You are here

Referat

Dato: Mandag, November 27, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 184 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 184

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 27-11-2017 pkt. 184

  Godkendt.

  Fraværende
  Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A)

 • Pkt. 185 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

  Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Hoeringsbemaerkninger_ny_bidragsfordeling_mv.pdf HVIDBOG_-_grundejere_og_interessenters_hoeringsbemaerkninger_til_ny_bidragsfordeling_justering_af_oestdiget_og_anlaegsudgift.pdf Plan_for_placering_af_Oestdige.pdf Forslag_til_ny_bidragsfordeling.pdf Forslag_til_brev_om_afgoerelse_om_at_gennemfoere_kystbeskyttelsesprojektet_i_Jyllinge_Nordmark_og_Tangbjerg.pdf

  Pkt. 185

  Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - ny bidragsfordeling m.v. efter klagenævnets retningslinjer

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer, har sammen med forslag til justeret projekt for Østdiget, været udsendt i høring efter kystbeskyttelseslovens § 4, i koordination med Egedal Kommune.
  Byrådene i Roskilde og Egedal skal nu træffe endelig afgørelse om fremme af sagen, på baggrund af de modtagne høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Hvidbogens vurdering af konsekvenser af høringssvar godkendes. Hvidbogen udsendes til berørte grundejere sammen med byrådets afgørelse.
  2. Byrådet træffer afgørelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 om, at kystbeskyttelsesprojektet for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg skal gennemføres, med den nye bidragsfordeling og justering af projektet for Østdiget, i henhold til bemærkninger i hvidbogen,
  3. Den nye bidragsfordeling samt det justerede projekt for Østdiget fremsendes til Kystdirektoratet som supplement til ansøgningen af den 21. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareklagenævnet pålagde ved sin afgørelse af 3. maj 2017 af klagesager efter Kystbeskyttelsesloven Roskilde og Egedal kommune at træffe en ny afgørelse om bidragsfordeling efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sende et nyt forslag til bidragsfordeling i 4 ugers høring blandt digelagets medlemmer.
  Med dette forslag skal Østdiget finansieres af knap 60 grundejere. Derfor ønskede digelaget projektet justeret, så Østdiget bliver reduceret i omfang og flyttes op til bebyggelsens grænse. Den skønnede anlægsudgift for Østdiget kan hermed reduceres fra 5,4 til ca. 1,2 mio. kr., og grundejernes andel reduceres til 600.000 kr. Dette justerede projekt er også sendt i høring, sammen med overslaget over den samlede anlægsudgift til projektet på 47 mio. kr.
  Ved borgermøde om forslag til lokalplan 668 den 23. oktober 2017, blev der orienteret om status for kystbeskyttelse og de forslag der var i høring. Bemærkninger fremgår af vedlagte referat af mødet.
  Der er modtaget 27 bemærkninger (vedlagt) inden for høringsfristen.
  De indsendte bemærkninger er gennemgået i vedlagte Hvidbog, sammen med forvaltningens vurdering af konsekvenser for byrådets afgørelse om bidragsfordeling og justering af Østdiget.
  Bemærkningerne fordeler sig inden for følgende hovedtemaer:
  Justering af placering og udformning af Østdiget
  En berørt grundejer har foreslået, at Østdigets placering på hans ejendom ændres. På baggrund heraf er foreslås der en mindre justering af Østdigets placering på ejendommen Vernersvej 34. Den endelige placering af Østdiget fremgår af vedlagte kort.
  Der er tale om en mindre justering af Østdigets placering, som udelukkende vedrører ejendommen, hvis ejer ved sit høringssvar har foranlediget justeringen. Derfor foretages der ikke en fornyet høring, jf. kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 2.
  Bidragsfordeling
  På baggrund af høringsbemærkningerne er der sket mindre justeringer i antallet af parter som skal deltage i finansieringen af hhv. Østdiget og de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse).
  Med udgangspunkt i de forventede anlægsudgifter på ca. 47 mio. kr., hvoraf kommunerne betaler 50 %, fordeles grundejernes bidrag således:
  - 394 ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdige: 48.000 kr. (230 kr. / md)
  - 54 ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdige: 24.000 kr. (115 kr. / md)
  - 53 ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: 59.000 kr. (280 kr. / md)
  Der er tale om omtrentlige beløb, afrundet til nærmeste 1000 kr. Økonomien ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret og der er optaget et kommunegaranteret lån.
  Antallet af ejendomme, som skal finansiere Østdiget, er reduceret fra 59 til 53 ejendomme Baggrunden herfor er, at 6 ejendomme har godtgjort med landmålererklæringer, at terrænet ved bebyggelsens sokkel er højere end kote 1,5 meter (DVR90). De pågældende ejendomme har derfor ikke gavn af Østdiget. På denne baggrund øges den enkelte part til Østdiget til omkring 11.000 kr. pr. part, mod 10.000 kr. i forslaget.
  Endvidere er én ejendom helt undtaget fra bidragspligt til de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse), mens bidraget fra to ejendomme er reduceret fra 2 til 1 part, da ejendommene fortsat vil have gavn af sikring af adgangsvejen mod oversvømmelse.
  Det fremgår af vedlagte forslag til ny bidragsfordeling, hvilke ejendomme der skal betale hhv. 1 og 2 parter til fælles anlæg, samt bidrag til Østdiget.
  Forvaltningen indstiller, at forslaget til bidragsfordeling vedtages.
  Det skal bemærkes, at vurderingen af, om der pålægges bidrag til anlægget tager udgangspunkt i en lempelig fortolkning af Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af den 3. maj 2017. Der er tilstræbt en høj grad af sikkerhed for, at grundejere, der pålægges at bidrage til anlægget, også har gavn af det. Dette for at undgå klager fra grundejere, der ikke mener, at de har gavn af anlægget.
  Byrådets afgørelse om at fremme sagen skal i henhold til kystbeskyttelsesloven meddeles de berørte grundejere og de øvrige interessenter. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.
  Afgørelsen foreslås meddelt med vedlagte brev til alle klageberettigede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet behandlede januar 2015, punkt 14, handleplan for stormflodsbeskyttelse og den daværende fordeling af økonomien. Senest blev udvalget på mødet i januar 2017, punkt 16, orienteret om status for projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og et tilhørende økonomiske overslag på 34,2 mio. kr. Som anført udgør det aktuelle overslag over anlægsudgiften, der lægges til grund for beregning af konsekvensen for den enkelte grundejer, 47 mio. kr. Med den i Roskilde byråd besluttede 50/50-fordeling mellem kommune og grundejere, udgør Roskilde Kommunes bidrag 22 mio. kr.
  Det skal stadig understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.
  Når projektets endelige økonomi kendes, forelægges de indhentede tilbud til byrådets godkendelse, inden der indgås kontrakt, forventeligt primo 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 27-11-2017 pkt. 185

  Anbefales.

  Fraværende

  Jeppe Trolle (B)