You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 13, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 28 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 28

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 28

  Punkt 38 blev rykket frem på dagsordenen. Herefter godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 29 Temadrøftelse: busbestilling 2019

  Busrapport_2017.pdf

  Pkt. 29

  Temadrøftelse: Busbestilling 2019

  Sagsnr. 300908 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status på busdriften og mulige ændringer af den offentlige busdrift skal drøftes med henblik på den årlige busbestilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Den offentlige bustrafik skal bestilles hvert år hos trafikselskabet Movia. Det skal på mødet drøftes om, der skal ændres i bestillingen af den offentlige bustrafik for 2019 i forhold til den nuværende busdrift.
  Forvaltningen vil på mødet præsentere status på udviklingen i passagertal, økonomi, miljø mv. og forslag til mulige ændringer i den fremtidige busdrift.
  Busbestillingen for 2019 skal sendes til Movia senest den 1. maj 2018, og den træder i kraft i december 2018. Den endelige busbestilling for 2019 skal behandles på møde i Klima- og Miljøudvalget i april 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 29

  Drøftet.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 30 Videreførelse af Klimarådet

  Kommissorium_Klimaraad_2018-21.pdf

  Pkt. 30

  Videreførelse af Klimarådet

  Sagsnr. 192199 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der forelægges forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2018-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kommissoriet for Klimarådet godkendes.
  2. Byrådet udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
  3. Byrådet udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 2.
  4. Byrådet udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen.
  Klimarådet har eksisteret i 2 byrådsperioder og fungerer som sparringspartner for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats i forhold til egne organisationer og offentligheden. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene.
  Klimarådet har hidtil haft 12 medlemmer: 3 fra Klima- og Miljøudvalget, 4 lokale aktører med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om aktiviteter i deres organisation. Herudover har DTU, RUC, AU/DMU, DI og LO hver haft én plads i Klimarådet.
  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Klimarådet for byrådsperioden 2018-21 (vedhæftet). Det foreslås heri, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til rådet, og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg.
  Klimarådet har i seneste byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Klimaplan 2015-18, Strategisk Energiplan, Affalds- og Ressourceplan 2015-24 samt RUC-analysen af Roskilde Kommunes klimamål. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

  Klimarådet fra byrådsperioden 2014-17 har anbefalet en videreførelse af Klimarådet og det har været drøftet, at der med fordel kan suppleres med yderligere eksperter, hvilket er baggrunden for, at det i kommissoriet er indarbejdet, at rådet efter behov kan udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifter til afholdelse af Klimarådsmøder afholdes af driftsmidlerne til Borgmesterpagt og strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

  Udsættes.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

  Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag således:
  " Kommissoriet - Rådets sammensætning ønskes følgende tilføjet/ændret:
  2. dot: Tallet 2 ændres til 4, således at der kommer til at stå:
  "4 repræsentanter for erhvervsorganisationer (f.eks. DI, Dansk Energi, LO, IDA eller tilsvarende)[den forklarende tekst bevares uændret]. DI, LO, IDA og Dansk Energi udpeger hver en repræsentant. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges."
  Ny dot tilføjes:
  "4 repræsentanter for grønne organisationer (f.eks. CONCITO, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen, ungEnergi) Disse skal sikre en grøn folkelig forankring, og ekspertise med særlig fokus på grøn omstilling. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges. CONCITO, Det økologiske Råd, ungEnergi, samt Klimabevægelsen udpeger hver en repræsentant.""
  Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling, dog således at rådet suppleres med 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant. Det indføjes som en ny dot i i kommissoriet under "Rådets sammensætning".
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 31 Uddeling af Klimapris på CORO-konferencen 15. november 2018

  Pkt. 31

  Uddeling af Klimapris på CORO-konferencen 15. november 2018

  Sagsnr. 286676 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Klimapris 2018 foreslås overrakt på CORO-konferencen november 2018 med Klimarådet som dommerkomite.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. overrækkelsen af Roskilde Kommunes Klimapris 2018 sker på CORO’s Co-Conference 15. november 2018
  2. Klimarådet udgør dommerkomiteen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der afsat 50.000 kr. til Roskilde Kommunes Klimapris. På møde i Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2017, punkt 5, blev kriterier, sammensætning af dommerkomite og sted for overrækkelse godkendt. Klimaprisen skal gå til én eller flere virksomheder, der har gjort en særlig indsats for grøn og bæredygtig omstilling og har en lokal forankring. Prisen skal gives til velgørende grønt formål.
  I 2017 gik prisen til Boligselskabet Sjælland. Dommerkomiteen bestod af Klimarådet suppleret af 3 medlemmer fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og blev overrakt ved Erhvervslivets Sommerkur august 2017. Forvaltningen foreslår ændring i dommerkomiteen, og hvornår prisen uddeles.
  Roskilde Kommune er medlem af CORO, som planlægger en bæredygtighedskonference ’CO-Conference’ den 15. november 2018. For at nå endnu bredere ud med klimaprisen og budskabet bag prisen om grøn og bæredygtig omstilling, foreslår forvaltningen, at Klimapris 2018 overrækkes på CORO’s bæredygtighedskonference i stedet for ved Sommerkuren. Det foreslås i forlængelse heraf, at dommerkomiteen for Klimapris 2018 består af Klimarådet.
  Der er ikke afsat midler til klimapris i 2019 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Klimaprisen er finansieret af midler fra Udviklingspuljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 31

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 32 Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

  Varmeprojektforslag_for_Vindinge_Vest.pdf Bliag_1_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_2_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_3_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_4_til_varmeprojektforslaget.pdf

  Pkt. 32

  Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

  Sagsnr. 284617 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af varmeprojektforslag for Vindinge Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projektforslaget godkendes med henblik på høring af relevante parter
  2. forvaltningen får kompetence til, efter høring af relevante parter, at godkende endeligt projekt baseret på fjernvarme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 8. februar 2017, punkt 63, at Fors udarbejder et varmeprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest. Af den daværende sag fremgår:
  ”Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.

  Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmeprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.”
  Der foreligger nu ansøgning fra Fors om godkendelse af varmeprojektforslag for etableringen af fjernvarme, forsynet af en blokvarmecentral, baseret på naturgas. Fors oplyser samtidig, at selskabet hvert 2. år fremover vil vurdere, om rammebetingelserne er ændret i en sådan grad at det findes samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet.
  Efter godkendelse i Økonomiudvalget skal varmeprojektforslaget i høring hos relevante parter, HMN GasNet, Veks og Fors. Parterne har fire uger til at afgive høringssvar. Realiseringen af varmeprojektet afhænger af en endelig varmeaftagsaftale mellem Fors og udvikler, som er Lind & Risør.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 33 Forslag til besøgsture for udvalget

  Pkt. 33

  Forslag til besøgsture for udvalget for udvalget

  Sagsnr. 301861 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til to besøgsture i foråret inden for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår følgende to besøgsture for udvalget i foråret:
  Tirsdag den 8. maj kl. 10:30-17 i forlængelse af udvalgsmødet arrangeres en tur til grønne og blå tiltag indenfor Roskilde Kommune. Der vil være tale om besøg ved blandt andet Himmelsøen og Lynghøjsøerne.
  Torsdag den 24. maj kl. 13-16 foreslås en tur til anlæg i forhold til klimatilpasning og skybrud med besøg ved både underjordiske og åbne bassiner samt klimasikringen på havnen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 33

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 34 Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde lufthavn

  Pkt. 34

  Orientering om revurdering af miljøgodkendelse for Roskilde lufthavn

  Sagsnr. 87969 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på den igangværende revurderingsproces.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på den igangværende revurderingsproces og det videre forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

  -

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Pierre Kary (A).

 • Pkt. 35 Orientering om buslinje 217 til Veksø Station

  Pkt. 35

  Orientering om buslinje 217 til Veksø St.

  Sagsnr. 302159 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om buslinje 217, der kører mellem Jyllinge Centret, Gundsømagle og Veksø St.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har i en periode været en del forsinkelser på buslinje 217, og problemerne har været omtalt i pressen. Flere byrådsmedlemmer har spurgt til status for buslinjen. Forvaltningen har løbende været i dialog med Movia om bus 217, og det kan oplyses, at:
  - Der er ikke stillet krav til pålidelighedsprocenten på Movias kontrakter med operatøren omkring pålidelighed på linje 217. Movia tilstræber en pålidelighed på mindst 85 % og arbejder hen imod en pålidelighed på 100 %. Pålidelighed er defineret som at en bus må være maksimalt 5 min. forsinket for at være rettidig. En pålidelighed på 58 % er langt fra acceptabelt.

  - Strækningen Gundsømagle til Veksø St. om morgenen er blevet væsentlig bedre. De foreløbige tal fra februar viser, at pålideligheden for afgangene fra Gundsømagle om morgenen ligger på mellem 92 % og 100 %, og at pålideligheden var på 100 % ved ankomst på Veksø St.
  · De foreløbige data fra februar viser samtidig, at fra Veksø St. til Gundsømagle ligger pålideligheden på afgange om eftermiddagen på mellem 77 % og 92 %. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til november 2017, hvor pålideligheden fra Veksø St. om eftermiddagen var helt nede på mellem 9 % og 26 %.

  - I august 2017 trådte ændringen i kraft, hvor bus 217blev kombineret med den nye buslinje 163, der startede med at køre i Egedal Kommune i august 2017. Movia foreslog at kombinere kørslen på de to busruter, da det ville spare driftsudgifter i begge kommuner. Det er normalt, at Movia arbejder på at optimere ruterne på tværs af kommuner, så driftsudgifterne holdes nede. Forvaltningen var opmærksom på denne ændring.

  - Movia har præciseret, at årsagen til forsinkelserne skyldes at den oprindelige køreplan ikke har været robust i relation til trængslen på vejnettet i de to kommuner, primært i myldretiden. Det vil sige, at den nuværende trængsel på vejnettet har været årsag til forsinkelserne i og med, at den oprindelige køreplan ikke tog højde for trængslen. Derfor foretog Movia justeringen af køreplanen, der trådte i kraft den 10. december 2017 og arbejder på muligheden for yderligere justering af køreplanerne, der kan forbedre pålideligheden.

  - Der foreligger kun passagertal for linje 217 til og med december 2017. Man kan ikke entydigt konkludere, at forsinkelserne har medvirket til et fald i passagertallet, men det kunne dog tyde på en sammenhæng, da der fra august til november 2017 var færre passagerer i 2017 end i samme periode i 2016. Omvendt var passagertallet ca. 1000 passagerer højere i december 2017 end i december 2016, og der var en stigning i passagertallet fra november 2017 til december 2017 på over 2000 passagerer.

  - I og med, at f.eks. en del forsinkede afgange fra Gundsømagle om morgenen kan nå at komme rettidigt til Veksø St., tyder det på at man på disse afgange har indhentet køreplanen på ruten. Forvaltningen har ikke modtaget nogen konkrete meldinger påchauffører, der har kørt stærkere end hastighedsgrænserne. Dette vil selvfølgeligt ikke være acceptabelt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 35

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgets kommende møde skal fremlægge en sag med status for årets 3 første måneder og eventuelt forslag til løsning.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A) og Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 36 Orientering om påbud i det åbne land

  Udtalelse_fra_Miljoestyrelsen_til_Koege_Kommune_vedr._dokumentationskrav_for_spildevandsforurening_i_vandloeb.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om påbud i det åbne land

  Sagsnr. 246130 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byretten i Roskilde har den 21. november 2017 frifundet en lodsejer for ikke at have efterkommet kommunens påbud om forbedret spildevandsrensning. Statsadvokaten har anket byrettens dom til Østre Landsret. Forvaltningen orienterer om den videre behandling af sager om påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udstedte varsel om påbud og efterfølgende påbud om forbedret spildevandsrensning til i alt 73 ejendomme i den sydlige del af kommunen og 55 påbud i den nordlige del. Fristen for opfyldelse var henholdsvis den 31. december 2015 og den 31. december 2016.
  Påbuddene blev udstedt på basis af henholdsvis Tillæg 6 til Spildevandsplan 2007-2012: Kloakering i Roskilde Syd, Spildevandsplan 2015-21 og Vandplan I 2014. Formålet var at forbedre den økologiske tilstand i vandløb, søer og fjorde.
  Forvaltningen har i december 2016 overgivet fem sager til Midt- og Vestsjællands Politi og yderligere fire sager i juni 2017. Fire af sagerne er endt med accept af et bødeforlæg, og fire sager er endnu ikke afgjort. Én sag endte i byretten, hvor byretten frikendte lodsejeren. Sagen er efterfølgende blevet anket til Østre Landsret, hvor både KL og Miljøstyrelsen har bistået med anke anmodningen til Statsadvokaten. Sagen er endnu ikke berammet.
  I forlængelse af byretsdommen anbefalede Miljøstyrelsen på et dialogmøde den 11. december 2017 mellem Styrelsen og de sjællandske kommuner, at kommunerne fortsat følger vejledning og hidtidige praksis. Miljøstyrelsen anser byretsdommen fra Roskilde som værende en konkret sag, og dommen vurderes således ikke at have en karakter, der kan begrunde en ændring i gældende praksis.
  Forvaltningen har bedt en ekstern advokat om en vurdering af dommen. Denne har vurderet, at Roskilde Kommune ville have handlet i strid med gældende lovgivning, hvis ikke den pågældende ejendom havde fået påbud.
  Begge notater er undtaget aktindsigt, da de er fremsendt til Statsadvokaten med henblik på at indgå i den kommende landsretssag.
  På baggrund af Miljøstyrelsens og advokatens vurderinger, er det forvaltnings vurdering, at afgørelsen af den konkrete sag i Østre Landsret ikke bør standse en fortsat behandlingen af de øvrige uafsluttede påbudssager. En forsat sagsbehandling af de nævnte sager kan føre til yderligere politianmeldelser, da forvaltningens langvarige dialog med grundejerne, ikke har ført til efterkommelse af påbuddet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 36

  -
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 37 Orientering om projektet Energi På Tværs 2

  Pkt. 37

  Orientering om projektet Energi På Tværs 2

  Sagsnr. 301406 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden januar 2017 deltaget i Region Hovedstadens strategiske energiplanlægningsprojekt ”Energi På Tværs 2”. Der orienteres her om status på projektet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden januar 2017 deltaget i Region Hovedstadens strategiske energiplanlægningsprojekt ”Energi På Tværs 2”.
  Projektet bygger videre fra erfaringerne fra ”Energi På Tværs 1”, der løb i perioden 2015 - 16 og resulterede i en fælles energivision om fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. ”Energi På Tværs 2” skal munde ud i en fælles strategisk energiplan for Region Hovedstaden.
  Roskilde Kommune er sammen med Køge, Solrød og Greve, som de eneste kommuner fra Region Sjælland med i ”Energi På Tværs 2”, grundet koblingen med det centrale fjernvarmenet.
  Projektsekretariatet varetages af Gate21, og 33 kommuner og energi- og forsyningsselskaber er involveret. Arbejdet med planen er organiseret i 5 temagrupper:

  1. CO2 regnskab
  2. Energiproduktion
  3. Fjernvarme og individuel varmeforsyning
  4. Energibesparelser
  5. Transport

  Der er afholdt en række arbejdsmøder med faglige input til kommende tiltag i den fælles strategiske energiplan. Roskilde Kommune har primært været aktiv i temagruppe 2 og 3.
  Planen vil indeholde et overblik over hovedstadsområdets energisystem, en langsigtet omstillingsplan og Roadmap 2025, med ca. 30 konkretet tiltag indenfor el- og fjernvarmeproduktion, varmeforsyning, el-, gas- og transportsystemet, samt energiforbrug.
  Det er KKR Region Hovedstaden, der behandler endeligt forslag til fælles strategisk energiplan, og planen præsenteres på det fælles politiske topmøde den 25. maj, hvor Klima- og Miljøudvalget også er inviteret til at deltage.
  Derudover er der mulighed for, at Energi På Tværs sekretariatet (Gate21) kommer og præsenterer den fælles strategiske energiplan i forbindelse med den energiworkshop, der skal være om energi i Roskilde Kommunes eget arbejde med ny strategisk klima- og energiplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 37

  -
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 38 Orientering om affaldsordninger

  Pkt. 38

  Orientering om affaldsordninger

  Sagsnr. 291662 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen introducerer affaldsordningerne i kommunen, herunder drift, nuværende og fremtidige opgaver og indsatsområder, erhvervsaffaldsgebyr samt bygge- & anlægsaffald.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet give en introduktion til kommunens affaldsordninger. Det gælder både de daglige drifts- og planopgaver i relation til eksisterende og nye sorteringsordninger, opgaver i forbindelse til udrulningen af den nye affaldsordning med øget sortering, tilhørende kommunikationsopgaver samt de udviklingsopgaver som ligger i forlængelse af affalds- og ressourceplanen. Desuden orienteres om ordning for Erhvervsaffaldsgebyret og kommunens indsats på området for bygge- & anlægsaffald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 38

  -
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 39 Orientering om status og drift af "Hit med Skidt" vognen

  Handout_om_Hit_med_Skidt_vognen.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om status og drift af "Hit med Skidt" vognen

  Sagsnr. 287524 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status og erfaringer for projektet ”Hit med Skidt” vognen samt planer for fremtidig drift.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  Midlerne ligger i Klima- og Miljøudvalgets budget, og renholdelse på offentlige arealer hører under Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 var der afsat en et-årig blok til affalds- og ressourcehåndtering i Klima- og Miljøudvalgets budget. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 10. januar 2017, punkt 7, at 790.000 kr. blev brugt til at udvikle en mobil containerløsning til affaldssortering, løsningen har fået tilnavnet ”Hit med Skidt” vognen. Vognen har været afprøvet gennem 2017, hvor den har været et gratis tilbud for alle arrangører af events på offentlige arealer.
  Vognen har i 2017 været brugt 27 gange i perioden maj til oktober. Det har været erfaringen, at ”Hit med Skidt” vognen og tilhørende spande har indsamlet mest affald til de største arrangementer som f.eks. Byparkskoncerterne. Det er også her, der har været mest opmærksomhed omkring vognen, affaldssortering og henkastet affald, hvilket har haft en positiv effekt på affaldshåndteringen.
  Sorteringsgraden har været meget tilfredsstillende ved selve vognen, i modsætning til de ubemandede skraldespande. Bemanding af vognen resulterer i, at udgifterne for løsningen i gennemsnittet er væsentlige mere end ved almindelig affaldshåndtering. Erfaringer fra de ubemandede affaldsspande viser, at sorteringsgraden ikke er tilfredsstillende uden vejledning eller nudging indsats i form af en guide.
  Der er konstateret et behov for, at guiden bør være mere udadvendt og være bedre klædt på til at svare på spørgsmål om affaldssortering.
  Et af formålene med projektet er at medvirke til at skabe en holdningsændring i måden borgerne håndterer deres affald. Dette arbejde er kun lige begyndt, og det vil formodentligt ske langsomt over de næste mange år. Derfor vil der være en længere periode, hvor indsatser i forhold til affaldssortering ikke står mål med effekten.
  Der vil i 2018 være en mere målrettet brug af ”Hit med Skidt” vognen, således at der opnås størst mulig effekt i forhold til indsatsen. Målet vil være at bruge vognen til de store arrangementer, som kommunen er medarrangør af, samt som en del af et tilbud til skoler og institutioner, som vil afholde temauger om affald og genbrug.
  Såfremt eksterne arrangører skulle vise en interesse i at bruge løsningen til et event, er det muligt at indgå individuelle aftaler om leje til et rimeligt beløb, baseret på de faktiske udgifter.
  En række praktiske forbedringer baseret på erfaringer fra 2017 gennemføres inden opstart af næste sæson. Dette inkluderer tydeligere grafik på sorteringsfraktionen ved skraldespande, som står væk fra vognen. Der arbejdes ligeledes med at optimere affaldsguidens nudging indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet drift af løsningen afholdes inden for driftsbudgettet for veje og grønne områder.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 39

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 40 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 40

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Klima- og Miljøudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Temadrøftelse – Grøn Blå Strategi (april)
  2. Afrapportering af VIROS-projektet (april)
  3. Tillæg til spildevandsplan, Vindinge Nord (april/maj)
  4. Grøn kollektiv varme (maj/juni)
  5. CO2 kortlægning 2016 (juni)
  6. Grønt Regnskab (juni)
  7. CO2-analyse, afrapportering (juni)
  8. Forberedelse af budget 2019 (juni)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU
  2. Tillæg til spildevandsplan, Bassin Gadstrup
  3. Revurdering af miljøgodkendelse, Roskilde Lufthavn
  4. Kommunegaranti af lån, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark
  5. Anvendelse af klimafonden 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 40

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 41

  - Mødetidspunkt.
  - Retssag.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 42 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 42

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 42

  -
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Pierre Kary (A), Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 43 Orientering om politianmeldelse(Lukket)