You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 7, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 166 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 166

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 166

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.
  Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 167 Beflyvningen af Roskilde Lufthavn

  Udkast_til_brev_til_Trafik-_Bygge-_og_Boligstyrelsen_vedr._beflyvningen_af_Roskilde_Lufthavn.pdf

  Pkt. 167

  Beflyvningen af Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af sag vedrørende borgere fra Gadstrup, som oplever støjgener fra beflyvningen af Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anmoder Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om et møde, hvor problemstillingen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget afholdt et møde den 4. september 2017 hos en borger i Gadstrup vedrørende støj fra Roskilde Lufthavn. På mødet forelagde to borgere ønske om, at overflyvningsrestriktionen for Gadstrup udvides og også omfatter instrument flyvning, samt at baneanvendelsen på lufthavnen fordeles mere ligeligt, således at brugen af bane 21 til bl.a. skoleflyvning reduceres.
  Forvaltningen har gennemgået sagen og kan oplyse, at borgerne tidligere har fremført ønsker til overflyvningsrestriktionerne samt til anvendelsen af bane 21. Forholdene blev senest drøftet den 5. oktober 2016 i Plan- og Teknikudvalget, punkt 205.
  Det forholder sig således, at Roskilde Kommune er myndighed for lufthavnens miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteterne på selve lufthavnen herunder også starter og landinger, mens det er kontroltårnet (Naviair), som i den konkrete situation afgør banebenyttelsen og beflyvningen. Det er Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som er myndighed for overflyvningsrestriktionerne samt selve beflyvningen.
  Roskilde Lufthavn har oplyst, at den gennemsnitlige baneanvendelse for de flytyper, som omfatter skoleflyvninger i perioden 2005-2013 har været følgende:

  Bane Starter Landinger
  03 7 % 7 %
  11 27 % 31 %
  21 38 % 34 %
  29 28 % 28 %

  Umiddelbart vurderet ses der ikke at være en meget ensidig anvendelse af bane 21.
  Den tidligere Trafikstyrelse oplyste i brev til den ene borger i januar 2012, at de vurderede, at en udvidelse af overflyvningsrestriktionerne for byområderne indebærer en risiko for forringelse af flysikkerheden, samt at baneanvendelsen er betinget af flere forhold, herunder vindretning og flyvesikkerhed.
  Der er således ikke fremkommet nye væsentlige oplysninger i sagen.
  Det foreslås, at udvalget retter henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et møde, hvor problemstillingen drøftes. Styrelsen opfordres bl.a. til, jævnfør vedlagte udkast til brev, at flytrafikken afvikles under hensyntagen til de omkringliggende byområder, så der ikke opleves unødige gener for borgerne ved lufthavnens drift, under hensyntagen til flysikkerheden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 167

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.
  Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 168 Udkast til tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg

  Bilag_1_Ansoegning_af_d._30._juni_2017_fra_HOFOR.pdf Bilag_2_Udtalelse_fra_Styrelsen_for_Patientsikkerhed_af_d._19._september_2017.pdf Bilag_3_Udkast_til_tilladelse_til_bloedgoering_af_drikkevand_fra_Vaerket_ved_Marbjerg.pdf

  Pkt. 168

  Udkast til tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg

  Sagsnr. 272477 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR A/S har fremsendt endelig ansøgning om tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg ved avanceret vandbehandling. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse jf. vandforsyningslovens § 21. Udkastet skal i minimum 8 ugers partshøring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til tilladelse sendes i partshøring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget godkendte på udvalgsmøde den 1. december 2015, punkt 145, at HOFOR A/S kunne meddeles principiel tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg, og dermed kunne gå videre med den endelige projektering samt fremsendelse af endelig ansøgning.
  HOFOR har den 30. juni 2017 fremsendt endelig ansøgning om blødgøring af drikkevand fra Værket ved Marbjerg, se bilag 1. Forvaltningen har sendt HOFOR’s endelige ansøgning til udtalelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som i mail af den 19. september 2017, se bilag 2, konkluderer:
  ”Alt i alt er det styrelsens vurdering, at fordelene i forbindelse med gennemførelse af projektet formentlig vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at give tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet”.
  Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet et udkast til tilladelse, se bilag 3. Udover vilkår til indretningen og driften af anlægget, herunder automatisk overvågning og kontrol af drikkevandskvaliteten samt til håndtering og opbevaring af kemikalier, er der stillet vilkår om, at HOFOR løbende skal føre en driftsjournal, at de skal udarbejde en kommunikationsplan for information til forbrugerne og de kommuner og forsyninger, som får vand fra Værket ved Marbjerg eller som er nødforbundet hertil, så den maksimale effekt af blødgøringen opnås, fx i forhold til mindre dosering af sæbe og afkalkningsmidler. HOFOR skal også gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt det blødgjorte vand påvirker ledningsnet og installationer negativt.
  Udkast til tilladelsen sendes i minimum 8 ugers høring hos HOFOR A/S, aftagerkommunerne, forsyninger, Psykiatrisk Center Sct. Hans v/Region Hovedstaden samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 168

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 169 Vedtagelse af regulativ for Møllebæk-systemet

  Forslag_til_regulativ_for_Moellebaeksystemet.pdf Redegoerelse_-_Moellebaeksystemet.pdf Udsnit_af_stationeringskort_-_Hastruprenden.pdf Oversigtskort_for_Moellebaeksystemet.pdf Stationeringskort.pdf Laengdeprofil_med_vandspejl_6_l_pr_sek.pdf Laengdeprofil_med_vandspejl_50_l_pr_sek.pdf Laengdeprofiler.pdf Tvaerprofiler.pdf

  Pkt. 169

  Vedtagelse af regulativ for Møllebæk-systemet

  Sagsnr. 285153 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regulativ for Møllebæk systemet er et samlet regulativ med fælles bestemmelser for 4 vandløb, hvoraf Hastruprenden på ca. 600 m er grænsevandløb mellem Roskilde og Solrød kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regulativ for Møllebæk-systemet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Regulativet omfatter de kommunale vandløb: Hastruprenden, Karlslunde bæk, Vildmoseløbet og Møllebækken, og strækker sig gennem Solrød, Greve og Roskilde kommuner. Regulativet er en revision af de eksisterende regulativer for nævnte vandløb og er udarbejdet på baggrund af reglerne i vandløbsloven. Kun Hastruprenden er beliggende i Roskilde Kommune med en længde på ca. 600 m. Regulativ for Møllebæksystemet er udarbejdet som et samlet regulativ med fælles bestemmelser.
  Revisionen af regulativet indebærer ikke ændring af vandløbets regulativmæssige vandføringsevne eller vedligeholdelse og dermed ændres heller ikke på vandløbets vandføringsevne. Den regulativmæssige bund ligger generelt over den opmålte bund, lokalt op til 35 cm. Denne afvigelse mellem opmålte og regulativmæssige forhold er videreført fra de to foregående regulativer, og der er således intet, der tyder på, at vandløbsbunden ændrer sig på stækningen. Vandløbets vandføringsevne er god, og der er lav risiko for oversvømmelser.
  I det eksisterende regulativ er de øverste 690 m af vandløbet rørlagt. Den rørlagte del er optaget som regnvandsledning i spildevandsplanen, hvorfor denne strækning ikke længere indgår som en del af det offentlige vandløb. Vandløbet får således ny station 0 ved udløbet af rørlægningen ved Hastrup Bygade.
  De separate vedligeholdelsesbestemmelser for de enkelte vandløb i vandsystemet er i det nye regulativ erstattet af en fælles vedligeholdelsespraksis for alle vandløbene. Grødeskæringsbehovet vurderes stadig to gange årligt i perioderne 1. juni – 31. juli og 1. september – 31. oktober. De tidligere frister for grødeskæring for Hastruprenden var fra juni, juli og august til 15. oktober. Vandføringsevnen i det nye regulativ kontrolleres mindst én gang hvert femte år. Hvis det viser sig nødvendigt, kan en ekstra opmåling altid iværksættes. I det gamle regulativ blev vandløbet kontrolleret hvert tredje år, hvor der var stor tendens til materialetransport.
  Forslag til regulativ har været i offentlig høring fra 3. juli 2017 til 4. september 2017. Der kom ingen høringssvar i perioden. Efter vedtagelse af regulativet skal det i en offentlig 4 ugers høringsperiode, hvor der er mulighed for at indgive klage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 169

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 170 Vandrådet for Isefjord og Roskilde fjord

  Raadgivning_fra_enigt_vandraad.pdf Mindretalsudtalelse_og_kommunens_kommentarer.pdf Oversigt_over_mindretalsudtalelser_og_organisationer_der_stoetter.pdf Besigtigelsesnotat_Bregnetved_Aa.pdf

  Pkt. 170

  Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljøstyrelsen har opstillet 3 opgaver med kriterier for, om vandområder/vandløbsstrækninger skal være en del af vandområdeplan 2015-2021. Vandråd og kommuner kvalificerer datagrundlaget for, om vandområderne lever op til kriterierne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Vandrådets rådgivning i forhold til afgrænsning af vandområder følges (opgave 1).
  2. Rådgive Miljøstyrelsen om at fastholde den karakteristik vandområderne har i den fremlagte plan i forhold til udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb (opgave 2).
  3. Rådgive Miljøstyrelsen om at fastholde de miljøforbedrende indsatser, der er planlagt i første vandplanperiode (opgave 3).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 6. december 2016, punkt 160, blev det besluttet, at Lejre Kommune er sekretariatskommune for nyt vandråd. På udvalgets møde den 2. maj 2017, punkt 91 blev der orienteret om vandrådets sammensætning.
  Ud fra Miljøstyrelsens opstillede kriterier (bilag 2), skal vandrådet rådgive kommunerne i deres arbejde med at kontrollere om de mindre vandløb med oplande på under 10 km2, lever op til kriterierne. Vandrådet kan med deres lokale viden rådgive kommunen om hvilke vandløb, hvor det er relevant at efterprøve et eller flere af de fastlagte kriterier. Til dette arbejde anvender kommunen allerede foreliggende data, og er ikke forpligtigede til at tilvejebringe ny viden, ex. opmålinger. Kommunernes rådgivning til Miljøstyrelsen indberettes via sekretariatskommunen (Lejre Kommune). Sekretariatet videresender samtidig vandrådets enige fællesudtalelse samt mindretalsudtalelser til Miljøstyrelsen. Frist for indberetning til sekretariatet er den 15. december 2017. Det er Miljøstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser om eventuelle ændringer i vandområdeplanerne, og hvorvidt de vil følge vandrådets rådgivning.
  Forvaltningen har modtaget en udtalelse fra et enigt vandråd (bilag 1), der både indeholder en generel- og specifikke udtalelser for vandområder. Ingen af disse er beliggende i Roskilde Kommune. Den generelle udtalelse er: ”Vandrådet ser gerne miljøforbedringer i samtlige vandområder i hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at vandløbenes vandføringsevne, som beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”. Forvaltningen har efterfølgende modtaget mindretalsudtalelser for konkrete vandområder fra Vandløbslaug for Værebro Å, Gefion og Danmarks Sportsfiskerforbund, der er uddybet i bilag 2 med kommunens kommentarer, mens bilag 3 viser en oversigt over mindretalsudtalelser.
  Roskilde Kommune har på det eksisterende datagrundlag gennemgået data for kriterierne for 8 udpegede vandområder i opgave 1 og for 11 udpegede vandområder i opgave 2, og har samlet vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre data for vandområderne. I forhold til opgave 3 (der er frivillig), mener forvaltningen, at restaureringsprojekterne fra VP1 – fjernelse af spærringer i ”Langvad Å” og ”Hove Å” skal fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 170

  Udsættes.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 171 Vandrådet for Køge Bugt

  Faellesudtalelse_fra_Koege_Bugt_Vandraad.pdf Mindretalsudtalelser_fra_medlemmer_af_Koege_Bugt_Vandraad_som_der_ikke_er_enighed_om_i_Koege_Bugt_Vandraad.pdf Mindretalsudtalelse_og_kommunens_kommentar.pdf

  Pkt. 171

  Vandrådet for Køge Bugt

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljøstyrelsen har opstillet 3 opgaver med kriterier for, om vandområder/vandløbsstrækninger skal være en del afvandområdeplan 2015-2021. Vandråd og kommuner kvalificerer datagrundlaget for, om vandområderne lever op til kriterierne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Miljøstyrelsen via sekretariatskommunen rådgives om, ”at oplandet til det udpegede vandområde i Skensved Å reelt er større end 10 km2, og derfor ikke skal udpeges, da opgaven omhandler vandområder, hvor oplandet er mindre end 10 km2”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Køge Bugt vandområdedistrikt er der kun udpeget ét vandområde i Skensved Å i Roskilde Kommune, hvoraf en del af dette er grænsevandløb til Køge Kommune.
  Køge Bugt Vandråd har meddelt kommunerne, at rådet ikke kan opnå enighed om en fælles udtalelse (bilag 1) i forhold til opgave 1 (Afgrænsning af vandløb ud fra fastlagte kriterier (bilag 3) og opgave 2 (Kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede), men peger på 3 indsatser i forhold til opgave 3 (Kommentering på videreførte indsatser fra første planperiode (2009-2015).
  Medlemmerne fra vandrådet har mulighed for og har fremsendt mindretalsudtalelser med specifikke og generelle udtalelser (bilag 2).
  I Roskilde Kommune er udpeget ét vandområde i forhold til opgave 1 og ingen udpegelse i forhold til opgave 2 og opgave 3. For det udpegede vandområde i Skensved Å, har Landboforeningen VKST i en mindreudtalelse fremsat ønske om at udtage de første 570 m af det udpegede vandområde i Skensved Å på grund af faldforhold og slyngningsgrad på denne strækning (bilag 3).
  Forvaltningen har tidligere oplyst VKST og sekretariatskommunen, at der i Miljøstyrelsens WebGis værktøj er en fejl i udpegningen af vandområdet i Skensved Å, idet det reelle opland til det udpegede vandområde er større end 10 km2, og derfor ikke skal udpeges, da opgaven omhandler vandområder, der er mindre end 10 km2 (bilag 3).
  Vandrådet rådgiver ud fra deres lokale viden kommunerne i deres arbejde med at kvalificere data for de mindre vandløb med oplande på under 10 km2. Kommunerne kvalificerer under rådgivning fra vandrådet de allerede foreliggende data. Kommunerne er ikke forpligtigede til at tilvejebringe ny viden, ex. opmålinger. Kommunens efterfølgende rådgivning til Miljøstyrelsen sker via sekretariatskommunen (Solrød Kommune). Sekretariatet videresender samtidig vandrådets fællesudtalelse samt medlemmernes mindreudtalelser til Miljøstyrelsen. Køge Bugt sekretariatets indberetningsfrist til Miljøstyrelsen er den 20. december. Det er Miljøstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser om eventuelle ændringer i vandområdeplanerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 171

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 172 Udlån af elcykler i 2018 - kampagne

  Pkt. 172

  Udlån af elcykler i 2018 - kampagne

  Sagsnr. 298833 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i 2017 udlånt 15 elcykler over 3 perioder til i alt 45 Roskilde-borgere for at motivere til ændrede transportvaner. Forvaltningen har fået mange positive tilkendegivelser om udlånet og indstiller derfor, at udlånet fortsætter så længe elcyklerne er i god stand. Udlånet sker for at vise, at elcyklen kan være et godt alternativ til bilen i den daglige transport til/fra arbejde og studie.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes udlån af 15 elcykler fortsætter i årene frem (årligt 3 perioder á 3 måneder), så længe elcyklerne er i god stand.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder for at øge antallet af cyklister og for at konvertere nogle af kommunens borgeres bilture til cykelture. Ét af virkemidlerne til dette er at udlåne elcykler, da elcykler ofte kan erstatte bilen i hverdagen.
  Roskilde Kommune har i flere omgange udlånt elcykler, bl.a. i den store tværkommunale kampagne ’Test en elcykel’. På baggrund af de meget positive resultater fra den kampagne, valgte Roskilde Kommune at fortsætte udlånet i 2017. De foreløbige resultater her fra viser, at udlånet har haft stor effekt på folks vaner. Ét af kravene for at låne en elcykel var, at bilen dagligt var det primære transportmiddel. I udlånsperioden fremgår det, at 39 % har erstattet bilen med elcyklen i mere end 2 dage om ugen, ligesom 57 % også har brugt elcyklen til fritidsaktiviteter. De foreløbige resultater viser yderligere, at 35 % af deltagerne, 14 dage efter projektet, stadig cykler flere dage om ugen.
  Projektets positive virkninger ses også i nogle af de udsagn, der er kommet ind i forbindelse med udlånet i 2017:
  - ”Det er aldrig dårligt vejr, når man har en elcykel! Det er fedt at overhale alle bilerne, der holder i kø ind ad Københavnsvej.”
  - ”Jeg har sjældent oplevet noget, som så hurtigt har ændret min hverdag så markant, som elcyklen gjorde. Før jeg lånte elcyklen brugte vi bilen til næsten alle transportbehov, også lokalt i Roskilde.”
  Disse positive resultater og tilbagemeldinger giver anledning til, at forvaltningen foreslår at fortsætte udlånet af elcykler til kommunens borgere indtil elcyklerne ikke kan mere. Ved slutningen af hvert udlåns-år vil elcyklernes tilstand blive vurderet. Fokus for udlånet er at få flere af kommunens borgere til at vælge cyklen frem for bilen for at opnå bedre sundhed, mindre trængsel på vejene samt mindske udledningen af CO2.
  Alternativt til det indstillede forslag vil cyklerne kunne sælges til markedspris eller kunne videregives til interesserede institutioner i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet forvaltningen inden for driftsbudgettet kan afholde udgifter til mindre reparationer

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 172

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 173 RUC's analyse af klimamål

  Hovedrapport.pdf Varmeforbrug_og_varmeproduktion_i_Roskilde_Kommune.pdf Vindkraften_i_Roskilde_Kommune.pdf KOD_Biogas_i_Roskilde_Kommune.pdf Transporten_i_Roskilde.pdf Varmedata_Roskilde_Kommune_-_del_1.pdf Varmedata_Roskilde_Kommune_-_del_2.pdf

  Pkt. 173

  RUC’s analyse af klimamål

  Sagsnr. 285798 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat midler til, at RUC kan gennemføre analyse af mulighederne for at nå klimamålsætningerne. Analysen er nu udarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afrapporteringen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til en analyse fra RUC, der skal udrede mulighederne for at nå kommunens klimamål om reduktion af CO2 udledningen på 35 % i 2020 for kommunen som geografisk område.
  Ved budgetaftalen forelå projektbeskrivelsen ”Indsatser i Borgmesterpagten – forslag og analyser som bidrager til Roskilde Kommunes opfyldelse af Borgmesterpagten”.
  RUC har nu udarbejdet analysen ”Indsats i Borgmesterpagten – mod 2020 og videre mod 2025”. Analysen består af en hovedrapport og 5 delrapporter:

  1. Varmeforbrug og varmeproduktion i Roskilde Kommune
  2. Vindkraft i Roskilde Kommune
  3. KOD Biogas i Roskilde
  4. Transporten i Roskilde
  5. Varmedata for Roskilde Kommune (opdelt i to dokumenter)

  Analysen vil sammen med den kommende CO2 kortlægning og yderligere analyse vedrørende CO2-neutralitet bestilt af byrådet i maj 2017, punkt 126, danne grundlag for det videre arbejde med ny Klima- og Energipolitik samt tilhørende plan i 2018.
  Hovedrapportens konklusion er, at der indtil videre er nået en reduktion på 26%, og at kommunen vil kunne nå 35% i 2020 og 49% i 2025, hvis fremskrivningerne af fald i udledningen fra el og fjernvarme holder stik, og ved at gennemføre lokale projekter. Samlet set vil det betyde at drivhusgasudledningen i perioden fra 2008 til 2025 vil falde fra 665.000 ton til 337.300 ton.
  Den primære årsag til reduktionen er, at andelen af vedvarende energi i el og varme stiger betragteligt i perioden. El-produktionen baseres på vind og biomasse, og fjernvarmeproduktionen baseres på biomasse. Her kan Roskilde bidrage med mindre CO2 fra affaldsafbrænding, opføre behandlingskapacitet til kildesorteret organisk husholdningsaffald samt arbejde for udskiftning af ældre vindmøller.
  Derudover er det en forudsætning, at fjernvarmen bliver fuldt udbygget i Himmelev, hvor der konverteres fra gas til fjernvarme, udvides til Veddelev, Vindinge og Vor Frue. Men også at der etableres ny fjernvarme i byer som Viby, Gundsømagle, Gadstrup og Snoldelev.
  Det fremgår dog også af afrapporteringen, at de aktuelle rammebetingelser, herunder de aktuelle gaspriser, gør det vanskeligt at gennemføre nye fjernvarmeprojekter, men at den forventede prisudvikling kan føre til, at projekter kan realiseres frem mod 2025.
  Hvis der er ønske om det, vil Tyge Kjær, RUC, kunne deltage på et kommende udvalgsmøde i løbet af første kvartal 2018 og fremlægge rapportens hovedkonklusioner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Rapporten er betalt af midler afsat konkret hertil i budget 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 173

  Drøftet. Udvalget anbefaler den nye periodes Klima- og Miljøudvalg, at det får et oplæg ved Tyge Kjær i første kvartal 2018.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 174 Videreførelse af Grøn Puls i 2018

  Pkt. 174

  Videreførelse af Grøn Puls i 2018

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Parterne i Grøn Puls ønsker at fortsætte partnerskabet. Derfor fremlægges forslag til finansiering for 1. halvår 2018. Forslag til fortsættelse og finansiering af Grøn Puls for 2. halvår 2018, fremlægges når det er afklaret, hvor Roskilde Kommunes generelle indsats for erhvervsfremme ligger efter ny udbudsrunde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Partnerskabet Grøn Puls fortsætter som hidtil i 1. halvdel af 2018. Kommunens andel på 100.000 kr. finansieres indenfor driftsbudgettet til energieffektiviseringer. Der tages stilling til fortsættelse af Grøn Puls i 2. halvdel af 2018 efter udbud af den generelle indsats for erhvervsfremme.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Partnerskabet Grøn Puls har eksisteret siden april 2013 og består i dag af erhvervsFORUM Roskilde, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune. Siden 2016 er Roskilde Kommunes bidrag til finansieringen på 200.000 kr. årligt, finansieret indenfor udvalgets driftsbevilling til arbejdet med energieffektiviseringer.

  Styregruppen for Grøn Puls har udtrykt interesse for at fortsætte og videreudvikle Grøn Puls partnerskabet. Roskilde Kommunes aftale med erhvervsFORUM Roskilde om at varetage den generelle erhvervsfremme indsats er forlænget til midten af 2018.
  ErhvervsFORUM Roskilde vil derfor som hidtil, på de økonomiske vilkår som aftalt i styregruppen, løfte sin del af indsatsen i Grøn Puls frem til medio 2018. Herefter vil nyt udbud af den generelle indsats for erhvervsfremme afgøre, hvor Grøn Puls-indsatsen fremadrettet kan ligge. Der fremlægges derfor ny sag i foråret 2018, om hvordan Grøn Puls-indsatsen kan varetages i 2. halvdel af 2018.
  Finansieringen af partnerskabet i første halvdel af 2018 foreslås i overensstemmelse med styregruppens anbefalinger som følgende:
  - Roskilde Kommune afsætter 50.000 kr. fra driftsmidlerne til energieffektivisering i 2018 til erhvervsFORUM Roskilde til at afslutte og evaluere videreførelsesfasen for SMV (Små og Mellemstore Virksomheder) og yderligere 50.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde for at drive netværk og kommunikation. Roskilde Kommune forestår herudover som hidtil udgifterne til informationsarrangementer om energirenovering for borgerne.
  - Fors A/S afsætter midler til energitjek, kommunikation og diverse rådgivning samt 25.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  - Boligselskabet Sjælland afsætter midler til kommunikation og energitjek samt 25.000 kr. til erhvervsFORUM Roskilde til netværksaktiviteter, markedsføring og kommunikation.
  - erhvervsFORUM Roskilde bidrager indenfor sin kerneydelse med kompetence indenfor kommunikation, markedsføring og drift af netværk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Indsatsen finansieres indenfor udvalgets driftsbevilling til arbejdet med energieffektiviseringer.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 174

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 175 Byfornyelsesmidler i en overgangsperiode

  Pkt. 175

  Byfornyelsesmidler til energirenovering i en overgangsperiode

  Sagsnr. 266087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Puljen til tilskud til energirenovering efter byfornyelsesloven forventes opbrugt i november. Derfor forslås en øget pulje i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at puljen til ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” i 2017 øges med 100.000 kr. finansieret af driftsmidlerne til arbejdet med energieffektivisering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2015 blev der afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger med forventning om 0,6 mio. kr. i statslig refusion. Ordningen er blevet justeret et par gange. Senest har Klima- og Miljøudvalget på mødet den 6. juni 2017, punkt 102, besluttet, at Roskilde Kommune kan finansiere den fulde støtte, indtil den afsatte pulje fra budget 2015 (og overført til 2017) er brugt op.
  Når en borger har modtaget tilsagn om støtte op til det maksimale støttebeløb på 15.000 kr., har borgeren to år til at gennemføre energiprojekterne og dokumentere udgifterne.
  Forvaltningen er konkret i dialog med ansøgere om støtte, som forventes at føre til at midlerne fra den oprindelige pulje er brugt op i løbet af november 2017 – det vil sige, at alle midlerne er reserveret via tilsagn til borgere eller udbetalt – og støtteordningen vil skulle fjernes fra hjemmesiden.
  Det forventes, at der i december 2017 skal tage stilling til udmøntning af initiativet på 1,0 mio. kr. i budget 2018, der hedder ”grønne samarbejder”. Herunder vil der kunne afsættes et beløb i 2018 til fortsættelse af ”Byfornyelsesordningen til fremme af energirenoveringer”, hvis det ønskes at videreføre ordningen.
  Derfor foreslår forvaltningen, at puljen til ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” i 2017 øges med 100.000 kr. fra driftsmidlerne til generel energieffektivisering (overført fra 2016), sådan at den kan videreføres i resten af 2017, og indtil der er taget stilling til initiativets fremtid i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en budgetomplacering inden for Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget. Sagen skal godkendes af Økonomiudvalget, fordi der er tale om omplacering af 100.000 kr. fra løn- og driftsramme til ramme med fuld overførsel mellem årene.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 175

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 176 Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Brev_til_folketingets_Miljoe-_og_Foedevareudvalg_vedroerende_forbud_mod_salg_af_pesticider.pdf

  Pkt. 176

  Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 284395 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet brev til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om forbud mod salg af pesticider. Brevet skal endeligt godkendes af Klima- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedhæftede udkast til brev godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ved møde den 11. oktober 2017, punkt 241 godkendt forslag om, at Klima- og Miljøudvalget udarbejder en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  Forvaltningen har udarbejdet brev til endelig godkendelse hos Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 176

  Godkendt.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 177 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf

  Pkt. 177

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 177

  Udvalget anbefaler handlingsplanen.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 178 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Pkt. 178

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Klima- og Miljøudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Delebilsordning på rådhusets P-plads (0,1 mio. kr. årligt)
  - Der er tale om videreførelse af initiativ fra 2017. Udmøntes administrativt.
  Bionaturgas til de kommunale bygninger (0,6 mio. kr. årligt, drift)
  - Der er tale om videreførelse af initiativ fra 2017. Udmøntes administrativt. De relevante institutioner orienteres om, at initiativet videreføres, og at de fortsat kan have ”klistermærke” om bionaturgas på døren.
  Varebiler på eldrift (0,5 mio. kr. i 2018, drift)
  - Forvaltningen foreslår, at initiativet målrettes Materielgården, og der forelægges udmøntningssag i 1. kvartal 2018.
  Grønne samarbejder (1,0 mio. kr. årligt, drift)
  - Udmøntningssag forelægges i december 2017.
  Foranstaltninger mod oversvømmelser (0,5 mio. kr. i 2018 og 2019, drift)
  - Udmøntes administrativt til foranstaltninger og grej ved risiko for oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og inderfjorden.
  Investeringer i vedvarende energi (1 mio. kr. i 2018, anlæg)
  - Forslag om anvendelse af midlerne forelægges i 1. kvartal 2018.
  Pris til grøn virksomhed (0,05 mio. kr. i 2018, udviklingspuljen)
  - Principper blev allerede fastlagt ved beslutning om 2017-prisen, jf. sag i Klima- og Miljøudvalget januar 2017, punkt 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 178

  Godkendt.
  Gitte Simoni kan ikke tiltræde indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke kan anbefale udmøntning af midler til delebilsordning, investeringer i vedvarende energi (vindmølle andele) samt pris for grøn virksomhed. Dansk Folkeparti undlader at stemme for biogas til kommunale bygninger, varebiler på eldrift samt foranstaltninger mod oversvømmelse.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 179 Orientering om muligt projekt for fælles varme til Hastrup

  Pkt. 179

  Orientering om muligt projekt for fælles varme til Hastrup

  Sagsnr. 298028 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status for arbejdet med mulighederne for at etablere fælles varme i Hastrup.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i den strategiske energiplanlægning og olielandsbyprojektet har Roskilde Kommune sammen en lokal varmegruppe og Fors arbejdet med mulighederne for at etablere fælles varme i Hastrup.
  Gennem en lang række møder i varmegruppen og to borgermøder for hele byen, har projektet udviklet sig til en mulig løsning, hvor der bliver anlagt en varmeledning fra varmeværket i Gl. Havdrup og etableret et lokalt varmeledningsnet i Hastrup.
  Projektudviklingen har været bistået med teknisk og økonomisk konsulentbistand, og Fors har lavet bruger- og selskabsøkonomiske analyser for fælles varme - en lille lokal fjernvarmløsning.
  Solrød Fjernvarme, der ejer varmeværket i Gl. Havdrup, har stillet sig velvillig til rådighed under projektudviklingen. Der er drøftet en fast varmekøbspris fra Gl. Havdrup halmvarmeværk til brugerne i Hastrup med Fors.
  På et borgermøde i efteråret 2016 tilkendegav 32 huse deres interesse for at blive koblet på fjernvarmeløsningen. Det vurderes at være realistisk at komme op på 38 tilmeldte, og hvis dette lykkedes, vil den årlige fjernvarmepris lande på ca. 22.800 kr. for en gennemsnitsbolig i Hastrup. Det koster ikke noget at tilslutte sig ved projektstart, fordi man gennem den årlige fjernvarmepris betaler fjernvarmetilslutningen på ca. 35.000 kr.
  Den årlige varmeudgift er højere end i Fors øvrige fjernvarmeområde i Roskilde, der ligger på ca. 13.000 kr.
  Søndag den 29. oktober 2017 afholdes tilmeldingsarrangement i Hastrup. Ud fra antallet af tilmeldte, vil Fors lave økonomiske beregninger på bruger- og selskabsøkonomi, samtidig med at Fors vil arbejde videre med et teknisk / juridiske grundlag for projektet.
  Analyserne vil danne grundlag for den endelige beslutning i Fors bestyrelse, der skal tage stilling til, om Roskilde Varme A/S skal gå videre med et etablere fjernvarme i Hastrup. Derefter kan der udarbejdes et varmeprojektforslag, der skal behandles af kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat midler i driftsbudgettet til Olielandsbyer (udvikling af projekter) overført fra tidligere år.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 179

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 180 Orientering om pressehistorie omkring afbrænding af tekstiler (medlemsforslag)

  Pkt. 180

  Orientering om pressehistorie omkring afbrænding af tekstiler (medlemsforslag)

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om pressehistorien om afbrænding af tekstiler.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Paludan (Ø) har bedt om at få en nærmere orientering om pressehistorie omkring energiudnyttelse af tekstiler optaget på dagsordenen således:
  ”Især er jeg interesseret i, hvorvidt Roskilde Kommune gennem ARGO (KARA/NOVEREN) kan stille genanvendelseskrav til virksomhederne eller alternativt, kan sørge for at tekstilerne ikke bliver brændt, men derimod genanvendt.”
  Forvaltningen giver orientering på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 180

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 181 Orientering om status for mulighederne for genanvendelse af plastik (medlemsforslag)

  Pkt. 181

  Orientering om status for mulighederne for genanvendelse af plastik (medlemsforslag)

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status på mulighederne for genanvendelse af plastik og dermed frasortering af dette restaffald.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har bedt om at få en status på mulighederne for genanvendelse af plastik optaget på dagsordenen således:
  ”Dansk Folkeparti har gennem beslutningen og nu i implementeringsfasen fulgt den nye affaldssortering tæt, da vi mener det giver rigtig god mening for miljøet.

  Da Klima- og Miljøudvalget indførte den nye affaldssortering, var det desværre ikke muligt at genanvende plastik godt nok. I Dansk Folkeparti har vi gennem hele forløbet haft et ønske om, at vi skulle frasortere plastik fra restaffaldet og dermed genanvende det, når udviklingen var klar, og det gav miljømæssig mening.

  Dansk Folkeparti ønsker derfor at få en status på, om mulighederne for genanvendelse af plastik og dermed frasortere det restaffaldet.”
  Forvaltningen orienterer på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 181

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 182 Eventuelt

  Pkt. 182

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 182

  - Virksomhedsbesøg Citylogistik mandag kl. 8:30.
  - Seneste Klimarådsmøde blev orienteret om fælles energiplan i hovedstadsområdet. Møde herom for kommunalpolitikere i maj. Dato udmeldes senere.
  - Juleafslutning for udvalget.
  - Vindmølleandele.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

 • Pkt. 183 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 183

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 183

  Intet at referere.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.