You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 9, 2018 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 4 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 4

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 4

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 5 Introduktion til Klima- og Miljøudvalgets område

  Pkt. 5

  Introduktion til Klima- og Miljøudvalgets område

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en introduktion til udvalgets fagområde som udgangspunkt for en drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten, som blev godkendt i byrådet den 20. december 2017, punkt. 318, fastlægger, at udvalgets opgaveområder er følgende:
  - Klimapolitik, herunder Klimaråd og klimafond
  - Miljølovgivning og miljøforhold
  - Vandløbsplanlægning
  - Naturforvaltning, herunder kommunens rekreative områder i det åbne land
  - Grøn Blå Strategi
  - Busplanlægning og -bestilling
  - Klimatilpasning og spildevandsplanlægning
  - Strategisk energiplanlægning og forsyning, herunder el, vand, varme
  - Affald (ressourceplanlægning)
  - Agenda 21
  Forvaltningen giver på mødet en introduktion til området, herunder forestående større sager i 2018, der kan give anledning til temadrøftelser i forbindelse med udvalgsmøderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 5

  Drøftet.

 • Pkt. 6 Mødeplan for Klima- og Miljøudvalget 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 6

  Mødeplan for Klima- og Miljøudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for februar måned 2018 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen, eller
  2. forslag 2 med nuværende kadence fordelt på 3 hverdage godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2017, og ønske om alternativt forslag og styrelsesvedtægten er der udarbejdet to forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 6

  Udvalget besluttede model 2 med mødetid tirsdag kl. 8:20. Mødernes slutter som udgangspunkt kl. 10.

 • Pkt. 7 Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

  Hoeringsbrev_af_21-12-2017._Udkast_til_forslag_til_lov_om_aendring_af_lov_om_kystbeskyttelse_mv.pdf UDKAST_til_forslag_til_lov_om_aendriong_af_lov_om_kystbeskyttelse.pdf Forslag_til_hoeringsbrev_-_bemaerkninger_til_forslag_til_aendring_af_kystbeskyttelsesloven.pdf

  Pkt. 7

  Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven i høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger til lovforslaget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med høringsbemærkninger godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny kystbeskyttelseslov er sendt i høring frem til den 17. januar 2018.
  Høringsfristen udløber således inden byrådsmødet i januar 2018. Efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen, fremsender forvaltningen vedhæftede høringsbrev til Miljø- og Fødevareministeriet, med forbehold for byrådets efterfølgende behandling.
  Bemærkningerne tager udgangspunkt i, hvorvidt byrådets tidligere ønsker om ændret lovgivning er indarbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 7

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 8 Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2018

  Udkast_til_hoeringssvar_til_Region_Sjaellands_indsatsplan_for_jordforurening_2018.pdf

  Pkt. 8

  Høringssvar til Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2018

  Sagsnr. 267260 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2018 for jordforurening i høring og forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedlagte høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2018 for jordforurening i høring. Som de foregående år prioriterer planen især indsatsen i forhold til grundvand højt.
  Regionen har færdiggjort de indledende grundvandsundersøgelser for størstedelen af Roskilde Kommune. Hermed er der skabt et vigtigt overblik over forureningen, som gør det muligt at prioritere en fælles indsats, så vigtige grundvandsressourcer ikke går tabt.
  Kortlægningen af de forureninger, der udgør en risiko for følsom anvendelse som f.eks. boliger er dog ikke afsluttet.
  Den økonomiske ramme i Region Sjælland for indsatsen i forhold til jordforurening, som i 2011 blev beskåret kraftigt, er fortsat meget begrænset.
  Høringssvaret lægger derfor vægt på at pege på konkrete muligheder for samarbejde og koordinering mellem kommunens forestående arbejde med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse og regionens oprydningsindsats, samtidig med at regionen opfordres til at prioritere at afslutte den sidste del af kortlægningen i Roskilde Kommune og finde flere midler til området.
  Høringsfristen udløber den 7. februar 2018

  Økonomi

  Sagen har inden budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Pkt. 9

  Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2018
  Slutdato: 31. december 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 9

  Anbefales.

 • Pkt. 10 Orientering af plan for revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Anmodning_fra_lufthavnen_om_at_tilbagetraekke_tillaeg.pdf Bemaerkninger_fra_lufthavnen_til_klage_over_tillaeg_til_miljoegodkendelse_af_Roskilde_Lufthavn.pdf

  Pkt. 10

  Orientering af plan for revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 287378 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om plan for igangværende revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Baggrund og status

  Roskilde Kommune er myndighed for miljøområdet på Roskilde Lufthavn. Lufthavnens nuværende miljøgodkendelse er fra 1995 med en tillægsgodkendelse om terminalstøj fra 2001. I januar 2017 meddelte kommunen et tillæg til godkendelsen, som gav mulighed for øget rute-charter-fragt flyvning og samtidig pålagde lufthavnen støjmæssige begrænsninger fra flyvningen. Tillægget blev påklaget til klagenævnet og har siden ligget til behandling i nævnet.
  Det har været hensigten, at tillægget skulle indarbejdes i den kommende revurderede miljøgodkendelse. Revurderingen har derfor afventet resultatet af klagesagen. I lyset af den foreløbige sagsbehandlingstid og den forventede sagsbehandlingstid fremadrettet i klagenævnet, sammenholdt med at udfaldet af klagesagen er uafklaret, har lufthavnen anmodet kommunen om at trække tillægget tilbage og fortsætte revurderingen, der giver lufthavnen en samlet, opdateret miljøgodkendelse at drive Roskilde Lufthavn ud fra.

  Fremadrettet

  Lufthavnen har oplyst, at de endnu ikke har taget tillægget i brug, og forvaltningen vil derfor imødekomme lufthavnens anmodning.
  Forvaltningen vil fortsætte revurderingsprocessen og forventer, at en revurderet miljøgodkendelse, som afspejler de seneste retningslinjer for miljøregulering af lufthavne, kan meddeles omkring maj 2018 efter at være blevet forelagt til udvalgets godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 10

  -

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 11

  - Møde om Pesticider
  - Invitationer til diverse arrangementer
  - Initiativ til tur for udvalget

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 12

  -

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).