You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 10, 2017 - 08:15
Sted: KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70 - mødelokale "Genbrug"
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima-og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Besøg hos KARA/NOVEREN

  Pkt. 2

  Besøg hos KARA/NOVEREN

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalgets besøg på KARA/NOVEREN.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter udvalgets ønske afholdes mødet på KARA/NOVEREN, således at udvalget kan få et oplæg ved direktør Trine Holmberg. Der forventes oplæg på ca. 15 minutter og derefter kort drøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 2

  -

 • Pkt. 3 Tillæg til miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Tillaeg_til_miljoegodkendelse_for_Roskilde_Lufthavn._December_2016.pdf Fremtidig_stoejbelastning_omkring_Roskilde_Lufthavn_ifm_oegning_af_antal_RCF-operationer._DELTA_Testrapport_af_30._november_2016._DANAK_100-2227.pdf Fremtidig_stoejbelastning_omkring_Koebenhavns_Lufthavn_Roskilde_i_forbindelse_med_revurdering_af_rammegodkendelse._DELTA_Testrapport_af_29._november_2016._DANAK.pdf Beskrivelse_af_processen_omkring_tillaegget_til_miljoegodkendelse_for_Roskilde_Lufthavn.pdf Hoeringssvar_fra_Koebenhavns_Lufthavne_AS.pdf

  Pkt. 3

  Tillæg til miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 287378 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Københavns Lufthavne A/S har ansøgt om en forøgelse af antallet af operationer indenfor kategorien rute-, charter- og fragtflyvning for Roskilde Lufthavn. Ændringen vil kun medføre små forskelle i støjudbredelsen og antallet af støjbelastede boliger vil falde i forhold til den gældende miljøgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg til miljøgodkendelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Københavns Lufthavne A/S har den 1. december 2016 ansøgt om et tillæg til den eksisterende rammegodkendelse for Roskilde Lufthavn. Lufthavnen ønsker mulighed for, at øge antallet af operationer (starter og landinger) indenfor kategorien rute-, charter- og fragtflyvning (RCF) fra 2662 operationer, som der er godkendelse til i dag, til 12.000 operationer. Der er tale om en forøgelse indenfor én kategori af flyvninger, som vil betyde, at lufthavnens andre kategorier af flyvning reduceres tilsvarende, således at det samlede antal operationer for alle typer af flyvning holdes indenfor den gældende miljøgodkendelse på 121.116 operationer.
  Københavns Lufthavne A/S har fremsendt dokumentation for støjbelastningen ved en fuld normal beflyvning af lufthavnen indenfor rammerne af den gældende godkendelse, samt af støjbelastningen ved en fuld normal beflyvning, hvori der indgår 12.000 operationer RCF. Dokumentationen omfatter støjkonturer af den samlede støjbelastning for starter og landinger samt taxikørsel i denne forbindelse beregnet efter LDEN metoden, maksimalværdien fra trafikken om natten, den samlede støjbelastning i gennemsnit for årets tre mest trafikerede måneder (TDENL) samt antallet af støjbelastede boliger.
  Ved sammenligning af støjkonturerne med og uden forøgede operationer af RCF ses der kun små forskelle i støjudbredelsen. Syd og sydvest for lufthavnen vil støjbelastningen blive reduceret lidt, mens den forøges lidt øst og vest for lufthavnen. Da det er særligt omkring byområder, at støjen reduceres, vil det samlede antal af støjbelastede boliger i byområder blive reduceret med 21 svarende til ca. 10 % og i landzone reduceret med 2 svarende til ca. 6 %. Maksimalværdien fra trafikken om natten vil være uændret. Der vil desuden være en meget lille forøgelse af TDENL på 0,2 dB.
  Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.
  I den gældende miljøgodkendelse er flystøjen alene reguleret gennem antallet af operationer indenfor forskellige kategorier og tidspunkter, hvilket betyder, at lufthavnen i dag kan beflyves på en måde, som kan medføre meget store støjbelastninger i omgivelserne. Ved meddelelse af tillægget fastsættes krav til LDEN samt TDENL. Dette er en skærpelse i forhold til den gældende miljøgodkendelse og følger Miljøstyrelsens seneste vejledninger.
  Tillægget har været i partshøring i Greve Kommune, som ikke har haft bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 3

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet en udvidelse af operationer med 15 % ligeledes vil medføre et øget CO2-udslip. Flytransport er i forvejen en af de store syndere, når det kommer til udledning af CO2, og derfor kan Enhedslisten ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 4 Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Varmeforsyning_af_Vindinge_Vest.pdf

  Pkt. 4

  Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Sagsnr. 284617 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Fors A/S og udvikler Lind & Risør arbejdet med varmeforsyningsmulighederne i Vindinge Vest med afsæt i kommunens strategiske energiplan. Her står valget mellem decentral fjernvarme eller individuel opvarmning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det principgodkendes, at Fors udarbejder et varmeprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget skal i februar 2017 behandle lokalplanforslag 644 ’Boliger i Vindinge Vest’. Parallelt med høringsprocessen for lokalplanen har forvaltningen arbejdet med varmeforsyningen af de ca. 145 boliger, der forventes opført i området, i et konstruktivt samarbejde med Fors (Fors Roskilde Varme A/S) og grundudvikler Lind & Risør. Lind & Risør har udvist interesse for en fjernvarmeløsning.
  Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.
  Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmeprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.
  Alternativt kan udvalget beslutte, at der skal etableres individuel varmeforsyning i området, hvorved grundejer eller udvikler selv håndtere varmeforsyningen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved individuel varmeforsyning har kommunen ikke nogle myndighedsforpligtelser efter varmeforsyningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da varmeforsyningen etableres og finansieres af forsyningsselskabet eller udvikler.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 4

  Et flertal besluttede at udsættes med henblik på yderligere oplysninger.
  Peter Madsen (V) følger forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 5 Kriterier for Roskilde Kommunes Klimapris

  Pkt. 5

  Kriterier for Roskilde Kommunes Klimapris

  Sagsnr. 286676 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. til en Klimapris i 2017 og 2018 målrettet virksomheder. Klima- og Miljøudvalget skal derfor fastlægge kriterierne for prisen og sammensætte en dommerkomite.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de i sagen beskrevne kriterier for Klimaprisen godkendes
  2. dommerkomiteen består af Klimarådet suppleret af 3 UVEG-medlemmer
  3. prisen bliver æren af at donere 50.000 kr. til et selvvalgt velgørende grønt formål
  4. Klimaprisen uddeles af formanden for Klima- og Miljøudvalget ved Roskilde Kommunes sommerkur for erhvervslivet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2017 er der afsat en pulje på 50.000 kr. til én eller flere virksomheder, der har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion. Klima- og Miljøudvalget skal fastlægge kriterier og sammensætte en dommerkomite.
  Det er ikke lovligt at give en pengepris. Klimaprisen kan i stedet gives som mulighed for at donere beløbet til et velgørende grønt formål som fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Cyklistforbund, foreninger vedr. affald, madspild el.lign.
  Se forslag til kriterier mv. nedenfor.

  Kriterier

  På møde 8. november 2016 i Klimarådet blev Klimaprisen og dens kriterier diskuteret på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Det indstilles, at virksomheder skal:
  - have gjort en særlig indsats for en grøn og bæredygtig omstilling
  - have lokal forankring til Roskilde Kommune.

  Nominering

  - Alle kan nominere kandidater til Klimaprisen. Ved nomineringen skal der vedlægges en sides begrundelse for, hvordan kandidaterne opfylder kriterierne.

  Dommerkomite

  - Vinderen(erne) bliver udpeget af Klimarådet suppleret af 3 repræsentanter fra UVEG (organisationsrepræsentanter).

  Overrækkelse og præmie

  - Klimaprisen overrækkes af formanden for Klima- og Miljøudvalget ved den årlige sommerkur for erhvervslivet. Vinderen(erne) får et diplom samt æren af at donere midlerne til et velgørende grønt formål efter eget valg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Klimaprisen er finansieret af midler fra Udviklingspuljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 5

  Godkendt.

 • Pkt. 6 Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Pkt. 6

  Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 277316 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af kommunens strategiske energiplan fremlægges dagsorden til 3. møde for udvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet – den såkaldte Koordineringsgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber. En af indsatserne er etableringen af en politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelserne for energiselskaberne.
  Første møde blev afholdt den 6. februar 2016, introduktion om energi og varmesystemet. Andet møde den 28. september 2016, om affaldssektoren.
  Tredje møde er reserveret til onsdag den 29. marts kl. 15:00-16:45 (efterfølges af byrådsmøde).
  I slutningen af 2016 har både VEKS, Kara/Noveren og Fors udarbejdet strategier for selskabernes fremtidige udvikling. Forvaltningen finder det derfor relevant at invitere selskaberne til at fremlægge strategierne for koordineringsgruppen. Til mødet i marts foreslås Fors og VEKS inviteret til at fremlægge deres strategier. Fjernvarmeforum (som er en tværgående embedsmandsgruppe) afholder møde i marts og vil kunne fremlægge mulige synergieffekter mellem strategierne.
  Forvaltningen foreslår den foreløbige dagsorden til Koordineringsgruppens møde i marts:

  1. Strategioplæg fra Fors
  2. Strategioplæg fra VEKS
  3. Orientering om mulige synergieffekter mellem strategierne v. Fjernvarmeforum.
  4. Drøftelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Budgetmidler vedr. affalds- og ressourcehåndtering

  Referencefotos_mobile_containere.pdf Overordnet_budget.pdf

  Pkt. 7

  Budgetmidler vedr. affalds- og ressourcehåndtering

  Sagsnr. 287524 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om at igangsætte en mobil containerløsning til affaldssortering på offentlige arealer for at understøtte kommunens mål om en forbedret affalds- og ressourcehåndtering.
  Sagen behandles både i Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget, idet midlerne ligger i Klima- og Miljøudvalgets budget, og renholdelse på offentlige arealer hører under Plan- og Teknikudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte 0,79 mio. kr. i 2017 disponeres til indkøb og implementering af en mobil containerløsning til affaldssortering på offentlige arealer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er afsat en ét-årig budgetblok til affalds- og ressourcehåndtering i Klima- og Miljøudvalgets budget. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. november 2016, punkt 147, at 210.000 kr. blev afsat til bionaturgasindkøb i 2017. Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til et kommende møde skulle udarbejde et oplæg om anvendelse af de resterende midler (790.000 kr.) til behandling i både Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget.
  Forvaltningen foreslår, at de afsatte driftsmidler bruges på at indkøbe og implementere en mobil containerløsning til affaldssortering, som kan tages i brug ved større arrangementer. Dette understøtter affaldsplanen om fraktionssortering i hjemmet, så det kan blive et fælles mål.
  Der indkøbes en trailer med en samlet platform, hvor fraktionerne og kapacitet kan ændres efter behov. Løsningen er baseret på containere, fordi der er mulighed for at optimere den nuværende affaldsløsning i sække, idet skraldet kun skal håndteres én gang. Når traileren ikke er i brug ved arrangementer, vil den kunne tilbydes til skoler og andre offentlige institutioner for eksempel til undervisningsbrug eller ved arrangementer. Erfaringer fra den mobile trailer kan senere overføres til løsninger tilpasset små arrangementer og forsamlinger med et andet behov og budget. På sigt kan begge muligheder tilbydes borgere/arrangører gennem Arrangørguiden.
  En del af pengene skal bruges på markedsføring og nudging, som sikrer, at investeringen bliver en succes. Elektroniske sensorer, der måler mængder, kan formidle løsningen på en innovativ måde og samtidigt indsamle viden, som kan bruges i driften.
  Projektet forventes startet i januar 2017 og i drift i juni 2017.
  Et alternativ til en mobil løsning kunne være indkøb af yderligere affaldsspande til sortering i det offentlige rum. Der er dog et forsøg i gang i gågaderne og Rabalderparken, og det er forvaltningens opfattelse, at disse forsøg skal gennemføres og evalueres, inden der investeres i yderligere spande.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet midlerne er afsat i Klima- og Miljøudvalgets budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 7

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten ønsker et alternativ med yderligere affaldsbeholdere til sortering i det offentlige rum gennemført.

 • Pkt. 8 Orientering om hændelsesforløb og indsats i forbindelse med stormen Urd i juledagene

  Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_til_KMU.pdf

  Pkt. 8

  Orientering om hændelsesforløb og indsats i forbindelse med stormen Urd i juledagene

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Juledagene var ramt af stormen Urd og førte til forhøjet vandstand i Roskilde Fjord. I den forbindelse har der været indsatser i inderfjorden og ved Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer på mødet om forberedelserne op til stormen og om den indsats, der blev gjort i juledagene, for at forhindre oversvømmelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 8

  Ældrerådet har fremsendt et høringssvar til udvalgets møde som tilknyttes.
  -

 • Pkt. 9 Orientering om malmoplag på Risø

  Pkt. 9

  Orientering om malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Risø har i 1980 etableret et oplag af malm fra Kvanefjeld i Grønland. Malmen skulle anvendes til forsøg med udvinding af uran. En stor del af malmen er ikke anvendt og ligger fortsat på Risø.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt indhold af uran, tungmetaller mm. Malmen blev anvendt til forsøg med udvinding af uran. I 1985 besluttede Folketinget, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark, og Risø besluttede derfor at afslutte projektet med udvinding af uran fra malmen. Den resterende del af malmen er fortsat oplagret på Risø.
  Forvaltningen blev opmærksom på oplaget af malmen på baggrund af en henvendelse fra Veddelev Grundejerforening. Veddelev Grundejerforening er bekymret for, om der kan ske udvaskning af tungmetaller fra oplaget til jorden, grundvandet og fjorden. Forvaltningen fører jævnligt tilsyn med aktiviteter på Risø, men ikke malmoplaget, og der er ikke givet en særskilt tilladelse med vilkår til oplaget. Forvaltningen har, som følge af bekymringen, været på tilsyn på Risø sammen med Dansk Dekommissionering i september 2016 for at se malmoplaget. Forvaltningen har bedt Dansk Dekommissionering undersøge, om der er sket en udvaskning af tungmetaller og flourid til jorden og det terrænnære grundvand. Dansk Dekommissionering vil senest 1. februar 2017 sende resultatet af undersøgelsen. Forvaltningen vil på baggrund af undersøgelsen vurdere, om malmoplaget har forårsaget en forurening af jord og grundvand. Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af undersøgelsen, når den foreligger.
  For god ordens skyld skal lige nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. Nærværende undersøgelse omfatter således ikke disse stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 172

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 9

  Udsættes.

 • Pkt. 10 Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Pkt. 10

  Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Fors har besluttet at nedlægge Haraldsborg Vandværk samt dets boringer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget (TMU) i Gl. Roskilde Kommune besluttede den 2. december 2002, pkt. 292, at daværende Roskilde Forsyning (Fors) kunne nedlægge Haraldsborg Vandværk. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport, der belyser konsekvenserne af en lukning af Haraldsborg Vandværk. Rapporten blev forelagt for TMU den 30. november 2004, pkt. 250. Den 6. juni 2005 besluttede TMU, pkt. 127, at stoppe indvindingen men at bibeholde vandværket, således at der kunne tændes igen, hvis der var behov herfor, samt at sagen skulle evalueres efter et år. Den 13. juni 2005 besluttede TMU, pkt. 151, at Roskilde Forsyning skulle fortsætte med oppumpningen af grundvand fra boringerne indtil efter kommunesammenlægningen i 2007, og at sagen kunne tages op herefter.
  Fors har den 14. oktober 2016 orienteret forvaltningen, at det er besluttet at nedlægge vandværket samt stoppe indvindingen fra vandværkets boringer.
  Forvaltningen vil på sigt tilbagekalde vandindvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk. Beboerne på Ægirsvej har før gjort indsigelse mod at lukke Haraldsborg Vandværk med henvisning til, at grundvandsstanden kan stige.
  En vandforsyning kan nedlægge forsyningen, såfremt dette skønnes nødvendigt. Fors har igennem flere år forsøgt at få Haraldsborg Vandværk til at fungere, men der har ikke siden 2008 været pumpet vand ud til forbrugerne fra vandværket. Det vand, der er blevet indvundet, er blevet pumpet ud i fjorden. Derfor har Fors besluttet at nedlukke Haraldsborg Vandværk.
  Fors har oplyst forvaltningen, at muligt berørte grundejere vil blive orienteret et halvt år forud om lukningen, så grundejerne har mulighed for at udføre fornødne foranstaltninger i forhold til eventuelle grundvandsstigninger.
  Forvaltningen og Fors har foretaget helt indledende sonderinger i forhold til, om der kan være anden mulig anvendelse af vandet fra boringerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 171

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 10

  Udsættes.

 • Pkt. 11 Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede beholdere på private arealer

  Retningslinier_og_krav_for_etablering_af_nedgravede_affaldsloesninger_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer

  Sagsnr. 280928 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere på private arealer, der skal anvendes som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2016, pkt. 125, har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer, der skal bruges som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.
  Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjulsbeholdere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
  De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele affaldsløsning er afgørende.
  Retningslinjerne skal internt i forvaltningen følges af en procedure, som skal sikre at de nødvendige parter er hørt i forhold til etablering ved både nybyggerier og i forhold til ændringer ved etablerede ejendomme.
  Forvaltningen har allerede modtaget en del henvendelser om etablering af nedgravede affaldsløsninger i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, hvor elementer af de nye retningslinjer har været anvendt. Antallet af henvendelser forventes at stige i løbet af de kommende måneder, da en nedgravet affaldsløsning forudsætter en vis planlægning og dialog om henholdsvis økonomi, placering m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Etablering af nedgravede affaldsbeholdere skal finansieres af den enkelte grundejer, mens betaling for tømning er bestemt af de vedtagne affaldsgebyrer.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 168

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 11

  Udsættes.

 • Pkt. 12 Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Kort_over_ladestandere_til_el-biler.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Sagsnr. 287004 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af budget 2017 fremgår det, at der skal laves en kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler i Roskilde Kommune. En sådan kortlægning findes allerede, og forvaltningen har derfor gjort kortet tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med henblik på at drøfte fremtidig placering af offentlige ladestandere til el-biler fremgår det af budgetforligsteksten for budget 2017, at Klima- og Miljøudvalget skal kortlægge den nuværende udbredelse af offentlige ladestandere i kommunen.
  Forvaltningen kan oplyse, at der allerede eksisterer et sådan kort. Kortet er udarbejdet af Dansk Elbil Alliance og Trafik- og Byggestyrelsen.
  For at udbrede oplysningerne om placering af ladestandere til borger og gæster i Roskilde Kommune, har forvaltningen gjort kortet nemt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Således kan interesserede komme direkte til kortet ved at søge på fx ’ladestandere’ og ’elbil’, se her.
  I Roskilde Kommune er der 9 ladesteder, hvoraf hvert ladested har 2 eller flere stik. Roskilde Kommune administrerer selv 2 af ladestederne; ét på Weysegangen (4 stik) og ét på Schmeltz Plads (6 stik).
  Detaljer om ladekortet og dets muligheder fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 170

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 12

  Udsættes.

 • Pkt. 13 Orientering om delebilsordning

  Pkt. 13

  Orientering om delebilsordning

  Sagsnr. 280411 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at delebilsordningen på rådhusets p-plads er igangsat.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget for 2017 er afsat 100.000 kr. til iværksættelse af en delebilsordning på rådhusets p-plads med følgende tekst. ”En privat delebilsoperatør vil etablere delebiler på rådhusets p-plads, hvis kommunen tegner abonnement. I første omgang 2 delebiler (en el-bil og en hybridbil). Bilerne vil kunne benyttes af kommunen på lige fod med borgere, der har tegnet abonnement. Ved dette initiativ introduceres delebiler i et tæt befolket område i Roskilde, og ad denne vej kan der opnås erfaringer, og evt. kan ordningen medføre, at én eller to af de kommunalt leasede el/hybridbiler til administrationen udgår af kommunens bilflåde, når leasingaftale udløber. De kommunale midler går til etablering, abonnement, markedsføring og kommunalt forbrug.”
  Ordningen er igangsat pr. 3. januar 2017, og markedsføres i øjeblikket overfor borgere og medarbejdere. Medarbejdere kan finde oplysninger på intranettets forside, mens borgerne kan læse om ordningen på hjemmesiden via dette link:
  http://roskilde.dk/nyheder/borger/kommunen-deler-delebiler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i budget 2017 afsat 100.000 kr. til igangsættelse af ordningen.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 13

  Udsættes.

 • Pkt. 14 Orientering om deltagelse i udviklingsprojekter om energirenovering

  Pkt. 14

  Orientering om deltagelse i forskningsprojekter om energirenovering

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i Grøn Puls Partnerskabet deltager Roskilde Kommune i flere forskningsprojekter om energirenovering. To projekter, SAVE-E og Smart energi i almene boliger, vil i den kommende tid inddrage borgere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  SAVE-E

  Sammen med blandt andet Københavns Universitet og DTU deltager Roskilde Kommune i et EU-støttet projekt: ”Energy Savings: Closing the Energy Effeciency Gap” (SAVE-E). Både Gate 21 og Project Zero fra Sønderborg Kommune deltager også i projektet.
  Projektet løber over fire år. Roskilde Kommunes del handler om at komme nærmere en forståelse af, hvad der motiverer private boligejere til at energirenovere. Kontakten sker blandt andet via digital post og Facebook. Roskilde Kommune er afsender og samarbejder med Grøn Puls parterne.
  Der gennemføres en test i et lokalområde med forventeligt 1000 boligejerne. Boligejerne inddeles i fire grupper. Hver gruppe modtager én type brev. Til den ene af grupperne understøtter Energitjenesten naboeffekten ved på facebook løbende at give råd om energirenovering til dem, der ønsker det. Alle grupper får til slut tilbud om et Grøn Puls energitjek.

  Smart energi i almene boliger

  Grøn Puls Partnerskabet - med Boligselskabet Sjælland som den formelle ansøger - har fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsen til projektet ”Smart energi i almene boliger”. Projektet løber over to år.
  Frem mod 2020 skal de almene boligselskaber i forbindelse med energirenovering sikre energibesparelser i boligerne for 1,5 mia. kr. Projektet vil undersøge, hvordan Boligselskab Sjællands beboeres energiforbrug og -effektivitet kan bidrage til både at spare penge og til Roskilde Kommunes mål om 35 % CO2-reduktion i 2020.
  Fokus i projektet vil blandt andet være at skaffe bedre data om energi og dernæst med afsæt i disse data, at afprøve og evaluere forskellige indsatser. Dataarbejdet tjekkes med Datatilsynet.
  Fors A/S ser potentialer i projektet og skal vurdere effekten på afkølingen. erhvervsFORUM Roskilde bidrager med at evaluere og formidle erfaringerne. Resultaterne af projektet er dermed også sikret lokal forankring i Grøn Puls’ fremtidige arbejde med at fremme energieffektiviteten - ikke alene blandt beboere i almene boligforeninger, men også blandt partnerskabets øvrige målgrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 14

  Udsættes.

 • Pkt. 15 Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Pkt. 15

  Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Sagsnr. 280688 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i projekt ”Grøn kollektiv varme” sammen med Fors. Projektet indeholder cases, der skal undersøger muligheder for at udnytte overskudsvarme til fjernvarmeproduktion for derved at gøre fjernvarmen grønnere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I den strategiske energiplan er ”vedvarende energi i energiproduktionen" et tema, hvorunder der er udpeget flere projekter, der skal understøtte den grønne omstilling - herunder fjernvarmeproduktionen.
  Etablering af store varmepumper med overskudsvarme som varmekilder er et af projekterne.
  Roskilde Kommune er sammen med Fors gået med i det tværkommunale projekt "Grøn kollektiv varme" finansieret af Region Sjælland. Projekt er ledet af Gate 21 og med faglige input og sparring fra Roskilde Universitetscenter og Dansk Symbiosecenter. Der er etableret en følgegruppe med blandt andre Dansk Fjernvarmes grønne tænketank; ”Grøn Energi”.
  En af forudsætninger for at deltage i projektet er, at der er etableret samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab. I projektet deltager i alt seks kommuner og deres forsyningsselskaber, med cases, der blandt andet analyserer udvidelse af fjernvarmeområder, udnyttelse af overskudsvarme og etablering af biogasanlæg. Projektets cases skal kunne danne grundlag lignende cases og være tilknyttet kommunens strategiske energiplan.
  Forvaltningen har i samarbejde med Fors udpeget udnyttelsen af overskudsvarme som fokusområde med tre forskellige cases, der analyseres med henblik på, om der kan leveres overskudsvarme til det eksisterende fjernvarmenet: Bjergmarken Renseanlæg, et supermarked og en virksomhed.
  Projektet startes primo 2017 og afsluttes i 2018 med casebeskrivelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2018. Roskilde Kommune bidrager med personaleressourcer. Fors bidrager med personaleressourcer og projektmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 173

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 15

  Udsættes.

 • Pkt. 16 Orientering om status på projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og tilhørende økonomisk overslag

  Pkt. 16

  Orientering om status på projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og tilhørende økonomiske overslag

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet opdateret skitseprojekt for anlægget til kystsikring af Jyllinge Nordmark til principiel ansøgning hos Kystdirektoratet. Det foreløbige overslag over anlægsudgiften viser nu en forventet merudgift.

  Sagsfremstilling

  Efter Roskilde og Egedal byråds beslutning i februar 2016 om at fremme sagen, blev den videre projektering efter udbud overdraget til Rambøll. Gennem projekteringsforløbet, hvor digelaget og Roskilde Kommune har samarbejdet tæt, har der været fokus på, at projektet yder den nødvendige sikring, men samtidig også at de valgte løsninger vurderes ift. økonomi og levetid.
  Den samlede forøgelse af økonomien beløber sig til 11,7 mio. kr. fra idéforslaget i februar 2016 med en estimeret anlægssum på 22,5 mio. kr. til det anlæg, der nu fremsendes til godkendelse hos Kystdirektoratet, hvor den skønnede anlægssum er en 34,2 mio. kr. Det er et betydeligt højere skøn end det budget, der var opstillet af rådgivningsvirksomheden Orbicon. Det vurderes imidlertid, at der er så store ændringer fra idéforslaget fra 2015 fra Orbicon, hvor anlægsudgiften på 22,5 mio. kr. blev angivet og til det nuværende projekt, at der ikke kan gøres krav gældende overfor rådgiver.
  Forøgelsen i økonomien vedrører anlægget af fløjdiget, og herunder især:
  - Pumpe- og slusebygværk, er estimeret til ca. 12 mio. kr. En forøgelse fra ca. 4,3 mio kr. Det øgede skøn skyldes primært flytning af diget inklusive sluse, og pumpebygværk er flyttet fra en placering inde i Værebro å til en mere yderlig placering. Flytningen er sket efter vejledning fra kystdirektoratet og bevirker, at der skal foretages dybere og kraftigere funderinger. Samtidig har forundersøgelserne vist, at områdets undergrund er ekstremt aggressiv over for korrosion af spuns. Derfor er dimensioneringen af disse øget væsentligt med en forventet fordyrelse af både materiale og håndtering til følge.
  - Teknikhus og styring er estimeret til ca. 4 mio. kr. En forøgelse fra 0,5 mio. kr. Det øgede skøn skyldes, at bygværket er blevet større, da det skal rumme et dieseldrevent anlæg til at generere strøm til pumpeanlægget.
  - Uforudsete udgifter, herunder omlægning af Værebro Å er estimeret til ca. 4,5 mio. kr. En forøgelse fra 2 mio. kr. Det øgede skøn skyldes opjustering af skønnede anlægsudgifter samt anlægsmetoden til omlægning af åen.
  Det skal understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører. Endvidere at grundejernes andel først kendes, når de kommunale garanterede lån er optaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 på nuværende tidspunkt. Byrådet bevilgede den 18. juni 2014 i alt 44,1 mio. kr. til kystsikring. Byrådet specificerede den 28. januar 2015 kommunens bidrag til delprojekterne. Der blev afsat 11,3 mio. kr. som kommunens andel af finansieringen af kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark.
  Projekteringen af anlægget fortsætter for at fastholde den samlede fremdrift af projektet, og når projektets endelige økonomi kendes skal dette forelægges til byrådet til behandling, inden digelaget kontraherer med entreprenør.
  Såfremt kommunens bidrag fastholdes, og grundejerne finansierer fordyrelsen, vil den enkelte grundejer (med 2 parter) skulle betale en ydelse på ca. 250 kr. pr. måned med et 25-årigt kommunalt garanteret lån.
  Da Byrådet den 29. april 2015, pkt. 118, besluttede at fremme kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg (1. fremme) lagde man til grund, at ”udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %.”
  Såfremt ovennævnte princip fastholdes bliver kommunernes andel med 50/50 fordeling øget til 17,1 mio. kr., heraf udgør Roskilde kommunes andel 16,2 mio. kr. svarende til en øget udgift på 4,9 mio. kr. Grundejerne betaler tilsvarende 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en ydelse på ca. 180 kr. pr. måned (2 parter) med et 25-årigt kommunalt garanteret lån.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 16

  -

 • Pkt. 17 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 17

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 10,0 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes forventning om lavere aktivitet på flerårlige projekter end budgetlagt.
  - Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på renovation, hvoraf de 6,1 mio. kr. skyldes fejl, således at der nu forventes en lavere aktivitet end budgetlagt i affaldsplanen, og 1,0 mio. kr. skyldes mindreforbrug som følge af, at Roskilde Kommunes betaling for brug af genbrugspladserne er mindre end forudsat

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 169

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 17

  Udsættes.

 • Pkt. 18 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 18

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Tillæg til miljøgodkendelse – Roskilde Lufthavn (jan.)
  - Spildevandstillæg Udvidelse af Vindinge Vest Kloakopland (jan.)
  - Evaluering af test af ny affaldsordning (jan.)
  - Kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst – beslutning om igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekt eller afslutning uden kystbeskyttelse (jan./febr.)
  - Revision af miljøgodkendelse – Solum (marts)
  - Opstart af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (marts)
  - Nye mål til klimapolitikken (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Status for Grøn Puls Partnerskabet
  - Klimafond og klimapris 2017
  - Milen, samarbejdsaftale med FORS om spildevandsprojekt
  - Vedtagelse af Fællesregulativ for Værebro Å
  - Spildevandstillæg Ny Østergade

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 174

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Spildevandstillæg vedr. Vindinge Vest og Evaluering af test af ny affaldsordning forelægges begge i februar.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 18

  Udsættes.

 • Pkt. 19 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_17._november_2016.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. september 2016 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 175

  Udsættes.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 19

  Udsættes.

 • Pkt. 20 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016

  Referat_bestyrelsesmoede_i_VEKS_den_9._december_2016_-_punkt._4.pdf

  Pkt. 20

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016 – punkt 4 strategisk udvikling af VEKS frem mod 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges indstilling og referat fra bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016 – punkt 4 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 20

  Udsættes.

 • Pkt. 21 Eventuelt

  Pkt. 21

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 21

  Møde samme dag kl. 16:00 med digelagene.

 • Pkt. 22 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 22

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 22

  Intet at referere.

 • Pkt. 23 Investering via selskab i vindmølleandele(Lukket)

 • Pkt. 24 Orientering om valg af leverandør på nedgravede affaldsløsninger(Lukket)