You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 5, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 188 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 188

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 188

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 189 Vandrådet for Isefjord og Roskilde fjord

  Raadgivning_fra_enigt_vandraad.pdf Mindretalsudtalelse_og_kommunens_kommentarer.pdf Oversigt_over_mindretalsudtalelser_og_organisationer_der_stoetter.pdf Besigtigelsesnotat_Bregnetved_Aa.pdf

  Pkt. 189

  Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljøstyrelsen har opstillet 3 opgaver med kriterier for om vandområder/vandløbsstrækninger skal være en del af vandområdeplan 2015-2021. Vandråd og kommuner kvalificerer datagrundlaget for, om vandområderne lever op til kriterierne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Vandrådets rådgivning i forhold til afgrænsning af vandområder følges (opgave 1).
  2. Rådgive Miljøstyrelsen om at fastholde den karakteristik vandområderne har i den fremlagte plan i forhold til udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb (opgave 2).
  3. Rådgive Miljøstyrelsen om at fastholde de miljøforbedrende indsatser, der er planlagt i første vandplanperiode (opgave 3).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 6. december 2016, punkt 160, blev det besluttet, at Lejre Kommune er sekretariatskommune for nyt vandråd. På udvalgets møde den 2. maj 2017, punkt 91 blev der orienteret om vandrådets sammensætning.
  Ud fra Miljøstyrelsens opstillede kriterier (bilag 2), skal vandrådet rådgive kommunerne i deres arbejde med at kontrollere om de mindre vandløb med oplande på under 10 km2, lever op til kriterierne. Vandrådet kan med deres lokale viden rådgive kommunen om hvilke vandløb, hvor det er relevant at efterprøve et eller flere af de fastlagte kriterier. Til dette arbejde anvender kommunen allerede foreliggende data, og er ikke forpligtigede til at tilvejebringe ny viden, ex. opmålinger. Kommunernes rådgivning til Miljøstyrelsen indberettes via sekretariatskommunen (Lejre Kommune). Sekretariatet videresender samtidig vandrådets enige fællesudtalelse samt mindretalsudtalelser til Miljøstyrelsen. Frist for indberetning til sekretariatet er den 15. december 2017. Det er Miljøstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser om eventuelle ændringer i vandområdeplanerne, og hvorvidt de vil følge vandrådets rådgivning.
  Forvaltningen har modtaget en udtalelse fra et enigt vandråd (bilag 1), der både indeholder en generel- og specifikke udtalelser for vandområder. Ingen af disse er beliggende i Roskilde Kommune. Den generelle udtalelse er: ”Vandrådet ser gerne miljøforbedringer i samtlige vandområder i hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at vandløbenes vandføringsevne, som beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”. Forvaltningen har efterfølgende modtaget mindretalsudtalelser for konkrete vandområder fra Vandløbslaug for Værebro Å, Gefion og Danmarks Sportsfiskerforbund, der er uddybet i bilag 2 med kommunens kommentarer, mens bilag 3 viser en oversigt over mindretalsudtalelser.
  Roskilde Kommune har på det eksisterende datagrundlag gennemgået data for kriterierne for 8 udpegede vandområder i opgave 1 og for 11 udpegede vandområder i opgave 2, og har samlet vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre data for vandområderne. I forhold til opgave 3 (der er frivillig), mener forvaltningen, at restaureringsprojekterne fra VP1 – fjernelse af spærringer i ”Langvad Å” og ”Hove Å” skal fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 170

  Udsættes.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 189

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag om, at Værebro Å Systemet karakteriseres som stærkt modificeret. For stemmer Peter Madsen (V), imod stemte resten af udvalget. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 190 Ultralyd på Værebro Vandværk

  Tilladelse.pdf Udtalelse_fra_sundhedsstyrelsen.pdf

  Pkt. 190

  Ultralyd på Værebro Vandværk

  Sagsnr. 298056 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Værebro Vandværk anmoder om tilladelse til ultralyd-anlæg til reduktion af kalkudfældninger i vandværkets distributionsnet og hos forbrugerne. Anlægget er allerede etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der meddeles tilladelse til anlægget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved kommunens tilsyn på Værebro Vandværk i foråret 2017 blev der observeret et ultralyd-anlæg, som vandværket har installeret til reduktion af kalkudfældninger i vandværkets distributionsnet og hos forbrugerne. Som opfølgning på tilsynet har vandværket fremsendt en formel ansøgning om tilladelse til at etablere anlægget.
  Anlægget er monteret udvendigt på rør, og dermed uden direkte kontakt med vandbanen. Formålet med anlægget er, at omdanne kalken i vandet til en anden type, som ikke giver hårde fastsiddende udfældninger i installationerne. Der er ikke tale om blødgøring af drikkevandet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for denne effekt, men det anvendte anlæg er installeret på mere end 83 små vandværker rundt om i landet med generelt positive tilbagemeldinger om en vis effekt.
  Formelt set er anvendelsen af anlægget at betragte som avanceret vandbehandling.
  Sundhedsstyrelsen har i lignende sager udtalt, at anlægget ikke medfører sundhedsmæssige risici. På baggrund heraf indstiller forvaltningen, at ultralyd-anlægget meddeles tilladelse (se bilag 1 og 2).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 190

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 191 Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

  Vandforsyningsplan_2018-2025_til_endelig_godkendelse.pdf Hoeringssvar.pdf Hvidbog_for_behandling_af_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 191

  Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene har ført til ganske få rettelser og tilføjelser, som ikke giver anledning til væsentlige ændringer, hvorfor planen foreslås godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 (se bilag 1). Planen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt udgøre retningslinjerne for administrationen på vandforsyningsområdet. Planen er en revision af den nuværende vandforsyningsplan, som udløber med udgangen af 2017.
  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 5. september 2017, punkt 141, godkendt, at forslag til vandforsyningsplanen blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 6. september til den 1. november 2017.
  Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis Dåstrup Vandværk, Vindinge Vandværk, Fors A/S og Greve Kommune (se bilag 2). Høringssvarene drejer sig primært om enkelte opdateringer i kort over forsyningsledningsnet, krav til leverancer fra nødforbindelser, ændring af forsyningsgrænser samt nedlukning af Ågerup Vandværk (Fors). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, som beskriver bemærkningerne samt forvaltningens svar og vurderinger (se bilag 3). Forvaltningen har på baggrund heraf indarbejdet mindre rettelser i planen.
  Med hensyn til nedlukning af Ågerup Vandværk har forvaltningen vurderet, at dette ikke kan indarbejdes på nuværende tidspunkt, da dette er en større ændring, som vil medføre endnu en offentlig høring. Forvaltningen har meddelt Fors A/S at der i stedet udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2018-2025 i starten af 2018, som vil komme i offentlig høring i minimum 4 uger.
  Forvaltningen har i høringsperioden hørt Fors A/S, om de har bemærkninger til, at der i Fors’ handleplan for Hornsherredværket tilføjes, at der skal etableres vandforsyningsledninger til Milen inden for den første delplanperiode 2018-2021. Fors har indledningsvist bemærket at de ikke havde bemærkninger til dette. Fors har heller ikke kommet med bemærkninger til det nye handleplanspunkt i deres endelige høringssvar. Forvaltningen har derfor indarbejdet punktet i vandforsyningsplan 2018-2025.
  Den endelige godkendelse af vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 191

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 192 Undtagelse fra områdeklassificering af område ved Holmehøj, Gundsømagle

  Omraade_der_undtages_fra_omraadeklassificering.pdf

  Pkt. 192

  Undtagelse fra områdeklassificering af område ved Holmehøj, Gundsømagle

  Sagsnr. 291087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved vedtagelse af lokalplanforslag 666 for boligområde i den nordøstlige del af Holmehøj i Gundsømagle konverteres et mindre areal fra landzone til byzone. Forslag om at udtage området fra områdeklassificeringen jf. jordforureningsloven har været sendt i offentlig høring. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at området tages ud af områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningsloven.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 5. september 2017, punkt 143, at sende forslag om, at et mindre område undtages af områdeklassificeringen jf. Jordforure-ningsloven i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2017. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til forslaget.
  Ved vedtagelsen af lokalplanforslag 666 for boligområde i den nordøstlige del af Holmehøj i Gundsømagle konverteres et mindre areal fra landzone til byzone. Dette sker for at muliggøre en mere intensiv og bymæssig udnyttelse af området. Ved zoneændringen bliver området automatisk underlagt områdeklassificering for byzonejord, jf. Jordforureningsloven. Områdeklassificeringen indebærer, at jord som udgangspunkt vurderes at kunne være lettere forurenet. Ud fra områdets hidtidige anvendelse som landbrug ved vi, at det ikke er forurenet, og derfor foreslås området undtaget af områdeklassificeringen.
  Klima- og Miljøudvalgets beslutning om at udtage området fra områdeklassificeringen vil ske under forudsætning af, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til lokalplan 666 på mødet den 7. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 eller 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 192

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 193 Grønne samarbejder - udmøntning af midler afsat i budget 2018

  Pkt. 193

  Grønne samarbejder - udmøntning af midler afsat i budget 2018

  Sagsnr. 299230 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2018 er der afsat årligt 1,0 mio. kr. til at øge Roskilde Kommunes deltagelse i grønne samarbejder, blandt andet i regi af borgmesterpagt-aftalen, Grøn Puls og Gate21. Med denne sag indstiller forvaltningen forslag til udmøntning af midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at midlerne til Grønne samarbejder, udmøntes således:

  1. 0,4 mio. kr. til partnerskabet i Gate21, herunder kontingent og projektdeltagelse
  2. 0,15 mio. kr. til styrkelse af Grøn Puls Partnerskabet til temaindsatser
  3. 0,25 mio. kr. til fortsættelse af byfornyelsespuljen vedr. energirenoveringer
  4. 0,2 mio. kr. til indsatser og øgede dokumentationskrav i Global Covenant of Mayors, som fastlægges nærmere i forlængelse af ny klima- og energipolitik.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra og med 2018 og frem. Midlerne er afsat til at øge Roskilde Kommunes deltagelse i grønne samarbejder, blandt andet i regi af Gate21, Grøn Puls og Borgmesterpagt-aftalen.

  Gate21 – partnerskab og projektdeltagelse

  Roskilde Kommune er partner i Gate21, som nyligt er fusioneret med Energiklyngecenter Sjælland. Der har hidtil været en overgangsperiode mht. kontingent, men nu står kommunen overfor, at kontingentet for partnerskab stiger fra nuværende 165.000 kr. til 340.000 kr. i 2018 og 400.000 kr. i 2019 og frem. Alternativet er et medlemskab til ca. 220.000 kr., men det giver mindre mulighed for at deltage i Gate21 projekter. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at dække kontingent-stigningen for partnerskab samt i øvrigt til bidrag og deltagelse i relevante Gate21-projekter. Beløb: 0,4 mio. kr.

  Grøn Puls – styrkelse

  Partnerskabet Grøn Puls har eksisteret siden 2013 med fokus på energirenoveringer i almene og private boliger, små og mellemstore virksomheder samt pleje af håndværkernetværk. Der foreslås afsat 150.000 kr. til årlig temaindsats med det formål at styrke partnerskabets brand og aktiviteter. Temaindsatsen besluttes i partnerskabets styregruppe. Beløb: 0,15 mio. kr.

  Byfornyelsesordningen – fortsættelse

  Roskilde Kommune afsatte i 2015 et engangsbeløb på netto 0,8 mio. kr. til byfornyelse med fokus på energirenovering. Der er netop tilført yderligere 0,1 mio. kr. til ordningen til resten af 2017, besluttet i Økonomiudvalget den 15. november 2017, punkt 461. For at videreføre ordningen foreslås afsat 0,25 mio. kr. årligt med fuld overførsel. Beløb: 0,25 mio. kr.

  Borgmesterpagt-aftalen – overgå til Global Covenant of Mayors

  Roskilde Kommune underskrev i 2009 Borgmesterpagt-aftalen. Aftalen er siden blevet videreudviklet til Global Covenant of Mayors (GCoM), som Roskilde automatisk er overgået til. GCoM rummer blandt andet også klimatilpasningsinitiativer og på sigt årlig CO2-afrapportering. Det foreslås, at de ekstra midler bidrager til deltagelse i aktiviteter og opfyldelse af kravene i GCoM, herunder den yderligere dokumentation. Beløb: 0,2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, dagsorden vedrører budget 2018. I Budget 2018 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til Grønne samarbejder.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 193

  Indstillingerne blev sat til afstemning hver for sig.
  Ad 1.: Alle udvalgsmedlemmer stemte for, og dermed blev indstillingen godkendt.
  Ad 2.: Alle udvalgsmedlemmer stemte for, og dermed blev indstillingen godkendt.
  Ad 3.: Alle udvalgsmedlemmer stemte for, og dermed blev indstillingen godkendt.
  Ad 4.: For stemte A, B, V og Ø. O undlod at stemme. Hermed blev indstillingen godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 194 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 194

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 9,8 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.
  Forbedringen består af:
  - Mindreudgift på 3,1 mio. kr. til olieforurening pga. senere færdiggørelse og betaling end hidtil forventet
  - Mindreudgift til flerårlige projekter på 0,6 mio. kr., hvor projektmidler først forventes udbetalt i 2018 og frem i forbindelse med projekternes regnskabsaflæggelse.
  - Merudgift til strategisk energiplanlægning mv. på 0,2 mio. kr., som følge af højere aktivitet end hidtil vurderet, finansieret af rammeoverførsel.
  - Merudgift til renovation på 0,1 mio. kr., som følge af højere aktivitet end budgetlagt, finansieret af rammeoverførsel.
  - Mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse primært pga. forsinkelse af et arbejde, som skyldes et væltetstillads på Lynghøjskolen i forbindelse med tagrenovering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 194

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 195 Orientering om resultatet af forvaltningens madaffaldskampagne

  Pkt. 195

  Orientering om resultatet af forvaltningens madaffaldskampagne

  Sagsnr. 287486 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen gennemførte i uge 44 en tilsynskampagne med fokus på frasorteringen af madaffald på restauranter og cafeer. Målet var at informere om kommunens nye regler for frasortering af madaffald samt at udarbejde informationsmateriale vedrørende erhvervsaffald til virksomhederne. En del af de 85 besøgte virksomheder var ikke velinformerede om kommunens regler for frasortering af affald, så forvaltningen vil iværksætte en indsats overfor dette.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen gennemførte i uge 44 en affaldskampagne på restauranter og cafeer i kommunen. Kampagnens formål var at skabe fokus på kommunens nye regler for frasortering af madaffald hos virksomheder i medfør af Regulativ for Erhvervsaffald.
  Kampagnen blev udført i et samarbejde mellem affaldsteamet i Veje og Grønne Områder og virksomheds- og landbrugsteamet i Miljø og Byggesag. Forud for kampagnens start, blev der i lokalavisen samt pr. e-mail til de af virksomhederne, som står på Erhvervsafdelingens mailingliste, informeret om kommunens regler for frasortering af madaffald samt om den forestående kampagne.
  I forbindelse med gennemførelsen af kampagnen blev der desuden udarbejdet informationsmateriale til virksomhederne. Kommunens hjemmeside blev ligeledes opdateret i forhold til reglerne for frasortering af madaffald.
  I løbet af to dage blev der foretaget 85 uanmeldte tilsyn på kommunens cafeer og restauranter. 50 af virksomhederne havde madaffald i en mængde, der var større end 10 kg pr. uge, som betyder, at madaffaldet skal frasorteres jf. kommunens affaldsregulativ. Det var kun 18 af virksomhederne, som frasorterede madaffaldet i forvejen.
  På 15 af de besøgte virksomheder blev det desuden vurderet, at de skal frasortere flere affaldsfraktioner, som f.eks. metal, som kan genanvendes.
  Forvaltningen følger op på de virksomheder, der ikke sorterede deres affald i tilstrækkelig grad. Da hovedparten af virksomhederne ikke var velinformerede om kommunens regler for frasortering af affald, vil forvaltningen desuden arbejde videre med at fastlægge en strategi for at forbedre kendskabet til affaldsreglerne. Der vil endvidere blive afholdt en ny affaldskampagne i 2018 med fokus på andre brancher.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 195

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 196 Orientering om status på VIROS-projektet

  Pkt. 196

  Orientering om status på VIROS-projekt støttet af klimafonden

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forskerne bag det klimafondstøttede projekt VInd i ROSkilde” (VIROS) vil orientere om status for arbejdet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra Klimafonden 2016 blev der bevilliget 110.200 kr. til projektet ”VInd i ROSkilde” (VIROS). Klima- og Miljøudvalget blev senest på møde 4. april 2017, pkt. 72, orienteret om projektet.
  På baggrund af regeringens 2-årige midlertidige aftale om støttemidler til vedvarende energi er præmisserne for projektet VIROS ændret, og konsekvenserne er ved at blive analyseret.
  Forskerne bag projektet (DTU Wind Energy v. Asger B. Abrahamsen) vil fremlægge status for VIROS og forventer, at den endelige afrapportering på projektet er klar januar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 196

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 197 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 197

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion til Klima- og Miljøudvalgets område (januar)
  - Fremtiden for Klimarådet (januar)
  - Varebiler på eldrift, udmøntning af budgetforlig (februar)
  - Investrering i vedvarende energi, udmøntning af budgetforlig (februar)
  - Tidsplan for udarbejdelse af Klima- og Energipolitik samt tilhørende plan (februar eller marts)
  - Endelig tilladelse til blødgøring af drikkevand på værket ved Marbjerg (februar)
  - Delegation fra Klima- og Miljøudvalget til forvaltningen (marts)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - CO2 kortlægning
  - Orientering om opstart på udarbejdelse af indsatsplaner for
  grundvandsbeskyttelse
  - Tillæg til spildevandsplan, Ny Østergade
  - Tillæg til spildevandsplan, Vindinge Nord
  - Opdatering af handleplan for vand og klimatilpasning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 197

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 198 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 30. oktober 2017

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_30._oktober_2017.pdf

  Pkt. 198

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 30. oktober 2017

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 30. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 23. august 2017 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Bilag

  Referat af bestyrelsesmøde i Fors den 30. oktober

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 198

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 199 Eventuelt

  Pkt. 199

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 199

  Juleafslutning.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 200 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 200

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 200

  Formanden takkede for samarbejdet i byrådsperioden.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).