You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 8, 2018 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 66 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 66

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 66

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 67 Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling (UV-anlæg) på Gundsømagle Vandværk

  Pkt. 67

  Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling (UV-anlæg) på Gundsømagle Vandværk

  Sagsnr. 303530 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gundsømagle Vandværk søger om tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling i form af et UV-anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen meddeler den nødvendige tilladelse efter vandforsyningsloven.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gundsømagle Vandværk har den 9. april 2018 søgt om tilladelse til midlertidigt at opsætte et UV-anlæg i forbindelse med renovering af vandværket. Vandværket tager blandt andet et ekstra filter i brug. Vandværket er lukket ned under renoveringsarbejdet. Forbrugerne forsynes i denne periode af Jyllinge Vandværk via nødforbindelse.
  Da der erfaringsmæssigt kan forekomme overskridelser af de mikrobiologiske bakterier efter at filtre er blevet skiftet, ønsker vandværket tilladelse til at opsætte et midlertidigt UV-anlæg. Alternativet hertil vil være, at Gundsømagle Vandværk i en periode gennemskyller filtrene og leder vandet direkte til kloak eller recipient, indtil vandet kan overholde drikkevandskvalitetskriterierne og igen kan ledes ud til forbrugerne. Forbrugerne vil i perioden kunne blive forsynet af Jyllinge Vandværk.
  I Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025 fremgår det af retningslinjerne, at Roskilde Kommune som udgangspunkt kun meddeler tilladelse til udvidet rensning, når der er tale om en ekstraordinær og midlertidig løsning på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Ud fra hensynet til grundvandsressourcen og det, at der erfaringsmæssigt kan opstå problemer med vandkvaliteten efter renovering af vandværker, vurderer forvaltningen, at der kan meddeles tilladelse til midlertidigt opsætning af et UV-anlæg. I tilladelsen vil der blive lagt vægt på, at det er et anlæg af midlertidig karakter. Der vil blive stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlægget, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.
  Tilladelsen forventes at være tidsbegrænset til omkring 3 måneder. En tilladelse til avanceret vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21 kan påklages inden for 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Såfremt udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 67

  Godkendt.

 • Pkt. 68 Udpegelse af repræsentanter til Grundvandsforum

  Pkt. 68

  Udpegelse af repræsentanter til Grundvandsforum

  Sagsnr. 251 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Grundvandsforum for Roskilde Kommune blev nedsat af byrådet den 24. januar 2007, punkt 11. Der er behov for, at udvalget udpeger to medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget til Grundvandsforum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udpeger to medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Grundvandsforum.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet opretter efter vandforsyningsloven et koordinationsforum til at bistå sig ved vedtagelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Dette forum skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jord­bruget, industrien og eventuelle andre relevante parter.
  Indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet udarbejdes på baggrund af kortlægning af arealanvendelse og forureningstrusler med henblik på beskyttelsen af grundvandsressourcerne. Kortlægningen af oplandene for vandindvinding i Roskilde Kommune udarbejdes af staten ved Miljøstyrelsen.
  Byrådet besluttede den 24. januar 2007, punkt 11, at oprette et koordinationsforum for indsatsplaner i Roskilde Kommune, kaldet Grundvandsforum. Byrådet bemyndigede Teknik- og Miljøudvalget til at udpege to repræsentanter til grundvandsforum fra Teknik- og Miljøudvalget. Efter kommunalvalget i 2014 kom beslutningskompetencen for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse under Klima- og Miljøudvalget, hvor udvalget udpegede to repræsentanter til Grundvandsforum.

  I perioden 2007-2010 var Torben Jørgensen og Lars Berg Olsen udpeget som repræsentanter, jf. Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. januar 2007, punkt 6. I perioden 2010-2013 var Torben Jørgensen og Kim Raben udpeget som repræsentanter i Grundvandsforum, jf. Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 4. marts 2010, punkt 68. I perioden 2014-2017 var Tomas Breddam og Jonas Bejer Paludan udpeget som repræsentanter i Grundvandsforum, jf. Klima- og Miljøudvalgsmødet den 1. april 2014, punkt 49.

  Da beslutningskompetencen for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse fortsat ligger under Klima- og Miljøudvalget, er der behov for, at udvalget udpeger to medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Grundvandsforum for byrådsperioden 2018-2021.
  Når der foreligger et udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vil udkastet, efter der har været til drøftelse i Grundvandsforum, blive forelagt til godkendelse af Klima- og Miljøudvalget, inden udkastet sendes i 12 ugers offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 68

  Udvalget udpeger Pierre Kary og Marianne Kiærulff.

 • Pkt. 69 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 301070 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr.
  Merforbruget består af:
  - Forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes merforbrug på projekter om grundvand på 0,6 mio. kr., merforbrug vedr. oprensning af olieforurenede grunde på 1,8 mio. kr. og merforbrug på øvrige projekter på 0,2 mio. kr. på pga. højere aktivitet end budgetlagt.
  Merforbruget finansieres af overførsler.
  På det brugerfinansierede område forventes der ingen afvigelser fra rammen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 69

  -
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 70 Orientering om generel miljøbeskyttelse

  Pkt. 70

  Orientering om generel miljøbeskyttelse

  Sagsnr. 302743 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om opgaverne indenfor den generelle miljøbeskyttelse i forlængelse af introduktionen til udvalgets ressortområde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere forvaltningens arbejde i forbindelse med generel miljøbeskyttelse, herunder vise eksempler på, hvordan sager håndteres i overensstemmelse med delegationsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 57

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 70

  -

 • Pkt. 71 Orientering om indsatsen som miljømyndighed i 2017 - tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Tilsynsindberetning_for_2017.pdf

  Pkt. 71

  Orientering om indsatsen som miljømyndighed i 2017 - tilsynsindberetning og tilsynskampagner

  Sagsnr. 290689 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige lovpligtige tilsynsberetning til Miljøministeriet om indsatsen som miljømyndighed i 2017. Tilsynsberetningen viser, at forvaltningen overholder kravet til antal udførte tilsyn samt de to obligatoriske tilsynskampagner.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Beretningen til Miljøministeriet beskriver kommunens indsats som miljømyndighed i 2017 med særlig fokus på indsatsen overfor virksomheder og landbrug. Beretningen er lovpligtig for opgaverne indenfor miljøbeskyttelsesloven.
  Forvaltningen har ført tilsyn med virksomheder og landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der årligt skal gennemføres mindst 40 % tilsyn for alle godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og mindst 25 % tilsyn for alle øvrige virksomheder og husdyrbrug. Som det fremgår af bilaget, har Roskilde Kommune i 2017 gennemført tilsyn på 51 % af alle godkendelsespligtige virksomheder og landbrug samt på 26 % af alle øvrige virksomheder og landbrug. De udførte tilsyn opfylder således tilsynsbekendtgørelsens krav om antal gennemførte tilsyn. Tilsynene er fordelt som vist i vedlagte bilag.

  Tilsynskampagner

  I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om gennemførelse af 2 tilsynskampagner om året. I 2017 udførte forvaltningen nedenstående kampagner.
  En kampagne med fokus på tømningsordningen for olie- og benzinudskillere, som havde til formål at sikre, at alle olie- og benzinudskillerne i kommunen bliver tilset, og at tømningen gøres korrekt, så risikoen for forurening herfra minimeres. Der blev ført tilsyn med, at tømning af udskillere på 6 virksomheder foregik i henhold til kommunens krav, f.eks. om der blev kontrolleret for revner i udskillerne. Der blev ikke konstateret overskridelser af kommunens krav til tømninger af olie- og benzinudskillere. En ajourføring af kommunens register over eksisterende olie- og benzinudskillere og tilmeldinger til en tømningsordning er iværksat.
  En kampagne, hvor udvalgte virksomheder fik mulighed for at booke deres miljøtilsyn på kommunens hjemmeside og samtidig fik tilsendt en illustrativ vejledning om korrekt opbevaring af olie og kemikalier. Kampagnen havde til formål, at give virksomhederne mere indflydelse på tilsynsplanlægningen samt at vejlede om et område, hvor miljøforholdene ofte ikke har været i orden. 58 % af virksomhederne benyttede muligheden for at booke tilsynet online, og de har ved tilsynene udtrykt stor tilfredshed med, at de fik indflydelse på, hvornår tilsynet blev foretaget. Den tilsendte vejledning har endnu ikke haft en positiv effekt, idet antallet af håndhævelser i forhold til dette miljøforhold ikke er faldet fra 2016 (12) til 2017 (13).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 71

  -

 • Pkt. 72 Orientering om revidering af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Indsatsplan_for_bekaempelse_af_kaempebjoerneklo_som_er_revideret_april_2018.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om revidering af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Sagsnr. 187647 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo for perioden 2010-2020 er blevet revideret, som følge af ændret lovgivning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune vedtog i 2009 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo for perioden 2010-2020. Efterfølgende har både private og offentlige lodsejere bekæmpet planten. Det har medført, at rigtig mange forekomster er blevet mindre i udbredelse, og nogle forekomster er helt udryddet.
  Det juridiske grundlag for den hidtidige indsatsplan har været Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra 2009. I 2017 blev bekendtgørelsen ændret, så det ikke længere er muligt at indgive politianmeldelse for manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. I stedet for kan kommunen bekæmpe på lodsejers regning, når varsel om påbud og påbud om bekæmpelse ikke er blevet efterlevet. Det er fastsat i den nye bekendtgørelse, at når det sker, ”…kan kommunalbestyrelsens opkrævning for bekæmpelsen ikke uden en veldokumenteret begrundelse overstige en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-priser) væsentligt.”
  Fra en del kommuner og KL har der været kritik af, at maksimumbeløbet er urealistisk lavt, og det kan tilskynde lodsejere til ikke at foretage bekæmpelse. Denne holdning deler forvaltningen.
  Hvis det bliver nødvendigt at bekæmpe på lodsejers regning, når varsel om påbud og påbud om bekæmpelse ikke er blevet efterlevet, vil der forinden blive indhentet mindst 2 tilbud, og der vil blive sendt en regning til lodsejer på det faktiske beløb. Forvaltningen vil i den forbindelse begrunde, hvis beløbet overstiger maksimumprisen på 3,81 kr. pr. kvadratmeter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det er lodsejerne, som skal betale en eventuel regning for manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 72

  -

 • Pkt. 73 Orientering om projekt - Vind I Roskilde

  Rapport_-_Vind_I_Roskilde_anbefalinger_til_en_vind_energi_strategi_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 73

  Orientering om projektet Vind I Roskilde

  Sagsnr. 303498 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projekt Vind I Roskilde (VIROS) har afsluttet projektet og fremsendt rapporten ”Vind I Roskilde – anbefalinger til en vind energi strategi for Roskilde Kommune”. Sagen gennemgår projektforløbet og giver et kort indblik i rapportens indhold.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget bevilgede i oktober 2016, punkt 123, midler fra Klimafonden til DTU Vindenergi`s projekt ”Vind i Roskilde - anbefalinger til en vind energi strategi for Roskilde Kommune”. Bevillingen skete efter indstilling fra Roskilde Kommunes Klimaråd.
  De foreløbige resultater fra projektet har været præsenteret for Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet af to omgange, første gang i april 2017 og anden gang i november/december 2017.
  Derudover arrangerede DTU i januar 2018 informationsmøde i Byens Hus i samarbejde med Roskilde Festival og Samsø Energiakademi, hvor ca. 60 borgere deltog.
  DTU Vindenergi har nu afsluttet projektet og afleveret rapporten ” Vind i Roskilde - anbefalinger til en vind energi strategi for Roskilde Kommune”, der er vedlagt som bilag.
  VIROS projektet har undersøgt mulighederne for at opsætte nye vindmøller og renovere eksisterende vindmøller – mellemstørrelses-møller under 100 m totalhøjde.
  VIROS rapporten har følgende konklusioner:

  1. Vindmøller med en højde op til 100 m passer bedre til beboelsestætheden for Roskilde Kommune end større møller med en højde op til 150 m.
  1. Opsætning af omkring 20 vindmøller med en højde på 100 m vil kunne fortrænge CO2 svarende til, hvad der bliver udledt fra kommunens egne aktiviteter (drift af skoler, sportshaller mm).
  1. 100 m møller kan placeres i landzoner i Roskilde Kommune.
  1. 100 m møller åbner også mulighed for at placere møller tæt på motorvejen og anden infrastruktur.
  1. En konkret placering af en eller flere 100 m møller ved motorvejen og overfor Energitårnet er blevet undersøgt.
  1. En borgergruppe er blevet etableret ved afslutningen af VIROS til at arbejde videre med at undersøge konkrete vindprojekter i Roskilde Kommune.

  Rapporten vil indgå sammen med andet materiale i processen omkring den nye strategiske klima- og energiplan, der skal formuleres i løbet af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 73

  -

 • Pkt. 74 Orientering om indsatsen i Olielandsbyer

  Pkt. 74

  Orientering om indsatsen i Olielandsbyer

  Sagsnr. 293999 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med formuleringen af klimapolitikken i 2017 blev en indsats målrettet udskiftning af oliefyr i mindre bysamfund igangsat. Forvaltningen orienterer om aktiviteterne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i maj 2017, punkt 126, en opdatering af klimapolitikken med fokus på at understøtte den klimapolitiske vision om at sikre en bæredygtig kommuneudvikling og arbejde for 100 % vedvarende energi og herved blive CO2 neutral.
  En af politikkens 3 mål er at udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kort sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan. En af de nye indsatser lyder: ”Igangsætte indsats i op til 10 mindre bysamfund, omkring udskiftning af oliefyr til andet brændsel.” Indsatsen ligger i forlængelse af den tidligere indsats om nærvarmeprojekter i olielandsbyer.
  Der er derfor gennemført en række arrangementer. Der er afholdt tre informationsmøder i samarbejde med Energistyrelsens kampagne ”Ny Varme”. Disse er planlagt i samarbejde med lokale kræfter i Ørsted, Store Valby/Ågerup samt Herringløse. På møderne blev borgere oplyst om hvilke alternativer varmekilder, det er muligt at investere i, samt hvilke fordele og ulemper disse har. Der har været inviteret via e-boks til et større geografisk område, og de lokale samarbejdsparter har bidraget med at udbrede information om arrangementerne. Deltagerantallet har i gennemsnit ligget på 50 personer.
  Der er afholdt Energimesse i Ørsted Forsamlingshus i samarbejde med Grøn Puls projektet, hvor energihåndværkere kunne præsentere deres løsninger for de omkring 60 fremmødte borgere. Messen resulterede efterfølgende i en del ordreaktivitet hos energihåndværkerne.
  Der er afholdt fire informationsdage på Stændertorvet i december, hvor Energitjenesten gav gratis energirådgivning omkring varmepumper, styring af varmesystemer, efterisolering, udskiftning af vinduer og meget mere, til omkring 50 personer om dagen.
  Derudover har borgere i Roskilde Kommune kunnet få gratis telefonisk energirådgivning hos Energitjenesten og hos ”Spar Energi” kampagnen.
  I den nye Strategiske Klima- og Energiplan skal det fastlægges, hvordan der skal arbejdes videre med information til borgerne om alternativer til oliefyr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 74

  -

 • Pkt. 75 Orientering om Projekt ENERGISE

  Pkt. 75

  Orientering om Projekt ENERGISE

  Sagsnr. 305185 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i EU-projektet ENERGISE ved at bistå med at skaffe testpersoner til ’Living Labs’ omkring energiforbrug og adfærd.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af Roskilde Kommunes Klimapolitik, godkendt i Byrådet 31. maj 2017, fremgår det, at kommunen vil arbejde for, at energiforbruget i byens bygninger nedbringes markant. For at nå målsætningen har Roskilde Kommune adskillige indsatser i gang med fokus på klimaskærmen, som fx tilskud til energirenoveringer via byfornyelsespuljen og energitjek gennem Grøn Puls. Også på adfærdssiden er der indsatser som projektet Save-E med fokus på, hvad der gør borgerne interesseret i energiforbrug og -renovering.
  Roskilde Kommune har nu fået mulighed for at deltage i EU-projektet ENERGISE (den danske samarbejdspartner i projektet er Aalborg Universitet), der handler om at undersøge bæredygtigt energiforbrug i hjemmet. I første fase er der indsamlet viden om eksisterende initiativer. Næste fase handler om at lave såkaldte ’Living Labs’, hvor forskerne vil igangsætte forskellige indsatser, der helt konkret skal nedbringe energiforbruget fra tøjvask.
  Roskilde Kommune er blevet kontaktet med henblik på at skaffe ca. 40 testpersoner til ’Living Labs’. Forvaltningen vurderer, at projektet ligger fint i tråd med de øvrige indsatser omkring energiforbrug og har derfor besluttet at deltage i projektet ved at bistå med at skaffe testpersoner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 75

  -

 • Pkt. 76 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_5._marts_2018.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 63

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 76

  -

 • Pkt. 77 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 77

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 77

  - Henvendelse om råger.
  - COROCONF den 17. maj.
  - Borgermøde i Vindinge den 24. maj.

 • Pkt. 78 Eventuelt

  Pkt. 78

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 08-05-2018, pkt. 78

  - Plastic Change Netværk - plast i fjorden
  - Affalds App og afhentning af affald
  - Flexbus
  - Landbrug

 • Pkt. 79 Orientering om politianmeldelse(Lukket)

 • Pkt. 80 Midler i budget 2018 til investering i vedvarende energi(Lukket)