You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 10, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 44 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 44

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 44

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 45 Temadrøftelse - Realisering af Grøn Blå Strategi

  Pkt. 45

  Temadrøftelse - Realisering af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet give en kort status om Grøn Blå Strategi og fremlægge et forslag til proces for opdatering af strategien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at realisering af Grøn Blå Strategi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune den 19. december 2012, punkt 290, og Plan- og Teknikudvalget blev senest orienteret om status for Grøn Blå Strategi den 8. december 2016, punkt 242.
  Grøn Blå Strategi er et udviklingsprogram, som beskriver kommunens vision for det grønne og blå og fokusområderne natur, sundhed, oplevelser, erhverv og økonomi. Rammerne for gennemførsel af projekter, er fastlagt i Handleplan 2017-20.
  Nogle af de væsentligste indsatser og begivenheder i det forløbne år har været:
  - Himmelsøen – åbning af badestrand og faciliteter.
  - Gammel stiforbindelse mellem Herringløse og Hove er genskabt.
  - Værebro Ådal – samarbejdet om plejeplaner er igangsat.
  - Stryg ved Hove Å – detailprojektering er gennemført.
  - Nationalpark Skjoldungernes Land - Nationalparkplan vedtaget.
  - Borgere som naturplejere – 2 ha græsning, 9 vandhuller gravet og oprenset.
  - Artsforvaltning – plejetiltag for markfirben og blåtoppet kohvede.
  - Lokale græsningsforeninger – udarbejdet materiale til opstart af foreninger.
  - Lokalt Naturråd og Grønt Danmarkskort – Naturråd nedsat og arbejdet i gang.
  - Lynghøjsøerne – lokale borgere og foreninger arbejder sammen om nye tiltag.
  - Vibystierne – strækningen ml. Kildemosen og Vestergade er realiseret.
  - Hedeland – udviklingsplan udarbejdet og vedtaget.
  I 2018 vil der være særligt fokus på videreudvikling af de bynære naturområder i Roskilde, bl.a. Himmelsøen, Lynghøjsøerne, Hedeland og Gulddysseskov, samt adgang ved bl.a. stiforbindelse gennem Store Hede, Vibystierne og til Svogerslev, samt adgang til landskaberne omkring de mindre byer. Der er fokus på biodiversiteten i kommunens værdifulde naturområder, artspleje af truede arter, samt naturpleje i samarbejde med borgerne og opstart af lokale græsningsforeninger. Der samarbejdes med Nationalpark Skjoldungernes Land om realisering af nationalparkplanen, og der arbejdes på plejeplan og stier i fredningen i Værebro Ådal. Der planlægges igangsat flere vandløbsprojekter, som Å-parken i Viby, Stryg ved Hove Å, Genåbning af Gedebækrenden og restaurering af Syvbækken.

  Udkast til handleplan 2018-21, der ligger til grund for budgetblokken i den vedtagne Strategisk Anlægsplan 2018, giver en mere detaljeret status, samt et overblik over prioriteringen i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budget 2018 afsat 1,7 mio. kr. til realisering af Grøn Blå Strategi.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 45

  Drøftet.

 • Pkt. 46 Buslinje 217

  Data_for_paalidelighed_og_passagertal.pdf

  Pkt. 46

  Buslinje 217

  Sagsnr. 302159 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bus 217 der kører mellem Jyllinge og Veksø Station har kørt med forsinkelser. Udvalget skal drøfte, om pålideligheden og passagerudviklingen på 217 efter køreplantilpasningen er tilfredsstillende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at pålideligheden og passagerudviklingen holdes under fortsat tæt observation, og at man afventer behovet for en eventuel ny køreplantilpasning i august 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Bus 217, der kører mellem Jyllinge og Veksø Station har siden 6. august 2017 været samkørt med bus 163, der kører i Egedal Kommune. Bussen har skiftet linje på Veksø Station – hvilket har den fordel, at begge kommuner har kunnet spare driftsudgifter, da man har undgået, at busserne holder stille i mange timer om dagen ved endestationerne.
  Den oprindelige køreplan var dog ikke tilpasset trafikken, hvilket har medført store forsinkelser på bus 217 efter august 2017. Forsinkelserne var værst i november 2017. Movia justerede derfor køreplanerne 10. december 2017.
  Data for pålideligheden (forsinkelser på maksimalt 5 minutter) viser, at pålideligheden er forbedret væsentligt fra november 2017 til februar 2018. Passagertallene viser samtidigt at både december 2017 samt januar og februar 2018 var de tre måneder med flest passagerer sammenlignet med alle andre måneder i 2016 og 2017. Januar 2018 var rekord med 8.211 passagerer.
  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at pålideligheden og passagerudviklingen fortsat holdes under skarp observation, og at man afventer behovet for en eventuel ny køreplantilpasning.
  Movia er ved at undersøge en tilpasning af køreplanerne, der kan træde i kraft fra august 2018. Hver gang der sker ændringer i køreplaner og afgangstider, skaber det usikkerhed for passagererne, og derfor anbefaler Movia, at køreplanændringer sker på samme faste tidspunkter i året, så ændringer på busruter og togafgange i hele landet træder i kraft på samme tid (august og december).
  Alternativt kan Roskilde anmode Movia om at frakoble bus 217 og 163. Dette kan gøre køreplanen mere robust, så risikoen for forsinkelser mindskes. Forvaltningen anbefaler ikke dette. En frakobling vil medføre en øget driftsudgift for Roskilde Kommune og for Egedal Kommune og vil bryde med princippet om, at busruter optimeres på tværs af kommunegrænser. En frakobling vil skulle i høring hos Egedal Kommune, der medfinansierer både bus 217 og bus 163.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 46

  Godkendt med den tilføjelse, at der på udvalgets møde i juni forelægges en sag om pålideligheden (detaljeret) og herudover hvad en eventuel ændring vil koste og fra hvornår en ændring vil kunne gennemføres.
  Udvalget fortsætter dialogen med lokalområdet om sagen, herunder et dialogmøde med landsbyrådet.

 • Pkt. 47 Busbestilling 2019

  Svar_paa_oensker_og_spoergsmaal_rejst_paa_Klima-_og_Miljoeudvalgets_moede_den_13._marts_2018.pdf

  Pkt. 47

  Busbestilling 2019

  Sagsnr. 300908 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den kollektive busbestilling for 2019 skal besluttes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den eksisterende kollektive bustrafik i kommunen videreføres uændret i 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den kollektive bustrafik forløber med faste aktiviteter i et årshjul. Kommunens busbestilling for 2019 skal sendes til Movia senest 1. maj 2018. Klima- og Miljøudvalget drøftede busbestilling 2019 på mødet den 13. marts 2018, punkt 29.
  Passagerudviklingen har været positiv siden 2011, hvor det samlede passagertal er steget med ca. 1 mio. passagerer fra 2011 til 2017. Forvaltningen anbefaler, at den kollektive bustrafik inklusive taksterne for Flextrafik videreføres uændret i 2019.
  Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 146, at der skal indføres elbusdrift på alle de bybusser, der kører inden for kommunegrænsen fra april 2019. Ved en uændret busbetjening fra 2018 til 2019 vil der sikres fuld fokus på implementeringen af elbusser i 2019.
  Der er i bilaget beskrevet svar på de spørgsmål og ønsker, som blev rejst på udvalgets møde den 13. marts. Forvaltningen anbefaler, at eventuelle forslag om større driftsudvidelser indgår i budgetforhandlinger for budget 2019, og som kan træde ikraft med busbestilling 2020.
  Busbestillingen er sendt i høring hos Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 eller 2019. Den eksisterende busdrift inklusiv elbusdrift på bybusserne kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 47

  Godkendt, idet udvalget ønsker en tæt opfølgning og dialog med erhvervsskolerne m.fl. om busbetjeningen i området.

 • Pkt. 48 Tilladelse til udledning af grundvand via regnvandsledning til Roskilde Fjord samt tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse

  Ansoegning.pdf Lukning_af_Haraldsborg_Vandvaerk_undersoegelse_af_effekter_paa_det_terraennaere_grundvandsspejl.pdf

  Pkt. 48

  Tilladelse til udledning af grundvand via regnvandsledning til Roskilde Fjord samt tilbagekaldelse af indvindingstilladelse

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors A/S har søgt om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Haraldsborg Vandværk via regnvandsledning til Roskilde Fjord i forbindelse med undersøgelser og planlagt nedlukning af Haraldsborg Vandværk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forvaltningen meddeler tilladelse til udledning af maksimalt 400.000 m3 grundvand årligt via regnvandsledning til Roskilde Fjord frem til 18. august 2021.
  2. Forvaltningen samtidig tilbagekalder vandindvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk med frist den 18. august 2021.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2016, punkt 171, blev udvalget orienteret om Fors’ beslutning om at lukke Haraldsborg Vandværk. Fors varslede den 24. februar 2017 ca. 180 borgere om at indvindingen fra boringerne ville stoppe den 1. september 2017. Værket indgår derfor heller ikke i kommunens vandforsyningsplan 2018-2025, som blev vedtaget af byrådet den 20. december 2017, punkt 191. Fors indvinder imidlertid stadig fra boringerne, og har nu søgt om tilladelse til at udlede op til 400.000 m3 grundvand årligt til fjorden frem til 18. august 2021 (bilag 1). Mængden svarer til den tilladte oppumpning i vandværkets vandindvindingstilladelse af den 18. august 2016. Tilladelsen blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 16. august 2016, punkt 85. Baggrunden for ansøgningen er, at Fors og Vandgruppen (borgergruppen) ønsker at udføre et pumpeforsøg, som skal afdække omfanget af en eventuel grundvandsstigning mere præcist i de terrænnære lag (bilag 2).
  Fors har oplyst og præciseret overfor Vandgruppen, at der parallelt med undersøgelsen skal arbejdes på mulige løsninger indenfor lovgivningens rammer, fx omfangsdræn eller pumpelag efter vandløbsloven, sådan at de kender mulige løsninger og er forberedt på, at oppumpningen og undersøgelserne ophører den 18. august 2021. Dette selvom undersøgelsen har til formål at forbedre viden om, hvor og hvor meget grundvandet eventuelt stiger.
  Fors har oplyst, at de ønsker tilladelsen frem til august 2021, da de fortsat indvinder vand fra 2 boringer og ikke definitivt er afklaret om, hvorvidt indvindingen alligevel skal anvendes til almen vandforsyning, selv om det er planlagt at stoppe indvindingen snarest muligt og senest den 18. august 2021. Forvaltningen vil derfor tilbagekalde indvindingstilladelsen med samme frist som tilslutningstilladelsens udløb. Fors kan i perioden meddele kommunen, hvis de alligevel ønsker at anvende boringerne og det indvundne grundvand til almen vandforsyning, hvorved beslutningen om tilbagekaldelsen af indvindingstilladelsen kan annulleres. Fors overvejer dialog med øvrige almene vandforsyninger i området, i forhold til om øvrige almene vandforsyninger kan anvende boringerne og indvindingen. Himmelev Vandværk blev i den indledende fase spurgt uden umiddelbart ønske herom, men Fors overvejer at genoptage kontakten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 48

  Godkendt, idet udvalget ønsker en orientering om status på borgernes undersøgelser om ca. ét år, og at tilladelsen og fristen skal sættes til august 2020.

 • Pkt. 49 Endelig tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg

  Endelig_tilladelse.pdf Hoeringssvar.pdf Hvidbog.pdf Samarbejdsaftale.pdf Redegoerelse_for_foranstaltninger.pdf

  Pkt. 49

  Endelig tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg

  Sagsnr. 272477 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til tilladelse til HOFOR A/S om blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg har været i høring fra den 8. november 2017 til den 31. januar 2018. Forvaltningen har modtaget 7 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den endelige tilladelse (bilag 1) godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 7. november 2017, punkt 168, at udkast til tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg kunne sendes i høring hos HOFOR, aftagerkommuner- og forsyninger, Region Hovedstaden samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Forvaltningen har modtaget 7 høringssvar (bilag 2), som er behandlet i en hvidbog (bilag 3).
  Det bemærkes, at Københavns Kommune og Rødovre Kommune har haft bemærkninger til tilsynsrollen fremadrettet. Ifølge § 3 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning træffes afgørelser om væsentlige ændringer af indvindingsanlægget af den kommune, hvor indvindingsstedet er placeret (Roskilde Kommune). Derimod er det jævnfør § 2 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg den kommune, hvor anlæggets vand forbruges, der fører tilsyn med vandforsyningssystemet. Forbruges anlæggets vand i flere kommuner, afgøres det ved aftale mellem de pågældende kommunalbestyrelser, hvorledes det offentlige tilsyn skal udføres. Roskilde Kommune indgår i en samarbejdsaftale (bilag 4) med de øvrige aftagerkommuner. I aftalen fremgår det af punkt 7.3, at Københavns Kommune fører de tekniske tilsyn med HOFORs vandværker, og hver gang tilbydes de respektive aftagerkommuner at deltage i tilsynet. De enkelte kommuner er dog til enhver tid berettiget til at føre yderligere tilsyn jævnfør aftalens punkt 7.4. Forvaltningen har taget Københavns Kommune og Rødovre Kommunes bemærkninger til efterretning, og har præciseret vilkårene, så det tydeligere fremgår, hvem der fremadrettet er tilsynsmyndighed for anlægget og det leverede drikkevand, således at tilsynet følger samarbejdsaftalen.
  Rødovre Kommune har anmodet om, at HOFOR redegør for, hvordan HOFOR konkret vil imødegå risikoen for, at tilførte stoffer utilsigtet kan ledes til rentvandsbeholderen og derfra videre til forbrugerne. HOFOR har efterfølgende fremsendt uddybende notat herom (se bilag 5).
  Derudover har HOFOR haft en række bemærkninger med ønske om præcisering af vilkår.
  Forvaltningen vurderer, at de rettelser, som høringssvarene har medført, ikke giver anledning til væsentlige ændringer. Den endelige tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger efter, den er meddelt. En klage har som udgangspunkt opsættende virkning for bygge- og anlægsarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 49

  Godkendt.

 • Pkt. 50 Høring om ansøgning tilladelse til indvinding af råstoffer Stærkendevej 71

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_raastofindvinding_Staerkendevej_71.pdf Indledende_kommunehoering.pdf Screeningsskema_Staerkendevej.pdf

  Pkt. 50

  Høring ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer Stærkendevej 71

  Sagsnr. 302202 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding på Nymølles areal nord for Stærkendevej. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes og fremsendes til Region Sjælland med forbehold for Byrådets godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 15b, 15c og 15i Vindinge By, som grænser op til Høje-Taastrup Kommune.
  Regionens høringsfrist er den 17. april 2018, hvorfor forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende forhold med relevans for placering af adgangsvej.
  Arealerne ejes af Nymølle Stenindustrier og udgør ca. 16,3 ha. Det forventes, at indvindingen tager 8 år og vil foregå i perioden fra 2018-2026. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 400.000 m3. Der graves til kote 26, som ligger ca. 26 m u.t. og 8 meter under grundvandsspejlet. Indvindingen vil generere en trafikbelastning på op til 100 lastbiler pr. dag.
  Ansøgningen indeholder skitsering af tre alternative adgangsvej til råstofgraveområdet. Situationsplan med skitsering af de tre alternativer fremgår af figur 2 i bilag 1.
  Arealet nord for det ansøgte graveområde, er et tidligere råstofindvindingsområde. Arealet blev efterbehandlet for 14 år siden, og området har efterfølgende udviklet sig til et værdifuldt natur- og landskabsområde, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen vurderer, at det er essentielt, at dette område ikke påvirkes af den ansøgte grusgravning. På den baggrund vurderes den østlige del af forslag 1(matrikel nr.26al og 26am Vindinge By, Vindinge), som adgangsvej ikke at være en mulighed.
  Forvaltningen anbefaler at trafik til og fra graveområdet sker via den eksisterende infrastruktur (med tunnel) inden for grusgravene og Hedeland. Graveområdet grænser op til Stærkendevej. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager anbefaler forvaltningen, at trafik på offentlig vej (Stærkendevej) begrænses. Vejmyndigheden vil ved sagsbehandlingen tilgodese, at overkørslerne placeres i respektafstand til eksisterende boliger på Stærkendevej, og med størst mulig afstand til Vindinge By, hvilket samtidig vil betyde mindst mulig kørsel på Stærkendevej.
  Arealet ligger i I/S Hedelands interesseområde. Reetableringen foretages med henblik på, at arealet på sigt kan indgå som en del af Hedeland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 50

  Klima- og Miljøudvalget anbefaler høringssvaret, herunder at der findes en løsning for transport af råstoffer, som tager højde for de naturmæssige værdier og samtidig begrænser kørsel på de offentlige veje mest muligt.
  Udvalget anbefaler endvidere, at det det tilføjes i høringssvaret, at det tilkendegives overfor regionen, at der ønskes afholdt et borgermøde om den kommende grusgravning.
  Herudover besluttede udvalget, at forvaltningen hurtigst muligt arrangerer et møde mellem det foreslåede kontaktråd: Vindinge Lokalråd, kommune, region, Nymølle og Hedeland med henblik på at sikre en god dialog og at borgerne føler sig inddraget og hørt og får den bedst mulige information om råstofindvindingen og sammenspillet mellem de vigtigste interessenter.
  Afslutningsvis ønsker udvalget, at parterne (lokalrådet, kontaktråd, kommune, region, Nymølle og Hedeland) arbejder for en samlet plan for indvinding af den sidste del af de udlagte områder øst for Vindinge, så området hurtigst muligt kan overgå til rekreative formål.
  Høringssvaret redigeres jf. udvalgets beslutninger til videresendelsen til Økonomiudvalget og byrådets beslutning.

 • Pkt. 51 Principiel stillingtagen til blødgjort drikkevand i Roskilde Kommune

  Pkt. 51

  Principiel stillingtagen til blødgjort drikkevand i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 301756 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors overvejer renovering af eksisterende vandværk eller i samarbejde med HOFOR at etablere et nyt fælles vandværk i Gevninge i Lejre Kommune. HOFOR ønsker at alle deres vandværker på sigt skal levere blødgjort vand. Der skal derfor tages principiel stilling til, om der ønskes levering af blødgjort drikkevand fra et eventuelt nyt vandværk til Fors’ forbrugere i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der principielt arbejdes for, at Fors’ forbrugere i Roskilde Kommune forsynes med blødgjort drikkevand.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors har oplyst, at deres største vandværk Hornsherredværket inden for en kort årrække skal udskiftes eller gennemgå en større renovering grundet vandværkets alder. Samtidig påtænker HOFOR at etablere et nyt vandværk ved Gevninge i Lejre Kommune med byggestart i 2019, som erstatning for det eksisterende Lejre Værk. Hornsherredværket forsyner det meste af Roskilde by samt dele af Lejre Kommune med drikkevand. I Fors analysearbejde indgår vurdering af om, et fælles anlæg med HOFOR vil være hensigtsmæssig.
  I Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025, som blev godkendt af byrådet på mødet den 20. december 2017, punkt 331, fremgår det af retningslinjerne, at vandforsyningen i Roskilde Kommune skal baseres på uforurenet grundvand, der efter simpel vandbehandling for naturligt forekommende stoffer opfylder drikkevandskvalitetskravene. Desuden fremgår det, at såfremt der ønskes en permanent avanceret vandbehandling på et anlæg, fx blødgøring, kræver dette tilladelse og politisk godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved renovering af eksisterende anlæg eller etablering af nyt, vil det være muligt at lave et anlæg, der indeholder blødgøring. Da et eventuelt nyt vandværk placeres i Lejre Kommune, er det Lejre Kommune, som skal meddele tilladelse til blødgøringsanlægget, efter forudgående høring af de kommuner, som aftager vandet.
  For det videre arbejde vil det være hensigtsmæssigt at få en politisk tilkendegivelse af om, det ønskes, at Fors arbejder for, at forbrugerne i Roskilde Kommune forsynes med blødgjort drikkevand.
  På mødet den 1. december 2015, punkt 145 godkendte Klima- og Miljøudvalget en principiel tilkendegivelse af, at HOFOR kunne arbejde videre med ansøgning til blødgøring på Værket ved Marbjerg. I sagen er der en vurdering af fordele og ulemper ved blødgjort drikkevand. Forvaltningen vurderer fortsat, at der samlet set er fordele ved blødgjort drikkevand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med, og forelægges en generel sag om fordele og ulemper ved, eventuel blødgøring af vand, herunder miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. I forberedelsen af sagen skal der indgå et dialogmøde med borgere og andre interessenter.

 • Pkt. 52 Landsbyrådenes Dag 2018

  Pkt. 52

  Landsbyrådenes Dag 2018

  Sagsnr. 303314 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om dato og ramme for Landsbyrådenes Dag 2018.
  Sagen startes parallelt i Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget, idet temaerne på mødet vil komme fra begge disse udvalgs ressortområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Landsbyrådenes Dag 2018 afholdes den 23. august 2018 kl. 17:30-20:30
  2. Årets hovedtema for Landsbyrådenes Dag er den bynære natur og rekreative områder

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i december 2015, punkt 361, at der afholdes Landsbyrådenes Dag hvert 2. år, første gang i 2016.
  Program-rammen er:
  a) Projekter på vej – drøftelser ved stande (fx alternative opvarmningskilder, trafikløsninger mv.)
  b) Et hovedtema. For 2018 foreslås temaet: Den bynære natur og rekreative områder (Grøn Blå Strategi)
  c) Annoncering af Landsby- og Bydelsprisen 2018 (stor pris 100.000 kr., lille pris 50.000 kr., principperne for prisen er fastsat af byrådet i september 2014, punkt 337)
  Det vil være relevant, at der også i 2018 er et oplæg om det foreløbige arbejde med planstrategien med fokus på udviklingen i kommunens mindre bysamfund.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifterne til afholdelsen af dagen afholdes over anlægsmidlerne til Grøn Blå Strategi og Zebraby.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 52

  Anbefales.

 • Pkt. 53 Udpegelser til Klimarådet

  Pkt. 53

  Udpegelser til Klimarådet

  Sagsnr. 192199 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges til Klimarådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Klima- og Miljøudvalget udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
  2. Klima- og Miljøudvalget udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 1.
  3. Klima- og Miljøudvalget udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts 2018, punkt 184, kommissorium for Klimarådet, og gav bemyndigelse til Klima- og Miljøudvalget til at foretage udpegelser til rådet.
  Der skal ifølge kommissoriet udpeges således:
  - Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget er medlem af rådet, og herudover udpeges yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til rådet med henblik på en tæt relation mellem udvalget og rådet.
  - Formanden for rådet blandt medlemmerne fra Klima- og Miljøudvalget.
  - Fra de politiske baglande 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 53

  Indstillingens punkt 1: Klima- og Miljøudvalgets formand Karim Arfaoui og næstformand Jeppe Trolle udpeges jf. kommissoriet til Klimarådet. Herudover udpeges udvalgsmedlemmerne Marianne Kiærulff og Karsten Lorentzen til Klimarådet.
  Indstillingens punkt 2: Formanden for Klimarådet er Jeppe Trolle.
  Indstillingens punkt 3: Jonas Bejer Paludan, Lene Lindkvist Okholm og Jan Bjergskov Larsen udpeges til Klimarådet.

 • Pkt. 54 Henvendelse om solceller i kommunalt regi

  Henvendelse_vedr._solceller_-_bilag_1.pdf Henvendelse_vedr._solceller_-_bilag_2.pdf KL_Notat_af_22._februar_2018.pdf

  Pkt. 54

  Henvendelse om solceller i kommunalt regi

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henvendelse med opfordring til at Roskilde Kommune tilslutter sig udtalelse til energiforligskredsen om solceller i kommunalt regi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det meddeles forslagsstillerne, at Roskilde Kommune henholder sig til KL’s notat til ministeriet af 22. februar 2018 ”KL input til Energiforlig 2018”

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget har modtaget vedhæftede henvendelse fra Frederikssund Klimaforening og 350 Klimabevægelsen i Danmark. Der opfordres til, at Roskilde Kommune er medunderskriver på en skrivelse til medlemmerne af Folketingets energiudvalg. Skrivelsen indeholder en opfordring til energiforligskredsen om at fjerne blokeringer, som forhindrer kommuner i at opsætte og drive vedvarende energianlæg, konkret følgende 4 forhold:
  ”1. Tilladelse til at kommuner kan drive energiforsyningsvirksomhed fra vedvarende energikilder.
  2. Ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale bygninger, for i stedet at koordinere en samlet registrering af kommunale anlæg.
  3. Tilladelse til at anvende produktionen af strøm eller varme direkte i institutionen.
  4. Åbne muligheder for fordelagtige private afdragsordninger, hvor besparelsen/forbruget betaler anlægget.”
  KL har sendt et notat til ministeriet den 22. februar 2018 med KL’s input til forhandlingerne om ny energiaftale (vedhæftet).
  Det er forvaltningens vurdering, at det er positivt, at der tages initiativer til at påpege forhindringer i forhold til kommunalt ejede solceller. Dette fremgår dog allerede af KL’s notat, hvor det mere enkelt indgår i punkt 6, at reglerne for solceller på de kommunale bygninger er urimelige, og at det ønskes, at kommunerne bliver omfattet af de samme vilkår for opsætning af solceller som staten og regionerne.
  I henvendelsen fra Frederikssund Klimaforening og 350 Klimabevægelsen er især forslag 1 vanskelig at vurdere rækkevidden af og dermed fordele/ulemper bl.a. i forhold til kommunens risiko. Det er endvidere uklart, hvad der konkret ligger i punkt 4, og hvorfor dette punkt rejses i sammenhæng med kommunalt ejede solceller.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 54

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) støtter, at Roskilde Kommune tilslutter sig udtalelsen fra Frederikssund Klimaforening og kan ikke støtte indstillingen.

 • Pkt. 55 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 55

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2018 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi,

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2018 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2018-2021, som indgik i budgetprocessen til budget 2018. Handleplanen indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2018. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes udgifter til især projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, samt flere aktiviteter indenfor: Borgere som naturplejere og Lokale græsningsforeninger. Der forventes også udgifter til at gennemføre forprojekt for restaurering af Gundsømagle Sø.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkedes at finde medfinansiering til projekter.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 55

  Anbefales.

 • Pkt. 56 Forslag om ændring af mødetidspunkt

  Pkt. 56

  Forslag om ændring af mødetidspunkt

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om at udvalgsmødernes starttidspunkt ændres fra kl. 8:20 til kl. 8:00.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om mødetidspunkt.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden foreslår, at mødestart for møderne i resten af 2018 ændres til kl. 8:00 for at have tilstrækkelig tid til behandling af dagsordenen og samtidig sikre, at møderne kan slutte kl. 10:00.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 56

  Klima- og Miljøudvalget besluttede at ændre mødetidspunkt til kl. 8:00, idet udvalget evaluerer ved mødet i juni.
  Jeppe Trolle kan ikke støtte beslutningen med følgende begrundelse:
  "Radikale Venstre kan ikke tiltræde, at mødetidspunktet flyttes til kl. 8.00.
  Det er tidligere foreslået at mødetidspunktet flyttes til onsdag kl. 13, eller at mødet forlænges til kl. 10.30. Ingen af disse forslag har opnået opbakning hos de øvrige partier.
  Som byrådsmedlem er man omfattet af borgerligt ombud. Dette betyder, at man har krav på at få fri af sin arbejdsgiver, når man er indkaldt til møde i forbindelse med sit byrådsarbejde. Der er altså intet i vejen for, at mødet kan ligge på et senere tidspunkt, hvis der ikke er tid nok til udvalgets drøftelser.
  Borgerligt ombud kan imidlertid ikke anvendes som undskyldning over for børn, der senere i livet klager over ikke at have set deres forældre nok.
  Mine børn skal i forvejen undvære deres far i gennemsnit 2-3 aftener om ugen på grund af byrådsarbejde. Jeg har ingen intention om, at de nu også skal til at undvære mig op til en time om morgenen, før de skal møde i skole. Det er det Radikale Venstres opfattelse, at det skal være muligt at varetage et byrådshverv, også for børnefamilier med skolesøgende børn. Byrådsarbejde skal således ikke kun være for ældre mennesker og studerende. Dette kræver, at mødetidspunkter fastlægges, så også familiefædre/mødre kan deltage i møderne.
  Mødeplanen fastlægges ved simpelt flertal. Hvis udvalgets flertal ikke ønsker at tage hensyn til mit synspunkt, kan jeg ikke gøre noget ved det. Det betyder, at der i fremtiden vil være møder, hvor jeg ikke kan deltage fra mødets start. Dette vil næsten med sikkerhed føre til tab af indflydelse for Radikale Venstre i forhold til behandlinger af sager i udvalget. Det er min opfattelse, at dette er en pris, som mit partis vælgere vil have forståelse for at jeg betaler, idet Radikale Venstre traditionelt er et parti, der bakker op om børnefamiliers vilkår.
  At jeg har skullet lægge øre til upassende bemærkninger som ”har du ikke en kone?”, og ”er det ikke store børn, der kan klare sig selv?”, er ikke foreneligt med hverken mit syn på kvinder eller på børneopdragelse, og giver mig derfor kun anledning til at stå yderligere fast. Uanset om mine børn er gamle nok til selv at gå i skole, betyder det ikke, at det vil være ansvarlig børneopdragelse at lade dem være alene om morgenen. Hvad andre har gjort i forhold til deres egne børn, blander jeg mig ikke i, da det må tilhøre privatlivets fred, hvordan man organiserer sine hjemlige familieforhold. Det må dog aldrig blive en præmis for deltagelse i byrådsarbejde, at man har en hjemmegående hustru, der tager sig af børnene."

 • Pkt. 57 Orientering om generel miljøbeskyttelse

  Pkt. 57

  Orientering om generel miljøbeskyttelse

  Sagsnr. 302743 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om opgaverne indenfor den generelle miljøbeskyttelse i forlængelse af introduktionen til udvalgets ressortområde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere forvaltningens arbejde i forbindelse med generel miljøbeskyttelse, herunder vise eksempler på, hvordan sager håndteres i overensstemmelse med delegationsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 57

  Udsættes.

 • Pkt. 58 Orientering om grøn varelevering i Roskilde

  Pkt. 58

  Orientering om grøn varelevering i Roskilde

  Sagsnr. 291580 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 14. juni 2017, punkt 154, godkendte byrådet, at Roskilde Kommune indgik en etårig kontrakt med firmaet Citylogistik om grøn varelevering til rådhuset. Forvaltningen orienterer om projektets foreløbige resultater.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Indtil den 1. oktober 2017 blev alle varer til Roskilde Rådhus leveret af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle last- og varebiler, og en lille undersøgelse viste, at rådhuset modtog en lang række forsendelser fra forskellige fragtfirmaer i løbet af en almindelig dag.
  Ved at tegne sig for et etårigt abonnement hos firmaet Citylogistik er alle leverancer til Roskilde Rådhus overgået fra at blive leveret på Rådhusbuen 1 til Byleddet 3B. Dermed faldt antallet af last- og varebiler ved rådhuset markant, og leverancerne kommer hurtigere væk fra indgangspartiet og på plads i depot. Ændringen af leveringsadresse har krævet en tilvænningsperiode, ligesom der har været en ændring af arbejdsgangen i forbindelse med distribution af varer.
  Firmaet Citylogistik tilbyder kommuner og butikker at oprette mindre omlastningscentraler ved byer, hvor store lastbiler kan aflevere deres pakker og gods. Efterfølgende omlaster Citylogistik varerne til en mindre el-lastbil og leverer til butikker på fastlagte tidspunkter til fordel for trafiksikkerhed og bymiljø.
  For leverancerne til rådhuset viser en foreløbig analyse, at i en 3 måneders periode har Citylogistik registreret 36 forskellige leverandører til deres adresse på Byleddet 3B. Leverandørerne har leveret mindst 145 leverancer om ugen, hvoraf flere har udført gentagende leverancer, hvor samme fragtfirma har leveret flere gange dagligt. Disse leverancer omlastes nu og leveres en gang dagligt til rådhuset. Hidtil har der ikke været indsamlet data om, hvor leverancerne til rådhuset kommer fra, men fra den løbende registrering af afsender fremgår det, at langt hovedparten af varerne kommer fra Nordsjælland, Høje Taastrup og Roskilde. Desuden modtages leverancer fra Køge og Aabenraa.
  Siden Roskilde Kommune tegnede en etårig aftale med CityLogistik har firmaet fået en række nye kunder i Roskilde og etableret en omlastningscentral i Roskilde på Byleddet 3B. Firmaet har udviklet et samarbejde med Roskilde Handel om levering af varer til 25 butikker i bymidten og leverer nu også varer for en række større udvalgsbutikker i kommunen. Desuden arbejder Citylogistik på at kunne tilbyde Roskilde Kommunes institutioner varelevering udenfor de typiske hente- og bringetider.
  Til Klima- og Miljøudvalgets møde i juni 2018 vil forvaltningen fremlægge en halvårlig analyse af ordningen og fremlægge forslag til et permanent abonnement.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 58

  -

 • Pkt. 59 Orientering om SMV'er uden tilslutning til fjernvarme

  Pkt. 59

  Orientering om SMV'er uden tilslutning til fjernvarme

  Sagsnr. 302205 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført en analyse af varmeforsyningen af de erhvervsejendomme i Fors’ forsyningsområde, der ikke er forsynet ved fjernvarme. På baggrund af analysen vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for en videre indsats for at øge tilslutningen til fjernvarme.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Af Roskilde Kommunes Klimapolitik, vedtaget af byrådet 31. maj 2017, punkt 126, fremgår det, at kommunen skal gennemføre en indsats målrettet virksomheder, hvor Roskilde Kommune bidrager til Fors' arbejde med fortætning i fjernvarmeområder. Dette indsatsområde har ledt til en analyse af varmeforsyningsforholdene i de virksomheder i Roskilde Kommune, der er placeret i Fors’ fjernvarmeområder, men af forskellige oversager ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.
  Ifølge Fors’ register er 269 ejendomme i Roskilde Varmes fjernvarmeområder, det centrale Roskilde, Himmelev og Trekroner, ikke tilsluttet fjernvarme. Af disse er kun 56 erhvervsejendomme, hvoraf godt halvdelen ifølge BBR forsynes ved elvarme eller varmepumpe, og den resterende halvdel ved oliefyr.
  Størstedelen af de ejendomme, der forsynes med elvarme eller varmepumpe er enten lagerhaller eller værksteder, hvor en fjernvarmeløsning ikke nødvendigvis vil være den bedste løsning, eller ældre ejendomme uden centralvarmesystem, der blev fritaget for tilslutningspligt, da varmeprojektet i sin tid blev godkendt. I størstedelen af el- eller varmepumpeforsynede ejendomme er enten de brugerøkonomiske eller selskabsøkonomiske forhold ikke tilstrækkeligt fordelagtige til, at en fjernvarmekonvertering er tilrådelig.
  Den resterende halvdel af ejendommene er i BBR registreret til at være forsynet ved et oliefyr. En gennemgang af de seneste olieleverancer til de enkelte ejendomme viser, at kun ni af disse ejendomme har modtaget olie de seneste tre fyringssæsoner, hvoraf kun tre ejendomme har modtaget olie indenfor de seneste to fyringssæsoner. Det må derfor formodes, at størstedelen af de olieforsynede ejendomme er konverteret til en alternativ og bedre varmekilde, dog uden at registrere denne ændring i BBR.
  På baggrund af analysen vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at gennemføre en målrettet indsats for at bringe flere virksomheder på fjernvarme i Fors’ forsyningsområde. De få tilbageværende virksomheder forventes konverteret til fjernvarme i forbindelse med Fors’ løbende renovering af fjernvarmenettet og den indsats forsyningsselskabet har i den forbindelse. Fors er enige i forvaltningens vurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 59

  -

 • Pkt. 60 Orientering om ændring af grusveje/p-pladser til LAR-løsninger ved Toftevej i Gadstrup og vejen til Hellig Kors Kirke Agerskellet 10

  Pkt. 60

  Orientering om ændring af grusveje/p-pladser til LAR-løsninger ved Toftevej i Gadstrup og vejen til Hellig Kors Kirke Agerskellet 10

  Sagsnr. 301947 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ændrer 2 veje fra grusveje/p-pladser til asfalt i en såkaldt LAR-løsning, hvor regnvandet kan trænge ned i belægningen. Ændringen minimerer de løbende driftsudgifter til vedligeholdelsen af grusvejene/p-pladserne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag er det muligt at anlægge veje, hvor vandet kan nedsive i belægningen (såkaldt LAR-løsning), og dermed få vandet væk fra vejene, uden at der skal bygges nye større kloakker.

  Toftevej i Gadstrup:

  Toftevej er ca. 93 meter lang med tilhørende p-plads på ca. 200 m2.
  Toftevej er i dag en offentlig grusvej og grusparkeringsplads, som der er en del trafik på pga. spejderhytten for enden ad vejen.
  Endvidere er borgerne langs vejen plaget af, at vandet fra vejen ikke kan komme til kloaksystemet, og derfor ligger vandet som søer langs med vejen/deres ejendomme.
  Arbejdet forventes udført i 2018.

  Stikvejen til Hellig Kors Kirke Agerskellet 10 i Jyllinge:

  Stikvejen til Hellig Kors Kirke er ca. 130 meter lang med tilhørende parkeringsarealer, som tænkes bibeholdt i grus.
  Der er en del trafik til kirken, når der er arrangementer. Menighedsrådet har igennem længere tid ønsket, at der bliver en fast belægning på stikvejen, sådan at gæster til kirken, kan gå tørskoet ml. Hellig Kors Kirke og p-arealerne.
  Arbejdet forventes udført i 2019.
  Ved at ændre belægningen fra grus til asfalt LAR-Løsning vil der i fremtiden være færre driftsudgifter til løbende vedligeholdelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Forvaltningen afholder udgifterne over det afsatte budget til vejdrift.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 60

  -

 • Pkt. 61 Orientering om samskabelse med borgere og Fors om håndtering af regnvand i Folkeparken

  Pkt. 61

  Orientering om samskabelse med borgere og Fors om håndtering af regnvand i Folkeparken

  Sagsnr. 302362 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen samarbejder med Fors A/S i to projekter om klimatilpasning og samskabelse i Roskilde bymidte. Forvaltningen orienterer om projekterne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har det seneste år indgået i et samarbejde med Fors A/S om to udviklingsprojekter med fokus på klimatilpasset regnvandshåndtering, synergieffekter og samskabelse. Begge projekter tager afsæt i Roskilde bymidte og igangværende udviklingsprojekter.
  Det ene projekt ”Regn & Byer” er et landsdækkende partnerskabsprojekt, hvor fire kommuner er udtaget til at udvikle nye samarbejdsformer og løsninger inden for klimatilpasning, der skaber merværdi. Det andet projekt har Fors A/S taget initiativ til, hvor det overordnede formål er at undersøge og afprøve samskabelse med eksterne interessenter på tværs af Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner. I Roskilde er det mundet ud i delprojektet ”Sammen om Folkeparken”, som skal engagere borgere og andre aktører i udviklingen af Folkeparken med fokus på rekreative løsninger til håndtering af regnvand.
  I ”Regn & Byer” projektet er der foretaget en kortlægning af vandets vej gennem bymidten fra Ny Østergade. Dette har ledt til et idéoplæg til forskellige løsninger, herunder en skybrudsvej fra Ny Østergade ad Kong Valdemars Vej til Tømmergrunden og Roskilde Fjord. Et andet scenarie er, at bymidtens vand helt eller delvist ledes gennem Folkeparken, og dermed muliggør løsninger, som kan indgå i den rekreative brug af parken. I forvejen arbejder forvaltningen på en samlet udviklingsplan for parkens udvikling, og projektet ”Sammen om Folkeparken” bidrager til dette udviklingsarbejde.
  ”Sammen om Folkeparken” søger gennem et eksperimenterende og dynamisk forløb at gøre borgerne til aktive og ligeværdige medskabere. Borgerne bidrager med en ekspertviden, der muliggør udviklingen af vedkommende løsninger, der skaber merværdi for parkens brugere. Samskabelse er relevant, fordi der er tale om et projekt med tværgående udfordringer, som berører mange forskellige mennesker, og hvor Roskilde Kommune og Fors A/S ikke selv kender ‘den gode løsning’ på forhånd. Ambitionen er, at regnvandsløsninger bliver synlige, rekreative, velfungerende og æstetiske, og at de er tilpasset byen, parken og dens brugere.
  Begge projekter ligger i tråd med byrådets “Vision for Roskilde Kommune 2015-2018”, som bl.a. peger på, at kommunen skal fremme innovation og nye samarbejdsformer med særligt fokus på bæredygtige løsninger, udvikling af kommunens kerneservices og demokratisk inddragelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 61

  -

 • Pkt. 62 Orientering om møde den 6. marts 2018 vedr. ejerskab af kloakker i Viby

  Pkt. 62

  Orientering om møde den 6. marts 2018 vedr. ejerskab af kloakker i Viby

  Sagsnr. 301188 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en orientering om møde med grundejerforeninger og det videre forløb af vurdering og beslutning om ejerskab af kloakker i Viby.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har deltaget i møde med 30-35 repræsentanter fra 10-15 grundejerforeninger i Viby, som har interesse i at få afklaret spørgsmålet om ejerskabet af kloakker i grundejerforeningens veje.
  Tvivlen om ejerskabet er opstået ved, at der via deklaration er pålagt grundejerforeningerne at drive og vedligeholde kloakledningerne, men den tidligere Ramsø Kommune har deltaget i denne drift og vedligeholdelse.
  På mødet blev orienteret om proceduren for at henvende sig med anmodning om overdragelse af ledningssystemet fra grundejerforeningen til Fors.
  Forvaltningen modtager anmodninger, vurderer anmodningen og anbefaler til Fors, hvorefter Fors træffer beslutning om overdragelsen.
  Spildevandsplanen bemyndiger allerede Fors til at træffe denne afgørelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 62

  -

 • Pkt. 63 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_5._marts_2018.pdf

  Pkt. 63

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 5. marts 2018 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 63

  Udsættes.

 • Pkt. 64 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 64

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 64

  Intet at referere.

 • Pkt. 65 Eventuelt

  Pkt. 65

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 65

  Møde i Kontaktforum vedr. håndtering af atomaffald på fredag.
  Ændring af opdeling af fraktioner på kommunens genbrugspladser. Stort og småt brændbart nedlægges for at øge genanvendelsen.