You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 6, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 96 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 96

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 96

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 97 Tidsplan for delafgørelse om ny bidragsfordeling, kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  NOTAT_-_resume_af_Miljoe-_og_Foedevarenaevnets_afgoerelse_af_den_3._maj_2017.pdf Miljoe-_og_Foedevareklagenaevnets_afgoerelse_i_sag_om_vedtagelsen_af_et_kystbeskyttelsesanlaeg_i_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 97

  Tidsplan for delafgørelse om ny bidragsfordeling, kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klagenævnet stadfæster Roskilde og Egedal kommuners afgørelser om at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. ”Delafgørelse” om bidragsfastsættelse ophæves og hjemvises til fornyet behandling i kommunerne.
  Delafgørelsen skal koordineres med Egedal Kommune og digelag, hvorfor der skal vedtages en tidsplan for behandlingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den foreslåede tidsplan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevarenævnet pålægger kommunerne at træffe en ny afgørelse om bidragsfordelingen, efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
  Forslag til en ny ”delafgørelse” om bidragsfastsættelse – der fremgår af bilag til digelagets vedtægter - skal sendes i høring i mindst 4 uger efter kystbeskyttelseslovens § 4, hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt.
  Det foreslås, at der orienteres om forslag til bidragsfordeling ved borgermøde om lokalplanen.
  På baggrund af høringen skal byrådene i både Roskilde og Egedal træffe ny afgørelse om bidragsfastsættelse efter lovens § 5. Denne afgørelse skal offentliggøres, og kan påklages til klagenævnet.
  Forvaltningen foreslår, at de relevante udvalg i Roskilde og Egedal kommuner tiltræder nedenstående tidsplan, der er drøftet kommunerne imellem. Digelaget forudsættes også inddraget. Datoer i () er møder i Egedal Kommunes Tekniske Udvalg:
  15. maj 2017: Tidsplan for ny delafgørelse drøftes med Digelaget
  6. juni (1. juni): Tidsplan forelægges for KMU (og TU i Egedal).
  Juni - august: Forslag til ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer udvikles sammen med Egedal kommune og Digelag.
  27. september: Udsendelse af forslag til bidragsfordeling i 4 ugers høring forelægges for begge byrådene.
  Oktober: Høring af forslaget – mulighed for grundejeres udarbejdelse af landmålererklæring efter standardprocedure.
  5. dec. (6. dec.): Forslag til bidragsfordeling på baggrund af høring forelægges for KMU (TU i Egedal).
  20. december: Byrådene træffer afgørelse om bidragsfordeling. I Roskilde samtidig med behandling af forslag til ny lokalplan for kystbeskyttelsen.
  Januar 2018: 4 ugers klageadgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 97

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 98 Handleplan for klimatilpasning - udsættelse af revision til 2018

  Handleplan_for_klimatilpasning_2016_-_2019.pdf

  Pkt. 98

  Handleplan for klimatilpasning - udsættelse af revision til 2018

  Sagsnr. 291011 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen er senest opdateret i december 2015 for perioden 2016 – 2019
  Som følge af den høje prioritering af igangværende kystbeskyttelsesprojekter, foreslås revisionen af handleplanen udskudt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at næste revision af handleplan for klimatilpasning foretages i 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har prioriteret opgaven med kystbeskyttelsesprojekter højt, da både menneskelige og økonomiske konsekvenser af oversvømmelser er meget store.
  For fortsat at fastholde denne høje prioritering af kystbeskyttelsen, foreslås revisionen af handleplanen for klimatilpasning udsat til 2018.
  Det bemærkes, at der arbejdes videre med realiseringen af en række konkrete klimatilpasningsprojekter i overensstemmelse med handleplanen for perioden 2016 – 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Bilag

  Handleplan for klimatilpasning, 2016 -2019

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 98

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 99 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest - ENDELIG VEDTAGELSE

  Tillaeg_nr._3_til_Spildevandsplan_2015-21_-_Vindinge_Vest_-_ENDELIGT_FORSLAG.pdf

  Pkt. 99

  Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest - ENDELIG VEDTAGELSE

  Sagsnr. 282398 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Spildevandsplanens kloakopland OF4 skal udvides for, at et område i Vindinge Vest i fuld udstrækning kan kloakeres ved nybyggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tillægget udgør sammen med den eksisterende Spildevandplan 2015-21 plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et areal i det sydvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, men er delvist omfattet af spildevandsplanen.
  Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i udkast til Kommuneplan 2016 er sket en ændring af planområde 3.B.18, og tilsvarende i udkast til lokalplan nr. 644 er medtaget et område nord for det eksisterende kloakopland OF4, som den nuværende spildevandsplan omfatter.
  Da ændringen omfatter matrikler udenfor nuværende kloakopland og i alt udgør godt 2 ha., vurderes ændringen ikke at kunne ske administrativt, men derimod at kræve et spildevandsplantillæg, hvori udstrækningen af kloakopland OF4 ændres.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at FORS kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.
  Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2017-18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017. FORS oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 99

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 100 Forbedring af spildevand- og vandforsyning på Milen

  Samarbejdsaftale_om_realisering_af_anlaeg_for_haandtering_af_spildevand_paa_Milen_mellemlager_og_kloakering_samt_etablering_af_vandforsyning.pdf Spildevandsloesning_mellemlager_Milen._Oekonomisk_vurdering_-_maj_2017.pdf Hensigtserklaering_om_Roskilde_Festivals_fremadrettede_aktiviteter_paa_Milen.pdf

  Pkt. 100

  Forbedring af spildevand- og vandforsyning på Milen

  Sagsnr. 245643 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at forbedre bl.a. spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Der fremlægges en samarbejdsaftale til godkendelse hvor rammerne fastlægges for etablering af fast spildevandssystem (kloak og mellemlager) samt vandforsyningsnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. samarbejdsaftale med Fors godkendes, og at
  2. der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2017 til projektet finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival, Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at undersøge forbedringstiltag ift. håndtering af spildevand på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Parterne foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale (bilag 1) om realisering af et anlæg for håndtering af spildevand på Milen (mellemlager og kloakering) samt etablering af vandforsyning.
  Det overordnede mål er at afhjælpe en midlertidig stærkt forhøjet belastning af Bjergmarken Rensningsanlæg ved store arrangementer. Ved den foreslåede løsning opgraderes og fremtidssikres spildevandshåndteringen ved både Dyrskueplads og de omkringliggende arealer, ligesom løsningen kan indgå som del af en fremtidig sikring ift. store regnhændelser fra et større område omkring Vor Frue og Vindinge. Endvidere sikres en optimal håndtering af spildevand fra område med nye idrætsfaciliteter (Målfeltet). Endelig foreslås, at der samtidig med kloakering af Milen, etableres et permanent vandforsyningsnet på Milen, der vil højne hygiejnestandarden ved store arrangementer på Milen. Etablering af vandforsyning og kloak på Milen vil udgøre en væsentlig forbedring af servicen i området, til glæde for lejere og brugere af Milen, som vil understøtte den fremtidige planlagte brug af Milen til rekreative formål. Endelig er der udarbejdet en businesscase, der viser, at økonomien ved projektet balancerer for Fors A/S og for den nuværende primære aktør i området, Roskilde Festival.
  Indledningsvis har parterne kortlagt de eksisterende spildevandsforhold samt behov og ønsker til en fremtidig spildevandsløsning for området. Parterne har på et overordnet niveau undersøgt flere løsninger for spildevandshåndteringen (forelagt udvalget den 31. maj 2016, pkt. 67). Parterne anbefaler, at der etableres en løsning, hvor spildevandet forsinkes i et større mellemlager på Milen og herfra afledes over en længere periode til Bjergmarken Rensningsanlæg. Fors A/S etablerer endvidere ca. 28 punkter/”forsyningsøer” fordelt på Milen, hvorfra der vil være vandforsyning samt mulighed for afledning af spildevand. Forsyningsøerne udmatrikuleres særskilt.
  Byrådet har den 15. februar 2017, pkt. 35, godkendt et tillæg til spildevandsplanen, hvor den overordnede planramme for området fremgår.
  Projektet forventes færdigt juni 2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2017.
  Anlægsudgifter for Roskilde Kommune vurderes at være i alt 2,8 mio. fordelt på udstykning af toiletøer, adgangsveje mv. og tilslutningsafgifter til spildevand, vand og el. Udgifterne foreslås dækket ved træk fra kassebeholdning i 2017.
  Udgifterne forventes modsvaret af højere lejeindtægter fra Roskilde Festival, Dyrskue m.fl. i den kommende årrække.
  Det er overordnet anslået, at Fors A/S kan forvente anlægsudgifter på ca. 31 mio. kr. når hele projektet realiseres. Fælles analyse udarbejdet af Fors og Roskilde Kommune viser, at økonomien balancerer for Fors A/S (se bilag 1). Anlægsudgifterne dækkes af særbidrag og øget spildevandsafgift som følge af stigende vandforbrug. Projektet fastsættes som mål af kommunen, hvorved de særlige driftsudgifter ikke vil medføre krav om driftsbesparelser på den øvrige drift. Fors A/S oplyser: ”at businesscasen indeholder finansiering af såvel anlægsinvesteringerne (igennem afskrivningerne) og driftsomkostningerne forbundet med kloakering og vandforsyning på Milen. Der er således ikke nogen direkte takstmæssige konsekvenser ved vedtagelse af projekterne. Det er dog et omfattende projekt med stort internt ressourcetræk, så Fors A/S kan være nødt til at tidsforskyde kommende anlægsprojekter i Roskilde Kommune. Dette vil dog ikke påvirke igangværende og højtprofilerede projekter i kommunen”.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 2.800

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 100

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 101 Fællesregulativ for Værebro Å systemet

  Forslag_til_Faellesregulativ.pdf Redegoerelse.pdf Kort_over_vandloebene.pdf Hoeringssvar_og_besvarelser.pdf Oversigt_over_regulativer_om_fattet_af_faellesregulativet_anfoert_som_bilag_1_i_regulativet.pdf Optaelling_af_vandloeb.pdf

  Pkt. 101

  Fællesregulativ for Værebro Å systemet

  Sagsnr. 283773 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 7 kommuner der afvander til Værebro Å-systemet, har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for å-systemet, der omhandler generelle beskrivelser og bestemmelser. Forslaget har været fremlagt i en 8 ugers høringsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fællesregulativet for Værebro Å-systemet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2016, pkt. 159, vedtog udvalget at sende forslag til fællesregulativ i en 8 ugers høringsperiode. Værebro Å systemet omfatter 37 forskellige vandløbsregulativer fordelt i 7 kommuner. Roskilde har udover grænsestrækning af Værebro Å, 3 vandløb til Værebro Å.
  Et vandløbsregulativ er en aftale, der er indgået mellem kommunen og bredejer om vedligeholdelse af offentlige vandløb. Nærværende fællesregulativ fastlægger de fælles generelle overordnede beskrivelser og bestemmelser, og der sikres således en sammenhæng i den måde vandløbene vedligeholdes og administreres på. Bestemmelserne i fællesregulativet erstatter tilsvarende bestemmelser i eksisterende regulativer.
  De eksisterende/specifikke vandløbsregulativer for de enkelte vandløb vil efterfølgende vil blive revideret med tilhørende offentlighedsfaser. Disse regulativer vil omhandle det enkelte vandløbs dimensioner (koter, bredde m.m.)/vandføringsevne, antal grødeskæringer, strømrendebredde m.m.
  I forbindelse med høringsperioden indkom der høringssvar fra organisationer, ålav og enkeltpersoner. Disse er oplistet og besvaret i hvidbogen, (bilag 3), og for nogles vedkommende indarbejdet i regulativet.
  På udvalgsmødet d. 6. december 2016 blev der stillet et ændringsforslag til forvaltningens indstilling således, at der i forbindelse med høringsperioden anmodes om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes. Der indkom forslag til en ændring fra d. 15. november til d.15. oktober. Grødeskæringsperiodens sluttermin er i fællesregulativet ændret til 1. november. For uddybning herfor henvises til hvidbogens pkt. 3.7.
  Med vedtagelse af fællesregulativet vil der fremover eksistere ét fællesregulativ (bilag 1) med én redegørelsesdel (bilag 2), samt 37 specifikke vandløbsregulativer. Den tilknyttede redegørelsesdel til fællesregulativet redegør for, at fællesregulativet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende planer og retsgrundlag, og at fællesbestemmelserne ikke ændrer afstrømningen eller miljøet negativt.
  Efter at alle kommunalbestyrelser har godkendt fællesregulativet, vil det blive offentliggjort i 4 uger med mulighed for at indgive klage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Eventuelle fremtidige udgifter vil blive afholdt inden for driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 101

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 102 Fortsættelse af byfornyelsesordning til fremme af energirenovering

  Pkt. 102

  Fortsættelse af byfornyelsesordning til fremme af energirenovering

  Sagsnr. 266087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I lyset af statens reducerede byfornyelsesramme til kommunerne fra 2017 og frem forslår forvaltningen, at kommunens ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” justeres således, at Roskilde Kommune kan finansiere den fulde støtte – dvs. også statens halvdel - indtil puljen fra budget 2015 er brugt op.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” justeres således, at Roskilde Kommune kan finansiere den fulde støtte, indtil den afsatte pulje fra budget 2015 (og overført til 2017) er brugt op.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Staten har reduceret den statslige ordinære ramme til byfornyelse til kommunerne kraftigt for 2017. Rammen for Roskilde Kommune var således 1,8 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og blev i april 2017 meldt ud til at være 0,2 mio. kr. for 2017. Ud over ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” kan rammen refundere 50 % af kommunens udgifter til kommunens obligatoriske opgaver vedr. undersøgelser for PCB og skimmelsvamp, genhusning mv. (kondemneringssager).
  I budget 2015 blev der afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger med forventning om 0,6 mio. heraf i statslig refusion. Ordningen er blevet justeret og forlænget på møder i Klima- og Miljøudvalget den 13. januar 2015, pkt. 3, den 3. november 2015, pkt. 131 og den 1. november 2016, pkt. 139. På sidstnævnte møde blev det - under forudsætning af, at Roskilde Kommune som hidtil blev tildelt statslige ramme – besluttet at forlænge byfornyelsesordningen til at gælde efter 2016 og indtil de afsatte midler fra 2015 var brugt op.
  Når en borger har reserveret op til det maksimale støttebeløb på 15.000 kr. til 25 % af udgifterne til energiprojekter nævnt i en energimærkerapport og 50 % til selve energimærkerapporten, har borgeren to år til at gennemføre energiprojekterne og dokumenterer udgifterne.
  Byfornyelsesloven gør det muligt indenfor byfornyelseslovens rammer (§ 98), at Roskilde Kommune i forbindelse med den nuværende ordning til fremme af energirenoveringer finansierer den fulde støtte til borgeren og hermed også statens andel.
  Roskilde Kommune har til dato projekter inde eller er i dialog om projekter, som fuldt ud fylder den statslige ramme for 2017. Konsekvensen kan derfor blive, at vi må stoppe med støtte til energirenoveringer for i år og vente til næste år, hvis ikke vi kan fortsætte uden statslig refusion.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og fremefter, idet midlerne er afsat i budgettet. Midlerne kan overføres, indtil alle midler er brugt op

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 102

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 103 Grøn varelevering til Roskilde Rådhus

  Pkt. 103

  Grøn varelevering til Roskilde Rådhus

  Sagsnr. 291580 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommunes klimapolitik er der et mål om at reducere CO2-udledningen med 35 % inden 2020. Ved at indgå i et års forsøgsperiode hos CityLogistik analyseres, hvor meget CO2, der kan spares ved at samle leverancer til rådhuset i en daglig levering med el-lastbil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tegnes en etårige aftale hos CityLogistik om varelevering til Roskilde Rådhus.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag leveres varer til Roskilde Rådhus af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle last- og varebiler. Hvis disse leverancer håndteres via en omlastningscentral kan varer til rådhuset samles og leveres en gang dagligt med el-lastbil. Dette princip arbejder transportfirmaet CityLogistik efter, hvilket har en række fordele for bymiljø og trafik.
  I den nuværende forretningsgang i transportsbranchen er forsendelser styret af afsenders vilkår, mens modtageren af en forsendelse kun har begrænset mulighed for at påvirke forhold omkring leveringstidspunkter. Som eksempel på denne situation har forvaltningen fortaget en mindre analyse i uge 13, som viser, at der over 4 dage blev leveret 45 forsendelser af 9 forskellige transportører, hvoraf samme transportør leverede varer flere gange dagligt. Disse leverancer ankommer drypvis til rådhuset, hvilket betyder, at der er personale klar til at modtage pakker hele dagen.
  Med en etårig aftale hos CityLogistik bliver alle forsendelser til Roskilde Rådhus omadresseret til Citylogistiks nuværende omlastningscentral i Hvidovre, hvorfra der dagligt vil afgå en el-lastbil med varer til rådhuset. Varerne leveres på et fastlagt tidspunkt, så arbejdsgangen er lettere at planlægge og optimere. En etårig aftale indeholder desuden en registrering af alle forsendelser, så der kan gennemføres en analyse af varestrømmenes omfang og afledt CO2 fra varetransport.
  Henover sommeren 2017 vil CityLogistik undersøge muligheder og kundegrundlag blandt butikkerne i Roskildes bymidte med henblik på at etablere en omlastningscentral i Roskilde. Med en sådan tjeneste viser erfaringer fra Gøteborg, at der vil kunne opnås en betydelig reduktion i antallet vareleverancer til fordel for bymiljøet, CO2-udledningen og fremkommeligheden. I Roskildes tætte bymidte vil en reduktion i antallet af vareleverancer være en fordel for alle, der færdes i bymidten. For byudviklingsprojekter, som Sorte Brødre Plads og Ny Østergade, vil en reduktion i antal og størrelse af vareleverancer betyde mindre plads til lastbilers manøvreareal og mere plads til byrum.
  Udgiften til analysen afholdes indenfor driftsbudgettet. Hvis der viser sig klima- og miljømæssige fordele af ordningen ved afrapportering i forsommeren 2018,vil forvaltningen fremlægge forslag til at gøre ordningen permanent.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet engangsudgiften på ca. 130.000 kr. vil kunne afholdes af driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 103

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 104 Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima_og_Miljoeomraadet_for_2018_til_junimoedet.pdf KMU-takstforslag.pdf KMU_bloklister.pdf KMU_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2018-2025.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Klima-_og_Miljoeudvalgets_omraade.pdf Budgetnotat_for_affaldsomraadet_2018.pdf

  Pkt. 104

  Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes, herunder konkrete forslag til budgetforbedringer

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2018 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 79,9 mio. kr., mens der indgår anlæg for 1,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen som foreløbigt budgetteringsgrundlag indarbejdet forslag til strategisk anlægsplan inden for en ramme på 140 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, det vurderer skal indgå i den videre behandling af budget 2018-2021.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Klima- og Miljøudvalget på 0,95 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen.
  Særlige forhold vedr. Klima- og Miljøudvalget
  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om Klima- og Miljøudvalgets budget 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det vedrører budget 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 104

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 105 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.
  Merforbruget består af:
  - Merforbrug på 6,6 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes merforbrug vedr. oprensning af to olieforurenede grunde for 5,7 mio. kr. og merudgifter til projektet ”Bæredygtige Vandforhold” for 0,9 mio. kr.
  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2016 til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 93

  Udsættes.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 105

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 106 Orientering om status på udrulning af affaldsordning

  Pkt. 106

  Orientering om status på udrulning af affaldsordning

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udrulningen af den nye affaldsordning i den sydlige del af kommunen er i fuld gang - og trods enkelte udfordringer er det oplevelsen, at alle opgaver løses som planlagt, og de umiddelbare reaktioner fra borgerne er positive.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af byrådets beslutning, på mødet d. 25. november 2015, sker udrulningen af den nye affaldsordning i 6 etaper – fra maj 2017 til november 2018.
  I etape 1, i syd, er uddelingen af nye affaldsbeholdere og –containere sket i perioden 15. marts til 28. april til knap 6000 én-familieboliger og ca. 1500 boliger, der deler én eller flere beholdere. Samarbejdet med både leverandører og underleverandører på udrulningen har været meget positiv og konstruktiv.
  Sammen med de nye beholdere har alle private husstande fået en startpakke bestående af en biospand og bioposer til det første halve år, samt en sorteringsvejledning og en folder, der blandt andet beskriver kravene til adgangsforhold.
  Tømningen af de nye affaldsbeholdere startede primo maj med de nye 2-kammerbiler. De nye renovationsbiler, som renovatøren har bestilt, er desværre forsinkede – men lidt rettidig omhu sikrede, at renovatøren i stedet kunne leje biler i Sverige til at løse opgaven. Det har dog givet nogle udfordringer i forhold til aflæsning af bilen, som er ved at blive løst.
  Kommunen tilbyder at bortskaffe de gamle dagrenovationscontainere. Der er lavet en aftale med leverandøren af de nye affaldsbeholdere om at sikre en hensigtsmæssig bortskaffelse af de gamle containere, som han samler ind. Indsamlingen i syd sker i maj og juni måned.
  Forvaltningen har fokus på at imødekomme henvendelser telefonisk og via affaldsområdets IT- system (RenoWeb), hvor der har været en del spørgsmål om korrekt sortering, håndtering af bioposer og tømmedage, som er blevet ændret.
  Yderlige fokuspunkter er fremadrettet at forbedre den husstandsomdelte information samt informationen på hjemmesiden og Facebook.
  Affaldsbeholdere til 2. etape bliver uddelt i løbet af juli og august således, at sorteringen i den nordlige del af kommunen kan starte op 1. september 2017. Informationen til husstandene bliver udsendt primo juni måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 106

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 107 Orientering om sammensætning af Vandråd

  Forslag_sammensaetning_vandraad_Isefjord_og_Roskilde_Fjord.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om sammensætning af Vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om sammensætning af Vandrådet for vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord samt varetagelsen af sekretariatsfunktionen (VOS’en) for vandoplandet til Køge Bugt.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget er på mødet den 6. december 2016, punkt 160, blevet orienteret om, at sekretariatsfunktionen for Vandrådet i vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord fremadrettet varetages af Lejre Kommune. Lejre Kommune er således allerede i drift som sekretariatskommune, og skal i den sammenhæng forestå sammensætningen af Vandrådet og dets medlemmer senest 20. april 2017. Sekretariatskommunen har foreslået en sammensætning af Vandrådets medlemmer, som fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningen tilslutter sig den foreslåede sammensætning med forslag om en enkelt ændring. Således er Friluftsrådet foreslået erstattet med ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”, idet denne forening vurderes at have et indgående lokalkendskab til oplandets vandløb. Foreningen har dermed gode forudsætninger for at rådgive oplandets kommuner i forbindelse med Vandrådets konkrete opgave omkring afgrænsning og udpegning af vandløb.
  Desuden skal det oplyses, at Solrød Kommune er ny sekretariatskommune for vandoplandet til Køge Bugt, der tidligere blev varetaget af Køge Kommune. Roskilde Kommune har blot et mindre grænsevandløb, der bidrager til dette vandopland. Solrød Kommune har indgået aftale med en rådgiver (Niras), der skal varetage sekretariatsfunktionen for Vandrådet i dette vandopland. Forvaltningen har ikke haft bemærkninger hertil, og bidrager, som alle øvrige kommuner i vandoplandet, økonomisk til sekretariatskommunen. Forvaltningen deltager dog ikke i evt. mødeaktivitet i forbindelse med dette vandopland.
  Liste over forslag sammensætning af vandrådet Isefjord og Roskilde Fjord kan ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 91

  Udsættes.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 107

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 108 Orientering om forsøg med ændret vedligeholdelse på delstrækning af Værebro Å

  Pkt. 108

  Orientering om forsøg med ændret vedligeholdelse på delstrækning af Værebro Å

  Sagsnr. 291547 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der udføres et 2 årigt grødeskæringsforsøg på en delstrækning af Værebro Å, der har til formål at afprøve effekten af en ændret grødeskæringsmetode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde og Egedal kommuner har besluttet, at foretage et 2 årigt grødeskæringsforsøg med en ændret skæringsmetode på strækningen st. 13.700 til st. 15.000 (umiddelbart opstrøms Frederiksborgvej) i alt 1,3 km. Forsøget tager udgangspunkt i delelementer af Ålborgmetoden, der har vist god effekt i mellemstore og store vandløb med beskedent fald. Metoden blev introduceret i Miljøministeriets ”Faglige udredning om grødeskæring i vandløb” fra december 2016.
  Forsøgsstrækningen grødeskæres, som beskrevet i regulativet, men der vil blive skåret hårdt til bunden, hvorved planterødder også fjernes/skæres af og bundsedimentet bliver blotlagt. Den afskårne grøde lægges jf. vandløbsloven på 2 meter bræmmen. Værebro Å er karakteriseret ved et ringe fald, og er på strækninger domineret af planten pindsvineknop. Pindsvineknoppen har tendens til at gro helt til i vandløb i sommerperioden, og er en af de mest problematiske grødearter i flade vandløb. Hyppig grødeslåning fremmer normalt denne plantes vækst, men ved at beskære rødderne forventes det, at udbredelsen begrænses væsentligt.
  Grødeskæringsforsøget løber over grødeskæringssæsonen 2017 og 2018, og
  det er forvaltningens forhåbning, at forsøget vil resultere i positive effekter, både hvad angår vandmiljø og afstrømning.
  Forsøget ligger inden for rammerne af vandløbsregulativet, men da Værebro Å er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven kræver forsøget en dispensation efter denne lov. Forsøget kan påvirke vandplanteudbredelsen, smådyrsfauna, fiskebestand og substratsammensætning. Derfor opstilles der et moniteringsprogram, der belyser disse forhold.
  Projektet ligger inden for forvaltningens beslutningskompetence, både hvad angår vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
  Værebro Ålaug vil blive informeret om forsøget på et møde inden projektstart.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017-2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 108

  Der sendes information til de grønne organisationer.
  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 109 Orientering om undersøgelse af jord og grundvand ved malmoplag på Risø

  Haandtering_af_malmbunker_-_mail_fra_Dansk_Dekommissionering.pdf

  Pkt. 109

  Orientering om undersøgelse af jord og grundvand ved malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Risø er der et oplag af malm, som har været anvendt til forsøg med udvinding af uran. Fra malmen er der sket en forurening med fluorid og enkelte metaller i grundvand og Dansk Dekommissionering har foretaget en indledende undersøgelse af jord og grundvand.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt indhold af uran, tungmetaller, fluorid mm. Malmen blev anvendt til forsøg med udvinding af uran.
  Dansk Dekommissionering har på foranledning af forvaltningen udført en indledende undersøgelse af jord og grundvand i området, hvor malmen er placeret. Dansk Dekommissionering har i januar 2017 udført 8 boringer for prøvetagning af jord, heraf en referenceboring og en boring for prøveudtagning af grundvand. Der er påvist indhold af fluorid i alle boringer over jordkvalitetskriteriet med undtagelse af B4 og referenceboringen B8, hvor niveauerne ligger under kriteriet. Vandprøven udtaget i januar 2017 er vurderet at være misvisende på grund af sedimentpartikler. En ny vandprøve fra februar 2017 påviste indhold af fluorid svarende til en faktor 60 over grundvandskriterium samt forhøjede niveauer af arsen og bly svarende til hhv. en faktor 2 og 4 over kriteriet. Der er ikke påvist forhøjede niveauer af metaller i jord.
  Forvaltningen vurderer derfor på baggrund af undersøgelsens resultater, at der er grundlag for at meddele et påbud om at afgrænse den påviste forurening efter jordforureningslovens § 40. Dansk Dekommissionering har oplyst, at de medio april 2017 vil fremsende et oplæg til yderligere undersøgelser til kommentering, inden de frivilligt igangsætter en supplerende undersøgelse.
  Forvaltningen vil på baggrund af undersøgelsens resultater vurdere, om der er grundlag for at kræve forureningen i jord og grundvand oprenset i medfør af jordforureningslovens § 41 eller miljøbeskyttelseslovens § 69. Herunder en vurdering af om udgifterne står mål med den miljømæssige gevinst ved en oprensning (proportionalprincippet). De videre tiltag i forhold til eventuel fjernelse af malmen, som er en del af dekommissioneringen, er endnu ikke afklaret, se mail fra Dansk Dekommissionering i vedlagte bilag.
  Forvaltningen vil ligeledes vurdere, hvilke krav der skal stilles i forbindelse med en lovliggørelse af oplaget i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.
  For god ordens skyld skal det nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. Nærværende undersøgelser omfatter således ikke disse stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 90

  Udsættes.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Supplerende sagsfremstilling

  Dansk Dekommissionering har den 19. april 2017 sendt et oplæg til supplerende undersøgelser af forureningen ved malmoplaget. Forvaltningen har vurderet, at oplægget til undersøgelsen skal suppleres med flere undersøgelser af fluorid i jorden, så jordforureningen afgrænses samt supplerende analyser af grundvandet, så der foruden fluorid også analyseres for arsen og bly. Fristen for indsendelse af det endelige supplerende undersøgelsesoplæg er den 1. juni 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 109

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 110 Orientering om online booking af miljøtilsyn

  Pkt. 110

  Orientering om online booking af miljøtilsyn

  Sagsnr. 255994 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har etableret en erhvervsorienteret forsøgsordning, hvor udvalgte tilsynspligtige virksomheder har mulighed for at booke deres miljøtilsyn på kommunens hjemmeside. Forsøgsordningen er modtaget positivt, og 58 % af virksomhederne har benyttet sig af denne mulighed.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, som en del af en miljøkampagne overfor udvalgte tilsynspligtige virksomheder i kommunen, etableret mulighed for, at virksomhederne, der skal have miljøtilsyn i år, selv kan booke deres tilsyn på kommunens hjemmeside.
  Online bookingen af miljøtilsyn er i første omgang opsat som en forsøgsordning, hvor virksomhederne havde mulighed for at booke tilsyn inden den 31. marts 2017. Ud af i alt 57 virksomheder benyttede 58 % af virksomhederne muligheden for at booke tilsynet online. Virksomhederne har ved tilsynene udtrykt stor tilfredshed med, at de selv kan have indflydelse på, hvornår forvaltningen kommer på tilsyn, hvormed det bedre kan passes ind i virksomhedens øvrige aktiviteter.
  De resterende virksomheder, som ikke selv har booket et tilsyn inden den 31. marts, vil enten modtage et varslingsbrev fra forvaltningen forud for tilsynet, eller der vil blive udført et uanmeldt tilsyn med virksomheden. Forvaltningen planlægger at følge tidligere års praksis, hvor ca. 20 % af tilsynene udføres som uanmeldte tilsyn for at kunne få et øjebliksbillede af driftsforholdene på virksomhederne.
  Erfaringerne fra dette års forsøg med online booking af miljøtilsyn vil blive evalueret ved årets afslutning, hvorefter det besluttes, om det skal blive en permanent ordning.
  Forvaltningen har desuden udarbejdet en illustrativ vejledning om, hvordan olie- og kemikalier skal opbevares på virksomhederne. Vejledningen sendes til alle virksomheder, der skal have et miljøtilsyn, da erfaringen viser, at det typisk er dette forhold, som ikke er i orden på virksomhederne. Da størstedelen af tilsynene endnu ikke er udført, er det endnu for tidligt at vurdere effekten af det fremsendte vejledningsmateriale.
  Samlet set er det forvaltningens forventning, at kampagnens tiltag kan føre til en øget tilfredshed hos virksomhederne samtidig med, at miljøforholdene hos virksomhederne forbedres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 110

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 111 Orientering om investering i vedvarende energianlæg via selskab

  Pkt. 111

  Orientering om investering i vedvarende energianlæg via selskab

  Sagsnr. 286222 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om investering i vedvarende energianlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget traf den 1. november 2016, punkt 155, principbeslutning om, at der skulle arbejdes videre med via selskab at investere samlet 5 mio. kr. i 2017 i konkret vindmølleprojekt.
  Byrådet traf den 21. december 2016, punkt 339, beslutning om at oprette selskab til investeringen og overføre 0,5 mio. kr. til selskabet. Herved var vejen banet for, at den konkrete investering kunne besluttes, og opgaven overdrages til det nyetablerede selskab.
  Byrådet besluttede den 25. januar 2017, punkt 21, at forvaltningen fik mandat til at overføre 4,5 mio. kr. til det nyoprettede selskab Roskilde Vedvarende Energi med henblik på, at selskabet investerer 4,95 mio. kr. i konkret vindmølle og de tilhørende oprindelsesgarantier jf. et konkret tilbud, der forelå på det tidspunkt. Da der var tale om et konkret tilbud, var denne sag lukket.
  Herefter foregik en proces med udarbejdelse af de konkrete papirer til køb af mølle, oprettelse af vindmølleselskab, køb af andele mv. Forvaltningen blev løbende informeret om fremdriften i sagen. Imidlertid fik forvaltningen ultimo april besked fra den virksomhed, der forestår arbejdet med køb, selskab mv., om, at sælger af møllen pludselig var sprunget fra aftale om salg. Virksomheden har nu et andet projekt på hånden, dog ikke færdigforhandlet. Der er tale om en stort set tilsvarende mølle og samme alder. Det forventes, at der kan fremlægges sag i august.
  Forvaltningen har på ny haft kontaktet en række aktører, om der er nye vindmølleandele til salg. Det er ikke lykkedes at finde et projekt, hvor der indenfor en kort horisont er mulighed for køb af andele i nye landvindmøller.
  Alternativer til at afvente det ovenfor omtalte projekt er:
  1) at selskabet investerer i etablering af solceller på kommunale tage, som det har været fremlagt som en mulighed senest ved sag den 6. september 2017, punkt 107. Der vil ved dette initiativ være tale om ny vedvarende energi. Der vil dog være minimalt eller intet afkast af investeringen, idet udgifterne til drift af selskab, vedligeholdelse mv. forventes at modsvare indtjeningen.
  2) at de 4,5 mio. kr. benyttes til energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme. Der vil være tale om energibesparende foranstaltninger, som har en tilbagebetalingstid på mere end 25 år, og dermed ikke kan finansieres ved låneordning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I januar er der overført 0,5 mio. kr. til selskabet Roskilde Vedvarende Energi til brug for oprettelsen af selskabet. Et selskab forudsætter denne startkapital. Der er herudover 4,5 mio. kr. i budgettet til investering i vedvarende energiandele.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 111

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 112 Orientering om Grønt Regnskab 2016

  Groent_Regnskab_-_2016.pdf

  Pkt. 112

  Orientering om Grønt Regnskab 2016

  Sagsnr. 291102 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 11. august 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025. Målet gælder kommunens egen virksomhed.
  Roskilde Kommunes CO2-udledning opgøres i et årligt Grønt Regnskab. Det grønne regnskab hjælper kommunen til at holde fokus på energibesparelser og energisparende adfærd. Resultatet af regnskabet kan ligeledes påvise relevante indsatsområder.
  Som klimakommune skal Roskilde Kommune årligt afrapportere til DN, hvordan udviklingen i CO2-udledningen går, hvad der er gjort i det forgangne år for at påvirke den samt planlagte indsatser i det kommende år. Afrapporteringen skal ske på områderne: Bygningsmasse, idrætsanlæg og haller, vejbelysning og den kommunale kørsel.
  Den samlede rapport til DN er vedlagt som bilag.
  Årets resultat viser, at Roskilde Kommune har reduceret CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 1,3 % i 2016. Dermed indfrier kommunen ikke målsætningen i Klimakommuneaftalen fuldt ud. Af det grønne regnskab fremgår det, at energibesparende tiltag på flere områder har båret frugt, men at der er stigninger på andre områder.
  CO2-reduktionen i 2016 skyldes fortrinsvis en reduktion i el-forbruget til vejbelysning, der er faldet 8 % som følge af investeringer i nye LED armaturer, samt et reduceret fjernvarmeforbrug i kommunens skoler, ældrepleje og administrative bygninger.
  Forbruget af naturgas og fyringsolie er faldet henholdsvis 1 % og 30 %. Darup Idrætscenter er nu den sidste kommunale bygning med oliefyr.
  Der er sket en stigning i brændstofforbruget til kørsel i kommunale køretøjer, samt private køretøjer ved arbejdsrelaterede ærinder, på henholdsvis 6 % og 13 %. Endvidere har den vindmølle på Prøvestenen, som kommunen har andele i, ikke produceret lige så meget strøm, som i 2015.
  Igennem perioden fra 2008 til nu har kommunen reduceret CO2-udledningen med 17% (fast emissionsfaktor), som svarer til 22% pr. borger, idet kommunen gennem perioden har haft tilvækst i befolkningen. Hvis der tages udgangspunkt i variabel emissionsfaktor har kommunen igennem perioden reduceret med 45%.
  CO2-udledningen fra el- og varmeforbrug i kommunens bygninger udgør godt 80% af den samlede udledning fra kommunen som virksomhed. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør ca. 3% af udledningen fra kommunen som geografisk område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 112

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 113 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 27. april 2017

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 27. april

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 27. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 27. april 2017 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 113

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 114 Orientering om generalforsamling i Fors Holding A/S den 16. maj 2017

  Referat_af_generalforsamling_i_Fors_Holding_AS_den_16._maj_2017.pdf

  Pkt. 114

  Orientering om generalforsamling i Fors Holding A/S den 16. maj 2017

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om generalforsamling i Fors Holding A/S den 16. maj 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra generalforsamling i Fors Holding A/S den 16. maj 2017 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 114

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 115 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2018-21_UDKAST.pdf

  Pkt. 115

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 290280 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år.
  Det drejer sig om Grøn Blå Strategi på Klima- og Miljøudvalgets område. Strategien sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling i det grønne og blå.
  Handleplanen opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 115

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 116 Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Pkt. 116

  Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU (august)
  - Miljøgodkendelse af Solum (august)
  - Anvendelse af Klimafonden 2017 (august)
  - Investering i vedvarende energi (august)
  - Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet (september)
  - Undtagelse for områdeklassificering ved lokalplan 666 for Holmehøj (september).
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Undtagelse for områdeklassificering ved lokalplan 665 for Vindinge Nord
  - Fremtiden for Grøn Puls partnerskabet
  - Fremtiden for Klimarådet
  - Afrapportering af RUC’s analyse af klimamål
  - Vandforsyningsplan for Roskilde Kommune 2018-2025
  - Afgørelse om fremme efter kystbeskyttelsesloven i Jyllinge Nordmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 116

  -

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 117 Eventuelt

  Pkt. 117

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 117

  Arrangement for Klimarådet og Klima- og Miljøudvalget vedr. affaldsordning.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 118 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 118

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 118

  Møde om genbrug på Argo.
  Indvielse af affaldscontainer i Folkeparken.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).