You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 15, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 119 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 119

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 119

  Godkendt.

 • Pkt. 120 Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Pkt. 120

  Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 15. august 2017 kl. 8:15 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Klima- og Miljøudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2018. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 120

  Drøftet.

 • Pkt. 121 Temadrøftelse – status for Grøn Puls Partnerskabet

  Pkt. 121

  Temadrøftelse – status for Grøn Puls Partnerskabet

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temadrøftelse om Grøn Puls Partnerskabet, der arbejder for energirenovering i boliger og mindre virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet give en status for partnerskabet Grøn Puls og de forskellige indsatsområder:
  - energitjek af private boliger
  - energitjek af SMV
  - almene etageejendomme
  - netværket med energihåndværkere.
  På baggrund af resultaterne fra ovenstående indsatsområder, vil forvaltningen desuden give et overblik over, hvilke initiativer dette peger i retning af fremadrettet i Grøn Puls-regi. Senere på året fremlægges en sag om videreførelse af Grøn Puls Partnerskabet i den nye byrådsperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der indgår ca. 200.000 kr. af driftsbudgettet til Grøn Puls Partnerskabet og herudover personaleressourcer.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 121

  Drøftet.

 • Pkt. 122 Temadrøftelse - strategi for madaffald (KOD) i KARA/NOVERENS ejerkommuner

  Strategi_for_behandling_af_KOD.pdf

  Pkt. 122

  Temadrøftelse - strategi for madaffald (KOD) i KARA/NOVERENS ejerkommuner

  Sagsnr. 294368 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sikre en optimal behandling af det madaffald borgerne skal sortere, arbejdes der videre med mulighederne for at udbyde behandlingen i en langvarig kontrakt eller indgå samarbejde med andre affaldsselskaber. Forvaltningen vil orientere om strategien på mødet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  KARA/NOVERENS bestyrelse besluttede den 18. april 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til en langsigtet strategi for behandling af madaffald (KOD: Kildesorteret Organisk Dagrenovation). Strategien blev godkendt af bestyrelsen den 17. maj 2017. Strategien skal sikre behandling, når de nuværende kontrakter udløber med udgangen af 2019. Der forventes et beslutningsgrundlag om behandlingsløsning ultimo 2017.
  Med henblik på at udarbejde KOD-strategien, har der været nedsat en projektgruppe under ledelse af KARA/NOVEREN med deltagere fra Roskilde, Lejre, og Solrød kommuner, Fors A/S og KLAR FORSYNING. Rambøll har været konsulent på opgaven. Der er udarbejdet en rapport med vurdering af forskellige strategispor. Forventede mængder af KOD, strukturer, markedssituationen, tilgængelige teknologier, nødvendige anlægsstørrelser og miljøforudsætninger er vurderet.
  Projektgruppen har vurderet 4 scenarier for at sikre eller etablere behandlingskapacitet (bioforgasning) af KOD:

  1. Udbud af en kortvarig kontrakt (2-5 år)
  2. Udbud af en langvarig kontrakt (ca. 15 år)
  3. Etablering af eget anlæg
  4. Samarbejde med andre selskaber om fælles anlæg

  Scenarie 1. Dette indebærer udbud af behandlingsopgaven til anden entreprenør. Kortvarige kontrakter vurderes ikke på sigt at være attraktiv mulighed, idet der i dag vurderes at være et meget begrænset marked for behandlingsanlæg.
  Scenarie 2. En langvarig kontrakt vurderes at være en mulig løsning, da det giver mulighed for en sikker investering for entreprenøren. Det vil skulle undersøges nærmere, hvilke markedsmuligheder, der findes indenfor en rimelig transportafstand og med relevante krav om anvendelse af restproduktet til jordforbedring og oparbejdning af biogassen til naturgaskvalitet.
  Scenarie 3. Eget anlæg vurderes at medføre en uforholdsmæssig høj behandlingspris på grund af de forholdsvis begrænsede KOD-mængder, som vil være til rådighed i KARA.
  Scenarie 4. Ved at samarbejde med andre selskaber for at have rådighed over så store mængder KOD, at behandlingsprisen bliver attraktiv ved etablering af anlæg. KARA/NOVEREN er inviteret til at deltage i afklaring af muligheden for et samarbejde mellem Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter (ARC) og hovedstadsområdets fælleskommunale spildevandselskab Biofos. Behandlingen af KOD vil i givet fald ske på Avedøre Holme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 122

  Udsættes.

 • Pkt. 123 Solum Roskilde - ny miljøgodkendelse

  Udkast_til_miljoegodkendelse_af_Solum_Roskilde.pdf

  Pkt. 123

  Solum Roskilde - ny miljøgodkendelse

  Sagsnr. 276942 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Solum Roskilde, Vestre Hedevej 34 har søgt om ny miljøgodkendelse. Forvaltningen vurderer, at nye indretnings- og driftsvilkår til komposteringsanlægget vil medføre at lugten fra komposteringsanlægget reduceres væsentligt. Det anbefales, at den nye miljøgodkendelse godkendes. Udkast til miljøgodkendelsen er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den nye samlede miljøgodkendelse til Solum Roskilde, bestående af en revurdering af miljøgodkendelsen til det nuværende anlæg og ny miljøgodkendelse til et jordkarteringsanlæg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har været væsentlige lugtgener fra Solums komposteringsanlæg i efterår/vinter 2014, som fortsatte i 2015. Dette forhold samt Solums eget ønske om at få ændret nogle vilkår i miljøgodkendelsen og om at etablere en nyt jordkarteringsanlæg resulterede i, at Solum i december 2015 søgte om en ny samlet miljøgodkendelse. Den samlede godkendelse, består af en revurdering af den nuværende godkendelse og af en godkendelse til et nyt jordkarteringsanlæg.
  Det er forvaltningens vurdering, at lugtgenerne fra Solums komposteringsanlæg vil reduceres væsentligt, hvis de indretnings- og driftsvilkår, der fastsættes i den nye miljøgodkendelse, efterleves. De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende godkendelse er tilføjelse af vilkår om:
  - Kontinuerlig etablering af biofilter ved vending af kompostmiler, så lugten fanges
  - At sikre tilpas fugtindhold og porøsitet ved oplægning
  - Kontrol for tilstrækkelig porøsitet og dermed tilstrækkelig ilt i kompostmilerne under hele komposteringsprocessen
  - Kontinuerlig måling af temperatur, med mulighed for nedsættelse til 1 gang om ugen, hvis det vurderes, at det ikke får væsentlig indflydelse på lugtemissionen
  - At der føres fyldestgørende driftsjournal, så komposteringen af hvert parti kan følges, og der registreres mængde, temperatur, fugtindhold og luftporevolumen for de enkelte partier til sikring af en god komposteringsproces og for at undgå anaerobe felter, som lugter ved vending og håndtering af den færdige kompost.

  Efterleves vilkårene ikke, kan forvaltningen indskærpe, at de skal overholdes. En indskærpelse kan følges op af en politianmeldelse, hvis indskærpelsen ikke efterkommes.

  Endvidere har forvaltningen mulighed for at stille yderligere krav til komposteringsanlægget ved påbud, såfremt det viser sig nødvendigt, eftersom anlægget ikke længere er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, som gælder for godkendelser til nyetablerede virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 123

  Godkendt.

 • Pkt. 124 Opfølgning på klimapolitik - analyse af CO2-mål

  Klimaindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 124

  Opfølgning på klimapolitik - analyse af CO2-mål

  Sagsnr. 258452 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tidsplan for gennemførelse af analyse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analyse vedrørende CO2-neutralitet gennemføres i 1. kvartal 2018.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017, punkt 126, i forbindelse med godkendelse af Klimapolitikken, at: "Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035.
  Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport.
  Analysen skal indeholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune."
  Forvaltningen foreslår dette udmøntet ved at igangsætte en analyse i starten af 2018, der indarbejder resultaterne af:
  1) den allerede igangsatte analyse, som RUC gennemfører (bestilt ifm. budget 2017. RUC forventer at kunne fremsende endelig rapport til udvalgets møde i oktober)
  2) den nye CO2-kortlægning for kommunen som geografisk område, som skal gennemføres ved årsskiftet 2017/18 (kortlægningen skal efter Borgmesterpagten gennemføres hvert 4. år. Kortlægningen baserer sig på regnskab 2016 og kan først gennemføres ved årsskiftet, fordi det først er her, at alle opgørelser foreligger)
  Herved sikres, at nyeste CO2-kortlægning og de gennemførte analyserne danner grundlaget for arbejdet med formulering af ny Klimapolitik, -plan og Strategisk Energiplan i løbet af 2018.
  Vedlagt denne dagsorden er et notat, som i kort form beskriver på hvilket grundlag CO2-kortlægningen gennemføres, hvor de store udledningsområder findes og – på overordnet niveau - i hvilket omfang, kommunen kan og må gennemføre investeringer, som kan påvirke CO2-udledningen i kommunen som geografisk område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Såfremt analysen skal gennemføres på et niveau, som går et spadestik dybere end de hidtidige kortlægninger og analyser, skønner forvaltningen, at det vil koste ca. 300.000 kr., som vil kunne afholdes indenfor driftsbevillingen til Strategisk Energiplan, analyser, i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 124

  Godkendt.

 • Pkt. 125 Anvendelse af Klimafonden 2017

  Oversigt_ansoegere.pdf Toejpakker.pdf Guidede_ture.pdf Smart_Monitoring.pdf Recirkulation_af_brugt_toej.pdf Supplerende_oplysninger.pdf

  Pkt. 125

  Anvendelse af Klimafonden 2017

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilges midler fra Klimafonden 2017 til tre projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klimarådets forslag om bevilling af samlet 189.000 kr. fra Klimafonden 2017 fordelt på projekterne:
  - ”Tøjpakker af genbrugstøj” v. Bevar IVS (55.000 kr.)
  - ”FN’s bæredygtighedsmål som ramme for guidede ture” v. Yourguide (34.000 kr.)
  - ”Smart Monitoring to Improve Household Energy Management” v. DTU systemanalyse (100.000 kr.)
  godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er årligt 200.000 kr. i Klimafonden, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter, efter forslag fra Klimarådet.
  Der blev indsendt fire projektansøgninger til Klimafonden 2017 (er vedhæftet). Klimarådet har på møde den 24. maj 2017 bedt forvaltningen indhente supplerende oplysninger i forbindelse med tre af projekterne. På baggrund af disse supplerende oplysninger har Klimarådet via mailtilkendegivelse besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges samlet 189.000 kr. fra Klimafonden 2017 til projekterne:
  - ”Tøjpakker af genbrugstøj” v. Bevar IVS
  - ”FN’s bæredygtighedsmål som ramme for guidede ture” v. Yourguide
  - ”Smart Monitoring to Improve Household Energy Management” v. DTU systemanalyse.

  Oversigt over ansøgninger og projektbeskrivelserne inkl. supplerende oplysninger for de tre indstillede ansøgninger er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til Klimafonden i 2017. De resterende 11.000 kr. vil blive overført til Klimafonden 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 125

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning. Dansk Folkeparti ønsker, at Klimafonden skal benyttes til initiativer, der skaber bevidsthed om miljøet hos børn i Roskilde Kommune.

 • Pkt. 126 Boretilladelse samt midlertidig indvindingstilladelse til Ramsø Kildeplads

  Bilag_1_Boretilladelse_til_HOFOR_til_udfoerelse_af_13_boringer_samt_midlertidig_indvindingstilladelse_til_proevepumpning_paa_Ramsoe_Kildeplads.pdf Bilag_2_Fredningsnaevnets_kendelse_vedroerende_Ramsoe_Kildeplads.pdf

  Pkt. 126

  Boretilladelse samt midlertidig indvindingstilladelse til Ramsø Kildeplads

  Sagsnr. 270103 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR har søgt Roskilde Kommune og Lejre Kommune om tilladelse til at etablere nye boringer til Ramsø Kildeplads, samt en midlertidig indvindingstilladelse til at prøvepumpe boringerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boretilladelsen samt den midlertidige indvindingstilladelse til Ramsø Kildeplads godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Lejre Kommune meddelte i august 2016 HOFOR en samlet indvindingstilladelse til Ramsø Kildeplads på 1,4 million m3/år. Da indvindingsanlægget på Ramsø Kildeplads er nedslidt, og skal renoveres har HOFOR søgt om tilladelse til at etablere 13 nye boringer, hvor antallet af indvindingsboringer reduceres fra de oprindelige 33 boringer til 13. Dette er første del af renoveringen, hvor HOFOR omlægge vandindvindingen fra vacuumanlæg til dykpumpeanlæg. Da kildepladsen geografisk er delt mellem Roskilde og Lejre kommuner, meddeles der en samlet tilladelse.

  I første omgang er der tale om en boretilladelse, hvor HOFOR kan etablere boringerne, samt en midlertidig indvindingstilladelse på 70.000 m3 til at udføre prøvepumpning af boringerne samt tage analyser af grundvandet, se bilag 1. Resultatet heraf vil være en vurdering af grundvandskvaliteten samt vandindvindingens påvirkning af det omgivende miljø. Viser undersøgelserne, at boringerne er egnet til indvinding, vil HOFOR ansøge om en revision af nuværende indvindingstilladelse, hvor indvindingsmængden på de 1,4 million m3/år fastholdes, og flere af de nuværende vilkår ændres, så de er tilpasset dykpumpeanlægget. En sådan tilladelse skal forelægges og behandles af Klima- og Miljøudvalget, og derfor foreligges boretilladelsen og den midlertidige indvindingstilladelse Klima- og Miljøudvalget.
  Forvaltningen vurderer, at der ved at anvende dykpumper i indvindingsboringer kan skabes en større vandspejlssænkning lokalt ved boringerne (dog afhængig af de hydrogeologiske forhold og pumpeydelsen). Vandspejlssænkningerne vil kunne bevirke, at lokale vådområder kan påvirkes kraftigere end ved nuværende vacuumanlæg. I forhold til revisionen af indvindingstilladelsen, vil der være fokus på, at indvindingen ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af natur og vandmiljøet. Ved at anvende dykpumper er der langt bedre mulighed for at styre, regulerer og overvåge indvindingen. Forvaltningen vurderer, at indvindingens påvirkning af vandløbet ikke vil medføre, at vandføringen og faunasammensætningen ændres, og at vandløbet fortsat kan leve op til målsætningerne for vandløbet om god økologisk tilstand. Da Ramsø Kildeplads er beliggende i Ramsø Dalen, som er omfattet af Ramsø fredningen, har HOFOR fået en dispensation af Fredningsnævnet, se bilag 2.

  Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan meddeles tilladelse til at etablereundersøgelsesboringer og prøvepumpe på Ramsø Kildeplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 126

  Godkendt.

 • Pkt. 127 Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling hos enkeltindvinder

  Pkt. 127

  Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling hos enkeltindvinder

  Sagsnr. 226152 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Højvang Avlsgård A/S, Birkelundsvej 16, 2640 Hedehusene ansøger om tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling med kulfilter ifm. drikkevandsforurening med pesticider i deres drikkevandsboring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at kunne meddele en 3-årig midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling med kulfilteranlæg til Højvang Avlsgård A/S, Birkelundsvej 16, 2640 Hedehusene.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har i foråret 2017 udført forureningsundersøgelser på Højvang Avlsgård A/S, Birkelundsvej 16, 2640 Hedehusene. Regionen har udtaget vandprøver fra køkken og personalerum, som forsynes af ejendommens private vandforsyningsboring. Udover virksomheden forsynes en udlejningsbolig på ejendommen fra boringen.
  I vandprøverne er der konstateret indhold af pesticider på op til 3,4 µg/l, hvilket er en overskridelse af drikkevandskvalitetskriteriet på 0,5 µg/l. Styrelsen for Patientsikkerhed har i mail af d. 10. maj 2017 udtalt at: ”Forbrugerne på ejendommen bør af et forsigtighedsprincip rådes til ikke at anvende vandet til drikkevand eller til madlavning. Vandet kan uden risiko anvendes til øvrige formål, herunder badning, håndvask, rengøring, opvask, toiletskyl mv.”.
  Forvaltningen har d. 11. maj 2017 varslet påbud om forbedret vandkvalitet til Højvang Avlsgård A/S og om at fremkomme med en handleplan. Forvaltningen har samtidigt hermed orienteret beboerne om de anbefalede forbrugsindskrænkningerne.
  Højvang Avlsgård A/S har oplyst, at en sagkyndig brøndborer har vurderet, at udbedringer af den tekniske indretning af boringen ikke vil kunne løse problemet. Ejendommen ligger i en afstand af over 1 kilometer til nærmeste vandværk, hvorfor tilslutning hertil ikke p.t. vil kunne ske på økonomisk rimelige vilkår. Nærmeste private drikkevandboring ligger ca. 350 meter væk på Birkelundsvej 14. Inden en eventuel tilslutning hertil skal det undersøges, hvorvidt drikkevandet herfra også er forurenet med pesticider. Dybden på boringen på Birkelundsvej 16 kendes ikke, hvorfor det ikke med sikkerhed kan siges, hvilket grundvandsmagasin der er forurenet, uden yderligere undersøgelser. Når forvaltningen har modtaget den endelige afrapportering af regionens forureningsundersøgelse, vil forvaltningen vurdere, hvorvidt der kan meddeles påbud om afgrænsende undersøgelser efter jordforureningslovens bestemmelser.
  På baggrund heraf har Højvang Avlsgård A/S d. 28. juni 2017 fremsendt ansøgning om avanceret vandbehandling med kulfilteranlæg. Jf. kommunens vandforsyningsplan ses udvidet rensning for miljøfremmede stoffer kun som en ekstraordinær og mulig midlertidig løsning på akutte problemer, som med tiden skal erstattes af naturligt uforurenet grundvand. Forvaltning anser drikkevandsforureningen som et akut problem, og vil sideløbende med tilladelsen til den midlertidige vandbehandling meddele endeligt påbud om, at Højvang Avlsgård A/S i mellemtiden skal arbejde for en anden løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 127

  Godkendt.

 • Pkt. 128 Undtagelse fra områdeklassificering af område i Vindinge Nord

  Omraadekort_for_lokalplan_665_for_boliger_ved_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 128

  Undtagelse fra områdeklassificering af område i Vindinge Nord

  Sagsnr. 289712 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelse af forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord konverteres landzone til byzone. Forvaltningen foreslår, at området undtages fra områdeklassificering jf. jordforureningsloven og sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 665.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at området tages ud af områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningsloven og sendes i offentlig høring fra den 8. september 2017 til den 3. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget får forelagt forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord på møde den 17. august 2017. Lokalplanen omfatter et areal på 33.000 m2 (kortbilag) fordelt på en storparcel til tæt-lav bebyggelse med ca. 50 boliger samt ca. 22 grunde med åben-lav bebyggelse.
  Lokalplanen fastsætter, at eksisterende landzone inden for lokalplanområdet konverteres til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Dette sker for at muliggøre en mere intensiv og bymæssig udnyttelse af området. Ved zoneændringer bliver området automatisk underlagt områdeklassificering for byzonejord, jf. Jordforureningsloven. Områdeklassificeringen indebærer, at jord inden for arealet som udgangspunkt vurderes at kunne være lettere forurenet. Ud fra områdets hidtidige anvendelse som landbrug ved vi, at det ikke er forurenet. Forvaltningen forslår derfor, at området udtages fra områdeklassificeringen.
  Klima- og Miljøudvalgets beslutning forudsætter, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til lokalplan 665 på mødet den 17. august 2017 og sender planen i offentlig høring sammen med forslag om, at området tages ud af områdeklassificeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 128

  Godkendt under forudsætning af, at Plan- og Teknikudvalget godkender lokalplanen.

 • Pkt. 129 Undtagelse fra områdeklassificering for området omfattet af forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken

  Omraadekort_for_lokalplan_649_for_boliger_ved_BRomarken_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 129

  Undtagelse fra områdeklassificering for området omfattet af forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken

  Sagsnr. 230967 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume
  I forbindelse med vedtagelse af forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge konverteres landzone til byzone. Forvaltningen foreslår, at området undtages fra områdeklassificering jf. jordforureningsloven og sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 649.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at området tages ud af områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningsloven og sendes i offentlig høring fra den 25. august til 20. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget får forelagt forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge på møde den 17. august 2017. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 27 ha, og giver mulighed for i alt ca. 217 boliger, heraf 106 parcelhuse og 111 rækkehuse.
  Lokalplanen fastsætter, at eksisterende landzone inden for lokalplanområdet konverte-res til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Dette sker for at muliggøre en mere intensiv og bymæssig udnyttelse af området. Ved zoneændringer bliver området automatisk underlagt områdeklassificering for byzonejord, jf. Jordforureningsloven. Områdeklassi-ficeringen indebærer, at jord inden for arealet som udgangspunkt vurderes at kunne være lettere forurenet. Ud fra områdets hidtidige anvendelse som landbrug ved vi, at det ikke er forurenet. Forvaltningen forslår derfor, at området udtages fra områdeklassi-ficeringen.
  Klima- og Miljøudvalgets beslutning forudsætter, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge på mødet den 17. august 2017 og sender planen i offentlig høring sammen med forslag om, at området tages ud af områdeklassificeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 129

  Godkendt under forudsætning af, at Plan- og Teknikudvalget godkender lokalplanen.

 • Pkt. 130 Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Pkt. 130

  Dagsorden for møde i Koordineringsgruppen

  Sagsnr. 277316 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af kommunens strategiske energiplan fremlægges forslag til dagsorden for 5. møde for udvalget samt byrådsudpegede medlemmer i selskabsbestyrelser på forsyningsområdet – den såkaldte Koordineringsgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Et element i kommunens strategiske energiplan er styringen af de fælles kommunale energi- og forsyningsselskaber. En af indsatserne er den politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelserne for energiselskaberne.
  Første møde blev afholdt den 6. februar 2016, introduktion om energi og varmesystemet. Andet møde den 28. september 2016, affaldssektoren. På tredje møde 29. marts præsenterede Fors sin strategi ”Vi Viser Vejen 2016-20”. På fjerde møde den 14. juni præsenterede VEKS sin strategi. Der er reserveret i kalenderne til det femte møde den 25. oktober 2017 kl. 15:00.
  Femte møde i Koordineringsgruppen foreslås blandt andet at indeholde oplæg fra Energi På Tværs 2, der er Region Hovedstadens tværkommunale projekt om strategisk energiplanlægning. Roskilde deltager i projektet sammen med de tre øvrige VEKS kommuner. Oplægget vil have fokus på de overordnede linjer, der ligger i hele projektet, og konkrete cases.
  På foregående møder er strategierne for Fors, VEKS og Kara/Noveren (ARGO) drøftet. På dette møde vil forvaltningen fremlægge mulige synergieffekter mellem selskaberne.
  Forvaltningen foreslår, at dagsordenen til Koordineringsgruppens 5. møde, den 25. oktober er:

  1. Energi På Tværs 2 v. energifaglig projektkonsulent Tue Damsøe, Gate 21
  2. Oplæg om mulige synergieffekter mellem strategierne fra Fors, Kara/Noveren og VEKS v. forvaltningen
  3. Information og drøftelse af aktuelle temaer i de kommunale selskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 130

  Godkendt.

 • Pkt. 131 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 131

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Klima- og Miljøudvalgets område.
  På Klima- og Miljøudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - fjordvandskvalitet, badevand
  - CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
  - miljøtilsyn
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Klima- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 131

  Anbefales.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 132 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Klima_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_for_2018_til_augustmoedet.pdf KMU_takstforslag.pdf KMU_budgetbemaerkninger.pdf KMU_bloklister.pdf KMU_bloktekster.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Klima-_og_Miljoeudvalgets_omraade.pdf Budgetnotat_for_renovationsomraadet.pdf

  Pkt. 132

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Klima- og Miljøudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 76,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 1,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Klima- og Miljøudvalget på 0,95 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.

  Særlige forhold vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer. Der er vedhæftet selvstændigt notat om renovationsbudgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 132

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  Investering i vedvarende energianlæg
  Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 til investering i vedvarende energianlæg.
  Fortsættelse af byfornyelsesordningen til energirenovering med fuld kommunal finansiering
  Der afsættes i 2018 et engangsbeløb på 1 mio. kr. med fuld overførsel til i de kommende år at fortsætte den nuværende ordning med støtte til private boligejeres (herunder andelsboliger) energirenoveringer efter byfornyelsesloven indtil puljen er brugt op.

  Øget indsats i partnerskabet Grøn Puls
  Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem til en styrket prioritering af partnerskabet Grøn Puls, hvor der bygges videre på det fundament og det ”brand”, der er skabt. Fokus på flere energitjek og forstærket evaluering af indsatsens effekt.
  Delebilordning på Rådhusets P-plads
  Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at fortsætte delebilordningen på Rådhusets P-plads.

  Bionaturgas til de kommunale bygninger
  Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at videreføre initiativet med indkøb af bionaturgas til de kommunale bygninger, der forsynes med naturgas.

  Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift
  Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til engangsinvestering i udskiftning af yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift.
  Vedr. budgetforbedringsforslag:
  Udvalget finder, at hvis der skal gennemføres budgetfordringer på udvalgets område foreslås en forholdsmæssig fordeling på udvalgets budgetområder.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning vedr. budgetforbedringsforslag, men finder at der som 1. prioritet skal spares på Klimafonden og som 2. prioritet bygningsområdet.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 133 Orientering om varmeforsyning af Vindinge Nord

  Pkt. 133

  Orientering om varmeforsyning af Vindinge Nord

  Sagsnr. 293754 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om varmeforsyningen af det forestående boligområde Vindinge Nord.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplanforslag 665 for Boliger i Vindinge Nord, Etape 1 behandles på Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. august 2017. Lokalplanen regulerer en række forhold for det kommende boligområde, herunder mulighederne for varmeforsyning af området. Grundet Klima- og Miljøudvalgets tidlige involvering i planlægningen af varmeforsyningen i Vindinge Vest, orienteres udvalget om forholdene i relation til Vindinge Nord.
  Vindinge Nord er et område på godt 3,3 ha, placeret i området nord for Tingvej og øst for Stålmosen. Dette område er ifølge kommunens varmeplan placeret uden for kollektiv varmeforsyning, hvorfor der ikke må etableres individuel naturgasforsyning, hvilket er den primære varmekilde i Vindinge by.
  Ifølge lokalplanen er boligområdet planlagt til at bestå af ca. 70 boliger – 22 parceller og 50 tæt-lav. Med udgangspunkt i lokalplanens bebyggelsesprocent, samt generiske data, vurderes varmegrundlaget at kræve en produktionskapacitet på 0,23 MW. Da kollektiv varmeforsyning af området ikke vil kræve en produktionskapacitet på 0,25 MW eller derover, vil det ikke være underlagt Varmeforsyningsloven. Udvikler, grunderejer eller bygherre har således ret til at opføre individuel eller kollektiv varmeforsyning i området, baseret på enhver ønsket varmekilde, såfremt det sker i overensstemmelse med Bygningsreglementet.
  Forvaltningen undersøger, i samarbejde med Fors Roskilde Varme, mulighederne for at forsyne Vindinge Nord med fjernvarme fra det centrale fjernvarmenet i et projekt, der ligeledes har til formål at forsyne det kommende boligområde Vindinge Vest, samt den eksisterende Vindinge by.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 133

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 134 Orientering om politianmeldelser vedr. spildevandsrensning

  Pkt. 134

  Orientering om politianmeldelser vedr. spildevandsrensning

  Sagsnr. 246130 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om politianmeldelser af ejerne til 4 ejendomme i den sydlige del af Roskilde Kommune for manglende opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, hvilket er en overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1. Påbuddene blev udstedt jf. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012: Kloakering i Roskilde Syd.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udstedte varsel om påbud og efterfølgende påbud om forbedret spildevandsrensning til i alt 73 ejendomme i den sydlige del af kommunen. Varslerne blev givet i april 2014 og påbuddene blev udstedt i juni 2014. Fristen for opfyldelse af påbuddene var den 31. december 2015. Forvaltningen har i december 2016 overgivet 5 sager til Midt- og Vestsjællands Politi. 3 af sagerne er endt med accept af et bødeforlæg. De 2 resterende sager skal for retten i efteråret 2017.
  Forvaltningen har løbende fortsat dialogen med de øvrige grundejere gennem 2016 og 2017. Et større antal sager er endt med, at grundejerne har etableret forbedret rensning. For yderligere 4 sagers vedkommende har dialogen ikke givet resultat. Sagerne er derfor endt med, at forvaltningen i juni 2017 har indgivet politianmeldelse for manglende opfyldelse.
  Forvaltningen har i alle tilfælde indstillet til politiet og anklagemyndigheden, at der nedlægges påstand om en bøde på minimum 5.000 kr. for overtrædelse af Miljøbeskyttelseslovens § 30. På baggrund af tidligere sagers tidsmæssige forløb på 3-4 år, har forvaltningen desuden indstillet, at der bør udstedes dagbøder på 100 kr., indtil påbuddene er opfyldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 134

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 135 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den. 22. juni 2017

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_22._juni_2017.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den. 22. juni 2017

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. juni 2017.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 27. april 2017 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 135

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 136 Eventuelt

  Pkt. 136

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 136

  Affaldssortering på skoler og institutioner.
  Opfordring til at ansøgninger fremsendes på dansk.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 137 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 137

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 137

  Intet at referere.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

 • Pkt. 138 Investering via selskab i vedvarende energianlæg(Lukket)