You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 6, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 157 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 157

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 157

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 158 Temadrøftelse - Strategiarbejde i VEKS

  VEKS_Strategi_2020.pdf

  Pkt. 158

  Temadrøftelse - Strategiarbejde i VEKS

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Oplæg om strategiarbejde i VEKS.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for VEKS i/s Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune holder oplæg om VEKS’ strategioplæg.
  Herefter drøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 158

  Drøftet.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 159 Fællesregulativ for Værebro Å systemet

  Forslag_til_faellesregulativ_for_Vaerebro_Aa-systemet.pdf Redegoerelse_-_Grundlag_og_konsekvens_for_faellesregulativ_for_Vaerebro_Aa-systemet.pdf Kort_over_vandloeb_i_Vaerebro_Aa-systemet.pdf Bemaerkninger_fra_foelgegruppen.pdf

  Pkt. 159

  Fællesregulativ for Værebro Å systemet

  Sagsnr. 283773 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 7 kommuner, der afvander til Værebro Å-systemet, har udarbejdet et forslag til fællesregulativ, der omhandler generelle beskrivelser og bestemmelser for hele å-systemet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet fremlægges for offentligheden i en 8 ugers høringsperiode, når der er enighed herom med de øvrige kommuner, der udgør vandløbsmyndighederne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. november 2016, pkt. 150, blev der orienteret om status på fællesregulativet for Værebro Å-systemet. Værebro Å-systemet omfatter 37 forskellige vandløbsregulativer fordelt i 7 kommuner – Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Frederikssund og Roskilde (bilag 3). Roskilde har 3 vandløb til Værebro Å - Avnsørenden og Falkærrenden samt grænsevandløbet Bredmosegrøften/renden.
  Kommunerne har i fællesskab udarbejdet forslag til et fællesregulativ for Værebro Å-systemet, der fastlægger generelle overordnede beskrivelser og bestemmelser for vedligeholdelse for å-systemet. Fællesregulativet vil erstatte tilsvarende bestemmelser i de 37 regulativer.
  Fællesregulativet berører ikke specifikke beskrivelser og bestemmelser for de enkelte vandløb, herunder vandløbets dimensioner(koter, bredde m.m.)/vandføringsevne, vedligeholdelsesomfanget, strømrendebredde m.m., i det enkelte vandløb. Disse forhold beskrives i de specifikke regulativer.
  Formålet med fællesregulativet er:
  - at sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet,
  - at ligestille bredejere ved offentlige vandløb i Værebro å-systemet
  - at danne grundlag for sammenhængende administration af vandkredsløbet, herunder klimatilpasningsprojekter
  Med en vedtagelse af fællesregulativet, vil der således eksistere ét fællesregulativ (bilag 1) med én redegørelsesdel (bilag 2), samt 37 specifikke regulativer. Redegørelsesdelen redegør for, at fællesregulativet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende planer og retsgrundlag, og at fællesbestemmelserne ikke ændrer afstrømningen eller miljøet negativt. De specifikke regulativer vil efterfølgende blive revideret, og det specifikke regulativ for Værebro Å forventes revideret i 2017.
  I forbindelse med udarbejdelsen af fællesregulativet, er der nedsat en følgegruppe bestående af interesseorganisationer. De har haft mulighed for at komme med forbedringsforslag (bilag 4).
  Forvaltningen vil give en kort præsentration på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Eventuelle fremtidige udgifter vil blive afholdt inden for driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 159

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag til forvaltningens indstilling, således at den tilføjes, at der i forbindelse med høringen anmodes om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes. Forslaget blev at til afstemning. For stemte O, V og B. Imod stemte Ø. A undlod at stemme. Hermed blev forslaget godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 160 Sekretariatskommune for nyt Vandråd

  Referat_af_moede_den_2._november_2016_i_Vandoplands-Styregruppens_Politikergruppe.pdf

  Pkt. 160

  Sekretariatskommune for nyt Vandråd

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Staten har lagt op til, at der skal oprettes et nyt Vandråd. Sekretariatsfunktionen foreslås varetaget af Lejre Kommune, bistået af Holbæk Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Lejre Kommune med bistand fra Holbæk Kommune varetager sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen i Vandrådet,
  2. sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme principper, som ved oprettelse af Vandrådet i 2014,
  3. de foreninger og organisationer der var medlemmer af Vandrådet i 2014 orienteres om muligheden for at anmode om oprettelse af et vandråd,
  4. kommunerne ikke afventer bekendtgørelsens vedtagelse, før der annonceres om muligheden for anmodning om oprettelse af et vandråd,
  5. forvaltningen bemyndiges til at godkende sekretariatskommunens forslag til sammensætning af vandrådet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde d. 31. maj 2016, pkt. 71, blev udvalget orienteret om, at sekretariatsfunktionen for både VOS (Vandoplands-Styregruppe) og vandråd forventes varetaget af én og samme kommune. I vandplanperioden 2009-2015 fungerede Roskilde Kommune som sekretariat for vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord vandområdet. Der skal nu oprettes et nyt vandråd i vandområdet, og udkast til bekendtgørelse om ”vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” har været i høring hos kommunerne til d. 4. november 2016. Ifølge udkastet skal nedsættelsen af vandrådene ske i december 2016.
  I referat af 15. november 2016 fra møde afholdt d. 2. november 2016 i VOS politikergruppe (bilag 1), anbefaler VOS overfor kommunerne, at Lejre Kommune med bistand fra Holbæk Kommune varetager sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af det nye vandråd. Endvidere anbefales det, at sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme principper, som ved oprettelse af vandrådet i 2014.
  Det er foreninger og organisationer, der skal anmode om, at der bliver oprettet et vandråd. Straks efter vedtagelsen af bekendtgørelsen skal kommunerne annoncere muligheden for, at foreninger og organisationer har mulighed for at anmode om, at der bliver oprettet et vandråd. Da der er tale om en meget stram tidsplan anbefaler VOS, at kommunerne, for at være proaktive, ikke afventer bekendtgørelsens vedtagelse før der annonceres, og at foreninger og organisationer, der var medlemmer af vandrådet i 2014, orienteres herom.
  Efter vedtagelsen af bekendtgørelsen og på baggrund af de indkomne indstillinger af medlemmer og suppleanter fra foreninger og organisationer, udarbejder sekretariatskommunen et forslag til vandrådets sammensætning, og sender det til alle kommuner i oplandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Eventuelle fremtidige udgifter til sekretariatsfunktionen afholdes over driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 160

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 161 Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  Pkt. 161

  Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  Sagsnr. 277671 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en høring på baggrund af Boligselskabet Sjælland’s (BOSJ) forslag til varmeforsyning af Knolden med gas/varmepumper eller fjernvarme og Økonomiudvalgets beslutning om, at der arbejdes videre med fjernvarmeforsyning. Der er ikke kommet kommentarer til beslutningen. Sagen kan således behandles endeligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at varmeprojekt for Knolden baseret på fjernvarme godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 21. september 2016, punkt 430, et varmeprojektforslag fra BOSJ og afdelingen Knolden om at etablere en fremtidig varmeforsyning med gas/varmepumper. Økonomiudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med godkendelse af fjernvarmeprojekt. Baggrunden er, at den samfundsøkonomiske beregning viser, at tilslutningen til fjernvarmen er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.
  Beslutningen har jfr. varmeforsyningsloven været i høring hos fjernvarmeselskabet (Fors) og Naturgasselskabet (HMN) i perioden fra den 22. september til den 20. oktober 2016. Selskaberne har således haft mulighed for at komme med kommentarer til projektforslaget, den samfundsøkonomiske beregning og kommunens godkendelse.
  Fors og HMN har ingen bemærkninger til beslutningen, og projektforslaget kan behandles endeligt.
  Efter kommunens endelige behandling af projektforslaget har parterne 4 uger til at påklage beslutningen til Energiklagenævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 161

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 162 Analyse af klimamål med RUC

  RUCs_oplaeg_til_foerste_fase_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 162

  Analyse af klimamål med RUC

  Sagsnr. 285798 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat midler til analyse af klimamålsætningerne fra Roskilde Universitet, der nu har udarbejdet et forslag til første del af analysen.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at temaet for analysens første fase godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til en analyse fra Roskilde Universitets Center (RUC), der skal udrede mulighederne for at nå kommunens klimamål om reduktion af CO2 udledningen på 35 % i 2020, for kommunen som geografisk område.
  Ved budgetaftalen forelå projektbeskrivelsen ”Indsatser i Borgmesterpagten – forslag og analyser som bidrager til Roskilde Kommunes opfyldelse af Borgmesterpagten”.
  Kommunen har afholdt møde med RUC om det kommende analysearbejde og efterfølgende har RUC udarbejdet et notat om forslag til projekt- og indsatsmuligheder for første fase i projektet. Notatet har været behandlet på Klimarådets møde den 8. november, hvor der var opbakning til oplægget om 1. fase.
  I den første fase vil der være fokus på den foreløbige CO2 reduktion af allerede besluttede aktiviteter og udefra kommende udvikling, samt analyse af organisk husholdningsaffald anvendt på biogasanlæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet midlerne er afsat i budget 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 162

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 163 Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Stiftelsesdokumenter_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf Ejerstrategi_-_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf

  Pkt. 163

  Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 286222 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. etablering af kommunalt aktieselskab til investering i vedvarende energianlæg, samt godkendelse af ejerstrategi og udpegning af bestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. etablering af Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
  2. ejerstrategi for Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
  3. som bestyrelsesmedlemmer udpeges vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen, direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard og juridisk chefkonsulent Henning Strange
  4. der straks ved etablering af selskabet overføres 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. november 2016 at gå videre med etableringen af et kommunalt aktieselskab til investering i nye vedvarende energianlæg for de midler, der er afsat i budget 2016 og 2017. Selskabet skal være ejet 100 % af Roskilde Kommune.
  Selskabets vedtægter udformes således, at alle væsentlige beslutninger forelægges Klima- og Miljøudvalget, og selskabet får dermed en ren administrativ karakter. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen udgøres af 3 kommunale embedsmænd. Der indgås endvidere en administrationsaftale med Fors A/S i forhold til driften af selskabet. Udkast til stiftelsesdokumenter og vedtægter er vedlagt som bilag.
  Behovet for oprettelsen af et nyt kommunalt selskab er opstået, fordi det selskab, som kommunen oprettede i 2015 under Roskilde Forsyning til køb af vindmølleandele i Prøvestenen, nu indgår i Fors A/S samlede selskabsstruktur med navnet Fors Grøn Energi A/S. Hvis Fors Grøn Energi A/S skal trækkes ud af holdingselskabet Fors A/S og lægges tilbage til kommunen, vil dette efter Energistyrelsens opfattelse medføre modregning i kommunens bloktilskud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er både i budget 2016 og 2017 afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Der overføres i første omgang minimumsbeløbet 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital. Der forelægges sag i januar 2017 om overførsel af de øvrige midler til investering i vindmølleandele. Omkostninger til udformning af vedtægter mv. afholdes indenfor driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 163

  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte A, B, V og Ø. Imod stemte O.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 164 Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Udkast_til_revideret_miljoegodkendelse_til_DK_Beton.pdf Notat_vedroerende_planforhold.pdf

  Pkt. 164

  Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Sagsnr. 277200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, Vindinge har søgt om udvidelse af produktionen indenfor eksisterende arealmæssige rammer. Det anbefales, at der meddeles miljøgodkendelse med lempede støjgrænser. Udkast til revideret miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede miljøgodkendelse med lempede støjgrænser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, 4000 Roskilde har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen.
  Under revidering af miljøgodkendelsen er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ikke tidligere er taget højde for, at virksomheden er placeret tæt på rammeområder i kommuneplanlægningen, som er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til rekreative områder er meget lave (40 dB i dagtimerne), og det er ikke sandsynligt, at virksomheden vil kunne overholde disse støjgrænser, hverken nu eller ved en udvidelse af produktionen.
  Den faktiske anvendelse af ovennævnte område er landbrugsformål med spredte landejendomme. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i forhold til landejendomme er 55 dB i dagtimerne. På den baggrund anbefaler forvaltningen at lempe støjgrænsen til dette niveau i forhold til landejendommene i området.
  At rammeområder omkring virksomheden er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse og udlægningen af et perskektivområde i kommuneplanen (bilag 2), betyder ikke at planlovgivningen forhindrer, at der kan meddeles miljøgodkendelse med lempede støjkrav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 164

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger og høring af nærmeste naboer.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 165 Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

  Forslag_til_hoeringssvar.pdf Region_Sjaellands_udkast_til_forlaengelse_af_tilladelse.pdf Kortbilag.pdf

  Pkt. 165

  Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

  Sagsnr. 278224 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Sten og Grus ansøger om forlænget frist for at efterbehandle et allerede udgravet areal. Arealet indgår som intern transportvej til den vestlige del af grusgraven, hvor virksomheden for nylig har fået tilladelse til at indvinde grus indtil 1. juli 2027.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til Region Sjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den hidtidige tilladelse for matr. nr. 47b ønskes forlænget fra 1. juli 2016 til 1. juli 2027, hvor tilladelsen for det vestlige areal udløber. Matr. nr. 47b er allerede udgravet, så forlængelsen omfatter alene fristen for efterbehandling. Samtidig godkendes plan for efterbehandlingen.
  Region Sjælland har den 1. juli 2016 meddelt Roskilde Sten og Grus tilladelse til at udvide grusgraven i Øde Hastrup med et areal mod vest. Roskilde Kommunes udtalelse til denne udvidelse blev behandlet i byrådet den 11. maj 2016, punkt 145. Med udvidelsen har virksomheden behov for at transportere råstofferne fra det vestlige areal til den nuværende indkørsel på Øde Hastrupvej. Dette sker over matr. nr. 47b Vestermarken, Roskilde Jorder, hvorfor tidsfristen for efterbehandlingen af dette areal ønskes forlænget til det vestlige areal er færdiggravet.
  Forvaltningens forslag til høringssvar, som fremgår af bilag, er overvejende formelt. Matr. nr. 47b er kun 3,2 ha og udgør således en meget lille del af det samlede graveareal, se kortbilag 2. Endvidere var transport over matr. nr. 47b allerede en forudsætning for udvidelsen mod vest for at fastholde den trafikmæssigt bedste løsning, ligesom planen for efterbehandlingen nu godkendes på samme grundlag som for udvidelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 165

  Anbefales.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 166 Nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald i høring

  Regulativ_for_erhvervsaffald_i_Roskilde_Kommune.pdf Regulativ_for_husholdningsaffald_i_Roskilde_Kommune.pdf Notat_-_uddybning_af_aendringerne_i_affaldsregulativerne.pdf

  Pkt. 166

  Nye regulativer for husholdnings- og
  erhvervsaffald i høring

  Sagsnr. 282824 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye affaldsregulativer, da byrådet tidligere har vedtaget nye sorteringsordninger for husholdninger. Regulativerne rummer også nye ordninger for erhverv og kommunens egne institutioner og virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i 4 ugers offentlig høring, og
  2. forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal opdateres, da der kommer nye affaldsordninger i kommunen. Der er desuden foretaget ændringer af lovgivningen, der ligeledes betyder, at regulativerne skal ændres på nogle punkter.

  I regulativet for husholdningsaffald kan følgende ændringer fremhæves:

  - Fra maj 2017 påbegyndes indførelse af todelt indsamling af dagrenovation, således at restaffald og bioaffald indsamles i to fraktioner.
  - Fra maj 2017 påbegyndes indførelse af indsamling af glasemballageaffald og metalemballageaffald fra boligerne.
  - Borgere kan, foruden de kommunale ordninger, anvende godkendte tilbagetagningsordninger for emballage og kasserede produkter (lovbestemt).

  I regulativet for erhvervsaffald kan følgende foreslåede ændringer fremhæves:
  - Bioaffald skal ikke længere være omfattet af dagrenovationsordningen. Bioaffald skal indsamles separat med henblik på genanvendelse.
  - Virksomheder får adgang til valgfrit at benytte genbrugspladser i alle kommuner (lovbestemt).
  - Virksomheder i boligejendomme kan nu anvende de kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald.
  - Kommunens institutioner og virksomheder får pligt til at benytte kommunale indsamlingsordninger for bioaffald, papiraffald, glasemballageaffald, metalemballageaffald, papaffald, storskrald, farligt affald samt dagrenovation (restaffald).

  Ændringer, der vedrører begge regulativer:

  - Det foreslås, at byrådet bemyndiger forvaltningen til i fornødent omfang at opdatere regulativets bilag 1 med definitioner, så de til enhver tid er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens definitioner.
  - Henvisninger til love og bekendtgørelser er desuden ændret, så der ikke henvises til specifikke paragraffer, men blot til den aktuelle lov eller bekendtgørelse (lovbestemt).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Affaldsordningernes økonomi er behandlet i andre sager.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 166

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 167 Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

  Affaldsgebyrer_nedgravede_beholdere.pdf

  Pkt. 167

  Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

  Sagsnr. 282826 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med indførelse af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 er der behov for at vedtage nye gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til gebyrer for nedgravede beholdere godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af byrådets vedtagelse af ny gebyrstruktur og nye gebyrer på sit møde den 28. september 2016, pkt. 228, fremlægges med denne sag alene forslag til gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.
  Den nye gebyrstruktur er nødvendiggjort af byrådets vedtagelse den 25. november 2015, pkt. 337, af en ny affaldsordning for private husstande, som skal implementeres fra maj 2017. Den nye gebyrstruktur skal medvirke til at understøtte den nye affaldsordning, således at mere sortering af genanvendeligt affald ikke bliver dyrere.
  Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjuls containere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
  De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele de nedgravede affaldsløsninger, er afgørende.
  Forvaltningen har på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets drøftelser på mødet den 4. oktober 2016, pkt. 125, forudsat, at omkostninger til anlæg af nedgravede affaldsløsninger afholdes af den enkelte grundejer eller forening, som ønsker denne løsning.
  Forvaltningen fremlægger på samme møde for Klima- og Miljøudvalget retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer.
  Forvaltningen vil i starten af 2017 fremlægge en yderligere sag om affaldsgebyrer 2017, som handler om erhvervs deltagelse i den kommunale affaldsordning samt en række mindre forhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Der er større usikkerhed end normalt forbundet med gebyrerne, idet ordningen som nævnt lægges om, og borgerne skal træffe nogle nye valg. Der kan derfor vise sig behov for justeringer i gebyrerne i de kommende år.
  Affaldsområdet har opsparede midler, hvor der pr. 31. december 2015 står ca. 21 mio. kr., idet byrådet i budget 2016 vedtog at hæve gebyret, således at der ved udgangen af 2016 forventes at stå ca. 28 mio. kr. opsparet til indkøb af beholdere.
  Budgetårene 2019 og frem afventer beslutning om evt. yderligere sortering.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 167

  Anbefales.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 168 Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede beholdere på private arealer

  Retningslinier_og_krav_for_etablering_af_nedgravede_affaldsloesninger_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 168

  Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer

  Sagsnr. 280928 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere på private arealer, der skal anvendes som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2016, pkt. 125, har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer, der skal bruges som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.
  Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjulsbeholdere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
  De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele affaldsløsning er afgørende.
  Retningslinjerne skal internt i forvaltningen følges af en procedure, som skal sikre at de nødvendige parter er hørt i forhold til etablering ved både nybyggerier og i forhold til ændringer ved etablerede ejendomme.
  Forvaltningen har allerede modtaget en del henvendelser om etablering af nedgravede affaldsløsninger i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, hvor elementer af de nye retningslinjer har været anvendt. Antallet af henvendelser forventes at stige i løbet af de kommende måneder, da en nedgravet affaldsløsning forudsætter en vis planlægning og dialog om henholdsvis økonomi, placering m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Etablering af nedgravede affaldsbeholdere skal finansieres af den enkelte grundejer, mens betaling for tømning er bestemt af de vedtagne affaldsgebyrer.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 168

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 169 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 169

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 10,0 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes forventning om lavere aktivitet på flerårlige projekter end budgetlagt.
  - Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på renovation, hvoraf de 6,1 mio. kr. skyldes fejl, således at der nu forventes en lavere aktivitet end budgetlagt i affaldsplanen, og 1,0 mio. kr. skyldes mindreforbrug som følge af, at Roskilde Kommunes betaling for brug af genbrugspladserne er mindre end forudsat

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 169

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 170 Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Kort_over_ladestandere_til_el-biler.pdf

  Pkt. 170

  Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Sagsnr. 287004 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af budget 2017 fremgår det, at der skal laves en kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler i Roskilde Kommune. En sådan kortlægning findes allerede, og forvaltningen har derfor gjort kortet tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med henblik på at drøfte fremtidig placering af offentlige ladestandere til el-biler fremgår det af budgetforligsteksten for budget 2017, at Klima- og Miljøudvalget skal kortlægge den nuværende udbredelse af offentlige ladestandere i kommunen.
  Forvaltningen kan oplyse, at der allerede eksisterer et sådan kort. Kortet er udarbejdet af Dansk Elbil Alliance og Trafik- og Byggestyrelsen.
  For at udbrede oplysningerne om placering af ladestandere til borger og gæster i Roskilde Kommune, har forvaltningen gjort kortet nemt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Således kan interesserede komme direkte til kortet ved at søge på fx ’ladestandere’ og ’elbil’, se her.
  I Roskilde Kommune er der 9 ladesteder, hvoraf hvert ladested har 2 eller flere stik. Roskilde Kommune administrerer selv 2 af ladestederne; ét på Weysegangen (4 stik) og ét på Schmeltz Plads (6 stik).
  Detaljer om ladekortet og dets muligheder fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 170

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 171 Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Pkt. 171

  Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Fors har besluttet at nedlægge Haraldsborg Vandværk samt dets boringer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget (TMU) i Gl. Roskilde Kommune besluttede den 2. december 2002, pkt. 292, at daværende Roskilde Forsyning (Fors) kunne nedlægge Haraldsborg Vandværk. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport, der belyser konsekvenserne af en lukning af Haraldsborg Vandværk. Rapporten blev forelagt for TMU den 30. november 2004, pkt. 250. Den 6. juni 2005 besluttede TMU, pkt. 127, at stoppe indvindingen men at bibeholde vandværket, således at der kunne tændes igen, hvis der var behov herfor, samt at sagen skulle evalueres efter et år. Den 13. juni 2005 besluttede TMU, pkt. 151, at Roskilde Forsyning skulle fortsætte med oppumpningen af grundvand fra boringerne indtil efter kommunesammenlægningen i 2007, og at sagen kunne tages op herefter.
  Fors har den 14. oktober 2016 orienteret forvaltningen, at det er besluttet at nedlægge vandværket samt stoppe indvindingen fra vandværkets boringer.
  Forvaltningen vil på sigt tilbagekalde vandindvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk. Beboerne på Ægirsvej har før gjort indsigelse mod at lukke Haraldsborg Vandværk med henvisning til, at grundvandsstanden kan stige.
  En vandforsyning kan nedlægge forsyningen, såfremt dette skønnes nødvendigt. Fors har igennem flere år forsøgt at få Haraldsborg Vandværk til at fungere, men der har ikke siden 2008 været pumpet vand ud til forbrugerne fra vandværket. Det vand, der er blevet indvundet, er blevet pumpet ud i fjorden. Derfor har Fors besluttet at nedlukke Haraldsborg Vandværk.
  Fors har oplyst forvaltningen, at muligt berørte grundejere vil blive orienteret et halvt år forud om lukningen, så grundejerne har mulighed for at udføre fornødne foranstaltninger i forhold til eventuelle grundvandsstigninger.
  Forvaltningen og Fors har foretaget helt indledende sonderinger i forhold til, om der kan være anden mulig anvendelse af vandet fra boringerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 171

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 172 Orientering om malmoplag på Risø

  Pkt. 172

  Orientering om malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Risø har i 1980 etableret et oplag af malm fra Kvanefjeld i Grønland. Malmen skulle anvendes til forsøg med udvinding af uran. En stor del af malmen er ikke anvendt og ligger fortsat på Risø.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt indhold af uran, tungmetaller mm. Malmen blev anvendt til forsøg med udvinding af uran. I 1985 besluttede Folketinget, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark, og Risø besluttede derfor at afslutte projektet med udvinding af uran fra malmen. Den resterende del af malmen er fortsat oplagret på Risø.
  Forvaltningen blev opmærksom på oplaget af malmen på baggrund af en henvendelse fra Veddelev Grundejerforening. Veddelev Grundejerforening er bekymret for, om der kan ske udvaskning af tungmetaller fra oplaget til jorden, grundvandet og fjorden. Forvaltningen fører jævnligt tilsyn med aktiviteter på Risø, men ikke malmoplaget, og der er ikke givet en særskilt tilladelse med vilkår til oplaget. Forvaltningen har, som følge af bekymringen, været på tilsyn på Risø sammen med Dansk Dekommissionering i september 2016 for at se malmoplaget. Forvaltningen har bedt Dansk Dekommissionering undersøge, om der er sket en udvaskning af tungmetaller og flourid til jorden og det terrænnære grundvand. Dansk Dekommissionering vil senest 1. februar 2016 sende resultatet af undersøgelsen. Forvaltningen vil på baggrund af undersøgelsen vurdere, om malmoplaget har forårsaget en forurening af jord og grundvand. Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af undersøgelsen, når den foreligger.
  For god ordens skyld skal lige nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. Nærværende undersøgelse omfatter således ikke disse stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 172

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 173 Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Pkt. 173

  Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Sagsnr. 280688 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i projekt ”Grøn kollektiv varme” sammen med Fors. Projektet indeholder cases, der skal undersøger muligheder for at udnytte overskudsvarme til fjernvarmeproduktion for derved at gøre fjernvarmen grønnere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I den strategiske energiplan er ”vedvarende energi i energiproduktionen" et tema, hvorunder der er udpeget flere projekter, der skal understøtte den grønne omstilling - herunder fjernvarmeproduktionen.
  Etablering af store varmepumper med overskudsvarme som varmekilder er et af projekterne.
  Roskilde Kommune er sammen med Fors gået med i det tværkommunale projekt "Grøn kollektiv varme" finansieret af Region Sjælland. Projekt er ledet af Gate 21 og med faglige input og sparring fra Roskilde Universitetscenter og Dansk Symbiosecenter. Der er etableret en følgegruppe med blandt andre Dansk Fjernvarmes grønne tænketank; ”Grøn Energi”.
  En af forudsætninger for at deltage i projektet er, at der er etableret samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab. I projektet deltager i alt seks kommuner og deres forsyningsselskaber, med cases, der blandt andet analyserer udvidelse af fjernvarmeområder, udnyttelse af overskudsvarme og etablering af biogasanlæg. Projektets cases skal kunne danne grundlag lignende cases og være tilknyttet kommunens strategiske energiplan.
  Forvaltningen har i samarbejde med Fors udpeget udnyttelsen af overskudsvarme som fokusområde med tre forskellige cases, der analyseres med henblik på, om der kan leveres overskudsvarme til det eksisterende fjernvarmenet: Bjergmarken Renseanlæg, et supermarked og en virksomhed.
  Projektet startes primo 2017 og afsluttes i 2018 med casebeskrivelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2018. Roskilde Kommune bidrager med personaleressourcer. Fors bidrager med personaleressourcer og projektmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 173

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 174 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 174

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Tillæg til miljøgodkendelse – Roskilde Lufthavn (jan.)
  - Spildevandstillæg Udvidelse af Vindinge Vest Kloakopland (jan.)
  - Evaluering af test af ny affaldsordning (jan.)
  - Kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst – beslutning om igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekt eller afslutning uden kystbeskyttelse (jan./febr.)
  - Revision af miljøgodkendelse – Solum (marts)
  - Opstart af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (marts)
  - Nye mål til klimapolitikken (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Status for Grøn Puls Partnerskabet
  - Klimafond og klimapris 2017
  - Milen, samarbejdsaftale med FORS om spildevandsprojekt
  - Vedtagelse af Fællesregulativ for Værebro Å
  - Spildevandstillæg Ny Østergade

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 174

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 175 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_17._november_2016.pdf

  Pkt. 175

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. september 2016 frem til orientering.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 175

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 176 Eventuelt

  Pkt. 176

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 176

  - Affaldssortering på Stændertorvet
  - Administration af miljøaktivitetsbekendtgørelsen
  - Politianmeldelser
  - Trekroner Bæk - grødeskæring
  - Projekt om energirenovering i almene boliger

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 177 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 177

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 177

  Intet at referere.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 178 Orientering om valg af leverandør på nedgravede affaldsløsninger(Lukket)