You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 16, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 80 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 80

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 80

  Punkt 83 tages pga. bilagsfejl. Herefter godkendt.

 • Pkt. 81 Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Pkt. 81

  Klima- og Miljøudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 16. august 2016 kl. 08:15 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Klima- og Miljøudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2017. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 81

  Drøftet.

 • Pkt. 82 Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  klima-_og_miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetnotat_for_klima_og_miljoeudvalget_budget_2017.pdf budgetnotat_affaldsomraadet_budget_2017.pdf takster_2017_-_kmu.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_klima-_og_miljoeudvalgets_omraade.pdf budgetbemaerkninger_kmu.pdf kmu-blokliste.pdf kmu-bloktekster.pdf bilag_til_kmu-budgetnotat_det_oekologiske_raads_notat_vedr_bionaturgascertifikater.pdf bilag_til_kmu-budgetnotat_projektbeskrivelse_fra_ruc_vedr_35-maalsaetningen.pdf

  Pkt. 82

  Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Klima- og Miljøudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsforslag og øvrige og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 74,1 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 0,9 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2017. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 83,3 mio. kr. Der er udarbejdet kataloget over budgetforbedringsmuligheder med henblik på at disse kan indgå i budgetdrøftelserne.
  Særlige forhold vedrørende Klima- og Miljøudvalget
  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer, notatet er suppleret med udvalgets bestillinger fra budgetdrøftelsen den 31. maj. Der er vedhæftet selvstændigt notat om renovationsbudgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 82

  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på en slåfejl i takstbilaget (vedr. rottebekæmpelse, som rettes til 0,012 promille).
  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  Køb af biogascertifikater: 0,21 mio. kr. årligt i 2017 og frem
  RUC-analyse af klimamål: 0,3 mio. kr. i 2017 (engangsudgift)
  Ad. indstillingens punkt 2: Godkendt.

 • Pkt. 83 Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  tillaeg_nr._2_til_vandforsyningsplan_2012-2017_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 83

  Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  Sagsnr. 85257 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017, hvor forsyningsgrænsen mellem Sankt Hans Hospitals vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Region Hovedstadens del af Sankt Hans Hospital forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors (tidligere Roskilde Forsyning), og derfor er det nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde.
  Fors og Region Hovedstaden har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen, og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.
  Forslaget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, punkt 70, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 3. juni 2016 til den 1. juli 2016. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017 kan forelægges til endelig behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 83

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 84 Vandindvindingstilladelser til Ramsø og Kornerup Kildepladser

  vandindvindingstilladelse_til_ramsoe_kildeplads.pdf vandindvindingstilladelse_til_kornerup_kildeplads.pdf notat_vedroerende_baggrund_og_vilkaar.pdf hoeringssvar_og_hvidbog_til_ramsoe_kildeplads.pdf hoeringssvar_og_hvidbog_til_kornerup_kildeplads.pdf

  Pkt. 84

  Vandindvindingstilladelser til Ramsø og Kornerup Kildepladser

  Sagsnr. 48512 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal sammen med Lejre Kommune meddele fornyet vandindvindingstilladelse til HOFORs to kildepladser Ramsø Kildeplads og Kornerup Kildeplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilladelserne til henholdsvis Ramsø Kildeplads og Kornerup Kildeplads godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med Lejre Kommune udarbejdet tilladelse til henholdsvis Ramsø og Kornerup Kildepladser, der hører under HOFORs Lejre Værk, se bilag 1 og 2. Lejre Værket har tidligere haft en samlet tilladelse på 18 millioner m3/år, derfor er der tidligere indvundet mere vand fra begge kildepladser end det, der nu er ansøgt om, så i princippet sker der en reducering af indvindingstilladelsen for begge kildepladser. Da begge kildepladser geografisk er delt mellem de to kommuner, meddeler kommunerne en samlet tilladelse til henholdsvis Ramsø og Kornerup kildepladser. Baggrunden for, at der skal meddeles tilladelse kan ses i vedlagte notat, bilag 3.
  I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen fået udført grundvandsmodelkørsler for hele Roskilde Kommune. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. I tilladelserne er der opstillet vilkår (se notat bilag 3), der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er bæredygtig både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis ved, at HOFOR skal have fokus på en skånsom vandindvinding, samt at HOFOR løbende skal monitorere grundvandets tilstand i og omkring kildepladserne. Såfremt der er opmærksomhedspunkter i forhold til miljø og natur fremlægges dette for kommunen. Begge kildepladser står til at skulle renoveres indenfor en årrække. Når kildepladserne er blevet renoveret, vil de få en ny indvindingstilladelse, da det er kommunernes vurdering, at bl.a. de hydrologiske forhold på kildepladserne, der ligger til grund for indvindingstilladelserne, kan blive ændret efter renoveringen.
  Lejre og Roskilde kommuner har løbende haft dialog med HOFOR i forhold til indhentning af supplerende materiale samt drøftelse af vilkår. Tilladelserne er sendt i partshøring fra 5. juli 2016 til 19. juli 2016, og i ekstra partshøring fra den 15. til 22. juli 2016, da HOFORs høringssvar gav anledning til væsentlige ændringer i udkastet, blandt andet i forhold til varighed. Der er indkommet 4 partsindlæg til Ramsø Kildeplads og 3 partsindlæg til Kornerup Kildeplads (bilag 4 og 5). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, der behandler hvert partsindlæg, og tilladelsen er tilrettet, hvor det er relevant.
  På baggrund af Naturstyrelsens VVM, Roskilde Kommunes modelkørsel og de opstillede vilkår, vurderes den fornyede indvindingstilladelse til henholdsvis Ramsø Kildeplads og Kornerup Kildeplads ikke at ville påvirke natur, miljø samt omkringliggende vandindvindere væsentligt. Forvaltningen vurderer derfor, at tilladelsen til henholdsvis Ramsø Kildeplads og Kornerup Kildeplads kan meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 84

  Godkendt.

 • Pkt. 85 Vandindvindingstilladelser til almene vandværker og erhverv med indvindinger over 20.000 kubikmeter årligt

  liste_over_de_14_vandvaerker_og_2_erhverv_der_skal_meddeles_tilladelse_til.pdf notat_vedroerende_baggrund_og_vilkaar.pdf vandindvindingstilladelse_til_haraldsborg_vandvaerk_fors.pdf vandindvindingstilladelse_til_aagerup-taagerup_vandvaerk_fors.pdf vandindvindingstilladelse_til_jyllinge_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_daastrup_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_gadstrup_stationsby_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_gadstrup_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_gundsoemagle_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_gl._himmelev_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_nordmarkenvand_a.m.b.a.pdf vandindvindingstilladelse_til_snoldelev_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_viby_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_viby_dals_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_vindinge_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_vaerebro_vandvaerk.pdf vandindvindingstilladelse_til_risoe_vandvaerk_erhverv.pdf vandindvindingstilladelse_til_st._valbyvej_173_erhverv.pdf resultater_af_modelberegninger.pdf hvidbog_med_behandling_af_hoeringssvar_og_parthoeringssvar.pdf

  Pkt. 85

  Vandindvindingstilladelser til almene vandværker og erhverv over 20.000 kubikmeter

  Sagsnr. 89237 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal meddele fornyet vandindvindingstilladelse til alle almene vandværker samt erhverv over 20.000 kubikmeter inden den 18. august 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at alle tilladelser til almene vandværker og erhverv over 20.000 kubikmeter listet på bilag 1 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet tilladelser til 14 almene vandværker og 2 erhverv over 20.000 kubikmeter, listet på bilag 1. Ud af de 16 anlæg er der 8 som har søgt om den samme mængde, 7 der har søgt om en mindre mængde og 1 der har søgt om en minimal forøgelse. Baggrunden for, at der skal meddeles tilladelse kan ses i vedlagte notat, bilag 2.
  I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen fået udført modelkørsler for hele Roskilde Kommune. Der er taget udgangspunkt i den grundvandsmodel, som Naturstyrelsen har opstillet for Lejre Vest, Osted og Roskilde kortlægningsområder. Modellen er blevet udvidet, justeret og valideret, så det blandt andet er sikret, at indvindingsoplandene til alle vandværker og HOFORs kildepladser i Roskilde Kommune er indeholdt i modellen, og dermed at den grundvandsdannelse, der sker udenfor Naturstyrelsens kortlægningsområder, også er medtaget. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder fra de enkelte vandindvindinger.
  I tilladelserne er der opstillet vilkår (se bilag 2), der blandt andet skal være med til at sikre, at vandindvindingen i Roskilde Kommune fremadrettet er bæredygtig både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis ved at vandforsyningerne skal have fokus på en så skånsom vandindvinding som muligt, og de enkelte steder, der er overskridelse af miljøfremmede stoffer, er der stillet vilkår om øget overvågning. Tilladelserne fremgår af bilag 3-18, mens resultaterne af modelberegningerne (i tilladelserne kaldet bilag 3) fremgår af bilag 19.
  Alle tilladelserne er sendt i partshøring i minimum 14 dage. Forvaltningen har udarbejdet en samlet hvidbog for alle partsindlæggene (se bilag 20), som er vedlagt efter hvidborgen. Tilladelserne er tilrettet, hvor det er fundet relevant. Ingen af høringssvarene vurderes at være af væsentlig karakter og udløser derfor ikke en ny partshøring.
  På baggrund af modelkørslerne og de opstillede vilkår, vurderes de fornyede indvindingstilladelser ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindinger væsentligt. Forvaltningen vurderer derfor, at alle tilladelserne kan meddeles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Forlængelse af regionale vandindvindingstilladelser

  Pkt. 86

  Forlængelse af regionale vandindvindingstilladelser

  Sagsnr. 49344 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune meddeler forlængelse af eksisterende vandindvindingstilladelse til HOFORs Marbjerg og Brokilde kildepladser og den del af Værebro Kildeplads, der er beliggende i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles forlængelse af vandindvindingstilladelse til Marbjerg og Brokilde kildepladser samt en del af Værebro Kildeplads til 28. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført partshøring af tre vandindvindingstilladelser til Marbjerg, Brokilde og Værebro kildepladser i perioden 15. juli til 29. juli 2016. Som følge af høringen er der indkommet nyt materiale til sagen samt høringssvar fra HOFOR og Høje Taastrup Kommune. Forvaltningen vil som følge heraf behandle materialet og vurdere, hvorvidt det skal føre til ændringer af tilladelserne og eventuel partshøring, inden sagen forelægges til politisk behandling.
  Indvindingstilladelserne udløber den 18. august 2016 (ét år efter at Roskilde Kommune vedtog den kommunale vandhandleplan). Der skal derfor ske en forlængelse af indvindingstilladelserne til Marbjerg og Brokilde kildepladser samt den del af Værebro Kildeplads der ligger i Roskilde Kommune, indtil den forventede politiske behandling af de endelige indvindingstilladelser i oktober 2016. Forvaltningen indstiller derfor, at de tre eksisterende tilladelser forlænges til 28.oktober 2016.
  Tilladelsen til Værebro Kildeplads skal meddeles sammen med Egedal Kommune. Egedal Kommune har vedtaget deres vandhandleplan den 28. oktober 2015, og derfor er vandindvindingstilladelsen til Værebro Kildeplads i Egedal Kommune gældende frem til den 28. oktober 2016. Forvaltningen vurderer derfor, at der skal meddeles en forlængelse af de eksisterende tilladelser i Roskilde Kommune til 28. oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Sortering af affald på offentlige veje, stier og pladser

  datablad_for_skraldespanden.pdf

  Pkt. 87

  Sortering af affald på offentlige veje, stier og pladser

  Sagsnr. 282034 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der udføres et pilotprojekt på sortering af affald i kommunens skraldespande på Stændertorvet og Rabalderstræde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at pilotprojektet med at sortere affaldet på Stændertorvet og Rabalderstræde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune skal borgerne sortere deres affald ved husstandene, og forvaltningen er derfor blevet bedt om at undersøge mulighederne for at sortere det affald, som smides i kommunens skraldespande på offentlige veje, stier og pladser.
  Pilotprojektets formål er at finde en velegnet skraldespand til sortering af affald, belyse de økonomiske aspekter, borgernes vilje til at sortere affaldet og endelig den praktiske håndtering af denne anderledes arbejdsgang på Materielgården.
  Forvaltningen foreslår, at forsøget forløber i 1 år fra efteråret 2016 til efteråret 2017.
  Pilotprojektet bliver evalueret i efteråret 2017.
  Der er udvalgt to mulige steder, hvor man kan opsætte en ny type skraldespand, hvor der sorteres i tre fraktioner. De to steder, forvaltningen foreslår, er Stændertorvet og Rabalderstræde.
  Mens forsøget pågår, vil de ”almindelige” skraldespande blive fjernet. Der vil derfor på Stændertorvet være behov for at indkøbe otte stk. nye sorteringsskraldespande og tre stk. til Rabalderstræde.
  De to steder er valgt, fordi vi får testet to forskellige ”befolkningsgruppers” vilje til at sortere. På Stændertorvet er målgruppen primært børnefamilier og turister og på Rabalderstræde er det primært unge mennesker.
  Forvaltningen anbefaler, at der sorteres i fire fraktioner: pantflasker, glas, metal og ”øvrigt affald”.
  Imens forsøget pågår, vil Materielgården kunne indsamle affaldet stort set på samme måde som i dag. På Materielgården bliver der opsat tre containere således, at man en gang om måneden kan opgøre, hvor meget affald der indsamles, og om der er sorteret efter forskrifterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Forvaltningen vurderer, at pilotprojektet kommer til at koste ca. 150.000 kr.
  Pilotprojektet udføres indenfor de afsatte driftsmidler på vejområdet i 2016/2017.
  Såfremt pilotprojektet i 2017 ønskes udbredt til resten af kommunen, bliver der fremlagt en sag for Plan- og Teknikudvalget om finansiering.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 87

  Forvaltningens forslag blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Jeppe Trolle (B) og Peter Madsen (V). Imod stemte Gitte Simoni (O). Herefter blev forslaget godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling, idet Dansk Folkeparti går ind for projektet om affaldssortering på offentlige veje, stier og pladser, O er dog bekymret for den høje pris for pilotprojektet.

 • Pkt. 88 Tildeling af støtte fra Roskilde Upcycles

  overblik_over_ansoegninger_til_roskilde_upcycles_as_28.6.16.pdf

  Pkt. 88

  Tildeling af støtte fra Roskilde Upcycles

  Sagsnr. 266827 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger om støtte fra Roskilde Upcycles, hvoraf 3 ikke opfylder krav til projektindhold. Fristen for ansøgning er blevet forlænget fra 1. april til 1. juni 2016 for at øge antallet af ansøgninger. I budget 2016 er afsat 300.000 kr. til et projekt om upcycling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget vedtager at tildele støtte til de nævnte projekter (1, 2, 4 og 7).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2016, punkt 14 blev det vedtaget at oprette en pulje med overskriften Roskilde Upcycles.
  Formålet med puljen er at støtte op om Roskilde Kommunes mål og strategi i affalds- og ressourceplanen ved at muliggøre projekter omkring upcycling.
  Klimarådet behandlede på sit møde den 16. februar 2016 et punkt om input til kriterier for tildeling af midler, som er anvendt ved indstilling om tildeling.
  Forvaltningen har vurderet, at kun 9 af 12 ansøgninger opfylder krav til projektindhold, mens forvaltningen allerede har lavet aftale med ansøger nr. 8 om at fortsætte samarbejdet i 2016, og har derfor set bort fra ansøgningen i denne sammenhæng.
  Forvaltningen foreslår, at følgende projekter tildeles støtte, idet de nævnte projekter har egenfinansiering m.v. på plads, så projekterne kan igangsættes umiddelbart:
  1. Etablering af STU værksted v/ Morten Seeger Petersen, 40.000 kr.
  2. INSP! Wood i faste rammer v/ Daniel Nayberg, 40.000 kr.
  4. Applemoster 4000 v/Stine Brynskov, 75.000 kr.
  7. Recycle Roskilde/Affaldsimperiet v/Zenja W. Jørgensen, 145.000 kr.
  Der er blandt ansøgningerne flere, som i lighed med ansøgning nr. 7 ønsker at etablere et kreativt værkstedsmiljø med redskaber og inventar, der kan understøtte en øget bevidsthed om upcycling/affaldsforebyggelse med fokus på fællesskaber, netværk og nye relationer.
  Når forvaltningen har valgt at pege på ansøgning nr. 7, så skyldes det, at dette projekt har særligt fokus på konkrete tiltag og udvikling af produkter på baggrund af ressourcer fra årets festival, hvilket understøtter kravet om at skabe konkrete tiltag og produkter og skabe mindre affald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der i budget 2016 er afsat 0,3 mio. kr. til et projekt om upcycling.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Muligheder for delebilsordning omkring kommunens bilflåde

  mulighed_for_delebilsordning_omkring_kommunens_bilflaade.pdf

  Pkt. 89

  Muligheder for delebilsordning omkring kommunens bilflåde

  Sagsnr. 280411 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger sag om muligheder for delebilsordning omkring kommunens bilflåde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nedenstående muligheder for at fremme delebiler drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er et mål i kommunens klimapolitik, at der skal udvikles aktiviteter, der bidrager til at reducere transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område. Et element heri er, at der skal ses på mulighed for delebilsordning borgerne og kommunen imellem, dvs. omkring kommunens bilflåde.
  Konklusionen i det vedhæftede notat er, at kommunens nuværende leasingaftale vedr. kommunens biler ikke rummer mulighed for en delebilordning. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at kommunen ikke, jf kommunalfuldmagten, kan forestå en delebilordning, og at det heller ikke vil være hensigtsmæssigt administrativt.
  For at fremme en delebilsordning kan kommunen arbejde med andre virkemidler, herunder:
  - Forvaltningen har kontaktet delebilsoperatører, og én har vist interesse for at etablere delebiler på rådhusets p-plads, hvis kommunen tegner abonnement. I første omgang 2 delebiler (en elbil og en hybridbil). Bilerne vil kunne benyttes af kommunen på lige fod med borgere, der har tegnet abonnement. Ved dette initiativ introduceres delebiler i et tæt befolket område i Roskilde, og ad denne vej kan der opnås erfaringer, og evt. kan ordningen medføre, at én eller to af de kommunalt leasede el/hybrid-biler til administrationen udgår af kommunens bilflåde, når leasingaftale udløber. Den kommunale udgift til en sådan delebilsordning incl. etablering, abonnement/markedsføring og kommunalt forbrug vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt, evt. med lavere udgifter efter et par startår. Initiativet kan evt. indgå i budgetdrøftelserne.
  - Ved byudviklingsprojekter, herunder særligt byfortætningsprojekter, indgå i forhandlinger med ejer om, at ejer/forening etablerer delebilsordning for ny bebyggelse og derved skal anlægge færre p-pladser end den normale p-norm. Der arbejdes aktuelt med dette ifm. udviklingen på slagterigrunden. Der er ikke hjemmel til at indarbejde dette som krav i en lokalplan. Der vil være tale om, at spørgsmålet tages op i forbindelse med konkrete projekter, hvor det vil give mening.
  - I takt med at delebilsordninger etableres, at skabe incitament ved at reservere p-pladser til delebiler i bymidten. Dette vil i givet fald være en beslutning for Plan- og Teknikudvalget.
  - Støtte op om delebilsklubber og –virksomheder, der etablerer sig i kommunen ved at fortælle om og henvise til initiativet på kommunens hjemmeside. Dette kan integreres i forvaltningens arbejde omkring kommunikation af initiativer i forbindelse med klimaplanen og dermed besluttes af Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ønskes et initiativ som beskrevet ovenfor med to delebiler på rådhusets p-plads vil der kunne udarbejdes et blokforslag vedr. initiativet for 2017 og frem.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 89

  Udvalget er positive overfor at fremme delebiler.
  Peter Madsen (V) mener, at det ikke er en kommunal opgave.
  Det blev besluttet at oversende første pind om etablering af delebilsordning på rådhusets p-plads til budgetforhandlingerne.
  Herudover drøftet.

 • Pkt. 90 Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Pkt. 90

  Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Sagsnr. 235514 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ejerstrategi for Kara/Noveren I/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.
  Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.
  Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.
  Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.
  Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.
  Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.
  Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartner på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 90

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag således, at punktet om borgmestermøderne skærpes, således at kommunalbestyrelserne i højere grad inddrages i de strategiske beslutninger. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5 og Peter Madsen (V). Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5, Peter Madsen (V) og Jeppe Trolle (B). Imod stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 91 Resultater i Roskilde 2016

  resultater_i_roskilde_2016.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 91

  Resultater i Roskilde 2016

  Sagsnr. 239364 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i oktober 2015, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Klima- og Miljøudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - fjordvandskvalitet, badevand
  - CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
  - miljøtilsyn
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Klima- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Frigivelse af anlægsbevilling 2016 til udførelse af klimatilpasningshandleplan

  Pkt. 92

  Frigivelse af rådighedsbeløb - udførelse af klimatilpasningshandleplan

  Sagsnr. 277011 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til projekter i overensstemmelse med klimatilpasningsplanens handleplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennem de senere år gennemført en del renoveringsarbejder til forbedring af tilstanden i vandløbene – bl.a. tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader.

  Der er strækninger, der ikke har vandløbsmæssig værdi og som primært har til formål at aflede tag- og overfladevand fra bebyggede områder. Dette gælder de rørlagte vandløb i Jyllinge Nordmark.

  Forvaltningen vil derfor i 2016 fortsætte arbejdet med genopretning og forbedring af vandløb, herunder tv-inspektion af rørlagte strækninger i Jyllinge Nordmark. Dette vil ske med det formål at overdrage de to vandløb i Jyllinge Nordmark (Råmosegrøften Nord og Syd) som spildevandsteknisk anlæg til FORS.

  Der vil desuden blive vurderet hvilke yderligere tiltag, som skal gennemføres, før overdragelsen sker. Arbejdet igangsættes snarest og fortsætter resten af året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 92

  Anbefales

 • Pkt. 93 Anlægsregnskab - opretning kommunale ejendomme, borgernære 2015

  Pkt. 93

  Anlægsregnskab - opretning kommunale ejendomme, borgernære 2015

  Sagsnr. 282994 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for opretning af kommunale ejendomme – borgernære 2015

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 er der samlet givet bevillinger på 3.448.000 kr. til opretning af kommunale ejendomme – borgernære, inklusive overførsel af rest bevilling fra 2014.
  Midlerne til opretning er blevet anvendt til:
  - Tjørnegårdsskolen, udskiftning af vinduer og yderdøre
  - Børnehuset Bella, opretning af facader
  - Lindebjergskolen, tagplader
  - Jyllinge Skole, murværk
  - Lynghøjskolen, udskiftning af tagpap
  Samlet i 2015 har der været et forbrug på 2.315.354 kr. Der er således et mindre forbrug på 1.132.646 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Mindre udgiften på 1.132.646 kr. overføres til puljen for bygningsvedligeholdelse 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 93

  Anbefales.

 • Pkt. 95 Orientering om status for projekt til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 95

  Orientering om status for projekt til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark har været i offentlig høring. Forvaltningen er aktuelt i dialog med berørte grundejere om en justering af projektet. Forvaltningen orienterer om sagen ved mødet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. november 2015, punkt 335, at igangsætte en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. VVM-redegørelsen har været i høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2016.
  Forvaltningen er i gang med at samle op på høringen og efter vejledning fra Kystdirektoratet at se på en justering af projektet for at nedbringe mulig påvirkning af Natura 2000-områder.
  Projektændringerne holdes inden for rammerne af VVM-redegørelsen og den hidtidige proces efter kystbeskyttelsesloven, men forudsætter, at de berørte grundejere høres direkte. Forvaltningen har allerede ved møder haft en indledende drøftelse, dels med digelaget bestyrelse og dels med de berørte grundejere. Aktuelt er forvaltningen ved at arrangere en nærmere dialog med grundejerne.
  Efter dialogen med grundejerne vil forvaltningen udsende et udkast til VVM-tilladelse i lovpligtig 14 dages partshøring hos alle digelagets medlemmer. Forvaltningen forventer, at en samlet sag om opsamling på høring af VVM, dialog med grundejere samt meddelelse af VVM-tilladelse kan politisk behandles i oktober 2016.
  Forvaltningen vil orientere nærmere om sagen ved mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen er afholdt inden for denne ramme.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om ny gebyrstruktur på affalds- og ressourceområdet

  notat_til_droeftelse_af_ny_gebyrstruktur_for_private_husstande_2017.pdf

  Pkt. 96

  Orientering om ny gebyrstruktur på affalds- og ressourceområdet

  Sagsnr. 282826 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af byrådets beslutning om implementering af en ny affaldsordning fra maj 2017 har forvaltningen analyseret mulige principper for en ny gebyrstruktur og gebyrberegning, som drøftes på mødet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på sit møde den 25. november 2015, pkt. 337, en ny affaldsordning for private husstande. I den nye affaldsordning skal den enkelte husstand have flere affaldsbeholdere for at kunne indsamle flere affaldsfraktioner hjemme. Målet er at øge mængden af affald til genanvendelse til ca. 50 % i 2024.
  Med implementering af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 er der behov for at tilpasse kommunens gebyrstruktur, så den i højere grad sikrer incitament til yderligere sortering. Desuden skal strukturen være gennemskuelig og administrerbar.
  Byrådet vedtog i budget 2016 at hæve affaldsgebyret med ca. 300 kr. for enfamilieboliger (10 %) for at sikre opsparing til køb af primært nye affaldsbeholdere.
  Forvaltningen har regnet på mulige forslag til ny gebyrstruktur som grundlag for en drøftelse af en række emner af betydning for gebyrets størrelse for de enkelte boligtyper, samt for hvorledes den nye gebyrstruktur skal implementeres. Emnerne er blandt andet:
  - Ét gebyr uanset boligtype eller samme gebyr for én boligtype
  - Kompensation til ejendomme, som ikke kan tilbydes en standardløsning
  - Genanvendeligt affald som en del af det faste gebyr (som hidtil)
  - Ens gebyrer for alle fra januar 2017 eller fra opstart ny affaldsordning
  - Løbende indfasning af løsninger med nedgravede beholdere
  Forvaltningen vil på mødet præsentere de forskellige muligheder og konsekvenser.
  På baggrund af udvalgets drøftelse vil der blive udarbejdet et forslag til beslutning på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. september 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Området er gebyrfinansieret.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  aftale_om_servicemaal_for_kommunal_erhvervsrettet_sagsbehandling.pdf servicemaalsaftalen_anbefaling_1_til_kommunerne_om_tilgang_til_indsatsen.pdf servicemaal_for_miljoegodkendelser_og_husdyrgodkendelser.pdf

  Pkt. 97

  Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  Sagsnr. 283774 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om den indgåede aftale mellem KL og regeringen om sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen indgået en aftale om konkrete servicemål for byggesager, miljøgodkendelse og godkendelser af husdyrbrug. Aftalen er vedlagt som bilag 1.
  KL har en række anbefalinger til kommunerne om deres tilgang til indsatsen for at opfylde servicemålene. Anbefalingerne fremgår af bilag 2.
  Den indgåede aftale fastsætter servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser/husdyrgodkendelser. Servicemålene for miljøgodkendelser/husdyrgodkendelser fremgår af bilag 3.
  Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø (BOM), mens sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser skal måles i Husdyrgodkendelse.dk som hidtil. Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2016. Målingen er startet den 1. juli 2016.
  Kommunerne har en visitationsperiode på op til 21 dage til at vurdere om en ansøgning er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden tælles fra ”Fuldt oplyst ansøgning” til der er truffet en afgørelse.
  Hvis sagen skal oplyses yderligere, vil de første 7 dage, hvor sagen ligger hos ansøger, tælle med i kommunens sagsbehandlingstid.
  Sagsbehandleren skal løbende registrere i BOM og Husdyrgodkendelse.dk, når der sker nyt i sagen. Sagsbehandlingstiden opgøres som et gennemsnit for hver sagstype. Registreringerne skal danne grundlag for evaluering af serviceaftalen i første halvår af 2017.
  Forvaltningen har som følge af et lovkrav hidtil fastsat og offentliggjort en sagsbehandlingstid på 6 måneder for udarbejdelse af visse miljøgodkendelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunerne har via DUT fået tilført midler i en 3-årig periode til omlægning af indsatsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 97

  Udsættes.

 • Pkt. 98 Orientering om samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde

  samarbejdsaftale_om_grundvandsbeskyttelse_i_nyboelle_grundvandsomraade.pdf

  Pkt. 98

  Orientering om samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde

  Sagsnr. 282746 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden har inviteret Roskilde Kommune m.fl. til at indgå en samarbejdsaftale for Nybølle grundvandsområde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden har inviteret Roskilde Kommune, Egedal Kommune, Høje Taastrup Kommune, Region Sjælland, HOFOR samt andre vandværker i Nybølle grundvandsområde til at deltage i en samarbejdsaftale.
  Det overordnede formål med samarbejdet mellem vandforsyningerne, kommunerne og regionerne er at sikre en koordineret planlægning af de grundvandsbeskyttende tiltag, herunder overvågning. Aftalen skal sikre opbygning af et forbedret, fælles vidensgrundlag til gavn for alle. Det fælles vidensgrundlag kan være med til at danne baggrund for udpegning af særlige fokusområder og igangsætte konkrete samarbejdsprojekter i de udvalgte oplande/områder. Samarbejdet kan således ses som et supplement til Roskilde Kommunes indsatsplanarbejde. Roskilde Kommunes rolle og myndighedsansvar ændres ikke som følge af aftalen - det er stadig kommunen, der udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
  Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen vil gavne samarbejdet mellem de forskellige aktører i området, og ser kun fordele i at koordinere indsatsen for grundvandsbeskyttelse i området. Herunder eventuel udmøntning af boringsnærer beskyttelsesområder (BNBO), hvor især HOFORs kildepladser, der ofte ligger på kommunegrænsen, og derfor kræves en fælles indsats, vil kunne løftes i dette forum.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Såfremt der udarbejdes delprojekter med finansiering fra de involverede parter må disse afholdes over afsatte driftsmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 98

  Udsættes.

 • Pkt. 99 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  referat_af_bestyrelsesmoede_i_fors_as_den_14._juni_2016.pdf

  Pkt. 99

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 14. juni 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 14. juni 2016 frem til orientering.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Bilag

  Referat fra bestyrelsesmøde i Fors 14. juni

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 99

  Udsættes.

 • Pkt. 100 Eventuelt

  Pkt. 100

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 100

  Næste koordineringsmøde for KMU og bestyrelsesrepræsentanter i forsyningsselskaber: Overblik over og drøftelser af ejerstrategier på forsyningsområdet.
  Affaldsstativer i metal, som bliver overflødige, når nye beholdere introduceres, tilbyder kommunen at indsamle. Beholderne er borgernes ejendom.

 • Pkt. 101 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 101

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 101

  Intet at referere.

 • Pkt. 102 Valg af entreprenør til indsamling af affald(Lukket)