You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 13, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 2 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse

  bilag_1_-_notat_-_redegoerelse_og_anbefalinger_til_sikring_mod_stormflod.pdf bilag_1.1_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_jyllinge_nordmark.pdf bilag_1.2a_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_inderfjorden_vest_og_oest.pdf bilag_1.2b_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_inderfjorden_midt.pdf bilag_1.3_-_skitseprojekt_af_en_regional_stormflodssikring_ved_kronprins_frederiks_bro.pdf bilag_1.4_notat_om_forskelle_paa_de_skitserede_regionale_loesninger.pdf bilag_1.5_-_notat_om_forudsaetninger_for_oekonomiske_beregninger_og_overslag.pdf bilag_1.6_-_opdateret_tids-_og_procesplan.pdf bilag_1.7_-_kortbilag_med_delprojekter.pdf

  Pkt. 2

  Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført supplerende skitseprojekter og tekniske undersøgelser af stormflodssikring jf. byrådets beslutning af 24. september 2014, punkt 343. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes for hurtigst mulig realisering af stormflodssikring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, med henvisning til vedlagte notat (bilag 1) samt bilag 1.1-1.7, at
  1. følgende 8 principper for valg af stormflodsløsning, godkendes:

  - På baggrund af analyserne fokuseres der på lokale løsninger, der forholdsvist hurtigt kan skabe økonomisk og social tryghed i områder, som er hårdt plaget af eftervirkningerne af stormfloden i december 2013 og oversvømmelser fra Værebro Å.
  - For at forberede yderligere fremtidige vandstigninger arbejdes der videre for realisering af en regional løsning på længere sigt i samarbejde med de øvrige Kommuner med kyst til Roskilde Fjord. Denne løsning forudsætter statslig medfinansiering.
  - Kystsikringen er opdelt i fire separate projekter, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Roskilde Kommune ønsker dog en hurtig etablering af lokale løsninger for Jyllinge Nordmark.
  - Roskilde Kommune ønsker at etablere helhedsløsninger, der har mulighed for udbygning ved fremtidige vandstigninger og via dobbeltfunktioner bevarer/tilfører områderne værdi for lokale husejere såvel som alle kommunens borgere.
  - De 44,1 mio. kr. fordeles til lokale kystsikringsløsninger, og Roskilde Kommune medfinansierer kystsikring af helårsboliger og bygninger beliggende på kommunalt ejede arealer. Herunder kan foreningshuse og Vikingeskibsmuseet i rimeligt omfang omfattes af sikringen. Sommerhuse uden for byzone, havneanlæg, klub- og foreningshuse i øvrigt omfattes ikke af kommunal medfinansiering.
  - Roskilde Kommune betaler hele udgiften til den del af kystsikringen, der udgør dobbeltfunktioner til gavn for områdets værdi og alle kommunens borgere.
  - Indenfor de 44,1 mio. kr. holdes grundejernes medfinansiering af kystsikringen nede på maksimalt 50 % af udgifterne.
  - Hvis der opnås statslig medfinansiering anvendes disse midler til at nedsætte borgernes egenbetaling.
  2. der arbejdes videre for realisering af stormflodssikring, herunder igangsættelse af proces efter Kystbeskyttelsesloven, jf. forvaltningens anbefalinger 1 – 15 vedrørende valg af løsninger og fordeling af økonomiske midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 24. september 2014, punkt 343, at gennemføre supplerende undersøgelser til afklaring af tekniske løsninger og økonomi forbundet med stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord på områderne: Jyllinge Nordmark, Inderfjorden Vest og inderfjorden Midt, Inderfjorden Øst og en regional sikring ved Kronprins Frederiks Bro.
  Ved valg af hvilke løsninger der skal realiseres, skal der træffes politiske beslutninger, der afvejer mange forskellige hensyn. For at skabe et klart grundlag har forvaltningen opstillet 8 principper, der kan være styrende ved prioritering og valg af løsninger. Principperne fremgår af vedlagte notat og omfatter hurtig realisering af sikring i Jyllinge Nordmark, etablering af løsninger som kan udbygges, kommunal finansiering af elementer som udgør rekreative kvaliteter, og hvor stor en andel borgerne skal finansiere.
  I vedlagte notat i bilag 1 samt tilhørende bilag 1.1-1.7 er tekniske løsninger, sikringsniveau, antal berørte borgere og omkostninger endvidere skitseret. På baggrund af de 8 principper, som resultaterne af de tekniske løsninger har afstedkommet, har forvaltningen opstillet 15 anbefalinger til det videre arbejde, som fremgår af notatet vedlagt dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har jf. punkt 266, den 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 1,7 mio. kr. anvendt på tekniske undersøgelser og skitseprojekter.
  Der foreslås afsat følgende bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter:
  - 13,3 mio. kr. til Jyllinge Nordmark
  - 11,3 mio. kr. til Inderfjorden vest
  - 6,6 mio. kr. til Inderfjorden Midt
  - 12,9 mio. kr. til inderfjorden Øst
  Afhængigt af hvilke løsninger, der skal arbejdes på at realisere, må det forventes, at udgifter til sikring vil overgå det afsatte beløb. Forvaltningen anbefaler, at udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen.
  Når de konkrete beløb til stormflodssikring foreligger, skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 2

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 3 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering

  brug_af_byfornyelsesloven_til_energirenovering.pdf

  Pkt. 3

  Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering

  Sagsnr. 266087 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2015 er der afsat midler til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger. Der forslås principper for reservation og udbetaling af midlerne samt delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. under forudsætning af byfornyelsesramme fra staten i 2015 og 2016 administreres de afsatte midler i budget 2015 til energirenovering efter byfornyelsesloven efter principper og regler, som er beskrevet i det vedhæftede notat, herunder:

  a. målgruppen er ejerboliger og andelsboliger i Roskilde Kommune, som bebos af ejeren og som ikke har tilbud om fjernvarme (udenfor fjernvarmeområder)
  b. der ydes støtte til rentable arbejder, som fremgår af en energimærkerapport, der er max. ét år gammel på ansøgningstidspunktet
  c. støttetilsagn meddeles efter først-til-mølle princippet
  d. max. støttebeløbet er 15.000 kr. for den enkelte bolig og max 25 % af de støtteberettigede udgifter
  e. støttetilsagnet bortfalder 2 år efter det er meddelt, hvis det ikke er brugt
  f. der føres en venteliste, der kan komme i spil, hvis støttetilsagnene ikke udnyttes indenfor fristen

  1. forvaltningen bemyndiges til at administrere ordningen, meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med principperne under indstillingens punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget: Indstillingens punkt 1
  Plan- og Teknikudvalget: Indstillingens punkt 2

  Sagsfremstilling

  Af vedhæftede notat fremgår reglerne om byfornyelse med fokus på energirenovering. I forlængelse af Grøn Puls og Bedre Bolig indsatsen – og fordi der er tale om et engangsbeløb - foreslår forvaltningen fokus på ejer- og andelsboliger. Endvidere foreslås det, at midlerne tildeles boliger, der ikke har tilbud om fjernvarme, idet der i fjernvarmeområder allerede er mulighed for en god og energirigtig varmeforsyning, og der dermed vurderes at kunne opnås større CO2-gevinst ved energirenoveringer udenfor områderne.
  Energimærkerapporten er et nødvendigt grundlag for at kunne yde støtte til energirenovering efter loven for boliger, der er opført efter 1950, og den er en nødvendig forudsætning for, at installationer og konvertering til anden varmekilde kan komme i betragtning. Derfor foreslår forvaltningen, at det gøres til en betingelse for tilsagn generelt, at der ligger en energimærkning til grund for ansøgningen, og at det er indsatser heri, som kan opnå støtte op til max-beløbet. Forvaltningen arbejder for god vejledning til borgerne om at opnå en god energimærkerapport mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der er afsat såvel udgifts- og indtægtsbudget til initiativet. Midlerne er lagt i budgettet med fuld overførselsadgang, sådan at det ikke er et problem, hvis arbejderne forsinkes og tilskud først kan udbetales til ejeren i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 3

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 4 Projekt om fællesvarme i olie- og el-opvarmede landsbyer

  Pkt. 4

  Projekt om fælles varmeforsyning i olie- og el-opvarmede landsbyer

  Sagsnr. 265220 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2015 er der afsat midler til at undersøge mulighederne for at omstille olie- og el-opvarmede landsbyer til fælles forsyning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet igangsættes efter nedenstående tidsplan/proces.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af drøftelser i Klima- og Miljøudvalget om kommunens klimaplan og strategisk energiplanlægning er der i budget 2015 afsat 700.000 kr. til at igangsætte analyse af, hvordan landsbyer, der i dag får varme via fossile brændstofkilder (olielandsbyer), bedst kan overgå til mere bæredygtige varmeformer, herunder fyring med halm.
  Indsatsen ligger i tråd med de regionale drøftelser i STEPS projektet, kommunens klimapolitik og bakker op om de energipolitiske mål fra Energiaftalen 2012, om udfasning af oliefyr inden 2030. Kommunen har evalueret energilandsby Herringløse, se anden sag på dagsorden, og erfaringerne er taget med i tilrettelæggelsen af dette projekt.
  Projektet foreslås igangsat med følgende proces og tidsplan:
  1. kvartal 2015
  - Screening og udvælgelse af teknisk relevante landsbyer
  - Kontakt til landsbyerne ved landsbylaug
  - Indledende dialog
  2. kvartal 2015
  - Første borgermøder i 3 - 4 landsbyer om fælles varme med projektforslag
  - Oprettelse af arbejdsgruppe i landsbyer, hvor der er interesse for et samarbejde
  - Løbende dialog og sparring med landsbyerne
  3. og 4. kvartal 2015
  - Andet borgermøde med tilmelding og beslutning om nærvarmens fremtid
  Kommunens rolle i etableringen af nærvarmeprojekter er størst i starten af processen. Ved beslutning om etablering af fælles nærvarme er det selskabsaktiviteter, der skal igangsættes i et tæt samarbejde med landsbyen. Roskilde Forsyning vil kunne indgå her, eller landsbyen kan beslutte at danne og drive eget selskab.
  Projektet i 2015 gennemføres i et tæt samarbejde med Roskilde Forsyning og med inddragelse af ekspertbistand fra Rambøll og Roskilde Universitet samt procesbistand fra Teknologisk Institut. Projektet vil danne baggrund for en samlet strategi for konvertering af olie- og el-opvarmning jf. mål i den netop vedtagne klimapolitik.
  Klima- og Miljøudvalget vil blive løbende orienteret om fremdriften i projektet, og der vil være mulighed for at deltage i borgermøderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da midlerne er afsat i budget 2015 fra Byrådets Udviklingspulje.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 4

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 5 Udtalelse til ansøgning om råstofindvinding Øde Hastrup Grusgrav

  bilag_1._udkast_til_hoeringssvar.pdf bilag_2._udkast_til_tilladelse_vandforsyningslovens_ss26.pdf

  Pkt. 5

  Udtalelse til ansøgning om råstofindvinding Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 197725 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland anmoder om udtalelse til en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, hvoraf fremgår, at graveplan og efterbehandling skal tilgodese fremtidig byudvikling og transportkorridor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til udtalelse til regionen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Sten og Grus ApS har ansøgt om at indvinde grus på den vestlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By. Regionen skal efter råstofloven høre kommunen om ansøgningen og især om efterbehandlingsplanen.
  Arealet er udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2012, og må derfor forventes udnyttet. På arealet, som vil indgå i Øde Hastrup Grusgrav, søges om at indvinde 300.000 m3 årligt, heraf halvdelen under grundvand. En væsentlig del af arealet efterlades som en sø.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar med vægt på, at efterbehandlingsplanen skal tilgodese:
  - mulighederne for en fremtidig byudvikling
  - transportkorridoren.
  En del af arealet ligger inden for Fingerplanens ydre storbyområde, som Roskilde Kommune har mulighed for at byudvikle uden forudgående statslig godkendelse. Så selv om arealet i den nuværende kommuneplan indgår i den grønne ring omkring Roskilde og er udlagt til landbrug, gartneri, råstofgravning, natur og bynært landskab, er det vigtigt, at indvinding og efterbehandling ikke forhindrer et ønske om på sigt at udlægge arealet til byformål, f.eks. erhverv eller boliger.
  Høringssvaret, se bilag 1, anbefaler derfor at arbejde for en efterbehandling, der sikrer et terræn med en relativt plan flade og uden et større vandspejl. Dette fordrer skærpede krav til efterbehandlingen, og/eller at der ikke graves under grundvandsspejl.
  Ansøger har på et møde den 15. december 2014 med forvaltningen og Region Sjælland tilkendegivet snarest at ville fremsende et nyt forslag til efterbehandlingsplan, som respekterer reservationerne til senere byformål og transportkorridor. Dette forventes at foreligge til den politiske behandling af sagen.
  Da der graves under grundvand, skal Roskilde Kommune samtidig give en tilladelse efter vandforsyningslovens §26. Et udkast til denne tilladelse på samme vilkår som for den øvrige del af matr. nr. 7æ, se bilag 2, er sendt i høring hos ansøger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 5

  Udsættes.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 6 Lempelse af støjvilkår i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse til Hedelands Motocross Klub

  udkast_til_revurderet_miljoegodkendelse.pdf

  Pkt. 6

  Lempelse af støjvilkår i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse til Hedelands Motocross Klub

  Sagsnr. 201395 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med revurdering af Hedelands Motocross Klub’s miljøgodkendelse har klubben søgt om at benytte banen 3 aftener om ugen i aftenperioden, som vil kræve en lempelse af støjgrænserne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den revurderede miljøgodkendelse med ændring af åbningstider meddeles med en lempelse af støjgrænsen på yderligere 3 dB 3 gange om ugen i aftentimerne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Hedelands Motocross Klub’s miljøgodkendelse skal revideres, da den er utidssvarende og ikke har vilkår om støjgrænser. Hedelands Motocross Klub er beliggende i Hedeland. Området er i landzone og er i kommuneplanen og lokalplan 168 udlagt til blandt andet støjende fritidsaktiviteter, rammeområde 3.F.23. Aktiviteterne fra motocrosskørsel giver anledning til støj og lugt. Forvaltningen bliver ofte kontaktet af naboer, som oplever gener fra motorsportsbanerne i området.
  Hedelands Motocross Klub har i forbindelse med revurderingen indsendt ønske om ændring af træningstidspunkter og løb. Udvalget besluttede på møde den 3. juni 2014, punkt 84, at imødekomme klubbens daværende ønsker. I mellemtiden har klubben ønsket at ændre antallet af kørere fra 20 til 40 til træning en gang om ugen i aftenperioden således, at banen kan benyttes af op til 40 kørere en aften om ugen og af op til 20 kørere to aftener om ugen. Denne ændring betyder, at støjgrænsen på 49 dB (fastsat af udvalget den 3. juni 2014, punkt 84) bliver overskredet med 3 dB, da kørsel med 40 kørere ad gangen ved beregning giver et støjbidrag på 52 dB. Ved kørsel med 20 kørere ad gangen er støjbidraget beregnet til 49 dB. I Motorsportsvejledningen er lempelser på op til 5 dB ikke ualmindeligt især i aftenperioden, da træningskørsel ofte foregår i fritiden. En lempelse på yderligere 3 dB betyder, at klubben kan træne 3 gange om ugen i aftenperioden klokken 18.00-20.00 mandag-fredag og klokken 14.00-18.00 om lørdagen, hvoraf én af de 3 dage er med 40 kørere ad gangen. Til sammenligning giver vilkåret i den gældende miljøgodkendelse mulighed for kørsel i aftenperioden 6 dage om ugen med op til 40 kørere ad gangen. Klubben har brugt banen 4-5 gange om ugen i aftenperioden med op til 40 kørere ad gangen. I den revurderede miljøgodkendelse er brugen af banen i aftentimerne mindsket, således at den fremover benyttes 3 aftener om ugen og ikke som i dag 4-5 aftener. Forvaltningen vurderer, at lempelsen på i alt 4 dB ikke vil betyde en øget støjgene for naboerne, da benyttelse af banen i aftentimerne vil blive mindre.
  Efter udvalgets behandling udarbejder forvaltningen en revurderet miljøgodkendelse til Hedelands Motocross Klub. Godkendelsen skal i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 uger, inden den er endelig. Godkendelsen sendes til de høringsberettiget samt til de af forvaltningen udpegede nærmeste naboer, som har mulighed for at klage over afgørelsen indenfor 4 uger. Efter høringen er godkendelsen endelig, med mindre der bliver klaget over afgørelsen. En eventuel klage skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet kan stadfæste kommunens afgørelse eller sende den retur til fornyet behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 6

  Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at høre borgernes mening inden godkendelse.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 7 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2015

  oekonomibilag.pdf

  Pkt. 7

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2015

  Sagsnr. 249671 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til genopretning og forbedring af vandløb, således at disse bringes i regulativmæssig stand samt bringes i bedst mulig stand til at kunne opfylde de fastsatte målsætninger i henhold til statens vandplaner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til genopretning og forbedring af vandløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennem de senere år gennemført en del renoveringsarbejder til forbedring af tilstanden i vandløbene – bl.a. tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader, retablering af nedskredne og ”udflydende” brinker, beskæring af træer og buske, der hæmmer afstrømningen, samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring og opfyldelse af den regulativmæssige tilstand.

  Der er fortsat strækninger, der skal undersøges nærmere og sandsynligvis tiltag der skal udføres. Desuden har vejrforholdene de seneste år – bl.a. med stormflod og større nedbørshændelser – betydet, at nye problemstillinger kan være opstået f.eks. omkring de rørlagte vandløb i Jyllinge Nordmark og vandløbsstrækninger i specielt lavbunds- og moseagtige områder.

  Forvaltningen vil derfor i 2015 fortsætte arbejdet med genopretning og forbedring af vandløb, herunder tv-inspektion af rørlagte strækninger bl.a. i Jyllinge Nordmark, ved Skensved Å og i Kildemose Å – med efterfølgende gennemførelse af nødvendige reparationer (f.eks. udskiftning af rør og brønde m.v.) Desuden er der behov for sikring af brinker omkring flere vandløbsstrækninger samt beskæring af trævegetation ved bl.a. Skovbækken, Gedebæksrenden og Daruprenden. Gennemførelse af kontrolopmålinger kan desuden resultere i udførelse af nødvendige oprensningsopgaver på bestemte vandløbsstrækninger.

  I forbindelse med gennemførelsen af de meget præcist afgrænsede indsatser overfor vandløbene i henhold til Vandplanen kan det desuden blive nødvendigt at foretage supplerende tiltag i og omkring vandløbene ud fra en helheds- og sammenhængsmæssig betragtning. Ved større og mere komplekse opgaver kan det evt. blive aktuelt, ved hjælp af rådgiver at få udarbejdet skitseprojekter med forslag til løsning af problemerne – og ved nogle af indsatserne kan der derudover blive behov for udarbejdelse af restaurerings- eller reguleringsprojekter samt regulativændringer.

  Arbejdet igangsættes primo 2015 og fortsætter gennem hele året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 - se økonomibilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 7

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 8 Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforurening

  Pkt. 8

  Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforurening

  Sagsnr. 206468 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser, anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 8

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 9 Orientering om status for lugt fra Solum

  bilag_yderligere_tiltag_i_forhold_til_solum_siden_4._november_2014.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om status for lugt fra Solum

  Sagsnr. 199269 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden møde i Klima- og Miljøudvalget den 4. november 2014, har forvaltningen givet 5 indskærpelser til Solum, hvoraf de 3 har vedrørt tiltag i forhold til at undgå lugt.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. november 2014, punkt 134, blev udvalget orienteret om tiltag i forbindelse med lugtgener i Roskilde. Forvaltningen har siden foretaget nedenstående tiltag i forhold til Solum.
  Tiltag i forhold til vurdering af lugt ved lugtpanel
  På baggrund af forvaltningens indskærpelse af 7. august 2014, skulle virksomheden iværksætte vurdering af lugten ved et uvildigt lugtpanel og afrapportere resultatet til forvaltningen senest den 6. november 2014.
  Forvaltningen modtog en rapport om lugtpanelets lugtvurdering den 6. november 2014. I rapporten konkluderede Force, at undersøgelsen skulle foretages på ny, da den var behæftet med væsentlige fejlkilder. Force mener, at de skulle have arrangeret undersøgelsen bedre, især i forhold til positioner og systematisk registrering, og at transport af affald til KARA/NOVEREN kan have influeret på resultatet. Forvaltningen har derfor indskærpet, jf. vilkår 34 i miljøgodkendelsen, at foretage lugtvurdering og fremsende rapport om undersøgelsen til forvaltningen senest den 5. januar 2015.
  Lugtklager
  Roskilde Kommune har modtaget 3 klager over lugt fra Solum den 25.-27. november 2014. Virksomheden har i mail af 26. november 2014 oplyst, at de har vendt kompostbunker den 24. og 25. november 2014, mens vinden kom fra vest og dermed ikke gik ind over større beboelsesområder. Der er i den forbindelse foretaget de første lugtpanelvurderinger i den nye undersøgelse. Resultatet vil fremgå af den endelige rapport.
  Vinden vendte imidlertid i løbet af aftenen/natten, så den kom fra syd og senere syd/øst. Virksomheden har ved konstatering af lugtgener sat vandforstøverkanonen i gang.
  Da forvaltningen konstaterede uacceptabel lugt den 27. november 2014 blev det indskærpet, jf. vilkår 33, at virksomheden skulle redegøre for genen og mulighederne for at fjerne den, samt sat krav om straks at iværksætte yderligere tiltag for at fjerne lugtgenen. Der blev stillet krav om, at genen skulle være fjernet inden kl. 12 den 28. november 2014. Indskærpelsen blev efterkommet.
  Øvrige tiltag
  Derudover har forvaltningen givet yderligere 3 indskærpelser, og afholdt et statusmøde med virksomheden den 2. december 2014. Indskærpelserne fremgår af bilag om yderligere tiltag i forhold til Solum siden 4. november 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 9

  -

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 10 Orientering om opstart af klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  Pkt. 10

  Orientering om opstart af Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  Sagsnr. 265948 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 9. september 2014, punkt 107, at der skal udarbejdes en ny Natur- og miljøpolitik. Forvaltningen orienterer hermed om processen omkring politikken.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på baggrund af beslutningen om at udarbejde en Natur- og miljøpolitik igangsat arbejdet. Forvaltningen arbejder for, at politikken desuden omfatter klimatilpasning således, at der udarbejdes en Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik, og at følgende emner berøres i politikken:
  - Grøn og blå strategi / handleplan
  - Bæredygtig vandindvinding
  - Klimatilpasningsstrategi / handleplan
  - Kommunal vandhandleplan
  - Spildevandsplan
  - Affaldsressource strategi / plan
  Politikken går på tværs af Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. I løbet af foråret vil forvaltningen forelægge et udkast til politik for udvalgene, til beslutning om politikken kan danne grundlag for en offentlig høring. Forvaltningen forventer at fremlægge en endelig Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik i juni 2015 til godkendelse i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 10

  -

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 11 Orientering om evaluering af projekt Energilandsby Herringløse

  notat_erfaringer_fra_energiprojekt.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om evaluering af projekt Energilandsby Herringløse

  Sagsnr. 193583 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Herringløse Landsbyråd og andre aktører udarbejdet en evaluering af samarbejdet om energi og resultater af projektet, der blev igangsat i 2010.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I samarbejde med Energiklyngecenter Sjælland igangsatte kommunen i 2010 et samarbejde med Herringløse Landsbyråd med henblik på at oplyse om muligheder for omlægninger og energibesparelser i landsbyens varme- og energiforsyning.
  Gennem en række workshops, møder og arrangementer er der skabt kontakt til ca. 100 beboere, der har haft mulighed for at deltage i drøftelser om klimavenlige initiativer for at begrænse anvendelsen af fossile brændsler og mindske udledningen af CO2.
  Indholdet af samarbejdet og resultaterne i form af CO2-begrænsninger fremgår af vedlagte notat.
  Et par hovedresultater er, at der er opnået gode effekter af det engagerede arbejde hos beboere, landsbyråd og eksterne aktører. Undersøgelser viser, at der for undersøgte ejendomme er sket en reduktion af CO2-påvirkningen på 25%, og i særdeleshed har renovering af den gamle skole resulteret i en årlig reduktion på 35%, i alt svarende til 131 tons CO2.
  Endvidere er det erfaringen, at disse resultater alene opnås som følge af et tids- og resursekrævende arbejde med at skabe viden om de CO2-begrænsende muligheder for boligejere og med at få et samarbejde i gang om fælles løsninger og registreringer af gennemførte initiativer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 11

  -

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 12 Orientering om møde i KARA/NOVERENs bestyrelse

  protokol_fra_kara-noverens_bestyrelsesmoede_den_24._november_2014.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om møde i KARA/NOVERENs bestyrelse

  Sagsnr. 248526 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om møde i KARA/NOVERENs bestyrelse den 24. november 2014.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra KARA/NOVERENs bestyrelsesmøde den 24. november 2014 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 12

  -

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 13

  3 tilskud fra statslig pulje vedr. affald/ressourcer.
  Programforslag studietur i foråret.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 14

  Intet at referere.

  Fraværende: Poul Andersen (A).