idet der historisk kun har været dyrket korn i de områder, hvor Fors indvinder vand fra. Fors forventer at have svar på analyserne ultimo uge 35.
  Miljøstyrelsen har iværksat en landsdækkende screening for stoffet i styrelsens grundvandsovervågning, som forventes afsluttet i starten af 2018. Miljøstyrelsen er desuden i gang med at vurdere problemets omfang, og om stoffet fremover skal indgå i den række af pesticider, som indgår i den rutinemæssige kontrol. Miljøstyrelsen har oplyst, at der ikke nogen sundhedsrisiko forbundet med de hidtil påviste koncentrationer af stoffet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 145

  -

 • Pkt. 146 Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af miljøgodkendelse

  Pkt. 146

  Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af miljøgodkendelse

  Sagsnr. 263200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at en virksomhed, med miljøgodkendelse til modtagelse, omlastning og sortering af affald, er blevet politianmeldt for at overtræde vilkår nr. 24 i virksomhedens miljøgodkendelse af 15. september 2014.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen kunne på tilsyn den 8. juni 2017 med Dansk Miljøforbedring, konstatere væsentlig støvgene fra virksomheden.
  Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, med standardvilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlig støvgene udenfor virksomhedens område.
  Virksomheden er tidligere blevet politianmeldt for overtrædelse af vilkåret, og har forvaltningen bekendt modtaget bødeforlæg.
  Forvaltningen har indstillet, at der nedlægges påstand om en bøde på 50.000 kr. for overtrædelse af vilkår nr. 24 i miljøgodkendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 146

  -

 • Pkt. 147 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 147

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning.
  Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse samt 1,0 mio. kr. i 2015 og frem, til afledt drift af anlæg og materiel. Anlægget er endnu ikke etableret, og der er derfor ikke udgifter til afledt drift endnu. Dog er der uforudsete udgifter til teknisk/juridisk vurdering forbundet med kystbeskyttelsen, som i lighed med sidste år finansieres af de afsatte midler til afledt drift i 2017.

  Økonomi

  Forventningerne til det samlede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en samlet forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der tale om en forbedring på 14,9 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 147

  -

 • Pkt. 148 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 148

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark – ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer (oktober)
  - Afrapportering af RUC’s analyse af klimamål (oktober/november)
  - Fremtiden for Grøn Puls partnerskabet (november)
  - Fremtiden for Klimarådet (november)
  - Vandforsyningsplan for Roskilde Kommune 2018-2025 (december)
  - Afgørelse om fremme af projekt efter kystbeskyttelsesloven i Jyllinge Nordmark (december)
  - Blødgøring, Marbjerg Vandværk (december)
  - Afrapportering af projekt VIROS (december)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
  - Introduktion til Klima- og Miljøudvalgets område
  - Delegation fra Klima- og Miljøudvalget til forvaltningen
  - Tidsplan for udarbejdelse af Klima- og Energipolitik samt tilhørende plan
  - CO2 kortlægning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 148

  -

 • Pkt. 149 Eventuelt

  Pkt. 149

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 149

  -

 • Pkt. 150 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 150

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 150

  Formanden orienterede om besøg i Gadstrup, hvor forholdene omkring lufthavnen blev debatteret.

 • Pkt. 151 HMN ejerskab(Lukket)