You are here

Dagsorden

Dato: Tirsdag, Juni 12, 2018 - 08:01
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 107 Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Brev_til_Koebenhavns_Lufthavne_AS_vedr._revurdering_af_miljoegodkendelse_for_Roskilde_Lufthavn.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Planen for revurdering af miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn ændres således, at en samlet revurdering erstattes af ændringer i enkelte vilkår. Der ændres ikke på godkendelsen, således at der kan ske øget beflyvning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 18. maj 2018 afholdt møde med Københavns Lufthavn A/S om VVM-spørgsmålet i forbindelse med den igangværende revurdering af miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn.
  Forvaltningen vurderer på baggrund af en afgørelse fra klagenævnet, at den formelle pligt til at revurdere miljøgodkendelsen er bortfaldet, hvilket i sin tid var årsagen til at processen blev påbegyndt.
  Lufthavnen meddelte, at de ikke for nuværende ønsker at gennemføre en omfattende VVM-redegørelse, da lufthavnen foreløbig kan drives med den eksisterende miljøgodkendelse. Den nuværende miljøgodkendelse ændres således ikke, hvorfor der ikke kan ske øget beflyvning i forhold til den nuværende godkendelse ej heller inden for kategorien rute-, charter- og fragtflyvning.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er et aktuelt behov for at revurdere hele miljøgodkendelsen, men behov for at enkelte vilkår i miljøgodkendelsen opdateres, herunder vilkår for motorkøringer, afledning af overfladevand og præferencebane.
  Forvaltningen vil desuden forsat arbejde for, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen præciserer og skærper reglerne for at unødige overflyvninger af byområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

 • Pkt. 108 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Affaldsforbrænding, for-slag om at afsøge muligheder for at udfase afbrændingen

  Oplaeg_EA_analyse.pdf

  Pkt. 108

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Affaldsforbrænding, forslag om at afsøge muligheder for at udfase afbrændingen

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten ønsker en sag på dagsordnen vedrørende muligheder for at udfase afbrændingen af affald.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”På mødet 25.4.2018 i Koordinationsgruppen vedr. energiselskaber, fik vi flere interessante oplæg. Bla. fremgik det af Hans Henrik Lindboes oplæg (slides vedlagt), at der (uden tilskud og renset for afgifter) er udsigt til så markant faldende priser på vind- og sol-energi, at dette kraftigt vil udfordre økonomien i den nuværende energistruktur. Hertil kommer udfordringer i form af en øget effektivitet af nye generationer af varmepumper. Dette kan samlet forudses på relativt kort sigt at undergrave rentabilitet og konkurrencedygtighed af nuværende kraft-varmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.
  Roskilde er interessentkommune i ARGO (”KARA”), som i øjeblikket helt overvejende er baseret på forbrænding af affald. Dette forudses altså udfordret af førnævnte. Hertil kommer, at affaldsmængderne vil falde i takt med, at der iværksættes mere og mere ambitiøse planer for affaldssortering og genbrug. Sidstnævnte gør sig gældende både lokalt og i Storbritannien / Irland og dermed ”rammes” også den store andel af affaldet, som ARGO importerer herfra.
  Som både interessentkommune og beliggenhedskommune har Roskilde såvel et medansvar og en ret stor forbruger-økonomisk interesse i, at der rettidigt tages højde for denne pakke af udfordringer.
  Det er baggrunden for følgende forslag.
  KMU giver forvaltningen til opgave, til udvalgets august-møde, at forberede en sag om disse problemstillinger, som bl.a. med beskrivelse af teknisk/praktiske muligheder og tidsperspektiver - søger at besvare spørgsmålene:
  - Hvordan og hvor hurtigt kan affaldsforbrændingen udfases lokalt, forudsat det besluttes politisk?
  - Hvordan er Roskildes muligheder for at fremme en sådan dagsorden indenfor ARGO’s organisation?”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

 • Pkt. 109 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - budgetsag vedrørende kloakering af kolonihaver

  Pkt. 109

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - budgetsag vedrørende kloakering af kolonihaver

  Sagsnr. 300236 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten ønsker en sag på dagsordenen vedrørende kloakering af kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”En konkret borgerhenvendelse illustrerer, at den relativt uafklarede status mht. kloakeringsplanerne sætter folk i en uhensigtsmæssig situation: Henvendelsen handler om en kolonihaveejer, der ønskede ordnede kloakforhold med de bekvemmeligheder dette, på miljømæssigt forsvarlig vis, giver mulighed for. Han ville gerne selv bekoste en samletank-løsning, men forespurgte først (tidligt i 2018 forstod jeg) forvaltningen om der evt. var konkrete snarlige planer eller muligheder for at deres forening ville blive kloakeret. Han fik det svar, at der var meget lange udsigter, og at det muligvis aldrig blev til noget. På den baggrund igangsatte han samletank-løsningen, som nu er tæt på at være færdigetableret. Her i maj skulle der så angiveligt være kommet en officiel henvendelse fra Roskilde Kommune, om at der snarligt vil blive iværksat kloakering i pågældende kolonihaveforening. Den pågældende borger er naturligvis ikke særligt tilfreds med at have fejl-investeret penge, arbejde og tid på samletanken.
  KMU bestiller hos forvaltningen et notat, der beskriver:

  1. Aktuel status. Hvilke løsninger er gennemført; vægtning mellem tilbud og pålæg.
  2. Handlemuligheder for kloakering af de resterende kolonihaver. Herunder gerne et par alternativt mulige tidsplaner, med tilhørende økonomi.

  Notatet/redegørelsen ønskes på dagsordenen for udvalgets budgetmøde i august, med henblik på at byrådet skal have muligheden for at kunne træffe en afklarende beslutning i forbindelse med budgetbehandlingen”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.