You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 7, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 57 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 57

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 57

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A).

 • Pkt. 58 Tilladelse til Gl. Himmelev Vandværk til etablering af ny boring og foreløbig indvindingstilladelse

  Tilladelse_til_etablering_af_boring_samt_foreloebig_indvindingstilladelse_til_Gl._Himmelev_Vandvaerk.pdf Bemaerkning_fra_Gl._Himmelev_Vandvaerk_samt_kommentarer_fra_forvaltningen.pdf

  Pkt. 58

  Tilladelse til Gl. Himmelev Vandværk til etablering af ny boring og foreløbig indvindingstilladelse

  Sagsnr. 287985 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gl. Himmelev Vandværk har ansøgt om tilladelse til at etablere en ny boring. Vandværket påtænker at indvinde 50.000 m3/år fra boringen. Vandværket søger i første omgang om en midlertidig tilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives midlertidig tilladelse.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gl. Himmelev Vandværk har en indvindingstilladelse på 100.000 m3/år. Gl. Himmelev Vandværk har ansøgt om at etablere en boring, hvorfra de påtænker at indvinde 45.000 m3/år. Vandværket begrunder ansøgningen med, at boringen skal erstatte den ene af vandværkets boringer (DGU Nr. 206.561), som er placeret i en indkørsel til naboejendommen i en råvandsstation under terræn. Vandværket ønsker, at minimere risikoen for uheld med spild af forurenende stoffer mv. og derved opnå større forsyningssikkerhed.

  I første omgang er der tale om en midlertidig tilladelse (bilag 1), hvor vandværket kan etablere en boring, udføre prøvepumpning af boringen samt tage analyser af grundvandet. Viser undersøgelserne, at boringen er egnet til indvinding, vil vandværket ansøge om en endelig tilladelse, hvori der også gives tilladelse til at indvinde 50.000 m3/år fra boringen. En sådan tilladelse skal forelægges og behandles af Klima- og Miljøudvalget.
  Forvaltningen vurderer, at vandværkets rådgiver har godtgjort, at de nærliggende boringer ikke vil blive påvirket i en sådan grad, at der ikke vil kunne ske indvinding herfra. Der vil under prøvepumpningen af boringen blive pejlet i de to nærmeste boringer. Viser prøvepumpningen, at Gl. Himmelev Vandværks boring har en påvirkning på boringerne, vil dette have indflydelse på, hvorvidt vandværket kan få den endelige indvindingstilladelse. Såfremt der skulle ske påvirkninger af de nærmeste boringer, er disse sikret erstatning via § 23 i vandforsyningsloven. Ifølge loven er vandværket erstatningspligtigt for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger. Udkastet til tilladelsen har været i partshøring, Gl. Himmelev vandværk har haft en rettelse i forhold til vandværkets navn samt en afklarende bemærkning vedrørende et vilkår (bilag 2). Forvaltningen har indarbejdet rettelserne i tilladelsen, og vurdere at der ikke skal foretages en ny partshøring, da rettelserne ikke er af væsentlig karakter. Forvaltningen vurdere på baggrund af ovenstående, at der kan meddeles tilladelse til etablering af boring samt midlertidig indvinding fra boringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 58
  Godkendt.

 • Pkt. 59 Tillægskendelse til indvindingstilladelse til Viby Dal Vandværk

  Tillaegskendelse_til_fornyet_vandindvindingstilladelse_til_Viby_Dals_Vandvaerk.pdf Hoeringssvar.pdf

  Pkt. 59

  Tillægskendelse til indvindingstilladelse til Viby Dals Vandværk

  Sagsnr. 92087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby Dals Vandværk har ansøgt om en forøget indvindingstilladelse fra 120.000 m3/år til 140.000 m3/år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægskendelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Viby Dals Vandværk fik på Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2016, punkt 85, godkendt en fornyelse af deres tilladelse til at indvinde i alt 120.000 m3 grundvand årligt. Tilladelsen blev endeligt meddelt af forvaltningen den 18. august 2016. Vandværket kom i forbindelse med høringen ikke med bemærkninger til tilladelsen.
  Vandværket har efterfølgende i september 2016 ansøgt om en forøgelse af indvindingsmængden fra 2 af vandværkets boringer, således af den samlede indvinding forøges til 140.000 m3/år. Ansøgningen om forøgelsen skyldes overtagelsen af forsyningsområderne fra de nedlagte Kirke Syv Vandværk og Assendløse Vandværk samt ønsket om en bufferkapacitet i forhold til tilslutning af ejendomme i den østlige del af vandværkets forsyningsområde.
  Forvaltningen har med den ansøgte vandmængde foretaget en ny modelberegning, som grundlag for en risikovurdering af indvindingens påvirkning på natur og miljø. På baggrund heraf vurderes den forøgede indvinding ikke at ville påvirke natur og miljø samt øvrige omkringliggende vandindvindinger væsentligt.
  Forvaltningen har derfor udarbejdet en tillægskendelse (bilag 1) til den eksisterende indvindingstilladelse af den 18. august 2016, som ændrer i 3 vilkår, som omhandler 1) gyldigheden for tilladelsen, 2) den samlede indvindingsmængde og fordelingen heraf på vandværkets 4 boringer samt 3) den tilladte sænkning i hver boring. Øvrige vilkår i den eksisterende tilladelse af den 18. august 2016 er fortsat gældende.
  Tillægskendelsen har været sendt i partshøring fra den 2. februar 2017 til den 16. februar 2017. Viby Vandværk har i mail af d. 10. februar 2017 tilkendegivet at de ingen bemærkninger har til udkastet (bilag 2). Øvrige parter har ikke kommet med bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 59
  Godkendt.

 • Pkt. 60 Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Udkast_til_revideret_miljoegodkendelse_til_DK_Beton.pdf Notat_om_planforhold.pdf Hoeringssvar_fra_naboer.pdf Forvaltningens_kommentarer_til_alle_hoeringssvar.pdf Forvaltningens_kommentarer_til_advokat_Mike_Steen_Hansens_hoeringssvar.pdf Kortbilag_med_stoejgraenser.pdf Notat_om_sammenligning_af_graenser_for_stoej_fra_vindmoeller_og_virksomheder.pdf

  Pkt. 60

  Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Sagsnr. 277200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, Vindinge har søgt om udvidelse af produktionen indenfor eksisterende arealmæssige rammer. Det anbefales, at der meddeles miljøgodkendelse med lempede støjgrænser. Udkast til revideret miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede miljøgodkendelse med lempede støjgrænser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, 4000 Roskilde har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen.
  Under revidering af miljøgodkendelsen er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ikke tidligere er taget højde for, at virksomheden er placeret tæt på rammeområder i kommuneplanlægningen, som er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til rekreative områder er meget lave (40 dB i dagtimerne), og det er ikke sandsynligt, at virksomheden vil kunne overholde disse støjgrænser, hverken nu eller ved en udvidelse af produktionen.
  Den faktiske anvendelse af ovennævnte område er landbrugsformål med spredte landejendomme. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i forhold til landejendomme er 55 dB i dagtimerne. På den baggrund anbefaler forvaltningen at lempe støjgrænsen til dette niveau i forhold til landejendommene i området.
  At rammeområder omkring virksomheden er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse og udlægningen af et perskektivområde i kommuneplanen (bilag), betyder ikke at planlovgivningen forhindrer, at der kan meddeles miljøgodkendelse med lempede støjkrav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 164

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger og høring af nærmeste naboer.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har givet de nærmeste naboer til virksomheden (10 ejendomme) mulighed for at udtale sig om en eventuel lempelse af støjgrænsen i forhold til området, som er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse. Den reviderede miljøgodkendelse og notatet om planforhold var vedlagt som bilag til høringsbrevet. Der er indkommet høringssvar fra 6 af disse ejendomme. Derudover har advokat Mike Steen Hansen sendt et høringssvar på vegne af yderligere 36 ejendomme.
  Kun høringssvarene fra advokat Mike Steen Hansen og fra ejendommen Mørbjergparken 27 indeholder kommentarer specifikt til lempelsen af støjgrænsen. Alle høringssvar og forvaltningens kommentarer til disse er vedlagt som bilag.

  Sammenligning af støjgrænser for vindmøller med støjgrænser for virksomheder

  Efter ønske fra udvalget har forvaltningen udarbejdet et notat med henblik på at sammenligne støjgrænserne for vindmøller og virksomheder. Notatet er vedlagt som bilag.
  Støjniveauer for vindmøller og for virksomheder/landbrugsdrift kan ikke sammenlignes direkte, da man anvender forskellige støjberegningsmetoder for de to typer af støj.

  Hvis man alligevel forsøger, kan man sige, at vindmøller må støje mere om aftenen og om natten i forhold til rekreative områder, end virksomheder må. I forhold til beboelse i det åbne land må virksomheder støje lidt mere end vindmøller om aftenen, mens vindmøller må støje mere om natten.

  Ved fastsættelse af støjgrænser for virksomheder, har man sat støjgrænsen relativt lavt om aftenen og natten, idet et givet støjniveau medfører større ulemper, når man vil slappe af eller sove. Til gengæld accepteres et højere niveau i dagtimerne, når man er på arbejde.

  Forvaltningens bemærkninger

  De indkomne høringssvar (og det udarbejdede notat om støjgrænser for vindmøller og virksomheder) giver ikke anledning til ændring af forvaltningens vurdering af sagen og indstillingen.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 60
  Udvalget tog stilling til Gitte Simonis habilitet i behandlingen af sagen. Udvalget besluttede, at Gitte Simoni ikke er inhabil og derfor kan medvirke i behandlingen af sagen.
  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 61 Nye affaldsregulativer

  Hoeringsnotat_for_affaldsregulativer.pdf Regulativ_for_husholdningsaffald.pdf Regulativ_for_erhvervsaffald.pdf

  Pkt. 61

  Nye affaldsregulativer

  Sagsnr. 282824 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens affaldsregulativer har efter behandling i udvalget den 6. december 2016 været i offentlig høring i 4 uger. Der kom 21 høringssvar. De vedrører med undtagelse af to punkter, regulativet for husholdningsaffald. Forvaltningen foreslår at regulativerne justeres i mindre omfang.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 7. april 2017 og
  2. Regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 7. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget sendte den 6. december 2016, pkt. 166, forslag til Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring.

  Høringssvar

  Otte af høringssvarene giver positivt udtryk for, at borgerne er glade for, støtter eller accepterer de nye initiativer, men borgerne finder i flere tilfælde, at det kan være vanskeligt at placere beholderne, og efterlyser løsninger på blandt andet dette problem.
  Derudover vedrører en del høringssvar eventuelle lugtgener i forbindelse med 14-dagestømning i stedet for ugetømning.
  Forvaltningen foreslår at justere indholdet af regulativerne således, at det fremhæves, at det er muligt at etablere fællesordninger til indsamling af de forskellige affaldsfraktioner, så løsninger på de pladsproblemer, som nogle borgere har påpeget, præciseres. Desuden bliver der ugeindsamling af madaffaldet i juni, juli og august, hvorved lugtgener skulle være imødegået. Forvaltningen har desuden foretaget enkelte justeringer af regulativerne af mere redaktionel karakter.
  Forvaltningen har foreslået en ændring af § 7 Bemyndigelse, således, at forvaltningen i særlige tilfælde kan give borgere adgang til at benytte bringeordninger frem for henteordninger, hvor pladsforholdene taler for dette.

  Erhvervsaffaldsregulativet

  Bilag 3 i erhvervsaffaldsregulativet omhandler affaldsordninger for de kommunale institutioner og virksomheder. Der er nu fastsat en ikrafttrædelsesdato for ordningerne i dette bilag. Bilaget træder i kraft den 1. januar 2018. I regulativet er det blevet præciseret, at de kommunale institutioner og virksomheder benytter ordningen for dagrenovationslignende affald, indtil ikrafttrædelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Affaldsordningernes økonomi er behandlet i andre sager.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 61
  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.

 • Pkt. 62 Råstofansøgning Holmevej 33

  Udkast_til_udtalelse_om_raastofansoegning_Holmevej_33.pdf Situationsplan_-_omraadets_placering_og_de_fremtidige_forhold.pdf Revideret_ansoegningsmateriale_med_bilag_om_graveplan_og_efterbehandling.pdf

  Pkt. 62

  Råstofansøgning Holmevej 33

  Sagsnr. 268254 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om ansøgning til indvinding af grus på et 3 ha stort areal under Holmegården i Gundsømagle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgningen, jf. bilag 1, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Holmegården ApS har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde 50.000 m3 grus årligt, heraf 35.000 m3 under grundvandsspejlet, på et 3 ha stort areal nord for Holmevej. Arealet, del af matr. nr. 22h Gundsømagle By, Gundsømagle, fremgår af bilag 2. arealet er udlagt til råstofgraveområde, og indvindingen forventes at vare 5 år.
  Arealet ligger mellem Faldkærrenden og Værebro Å, tæt ved en af Hofors kildepladser og i et område med flere naturlovsbeskyttede småsøer og enge. Arealet vil blive efterbehandlet til et søområde med næs og vige med naturlige overgange til det eksisterende terræn og naboarealerne. Syd og østvendte skråninger efterbehandles uden udlæg af muld for at fremme en overdrevsnatur, og beplantninger mod nord undgås af hensyn til udsynet til Værebro Ådal og Åmosen. Ca. 14.600 m3 muldjord vil af hensyn til grundvandet og den ønskede natur ikke kunne genindbygges og afhændes derfor.
  Ansøger har pga. de store natur- og grundvandsinteresser i området været i en længere dialog med såvel forvaltningen som Region Sjælland, og har reduceret det nu ansøgte graveområde fra 14,6 ha til 3,1 ha. Grave- og efterbehandlingsplan respekterer såvel de forskellige beskyttelseszoner som vejudlægget for den kommende Frederikssundsmotorvej, som afgrænser arealet mod øst.
  Forvaltningens forslag til høringssvar fokuserer på, at efterbehandlingen skal ske til naturområde, som beskrevet i kommunens Grøn Blå Strategi. Specielt henstilles til, at efterbehandlingen ved etablering af en sti langs Faldkærrenden kan medvirke til at realisere ønsket om en forbindelse mellem Gulddysseskoven og de fredede arealer omkring Værebro Ådal.
  Vejadgang vil ske via ejendommens eksisterende vejadgang til Holmevej i svinget ud for Holmevej 31. Da der er tale om en væsentlig ændret anvendelse, vil kommunen stille krav efter vejlovens § 50 stk. 4, om at de første 50 m af adgangsvejen asfalteres, hvilket kan meddeles administrativt.
  Endelig indebærer ansøgningen, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig grundvandssænkning. Disse tilladelser vil blive meddelt administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 62
  Anbefales.

 • Pkt. 63 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Klima-_og_Miljoeudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 63

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Klima- og Miljøudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  På Klima- og Miljøudvalgets område er der peget på budgetforbedringsmuligheder på 0,95 mio. kr. svarende til udvalgets andel af 60 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 63
  Drøftet.

 • Pkt. 64 Orientering om status for Strategisk Energiplan

  Strategisk_Energiplan_status_marts_2017.pdf

  Pkt. 64

  Orientering om status for Strategisk Energiplan

  Sagsnr. 266462 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog i 2015 Strategisk Energiplan med de overordnede temaer varmeforsyning, vedvarende energi i energiproduktionen, energieffektivitet og de kommunale selskaber. Der gives en status på de igangsatte projekter.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i september 2015, punkt 281, Strategisk Energiplan med overordnede temaer og tilhørende projekter. Alle projekterne er igangsat efter tidsplanen, og der er udarbejdet en statusrapport, der ligger som bilag til sagen.
  De overordnede temaer er;
  - Varmeforsyning med projekter, der har fokus på fjernvarmeudvidelse i det centrale fjernvarmenet, samt ny varmeforsyning i mindre landsbyer.
  - Vedvarende energi i energiproduktionen, med projekter der skal gøre fjernvarmen mere grøn samt undersøge muligheder for etablering af vedvarende energianlæg.
  - Energieffektivitet, med projekter der har fokus på at lavere energiforbrug, energirenovering i private huse og kommunens bygninger.
  - De kommunale selskaber, med projekter der har fokus på koordinering og fornyet samarbejde mellem kommunen og selskaberne og selskaberne imellem.
  De lave fossile energipriser har løbende været en udfordring for de mange projekter i den strategiske energiplan. Trods dette har der været aktiviteter i alle projekterne og fremdrift i hovedparten af projekterne.
  Tidsplanen for projekterne i planen løber til og med 2018, men det vurderes at flere af projekterne vil være aktive i årene efter, og kan videreføres i en kommende version af Strategisk Energiplan, der forventes udviklet i sammenhæng med Klimaplanen i løbet af 2018 gældende for den nye byrådsperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 64
  -

 • Pkt. 65 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  -

  - Pkt. 65

  - Orientering om kommende større sager - marts 2017

  - Sagsnr. 258315 - Klima- og Miljøudvalget - Åbent punkt

  - Resume

  - Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  - Beslutningskompetence

  - Klima- og Miljøudvalget

  - Sagsfremstilling

  - Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Kystbeskyttelse – Inderfjord Øst (Frederiksborgvej) (april)
  - Klimapolitik – opdaterede mål (april)
  - Grønt Regnskab 2016 (maj)
  - Milen, samarbejdsaftale med FORS om spildevandsprojekt (juni)
  - Vedtagelse af Fællesregulativ for Værebro Å (juni)
  - Spildevandstillæg Ny Østergade (juni)
  - Miljøgodkendelse Solum (juni)
  - Disponering af klimafond 2017 (juni)
  - Budget 2018-21 – indledende drøftelser (juni)
  - Milen Vest – råstofgravning og efterbehandling (juni)
  - Revision af klimatilpasningshandlingsplan (juni)
  -
  - Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU
  - Forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025
  - Fremtiden for Klimarådet
  - Fremtiden for Grøn Puls partnerskabet

  - Økonomi

  - Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  -
  - Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 65
  - -
  -

 • Pkt. 66 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 6. februar 2017

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_6._februar_2017.pdf

  Pkt. 66

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 6. februar 2017

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 6. februar 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 6. februar 2017 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 66
  -

 • Pkt. 67 Eventuelt

  Pkt. 67

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 67

  Bæredygtighedsdage på Stændertorvet i 14 dage i marts/april. Kommunen deltager med en event om test en elcykel, med muligheder for energirenoveringer, vandspareråd og affald.
  Tørreanlægget på Bjergmarkens Renseanlæg. Notat er bestilt hos Fors.
  Koordineringsmøde den 29. marts. Ændret dagsorden.
  Skærvedepot på Risø. Analyser er igang. Der kommer en sag til et kommende møde.
  Status på implementering af ny affaldsordning. Tidsplan, materiale og udstilling i Byens Hus fra den 8. marts.

 • Pkt. 68 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 68

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 68
  Nye affaldsbeholdere indviet på Stændertorvet.
  8. april indvies Gensalg
  Møde i Klimarådet, referatet med slides sendes ud til udvalget.

 • Pkt. 69 HMN ejerskab (Lukket)

 • Pkt. 70 Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af olietankbekendtgørelsen(Lukket)