You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 6, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 13

  Punkt 16 udsættes. Herefter godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 14 Delegation fra Klima- og Miljøudvalget til forvaltningen

  Delegation_i_kommunestyret.pdf Delegationsplan_Klima-_og_Miljoeudvalget.pdf

  Pkt. 14

  Delegation fra Klima- og Miljøudvalget til forvaltningen

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om delegation af kompetence fra udvalg til forvaltning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at delegationer til forvaltningen indenfor Klima- og Miljøudvalgets områder, som beskrevet i vedlagte oversigt, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en naturlig følge af funktionsopdelinger i kommunestyret har det fra lovgivers side været antaget, at den kommunale administration har et handlerum af en vis størrelse i og med, at den kommunale administration betragtes som en del af den kommunale beslutningsstruktur, hvor langt de fleste afgørelser nødvendigvis må træffes. Handlerummet afgrænses f.eks., ligesom for udvalgenes vedkommende, af de kommunale budgetter og kompetencefordelingsplaner. Handlerummet afgrænses naturligvis også af de enkelte ansattes konkrete kompetencer mv.
  Der er vedhæftet et notat, der nærmere redegør for de faglige og juridiske aspekter ved delegation i kommunestyret - særligt delegation til administrativt niveau.
  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over delegationer til forvaltningen på Klima- og Miljøudvalgets område på baggrund af den gældende delegation godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 4. marts 2014, punkt 38.
  Forvaltningen har medtaget kystbeskyttelsesloven i delegationsplanen, dette sagsområde har ikke tidligere været omfattet af planen. Ligeledes er lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) indføjet som nyt sagsområde.
  Delegation omkring naturbeskyttelsesloven er som konsekvens af den vedtagne styrelsesvedtægt (byrådet den 20. december 2017, punkt 318) flyttet fra Plan- og Teknikudvalget til Klima- og Miljøudvalgets område.
  Øvrige forslag til ændringer omfatter:
  - Miljøtilsynsberetning – ændres til at tilsynsplanen godkendes af udvalget, mens beretningen gives som orientering
  - Undtagelse af byzoneområder fra områdeklassificering – ændres til administrativ beslutning
  - Vandindvinding – ændring af grænse fra 30.000 til 50.000 m3/år
  Forvaltningen vurderer løbende, om det er hensigtsmæssigt at ændre i delegationerne både ud fra hensyn til forvaltningen af opgaver og i relation til ny lovgivning mv. Forslag hertil vil i så fald blive forelagt konkret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 15 Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 - procesoplæg

  Udgangspunkt_og_proces_for_Strategisk_Klima-_og_Energiplan_2019-22.pdf

  Pkt. 15

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 - procesoplæg

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal i løbet af 2018 udarbejde ny klima- og energiplan. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til proces for udvikling af planen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tidsplan og proces for Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 godkendes, herunder gennemførelsen af tre workshops om henholdsvis bygninger, energi og transport.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I løbet af 2018 skal der udarbejdes en ny klima- og energiplan. Den nye plan skal videreføre og supplere tidligere års planer.
  Som udgangspunkt for arbejdet med den nye plan, har forvaltningen udarbejdet et notat, der giver et overblik over:
  - hvilke planer og indsatser, der allerede er sat i gang på klima- og energiområdet
  - hvordan udviklingen i CO2-reduktionen ser ud
  - hvilke eksterne samarbejdsprojekter, der supplerer Roskilde Kommunes egen indsats
  - forslag til processen for udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22.

  Til arbejdet med den nye plan er der meget at bygge videre på. Roskilde Kommune har allerede vedtaget ambitiøse mål på klimaområdet. Byrådets visioner for klimaområdet (formuleret i klimapolitikken, senest vedtaget i byrådet i maj 2017, punkt 126), er, at Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringerne og sikre den nødvendige tilpasning. Roskilde Kommune vil desuden arbejde for 100 % vedvarende energiforsyning og herved blive CO2-neutral.

  Byrådet har endvidere tilsluttet sig EU’s Borgmesterpagt og vedtaget, at Roskilde Kommune i 2020 skal have reduceret CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område med 35 % i forhold til 2008. Endelig har Roskilde Kommune indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025.

  Der lægges i processen op til:
  - februar - maj: forberedelse og vidensopbygning
  - maj - oktober: tre workshops med bred deltagelse (mulighed for at supplere med yderligere en workshop)
  - november - forår ’19: forslag til plan foreligger med henblik på høring ved årsskiftet og vedtagelse forår ’19.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Aktiviteterne i processen finansieres indenfor eksisterende budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 15

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 16 Videreførelse af Klimarådet

  Kommissorium_Klimaraad_2018-21.pdf

  Pkt. 16

  Videreførelse af Klimarådet

  Sagsnr. 192199 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der forelægges forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2018-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kommissoriet for Klimarådet godkendes.
  2. Byrådet udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
  3. Byrådet udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 2.
  4. Byrådet udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen.
  Klimarådet har eksisteret i 2 byrådsperioder og fungerer som sparringspart for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats i forhold til egne organisationer og offentligheden. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene.

  Klimarådet har hidtil haft 12 medlemmer: 3 fra Klima- og Miljøudvalget, 4 lokale aktører med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om aktiviteter i deres organisation. Herudover har DTU, RUC, AU/DMU, DI og LO hver haft én plads i Klimarådet.
  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Klimarådet for byrådsperioden 2018-21 (vedhæftet). Det foreslås heri, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til rådet, og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg.
  Klimarådet har i seneste byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Klimaplan 2015-18, Strategisk Energiplan, Affalds- og Ressourceplan 2015-24 samt RUC-analysen af Roskilde Kommunes klimamål. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

  Klimarådet fra byrådsperioden 2014-17 har anbefalet en videreførelse af Klimarådet og det har været drøftet, at der med fordel kan suppleres med yderligere eksperter, hvilket er baggrunden for, at det i kommissoriet er indarbejdet, at rådet efter behov kan udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifter til afholdelse af Klimarådsmøder afholdes af driftsmidlerne til Borgmesterpagt og strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

  Udsættes.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 17 Dagsorden til 1. møde i Koordineringsgruppen

  Kommissorium_for_koordineringsgruppe_for_bestyrelsesmedlemmer_i_kommunale_energi_og_forsyningsselskaber_og_Klima-_og_Miljoeudvalget.pdf

  Pkt. 17

  Dagsorden til 1. møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 301015 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af kommunens strategiske energiplan fremlægges dagsorden til 1. møde i den nye byrådsperiode for udvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet – den såkaldte Koordineringsgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan fra 2015 er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber ved nedsættelse af Koordineringsgruppen.

  Koordineringsgruppen består af byrådsmedlemmer, der sidder i kommunalt eller fælleskommunalt energi-, forsynings- og/eller affaldsselskab samt Klima- og Miljøudvalget.
  Formålet med gruppen er at understøtte koordinering, samarbejde samt kendskab selskaberne og kommunen imellem ift. både strategier og konkrete projekter.

  På byrådsmødet den 31. maj 2017, blev det endvidere i forbindelse med godkendelse af Klimapolitikken præciseret, at Koordineringsgruppen skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i.
  1. møde i den nye byrådsperiode afholdes, og er indkaldt i Outlook, den 25. april 2018 kl. 15-16:45 (efterfølges af byrådsmøde). Forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen:

  1. Indledende om kommunens selskaber, selskabsteam, ejerstrategier og den foregående periodes møder.
  2. Introduktion til arbejdet som bestyrelsesmedlem i interessentselskaber (I/S) og aktieselskaber (A/S).
  3. Oplæg fra EA Analyse om klima- og energipolitiske spørgsmål, der er på den regionale og nationale dagsorden i den nærmeste fremtid.
  4. Aktuelle temaer i Fors, ARGO og VEKS.
  5. Dagsorden til næste møde.

  Fors, ARGO og VEKS afholder alle indledende bestyrelsesseminarer om bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver samt introduktion til selskabets virke.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 17

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 18 Midler i budget 2018 til varebiler på eldrift

  Pkt. 18

  Midler i budget 2018 til varebiler på eldrift

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2018 på Klima- og Miljøudvalgets område til at udskifte 6-8 varebiler til eldrift. Udmøntning af midlerne forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 0,5 mio. kr. i budget 2018 disponeres til, at Materielgården udskifter 6-8 varebiler til eldrift.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til udskiftning af 6-8 varebiler til eldrift. Budgetposten har baggrund i en analyse af mulighederne for en mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler, som blev afrapporteret til Klima- og Miljøudvalget den 31. januar 2017, punkt 44.
  Analysen viste bl.a., at der med en tilførsel af et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. til Materielgården ville kunne omlægges 6-8 vare- og ladbiler til eldrift – og dermed medvirke til en lavere CO2- og partikeludledning. Midlerne benyttes til ladeudstyr og dækning af prisdifferencen mellem benzin/dieselbil og elbil.
  Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne, der er afsat i budgettet til varebiler, udmøntes til Materielgårdens indkøb af vare- og ladbiler på el.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet der er tale om udmøntning af midler afsat i budget 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 18

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 19 Evaluering af sortering af affaldet i gaderummet på Stændertorvet og Rabalderstræde

  Pkt. 19

  Evaluering af sortering af affaldet i gaderummet på Stændertorvet og Rabalderstræde

  Sagsnr. 282034 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af forsøget med sortering af affaldet i gaderummet på Stændertorvet og Rabalderstræde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forsøget med sortering af affald på Stændertorvet og Rabalderstræde fortsætter i yderligere 1 år.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. august 2016, punkt 87, at opsætte sorteringsskraldespande på Stændertorvet og Rabalderstræde.
  Det blev besluttet, at forsøget skulle evalueres efter 1 år.
  Der er 4 sorteringsfraktioner. Skraldespanden indeholder 3 rum: et til glas, et til metal og et til ”øvrigt affald”. Plantflasker sættes i en pantring uden på skraldespanden.
  Evalueringen har vist, at affaldsfraktionerne i spandene ikke er sorteret korrekt. Der sorteres meget tilfældigt.
  Forvaltningen foreslår, at forsøgsperioden forlænges med yderligere 1 år. I den periode vil forvaltningen forsøge at få borgerne til at sortere bedre i gaderummet på Stændertorvet og Rabalderstræde. På baggrund af dialog med medarbejderne, der tømmer skraldespandene i det daglige, skal det undersøges, om ny tekst eller nye pictogrammer på låget af skraldespandene vil give bedre sortering.
  Ud over at forsøge at forbedre den ringe sortering i de rigtige fraktioner, vil forvaltningen også arbejde for, at det bliver nemmere og hurtigere for Materielgården at tømme de særlige sorteringsskraldespande.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 19

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 20 Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 20

  Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 284728 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med etablering af kystsikringsanlægget ved Jyllinge Nordmark, skal der indgås aftaler om, at diget placeres på privatejede arealer langs Roskilde Fjord og Værebro Å. Aftalerne sker jf. kystbeskyttelseslovens § 6.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje (jf. kystbeskyttelseslovens § 6) til placering af kystsikringsanlæg, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Erhvervelsen af retten til etablering af kystbeskyttelsesanlægget er det sidste skridt, inden det fysiske arbejde kan igangsættes. Arbejdet med erhvervelsen kan først ske efter Kystdirektoratets endelige godkendelse af kystbeskyttelsesanlægget i Jyllinge Nordmark. Denne godkendelse forventes fremsendt fra Kystdirektoratet ultimo januar og med en 4 ugers klageperiode.
  Erhvervelsen har til hensigt at sikre etableringen og opretholdelsen af diget som projekteret. Det handler derfor ikke om egentlig afståelse af arealer, men at digets placering, udformning, drift, adgang mv. deklareres på de enkelte ejendomme.
  Der skal udover ca. 30 grundejere og grundejerforeninger i Roskilde Kommune forhandles med 2 lodsejere i Frederikssund Kommune. Der har været afholdt indledende møder med flere grundejere og de to lodsejere i Frederikssund.
  Der vil om muligt blive indgået skriftlig aftale med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at overdragelsen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere retten til anlægget, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
  Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet anlægsstart i begyndelsen af september måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der ikke er præcedens for at udbetale erstatninger i forbindelse med kystbeskyttelsesanlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

  Anbefales og således at der i forbindelse med videresendelsen til byrådets godkendelse i en supplerende sagsfremstillingen orienteres om relationen mellem denne sag og plansagen, herunder forholdet om adgang til vedligeholdelse mv. af diget.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 21 Orientering om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - høring af reguleringssag efter vandløbsloven

  Forslag_til_projekt_for_regulering_af_Vaerebro_Aa.pdf Forslag_til_godkendelse_af_reguleringsprojektet.pdf Notat_med_modtagne_hoeringsbemaerkninger_og_forvaltningens_kommentarer.pdf Modtagne_hoeringsbemaerkninger.pdf

  Pkt. 21

  Orientering om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - høring af reguleringssag efter vandløbsloven

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde og Frederikssund kommuner har udsendt reguleringsprojekt for fløjdige med sluse samt Østdige i offentlig høring med høringsfrist den 15. januar 2018. Der er modtaget bemærkninger fra én borger.
  Forvaltningen meddeler godkendelse af reguleringen i henhold til administrativ bemyndigelse, men er nødt til at afvente Frederikssund Kommunes afgørelse, da der er fælles vandløbsmyndighed.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med kystbeskyttelsesprojektet er som bekendt at sikre Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod oversvømmelse ved stormflod ved etablering af diger og sluse.
  Sluse, pumpeanlæg og diger kan påvirke vandføring, fisk og planter i Værebro Å og en række mindre vandløb og grøfter, der overbygges med sluse og diger.
  Projektet skal derfor godkendes af vandløbsmyndigheden efter regler i vandløbsloven. Der er udarbejdet et reguleringsprojekt, der beskriver projektets påvirkning af vandløbene, vurderer påvirkningernes konsekvenser, og beskriver de tiltag, der begrænser omfanget af konsekvenserne. Dette projekt har været i offentlig høring fra den 15. december 2017 til den 15. januar 2015.
  Der er modtaget bemærkninger fra én borger, der bor i Jyllinge, 2 km. fra Værebro Å. Bemærkningerne vedlægges, og er kommenteret i vedlagte notat. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring af godkendelsen af reguleringsprojektet.
  Den nederste del af Værebro Å, hvor projektet udføres, udgør grænsen mellem Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune. De to kommuner er derfor fælles vandløbsmyndighed, og skal begge godkende reguleringen efter vandløbslovens regler.
  Forslag til godkendelsen samt projektet for reguleringen af vandløbet vedlægges. Det samme forslag behandles i Frederikssund Byråd i februar 2018
  Godkendelse af reguleringssagen har afventet meddelelsen af de nødvendige godkendelser efter Naturbeskyttelsesloven, hvilket er et krav i vandløbsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 21

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 22 Orientering om handleplan for klimatilpasning, status og tidsplan for revision

  Strategi_for_Vand_og_Klimatilpasning._Maj_2013.pdf Handleplan_for_Vand_og_Klimatilpasning_2016-19._December_2015.pdf

  Pkt. 22

  Orientering om handleplan for klimatilpasning, status og tidsplan for revision

  Sagsnr. 291011 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at handleplanen for klimatilpasning skal revideres i 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet i maj 2013, punkt125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning. Beskrivelse, prioritering og finansiering af de konkrete indsatser for en 4-årig periode fremgår af den tilhørende handleplan.

  Klima og Miljøudvalget har på mødet i december 2015, punkt 143, vedtaget den seneste revision af Handleplanen for klimatilpasning for perioden 2016 – 19.
  Forvaltningen orienterer ved mødet om den hidtidige indsats samt om mulige emner og tidsplan for opdatering af handleplanen i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 22

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 23 Orientering om projekt fjernvarme til Hastrup

  Pkt. 23

  Orientering om projekt fjernvarme til Hastrup

  Sagsnr. 298028 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om projektafslutning for etablering af fælles varme i Hastrup.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i den strategiske energiplanlægning og Olielandsbyprojektet har Roskilde Kommune sammen en lokal varmegruppe og Fors arbejdet med mulighederne for at etablere fælles varme i Hastrup.
  Gennem en lang række møder med varmegruppen og tre borgermøder for hele byen, har projektet været orienteret om at anlægge en varmeledning fra varmeværket i Gl. Havdrup og etablere et lokalt varmeledningsnet i Hastrup.
  Projektudviklingen har været bistået med teknisk og økonomisk konsulentbistand, og Fors har lavet bruger- og selskabsøkonomiske analyser på den lokale fjernvarmløsning. Solrød Fjernvarme, der ejer varmeværket i Gl. Havdrup, har stillet sig velvillig til rådighed under projektudviklingen.
  På et borgermøde i oktober 2017 præsenterede Fors og Roskilde Kommune den endelige projektøkonomi, der betød, at hvis 38 tilmeldte sig, ville fjernvarmeprisen ende på ca. 22.800 kr. årligt for en gennemsnitsbolig i Hastrup. Det ville ikke koste noget at tilslutte sig ved projektstart.
  Der blev efterfølgende oprettet en tilmelding på Fors hjemmeside, og der blev sat en deadline for tilmelding sidst i november. Efter deadline havde 15 tilmeldt sig, hvilket er langt lavere end de 32 interessetilkendegivelser, der blev registreret i 2016.
  Grundlaget for at arbejde videre med etablering af fjernvarme blev af Varmegruppen, Roskilde Kommune og Fors vurderet urealistisk, og der blev efterfølgende sendt orienteringsbrev til alle i Hastrup, om at projektet ikke kunne gennemføres.
  Til orientering kan det oplyses at kommunen – i forlængelse af den reviderede Klimapolitik vedtaget i byrådet i maj 2017, punkt 126 - har etableret samarbejde med Energistyrelsens ”Spar Energi” kampagne. I samarbejde med lokale landsbyråd m.fl. laves der gennem vinteren 2018, arrangementer med information om mulighederne for at udskifte sit oliefyr med alternativer f.eks. varmepumper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet der er afsat midler i driftsbudgettet til Olielandsbyer (udvikling af projekter), som er overført fra tidligere år.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 23

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 24 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 24

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 24

  - Møde med Landbrug og Fødevarer
  - Møde med borgere i Gadstrup vedr. lufthavnssag
  - Møde med styrelsen vedr. lufthavnssag
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. 25

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 25

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 26 Udbud af busser i Roskilde(Lukket)

 • Pkt. 27 Midler i budget 2018 til investering i vedvarende energi(Lukket)