You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 6, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 103 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 103

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 103

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 104 Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  tillaeg_nr._2_til_vandforsyningsplan_2012-2017_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 104

  Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  Sagsnr. 85257 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017, hvor forsyningsgrænsen mellem Sankt Hans Hospitals vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Region Hovedstadens del af Sankt Hans Hospital forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors (tidligere Roskilde Forsyning), og derfor er det nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde.
  Fors og Region Hovedstaden har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen, og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.
  Forslaget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, punkt 70, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 3. juni 2016 til den 1. juli 2016. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017 kan forelægges til endelig behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 83

  Taget af dagsordenen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 104

  Anbefales.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 105 Vedtagelse af affaldsgebyrer

  notat_til_vedtagelse_af_ny_gebyrstruktur_og_gebyrer_paa_affaldsomraadet_2017.pdf affaldsgebyrer_2017.pdf

  Pkt. 105

  Vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer 2017 på affaldsområdet

  Sagsnr. 282826 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 betyder, at der er behov for at vedtage en ny gebyrstruktur for affaldsområdet. Samtidig fremlægges nye gebyrer til vedtagelse i sammenhæng med Budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fremlagte affaldsgebyrer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 16. august, pkt. 96, ny gebyrstruktur for affalds- og ressourceområdet.
  En ny gebyrstruktur er nødvendiggjort af byrådets vedtagelse den 25. november 2015, pkt. 337, af en ny affaldsordning for private husstande, som skal implementeres fra maj 2017. Den nye gebyrstruktur skal medvirke til at sikre et økonomisk incitament for brugerne, således at mere sortering af genanvendeligt affald ikke bliver dyrere.
  Den nye gebyrstruktur vil fremadrettet blive tre-delt og bestå af et variabelt gebyr for dagrenovation (restaffald/bioaffald), et fast gebyr for genanvendeligt affald samt et fast gebyr, der dækker ordningerne for farligt affald, storskrald/haveaffald og genbrugspladser som et rådighedsgebyr, hvor ordningerne ikke afregnes i forhold til forbrug.
  Omkostningen til indkøb af beholdere, anslået til ca. 13 mio. kr. i 2017 og ca. 15 mio. kr. i 2018, er allerede er indarbejdet i budgetforslaget for de nævnte år.
  For 2019 og frem afventer en beslutning om at implementere en yderligere beholder til sortering af plastemballage samt etablering af nedgravede beholder ved primært etageboliger. Årsagen til, at denne omkostning afventer, er at etablering af nedgravede beholdere kræver en del sagsbehandling hos både boligforeninger m.fl., som forventes at ønske denne løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Der er større usikkerhed end normalt forbundet med gebyrerne, idet ordningen som nævnt lægges om, og borgerne skal træffe nogle nye valg. Der kan derfor vise sig behov for justeringer i gebyrerne i de kommende år.
  Affaldsområdet har opsparede midler, hvor der pr. 31. december 2015 står ca. 21 mio. kr., idet byrådet i budget 2016 vedtog at hæve gebyret, således at der ved udgangen af 2016 forventes at stå ca. 28 mio. kr. opsparet til indkøb af beholdere.
  Budgetårene 2019 og frem afventer beslutning om evt. yderligere sortering.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 105

  Anbefales.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 106 Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  projektforslag_knolden_maj_2016.pdf samfundsoekonomisk_beregning_knolden.pdf faktaark_om_varmeforsyning_af_knolden.pdf bosj_redegoerelse_for_udviklings-_og_demonstrationspotentiale.pdf

  Pkt. 106

  Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  Sagsnr. 277671 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland (BOSJ) har sendt projektforslag og ansøgning om fremtidig varmeforsyning af afdelingen Knolden med gas/varmepumpe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der meddeles afslag på ansøgning om at fremme en dispensationsansøgning til Energistyrelsen om etablering af gas/varmepumpe, og der arbejdes videre med godkendelse af fjernvarmeprojekt, og
  2. forvaltningen får kompetence til, efter høring af relevante parter, at godkende endeligt projekt baseret på fjernvarme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  BOSJ afdeling Knolden i Himmelev varmeforsynes i dag af fire naturgasfyrede varmecentraler, som trænger til vedligeholdelse og reparation samt udskiftning af gaskedler. Kommunen godkendte i 2011 etablering af fjernvarme i området, og fjernvarmen er i dag etableret ved Knolden. Varmeforsyningsloven fastlægger, at udgifter mv. ved ændring/reparation af varmecentralerne kun må sammenlignes med tilslutning til fjernvarme. Energistyrelsen kan dog søges om dispensation til at anvende andre opvarmningsformer, hvis der er et udviklings- eller demonstrationsindhold i projektet.
  BOSJ og afdelingen Knolden har udarbejdet forslag til at etablere en fremtidig varmeforsyning på basis af natur-/biogas, eldrevne varmepumper og eksisterende solfangere ud fra ønsket om at skabe en mere grøn og bæredygtig varmeforsyning i boligafdelingen, end fjernvarmeforsyning vil medføre. Projektforslaget og den samfundsøkonomiske beregning, som selskabet har fået udarbejdet af Cowi, er vedlagt.
  BOSJ’s argument er, at anvendelsen af gas og el på sigt kan blive CO2-neutral som følge af muligheden for at anvende biogas og grøn el, mens fjernvarmen på sigt fortsat forventes at medvirke til CO2-emission som følge af afbrænding af nationalt og importeret affald. Forvaltningen har i dialogen med BOSJ opfordret til, at angive særlige begrundelser for projektets udviklings- og demonstrationsindhold, og på den baggrund har selskabet svaret, som det fremgår af vedlagte notat.
  Varmeforsyningsloven kræver, at der gennemføres en samfundsøkonomisk beregning, og den har BOSJ fået udarbejdet. Den viser, at gas/varmepumpeløsningen er 30 % dyrere i forhold til fjernvarme og medfører større emission af CO2 – ækvivalenter og SO2, men lavere emission af kvælstofilte (NOx) og partikler (PM2,5). Der er tillige beregnet en samlet samfundsøkonomisk besparelse på 2,7 mio. kr. over 20 år ved valg af fjernvarme.
  På denne baggrund kan kommunen enten fremme forslaget om gas/varmepumpe-løsningen og søge Energistyrelsen om dispensation eller afvise forslaget.
  Forvaltningens indstilling om afslag på ansøgningen om gas/varmepumpeløsningen baserer sig på, at Knolden ligger i fjernvarmeområde, at der er etableret fjernvarme i området, og at kommunens strategiske energiplan lægger vægt på udbredelsen af fjernvarmen. Endvidere falder CO2-beregningen og de samfundsøkonomiske beregninger, udført efter de ministerielle forskrifter, ud til fjernvarmens fordel. BOSJ fremhæver mulighed for CO2-neutral biogas og el på sigt, og stiller spørgsmål ved, om fjernvarmen kan blive CO2-neutral. Heroverfor står fjernvarmens målsætning om CO2-neutralitet i 2025.
  Uafhængigt af beslutningen er der behov for at høre Naturgasselskabet (HMN) og Fjernvarmeforsyningen (FORS) som parter, inden endelig godkendelse af fjernvarme eller en eventuel dispensationsansøgning sendes til Energistyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 106

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Udvalget kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  Peter Madsen (V) støtter forvaltningens indstilling under punkt 2.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 107 Investering i vedvarende energianlæg

  Pkt. 107

  Investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 276117 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en nærmere undersøgelse af mulighederne for at købe vindmølleandele eller opstille solceller på kommunens bygninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om investering i vedvarende energianlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2016, punkt 16, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at købe vindmølleandele og muligheden for at etablere solceller på kommunale ejendomme nærmere som led i kommunens investering i vedvarende energianlæg.
  På udvalgsmødet den 3. maj 2016, punkt 57, blev udvalget orienteret om status, herunder at det ikke havde været muligt at finde ledige vindmølleandele, og at mulighederne for at etablere solceller på kommunens bygninger var under afklaring.
  Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige placeringer af solceller på kommunens tage. Det er muligt, at etablere de op til 1400 m2 solceller på Østervangsskolens tage, som vurderes at kunne erhverves og installeres for 2,5 mio. kr. Etablering af solcellerne skal ske via selskabet Roskilde Grøn Energi, der vil stå som ejer af anlægget.
  Det forventes, at der for de afsatte midler kan opstilles et anlæg, der kan producere 180-200.000 kWh om året, hvilket svarer til en årlig CO2 reduktion på ca. 100 ton. Det er mindre end halvdelen af den reduktion, som er opnået ved investering i vindmølleandele i 2015.
  Som det fremgår af notatet fra sagen fra 2. februar, punkt 16, er der en række forhold, som skal indarbejdes i den nævnte lejeaftale mellem kommunen og Roskilde Grøn Energi herunder:

  1. Angivelse af placering og omfang af anlæg og installationer,
  2. Vedligeholdelse af solcelleanlæg og bygninger, herunder hvem der varetager hvilke opgaver,
  3. Betaling af tilslutningsudgifter til elnettet og af rådighedstarif, herunder garanti for, at RGE betaler denne,
  4. Størrelsen af depositum og lejen af arealet, samt mulighed for fremleje og afståelsesret for kommunen,
  5. Adgangsret for ejeren af solcelleanlæg og installationer,
  6. Retableringspligt ved nedtagning samt nedtagningspligt ved udskiftning og renovering af tagkonstruktion,
  7. Forsikring, opsigelsesmulighed og løbetid.

  Den nettoindtægt Roskilde Grøn Energi vil opnå på drift af solcellerne vil skulle anvendes efter vedtægterne for Roskilde Grøn Energi. Indtægten forventes at blive meget lille.
  Forvaltningen ser to muligheder:

  1. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget at Fors anmodes om, at selskabet Roskilde Grøn Energi A/S indgår lejeaftale med kommunen og etablerer solceller på Østervangsskolen. De afsatte 2,5 mio. kr. i budget 2016 overføres til Roskilde Grøn Energi med henblik på etablering af solceller på Østervangsskolen.
  2. at udvalget træffer beslutning om, at de afsatte midler afventer mere gunstige investeringsmuligheder i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er i budgettet er afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Overførslen af midlerne til Roskilde Grøn Energi vil være betinget af, at der indgås lejeaftale og etableres solceller.
  Alternativet til investering i solceller nu vil være at lade midlerne afvente mere gunstige investeringsmuligheder i de kommende år.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 72

  Udsættes til september.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har nærmere undersøgt muligheden for at finde et egnet projekt til investering i vindmøller i 2016. Momentum har netop meddelt kommunen, at de kan tilbyde kommunen andel i et vindmølleprojekt for de afsatte 2,5 mio. kr. Projektets vedtægter og driftsforhold er dog endnu ikke beskrevet. Seneste nyt vil blive oplyst på mødet.
  Muligheden for at etablere solceller på Østervangsskolen er afklaret i et skitseprojekt. Hvis denne løsning skal gennemføres, skal der dels ske en detailprojektering dels indgås en lejeaftale med forsyningsselskabet (Fors) om betingelserne for at etablere og drive et sådant anlæg.
  Af hensyn til de fortsatte investeringer i Fors/Roskilde Grøn Energi bør selskabet være 100 % ejet af Roskilde Kommune, men administreret af Fors. Der pågår lige nu en afklaring af, hvordan dette kan etableres. Overførsel af midlerne til Fors vil afvente denne afklaring.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 107

  Udvalget besluttede at afvente afklaring af mere gunstige investeringsmuligheder.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 108 Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Pkt. 108

  Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 277316 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af kommunens strategiske energiplan fremlægges dagsorden til møde for udvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet – den såkaldte Koordineringsgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber. En af indsatserne er etableringen af en politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelserne for energiselskaberne.
  16. februar afholdtes første møde i koordineringsgruppen, og der var enighed om at:
  - Koordineringsgruppens møder skal kunne klæde bestyrelsesmedlemmerne på ift. arbejdet i selskabernes bestyrelser, hvorfor der skal være tid til diskussion og detailkoordinering mellem aktiviteterne i de enkelte selskaber.
  - Faglige oplæg og efterfølgende drøftelser skal omkredse aktuelle dilemmaer i de enkelte selskaber og på tværs.
  Andet møde i koordineringsgruppen er onsdag den 28. september kl. 14:30-16.45 (efterfølges af byrådsmøde), og forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen:

  1. Information om aktuelle temaer i selskaberne (ved bestyrelsesmedlemmer og selskabsteamet)
  2. Fokus på affaldssektoren (eksternt oplæg)
   1. Liberalisering og nye EU krav
   2. Handel med / import af affald
   3. Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)
  3. Drøftelse af ejerstrategier
  4. Strategisk Energiplan – kort status for igangværende projekter

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 108

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 109 Mødeplan for 2017

  udkast_politisk_moedeplan_2017.pdf

  Pkt. 109

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 281484 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2016 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 109

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 110 Orientering om halvårsregnskab 2016

  notat_til_halvaarsregnskab_2016.pdf

  Pkt. 110

  Orientering om halvårsregnskab 2016

  Sagsnr. 283264 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2016 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 0,2 mio. kr.
  Forbedringen består af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Miljø, grundet en forventning om lavere aktivitet på flerårige projekter end budgetlagt.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der tale om en forbedring på 21,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 110

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 111 Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  aftale_om_servicemaal_for_kommunal_erhvervsrettet_sagsbehandling.pdf servicemaalsaftalen_anbefaling_1_til_kommunerne_om_tilgang_til_indsatsen.pdf servicemaal_for_miljoegodkendelser_og_husdyrgodkendelser.pdf

  Pkt. 111

  Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  Sagsnr. 283774 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om den indgåede aftale mellem KL og regeringen om sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen indgået en aftale om konkrete servicemål for byggesager, miljøgodkendelse og godkendelser af husdyrbrug. Aftalen er vedlagt som bilag 1.
  KL har en række anbefalinger til kommunerne om deres tilgang til indsatsen for at opfylde servicemålene. Anbefalingerne fremgår af bilag 2.
  Den indgåede aftale fastsætter servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser/husdyrgodkendelser. Servicemålene for miljøgodkendelser/husdyrgodkendelser fremgår af bilag 3.
  Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø (BOM), mens sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser skal måles i Husdyrgodkendelse.dk som hidtil. Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2016. Målingen er startet den 1. juli 2016.
  Kommunerne har en visitationsperiode på op til 21 dage til at vurdere om en ansøgning er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden tælles fra ”Fuldt oplyst ansøgning” til der er truffet en afgørelse.
  Hvis sagen skal oplyses yderligere, vil de første 7 dage, hvor sagen ligger hos ansøger, tælle med i kommunens sagsbehandlingstid.
  Sagsbehandleren skal løbende registrere i BOM og Husdyrgodkendelse.dk, når der sker nyt i sagen. Sagsbehandlingstiden opgøres som et gennemsnit for hver sagstype. Registreringerne skal danne grundlag for evaluering af serviceaftalen i første halvår af 2017.
  Forvaltningen har som følge af et lovkrav hidtil fastsat og offentliggjort en sagsbehandlingstid på 6 måneder for udarbejdelse af visse miljøgodkendelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunerne har via DUT fået tilført midler i en 3-årig periode til omlægning af indsatsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 97

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 111

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 112 Orientering om kommende større sager - september 2016

  Pkt. 112

  Orientering om kommende større sager - september 2016

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Tillæg til spildevandsplan – kloakering af Milen (oktober)
  - Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 (oktober)
  - Stormflod – justeret projekt + VVM-tilladelse (oktober)
  - Villaolietank forurening – Omøvej, Blodhøjvej (oktober)
  - HOFORs indvindingstilladelse – Marbjerg og Brokilde, Værebro (oktober)
  - Disponering af klimafonden 2016 (oktober)
  - Status på olielandsbyprojekt (november)
  - Videreførelse af Grøn Puls (november)
  - Miljøgodkendelse til Solum Roskilde (november)
  - Miljøgodkendelse – Roskilde Lufthavn (december)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Udmøntning af budgetforligets indsatser på udvalgets område
  - Blødgøring af vand – Marbjerg Vandværk
  - Evaluering af test af ny affaldsordning
  - Status for projekter i Strategisk Energiplan
  - Nye mål til klimapolitikken

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 112

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 113 Orientering om mulighederne for forbud mod pesticider

  Pkt. 113

  Orientering om mulighederne for forbud mod pesticider

  Sagsnr. 284395 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, hvilke muligheder Roskilde Kommune har for forbud mod pesticider, herunder nuværende praksis med hensyn til brug af pesticider. Derudover orienteres om Egedal Kommunes beslutning om forbud mod brug af pesticider.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune plejes de grønne områder generelt uden brug af sprøjtemidler. Siden 1993 er der sket en udfasning, således at der i dag kun anvendes sprøjtemidlet ”Roundup” (glyfosat) i en mængde af ca. 3-6 liter årligt. Dette sker i forbindelse med bekæmpelse af især bjørneklo. Med hensyn til de privates brug, viser undersøgelser fra Miljøstyrelsen, at to ud af tre danske haveejere bruger pesticider i haven. Haveejerne står for et par procent af det samlede forbrug af pesticider. Generelt udgør brug af pesticider ved regelret anvendelse ingen risiko jf. Miljøstyrelsens vejledning.
  I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner mod grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune, vil forvaltningen vurdere, om der skal ske en indsats mod brug af pesticider, og om der er behov for af genberegne de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er blevet beregnet og godkendt af Klima- og Miljøudvalget d. 1. april 2014, pkt. 50. Udlægning af BNBO er ikke nødvendigvis lig med, at der skal ske dyrkningsaftaler som fx forbyder pesticider. For at Roskilde Kommune kan give påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24, skal der være en konkret indvindingsinteresse i området, dvs. enten en nuværende indvindingsboring eller en planlagt fremtidig indvinding. Såfremt det vurderes nødvendigt med et forbud på et konkret areal, vil sagen blive forelagt til politisk beslutning. I alt er der beregnet et samlet BNBO-areal på 1104 hektar. Kommunen kan meddele påbud, men har ikke en pligt.
  Andre tiltag mod pesticider kan fx være gennemførelse af en kampagne målrettet haveejere om anvendelse af pesticider og forbud mod brug af pesticider indarbejdes i forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer.
  I Egedal Kommune har byrådet besluttet, at der kan nedlægges forbud mod brug af sprøjtemidler inden for BNBO for Bjellekær Kildeplads (HOFOR A/S). Ejerne af 33 ejendomme inden for BNBO har derfor i maj 2016 modtaget et varsel af påbud om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. Boligejerne og landmændene får tilbudt en erstatning, når Egedal Kommune har truffet endelig afgørelse i den enkelte sag. Boligejerne får tilbudt 5.000 kr., mens de fleste landbrugsejendomme får tilbudt mellem 30.000-250.000 kr. Det er den pågældende vandforsyning, der udbetaler erstatningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 113

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 114 Orientering om samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde

  samarbejdsaftale_om_grundvandsbeskyttelse_i_nyboelle_grundvandsomraade.pdf

  Pkt. 114

  Orientering om samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde

  Sagsnr. 282746 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden har inviteret Roskilde Kommune m.fl. til at indgå en samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden har inviteret Roskilde Kommune, Egedal Kommune, Høje Taastrup Kommune, Region Sjælland, HOFOR samt andre vandværker i Nybølle grundvandsområde til at deltage i en samarbejdsaftale. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag.
  Det overordnede formål med samarbejdet mellem vandforsyningerne, kommunerne og regionerne er at sikre en koordineret planlægning af de grundvandsbeskyttende tiltag, herunder overvågning. Aftalen skal sikre opbygning af et forbedret, fælles vidensgrundlag til gavn for alle. Det fælles vidensgrundlag kan være med til at danne baggrund for udpegning af særlige fokusområder og igangsætte konkrete samarbejdsprojekter i de udvalgte oplande/områder. Samarbejdet kan således ses som et supplement til Roskilde Kommunes indsatsplanarbejde. Roskilde Kommunes rolle og myndighedsansvar ændres ikke som følge af aftalen - det er stadig kommunen, der udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
  Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen vil gavne samarbejdet mellem de forskellige aktører i området, og ser kun fordele i at koordinere indsatsen for grundvandsbeskyttelse i området. Herunder eventuel udmøntning af boringsnærer beskyttelsesområder (BNBO), hvor især HOFORs kildepladser, der ofte ligger på kommunegrænsen, og derfor kræves en fælles indsats, vil kunne løftes i dette forum.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Såfremt der udarbejdes delprojekter med finansiering fra de involverede parter må disse afholdes over afsatte driftsmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 98

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 114

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 115 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  referat_af_bestyrelsesmoede_i_fors_as_den_14._juni_2016.pdf

  Pkt. 115

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 14. juni 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 14. juni 2016 frem til orientering.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Bilag

  Referat fra bestyrelsesmøde i Fors 14. juni

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 99

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 115

  -

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 116 Eventuelt

  Pkt. 116

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 116

  Videreførelse af Grøn Puls partnerskabet.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 117 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 117

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 117

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).