You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 31, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 27 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 27

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 27

  Godkendt.

 • Pkt. 28 Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Bilag_1_-_redegoerelse_for_igangsaettelse_af_ny_interessetilkendegivelse.pdf Bilag_2_-_udkast_til_afgoerelse_om_ikke_at_fremme_tidligere_projekt.pdf Bilag_3_-_brev_sendt_til_hovedejere_i_Inderfjorden_Oest_inkl._bilag.pdf Bilag_4_-_tilbagemelding_fra_foelgegruppe_og_grundejere.pdf Bilag_5_-_udkast_til_ny_interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 28

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beboerne i Inderfjorden Øst har anmodet kommunen om, at igangsætte kystbeskyttelse af området. Af tidligere tilkendegivelse fremgår, at der ikke var opbakning til det tidligere skitserede projekt udarbejdet i dialog med følgegruppen. Det anbefales, at der igangsættes en ny tilkendegivelse for afklaring om der er opbakning til et mere individuelt tilpasset projekt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der træffes afgørelse om, ikke at fremme det tidligere skitserede kystbeskyttelsesprojekt til sikring af Inderfjorden Øst, jf. bilag 2
  2. der gennemføres en fornyet interessetilkendegivelse efter kystbeskyttelsesloven, af de grundejere, der opnår gavn af en fælles sikring for et nyt projekt, jf. bilag 5
  3. Den kommunale medfinansiering udgør maksimalt 4,9 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Øst. Samtidig fastlagde byrådet 8 principper for valg af sikringen og tilsluttede sig 15 anbefalinger. I redegørelsen, vedlagt i bilag 1, fremgår de principper og anbefalinger, som vedrører kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst.
  Forvaltningen udarbejdede i dialog med følgegruppe i Inderfjorden Øst i 2014 et skitseprojekt for sikring af området. Ved interessetilkendegivelse i marts 2015, fremgik at 72 % sagde nej til den skitserede sikring, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der træffes afgørelse om ikke at fremme det tidligere skitserede projekt.
  Forvaltningen har siden da været i dialog med følgegruppen for området. Det fremgår, at områdets beboere har et ønske om en række specifikke og individuelle ønsker til en sikring. Et tilpasset projekt, som skal imødekomme disse ønsker, forventes at medføre en øget økonomi i forhold til det tidligere skitserede projekt.
  Da der nu skal igangsættes en skitseringsproces, der kan betyde et dyrere projekt anbefaler forvaltningen, at den politiske beslutning af 28. januar 2015 ændres således, at byrådet afsætter et fast beløb til medfinansiering og ikke tilkendegiver, at grundejerne maksimalt skal betale 50 % af udgifterne til kystbeskyttelsen.
  Forvaltningen har i november 2016 skitseret rammer for igangsættelse af et justeret projekt eller alternativt indstilling af projektet. Notatet er fremsendt til områdets beboere og er vedlagt i bilag 3.
  Følgegruppen har koordineret en fælles tilbagemelding, hvor det fremgår, at 19 af de 22 ejendomme som omfattes af en sikring, ønsker at igangsætte en fælles sikring. Følgegruppen har anført to forbehold for deres tilbagemelding, som omhandler opgradering af strandpassagen samt at sikringen ikke ønskes forberedt til en senere forhøjelse til fase 2. Tilbagemeldingen er vedlagt i bilag 4.
  Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en ny interessetilkendegivelse, for afklaring af opbakningen til en fælles sikring blandt grundejere, som opnår gavn af sikringen under følgende forudsætninger:
  - Der skitseres et nyt kystbeskyttelsesprojekt i dialog med følgegruppen, med mere individuelt præg og mulighed for, at eksisterende mure eventuelt kan indgå i sikringen.
  - Digelaget påtager sig det fulde ansvar for sikringens holdbarhed og stabilitet, da holdbarheden af eksisterende mure ikke kan afdækkes fuldstændigt
  - Sikringen forberedes ikke til en senere forhøjelse, til eventuelt klimabetingede vandstandsstigninger
  - Den kommunale medfinansiering udgør maksimalt 4,9 mio. kr., således at en eventuel fordyrelse finansieres af grundejerne
  - Opgradering af strandpassagen sker som en integreret del af projektet
  Byrådet skal efter interessetilkendegivelsen træffe afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes efter kystbeskyttelsesloven eller om projektet skal indstilles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at 4,9 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Øst samt 8,0 mio. kr. til supplerende løsninger bestående af opgradering af strandpassagen.
  Økonomien forbundet med et justeret projekt kendes ikke, men det forventes, at et mere individuelt projekt vil blive dyrere end det tidligere skitserede. Økonomien vil blive præciseret ifm. udarbejdelse af opdateret skitseprojekt, og først lægge endeligt fast, når anlægget er etableret. Forvaltningen anbefaler, at princippet, som byrådet har besluttet den 28. januar 2015, pkt. 14, om at en maksimal egenbetaling til den enkelte grundejer på 50 % fraviges, idet det oprindeligt projekt er afvist og et nyt projekt udarbejdes af grundejerne.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 28

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 3 således: "af hensyn til ligebehandling af kommunens borgere følges samme finansieringsprincip som i Jyllinge Nordmark, dvs at en evt merudgift deles ligeligt mellem grundejerne og kommunen." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Peter Madsen (V), imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.
  Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 3 til: " Den kommunale medfinansiering udgør 50% dog højst 4,9 mio. kr." . For stemte Jeppe Trolle (B), imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 29 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 - Kloakering af Milen - ENDELIG VEDTAGELSE

  Tillaeg_nr._2_til_Spildevandsplan_2015-21_Endeligt_forslag_09-01-2017.pdf Forsyningsoeer.pdf

  Pkt. 29

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 - Kloakering af Milen - ENDELIG VEDTAGELSE

  Sagsnr. 281271 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af miljømæssige grunde ønskes området syd for Dyrskuepladsen i Roskilde (Milen) kloakeret for at forbedre den hygiejniske kvalitet, når store begivenheder afvikles i området. Tillægget muliggør denne kloakering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægget godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 beskriver kloakering af ca. 28 matrikler i det åbne land syd for Dyrskuepladsen i Roskilde. Området er i dag ikke kloakeret og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Udover kloakering etableres et mellemlager nordvest for Dyrskuepladsen til midlertidig opbevaring af spildevand fra store begivenheder i området, inden det sendes til Bjergmarken Renseanlæg.
  Den miljømæssige baggrund for kloakeringen er, at der ønskes en bedre hygiejnisk kvalitet for spildevandsafledningen i området. I dag sker dette ved transport med slamsugere med deraf følgende trafik, lugtgener og åben håndtering af spildevand tæt på store folkemængder. Det vurderes, at en kloakering vil afhjælpe disse gener og eventuelle sygdomsrisici. Desuden ønskes en udligning af belastningen på Bjergmarken Renseanlæg under store begivenheder. Det vurderes, at et mellemlager kan afhjælpe dette. Renseanlægget opfylder i dag de miljømæssige krav, men den koncentrerede belastning kræver allerede nu omfattende og dyre foranstaltninger på renseanlægget, som vil blive større med den forøgede belastning fra tillæggets kloakopland.
  Kloakeringen er et led i en samlet plan for etablering af faciliteter (forsyningsøer) i området, som forbedrer mulighederne for afvikling af store begivenheder i området.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse. Det skal bemærkes, at der for den langt overvejende del er tale om kommunalt ejede arealer.
  Forslaget har været i offentlig høring i 2 måneder, hvor der ikke er indkommet bemærkninger.
  Projektet forventes startet i 2017 og afsluttet i 2020.

  Økonomi

  Sagen (selve tillægget) har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017. Der vil på baggrund af projektforslag blive udarbejdet revideret business case, der vil fastlægge de økonomiske konsekvenser for parterne.
  Såfremt forsyningsøer mv. skal realiseres i 2017, vil der for Roskilde Kommune være udgifter til tilslutningsafgifter, udmatrikulering og vejetablering i størrelsesordenen 5 mio. kr. Dette vil blive fremlagt i en særskilt sag. Der henvises til økonomien som beskrevet i sag til Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, pkt. 67.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 29

  Der var inden mødet udsendt et manglende bilag til sagen. Dette tilknyttes referatet.

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 215-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest

  Tillaeg_nr._3_til_Spildevandplan_2015-21_Hoeringsudkast_04-01-2017.pdf

  Pkt. 30

  Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 215-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest

  Sagsnr. 282398 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Spildevandsplanens kloakopland OF4 skal udvides for, at et område i Vindinge Vest i fuld udstrækning kan kloakeres ved nybyggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på 8 uger fra offentliggørelsestidspunktet er adgang til at kommentere forslaget,
  2. udvalget godkender, at miljøscreeningen af tillæg til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsestidspunktet er adgang til at kommentere screeningen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Tillægget udgør sammen med den eksisterende Spildevandplan 2015-21 plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et areal i det sydvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, men er delvist omfattet af spildevandsplanen.
  Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i udkast til Kommuneplan 2016 er sket en ændring af planområde 3.B.18, og at der i udkast til lokalplan nr. 644 er medtaget et større område end den nuværende spildevandsplan omfatter.
  Da ændringen omfatter matrikler udenfor nuværende kloakopland og i alt udgør godt 2 ha., vurderes ændringen ikke at kunne ske administrativt, men derimod at kræve et spildevandsplantillæg, hvori udstrækningen af kloakopland OF4 ændres.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at FORS kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
  Forvaltningen har vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
  Tidsplanen omfatter projektering og kloakering i 2017-18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017. FORS oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 30

  Godkendt.

 • Pkt. 31 Tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Værebro Vandværk

  Bilag_1_Tillaegskendelse_til_Vaerebro_vandvaerks_vandindvindingstilladelse.pdf Bilag_2_Hvidbog_for_partshoering_af_tillaegskendese_inkl._partshoeringssvar.pdf

  Pkt. 31

  Tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Værebro Vandværk

  Sagsnr. 89292 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Værebro Vandværk har ansøgt om en forøget indvindingstilladelse til 140.000 m3/år samt endelig indvindingstilladelse til en nyetableret boring. Den nye boring skal sikre større forsyningssikkerhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægskendelse til vandindvindingstilladelse til Værebro Vandværk godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Værebro Vandværk fik på Klima- og Miljøudvalgets møde i august 2016, punkt 85, fornyet tilladelse til at indvinde 110.000 m3 grundvand årligt. Vandværket ansøgte i juni 2016 om at øge indvindingen til 140.000 m3/år. Da forvaltningen var så langt i processen med hensyn til risikovurdering på de oprindeligt ansøgte 110.000 m3/år, blev der ikke taget stilling til, hvorvidt ansøgningen om de 140.000 m3/år kunne imødekommes. Det blev aftalt med vandværket, at forvaltningen efterfølgende ville behandle ansøgningen til forøget indvinding samt indvindingstilladelse til vandværkets ny boring.
  Der er i tillægskendelsen ændret i fire vilkår, der omhandler gyldighed og indvinding, herunder indvindingsmængden, antallet af boringer der må pumpes fra, ydelse og max. kotesænkning, se tillægskendelsen i bilag 1. Den resterende del af tilladelsen fra den 18. august 2016 er fortsat gældende. På baggrund af den ansøgte vandmængde har Roskilde Kommune foretaget en modelberegning for Værebro Vandværk. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder. På baggrund af modelkørslen og de opstillede vilkår, vurderes den forøgede indvindingstilladelse ikke at ville påvirke natur og miljø samt omkringliggende vandindvindinger væsentligt. Dertil kommer, at indvindingen deles ud på tre boringer frem for to boringer, så der indvindes mindre fra hver boring, samt at der opnås større forsyningssikkerhed.
  I forbindelse med der skulle meddeles tilladelse til etablering af Værebro Vandværks nye boring, udtrykte Jyllingehøj Vandværk bekymring for deres to indvindingsboringer. Der blev derfor moniteret i Jyllingehøjs to indvindingsboringer under prøvepumpningen af Værebro Vandværks nye boring. På baggrund af prøvepumpningen, vurderes det, at indvindingen fra Værebro Vandværks nye boring ikke vil have en væsentlig påvirke på indvindingen fra Jyllingehøj Vandværks to boringer, samt omkringliggende natur.
  I forbindelse med partshøringen af tillægskendelsen, er der indkommet 1 høringssvar, se hvidbog bilag 2. Høringssvaret er blevet taget til efterretning og har ført til mindre rettelser i udkast til tilladelsen bl.a. slåfejl og detaljeret beskrivelse af sænkning i Jyllingehøj vandværks boringer. De vurderes ikke at være af væsentlig karakter og udløser derfor ikke en ny partshøring. På baggrund af ovenstående vurderes det, at den øgede indvindingstilladelse på 140.000 m3 årligt herunder endelig indvindingstilladelse til den nye boring, ikke vil skabe væsentlig påvirkning af natur og miljø, og at der kan meddeles tilladelse hertil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Varmeforsyning_af_Vindinge_Vest.pdf Yderligere_information_i_forbindelse_med_varmeforsyning_af_Vindinge_Vest.pdf

  Pkt. 32

  Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Sagsnr. 284617 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Fors A/S og udvikler Lind & Risør arbejdet med varmeforsyningsmulighederne i Vindinge Vest med afsæt i kommunens strategiske energiplan. Her står valget mellem decentral fjernvarme eller individuel opvarmning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det principgodkendes, at Fors udarbejder et varmeprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget skal i februar 2017 behandle lokalplanforslag 644 ’Boliger i Vindinge Vest’. Parallelt med høringsprocessen for lokalplanen har forvaltningen arbejdet med varmeforsyningen af de ca. 145 boliger, der forventes opført i området, i et konstruktivt samarbejde med Fors (Fors Roskilde Varme A/S) og grundudvikler Lind & Risør. Lind & Risør har udvist interesse for en fjernvarmeløsning.
  Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.
  Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmeprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.
  Alternativt kan udvalget beslutte, at der skal etableres individuel varmeforsyning i området, hvorved grundejer eller udvikler selv håndtere varmeforsyningen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved individuel varmeforsyning har kommunen ikke nogle myndighedsforpligtelser efter varmeforsyningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da varmeforsyningen etableres og finansieres af forsyningsselskabet eller udvikler.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 4

  Et flertal besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysninger.
  Peter Madsen (V) følger forvaltningens indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er vedhæftet supplerende notat, der følger op på de spørgsmål, som blev rejst på udvalgsmødet den 10. januar 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 32

  Anbefales.

  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 33 Høringssvar til Region Sjællands Indsatsplan for jordforurening 2017

  Region_Sjaellands_forslag_til_indsatsplan_for_jordforurening_2017.pdf Forvaltningens_forslag_til_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 33

  Høringssvar til Region Sjællands Indsatsplan for jordforurening 2017

  Sagsnr. 267260 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2017 for jordforurening i høring og forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedlagte høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til indsats i 2017 for jordforurening i høring. Som de foregående år prioriterer planen især indsatsen i forhold til grundvand højt.
  Regionen forventer i løbet af 2017 at have resultaterne af de indledende grundvandsundersøgelser for størstedelen af Roskilde Kommune. Hermed er der skabt et vigtigt overblik over forureningen, som gør det muligt at prioritere en fælles indsats, så vigtige grundvandsressourcer ikke går tabt. Imidlertid er den økonomiske ramme i Region Sjælland, som i 2011 blev beskåret kraftigt, fortsat meget begrænset.
  Høringssvaret lægger derfor vægt på at pege på konkrete muligheder for samarbejde og koordinering mellem kommunens forestående arbejde med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse og regionens oprydningsindsats, samtidig med at regionen opfordres til at finde flere midler til området.
  Høringsfristen udløber den 6. februar 2017.

  Økonomi

  Sagen har inden budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgifter til den offentlige indsats mod jordforurening finansieres af regionerne efter aftale med staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 33

  Godkendt.

 • Pkt. 34 Indsats i olielandsbyer

  Indsats_i_olelandsbyer_2015-16.pdf

  Pkt. 34

  Indsats i olielandsbyer 2015-16

  Sagsnr. 272566 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet afsatte i budget 2015 midler til Projekt Olielandsby.
  Forvaltningen har udarbejdet en rapport om indsatsen indtil videre og foreslår justering i den fremtidige indsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet fortsættes med henvendelse til 10 mindre bysamfund om samarbejde om energiarrangementer med fokus på dels udskiftning af oliefyr til anden opvarmningskilde, dels energirenovering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune afsatte i budget 2015 700.000 kr. til Projekt Olielandsby. Status på projektet blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2016, punkt 27.
  I 2016 har forvaltningen samarbejdet med varmegrupper i de tre byer Hastrup, Ramsømagle og Ørsted om muligheden for at etablere fælles varme. Der er afholdt borgermøder og tilmeldingsarrangementer. Selv om den lave oliepris har gjort det mindre attraktivt for borgene at skifte oliefyring ud med fælles varme, arbejdes der stadig med ideen i to byer.
  I Hastrup der arbejdes på en løsning om etablering af en varmeledning fra eksisterende halmværk i Gl. Havdrup til Hastrup.
  I Ramsømagle satser den lokale halmleverandør at indkøbe et halmanlæg, for langsomt at udrulle fælles varme i landsbyen.
  I Ørsted er der ikke grundlag til at arbejde videre med en fælles varmeløsning, men samarbejde omkring indkøb af nye individuelle løsninger påtænkes.
  Forvaltningen har udarbejdet en rapport, ”Indsats i olielandsbyer – Projekt i Roskilde Kommune 2015-16”, der er vedhæftet som bilag til sagen.
  På baggrund af erfaringer med arbejdet i de 3 byer lægger forvaltningen op til, at der i 2017 gennemføres en indsats i op til 10 mindre bysamfund omkring udskiftning af oliefyr til andet brændsel. I samarbejde med lokale laves energiarrangementer, der skal fremme udskiftning af varmekilde i kombination med energirenovering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der blev i budget 2015 afsat midler til indsatsen, som har kunnet strækkes over årene og også rækker ind i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 34

  Godkendt.

 • Pkt. 35 Tema for Miljøpuljen Roskilde 2017-18

  Pkt. 35

  Tema for Miljøpuljen Roskilde 2017-18

  Sagsnr. 288490 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Klimaplan 2015-18 blev temaet for Roskilde Miljøpuljen fastlagt til i 2015-16 at være energibesparende adfærd. Det foreslås, at dette tema fortsætter i 2017-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at temaet for miljøpuljen på 100.000 kr. i 2017–18 er ”energibesparende adfærd”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Temaet for Miljøpulje Roskilde har i 2015-16 været energibesparende adfærd, og forvaltningen foreslår at dette tema fortsætter i 2017-18.
  Der ligger et stort potentiale for energibesparelser i en ændret adfærd både indenfor transport og bygninger. Roskilde Kommune kan tilrettelægge og oplyse på de overordnede linjer, det vil sige fx planlægge cykelstier og fortælle om fordelene ved at energirenovere. Dette kan dog meget fint suppleres af borgerdrevne aktiviteter til inspiration og læring.
  Som eksempler på projekter, der tidligere har modtaget midler fra Miljøpuljen Roskilde, kan nævnes projekt om bæredygtig lyd, projekt om mindre madspild og projekt om sammenhæng mellem udregnet og reelt energiforbrug i bygninger i forbindelse med energirenoveringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 35

  Godkendt.

 • Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

  Pkt. 36

  Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2017
  Slutdato: 31. december 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 36

  Anbefales.

 • Pkt. 37 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 10,0 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes forventning om lavere aktivitet på flerårlige projekter end budgetlagt.
  Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på renovation, hvoraf de 6,1 mio. kr. skyldes fejl, således at der nu forventes en lavere aktivitet end budgetlagt i affaldsplanen, og 1,0 mio. kr. skyldes mindreforbrug som følge af, at Roskilde Kommunes betaling for brug af genbrugspladserne er mindre end forudsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 169

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 17

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 37

  -

 • Pkt. 38 Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Pkt. 38

  Orientering om nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk

  Sagsnr. 18963 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Fors har besluttet at nedlægge Haraldsborg Vandværk samt dets boringer.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget (TMU) i Gl. Roskilde Kommune besluttede den 2. december 2002, punkt 292, at daværende Roskilde Forsyning (Fors) kunne nedlægge Haraldsborg Vandværk. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport, der belyser konsekvenserne af en lukning af Haraldsborg Vandværk. Rapporten blev forelagt for TMU den 30. november 2004, punkt 250. Den 6. juni 2005 besluttede TMU, punkt 127, at stoppe indvindingen men at bibeholde vandværket, således at der kunne tændes igen, hvis der var behov herfor, samt at sagen skulle evalueres efter et år. Den 13. juni 2005 besluttede TMU, punkt 151, at Roskilde Forsyning skulle fortsætte med oppumpningen af grundvand fra boringerne indtil efter kommunesammenlægningen i 2007, og at sagen kunne tages op herefter.
  Fors har den 14. oktober 2016 orienteret forvaltningen, at det er besluttet at nedlægge vandværket samt stoppe indvindingen fra vandværkets boringer.
  Forvaltningen vil på sigt tilbagekalde vandindvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk. Beboerne på Ægirsvej har før gjort indsigelse mod at lukke Haraldsborg Vandværk med henvisning til, at grundvandsstanden kan stige.
  En vandforsyning kan nedlægge forsyningen, såfremt dette skønnes nødvendigt. Fors har igennem flere år forsøgt at få Haraldsborg Vandværk til at fungere, men der har ikke siden 2008 været pumpet vand ud til forbrugerne fra vandværket. Det vand, der er blevet indvundet, er blevet pumpet ud i fjorden. Derfor har Fors besluttet at nedlukke Haraldsborg Vandværk.
  Fors har oplyst forvaltningen, at muligt berørte grundejere vil blive orienteret et halvt år forud om lukningen, så grundejerne har mulighed for at udføre fornødne foranstaltninger i forhold til eventuelle grundvandsstigninger.
  Forvaltningen og Fors har foretaget helt indledende sonderinger i forhold til, om der kan være anden mulig anvendelse af vandet fra boringerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 171

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 10

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 38

  -

 • Pkt. 39 Orientering om nedlæggelse af tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg

  Nedlaeggelse_af_toerreanlaegget_paa_Bjergmarken_Renseanlaeg.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om nedlæggelse af tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om nedlæggelse af tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors A/S har nedlagt tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg med udgangen af december 2016.
  Anlægget var nedslidt og havde mange nedbrud. Desuden kræver anlægget flere medarbejderressourcer, og der er et usundt arbejdsmiljø.
  Der forventes en samlet miljøgevinst på ca. 125 tons CO2 om året.
  Yderligere begrundelse fremgår af bilag til denne sag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 39

  -

 • Pkt. 40 Orientering om malmoplag på Risø

  Pkt. 40

  Orientering om malmoplag på Risø

  Sagsnr. 217955 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Risø har i 1980 etableret et oplag af malm fra Kvanefjeld i Grønland. Malmen skulle anvendes til forsøg med udvinding af uran. En stor del af malmen er ikke anvendt og ligger fortsat på Risø.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Malmen, som blev hentet i Grønland i 1980, indeholder et naturligt indhold af uran, tungmetaller mm. Malmen blev anvendt til forsøg med udvinding af uran. I 1985 besluttede Folketinget, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark, og Risø besluttede derfor at afslutte projektet med udvinding af uran fra malmen. Den resterende del af malmen er fortsat oplagret på Risø.
  Forvaltningen blev opmærksom på oplaget af malmen på baggrund af en henvendelse fra Veddelev Grundejerforening. Veddelev Grundejerforening er bekymret for, om der kan ske udvaskning af tungmetaller fra oplaget til jorden, grundvandet og fjorden. Forvaltningen fører jævnligt tilsyn med aktiviteter på Risø, men ikke malmoplaget, og der er ikke givet en særskilt tilladelse med vilkår til oplaget. Forvaltningen har, som følge af bekymringen, været på tilsyn på Risø sammen med Dansk Dekommissionering i september 2016 for at se malmoplaget.
  Forvaltningen har bedt Dansk Dekommissionering undersøge, om der er sket en udvaskning af tungmetaller og flourid til jorden og det terrænnære grundvand. Dansk Dekommissionering vil senest 1. februar 2017 sende resultatet af undersøgelsen. Forvaltningen vil på baggrund af undersøgelsen vurdere, om malmoplaget har forårsaget en forurening af jord og grundvand. Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af undersøgelsen, når den foreligger.
  For god ordens skyld skal lige nævnes, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaven på Risø vedrørende strålebeskyttelse og stråling fra radioaktive stoffer. Nærværende undersøgelse omfatter således ikke disse stoffer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 172

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 9

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 40

  -

 • Pkt. 41 Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Pkt. 41

  Orientering om projekt "Grøn kollektiv varme"

  Sagsnr. 280688 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i projekt ”Grøn kollektiv varme” sammen med Fors. Projektet indeholder cases, der skal undersøger muligheder for at udnytte overskudsvarme til fjernvarmeproduktion for derved at gøre fjernvarmen grønnere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I den strategiske energiplan er ”vedvarende energi i energiproduktionen" et tema, hvorunder der er udpeget flere projekter, der skal understøtte den grønne omstilling - herunder fjernvarmeproduktionen.
  Etablering af store varmepumper med overskudsvarme som varmekilder er et af projekterne.
  Roskilde Kommune er sammen med Fors gået med i det tværkommunale projekt "Grøn kollektiv varme" finansieret af Region Sjælland. Projekt er ledet af Gate 21 og med faglige input og sparring fra Roskilde Universitetscenter og Dansk Symbiosecenter. Der er etableret en følgegruppe med blandt andre Dansk Fjernvarmes grønne tænketank; ”Grøn Energi”.
  En af forudsætninger for at deltage i projektet er, at der er etableret samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab. I projektet deltager i alt seks kommuner og deres forsyningsselskaber, med cases, der blandt andet analyserer udvidelse af fjernvarmeområder, udnyttelse af overskudsvarme og etablering af biogasanlæg. Projektets cases skal kunne danne grundlag lignende cases og være tilknyttet kommunens strategiske energiplan.
  Forvaltningen har i samarbejde med Fors udpeget udnyttelsen af overskudsvarme som fokusområde med tre forskellige cases, der analyseres med henblik på, om der kan leveres overskudsvarme til det eksisterende fjernvarmenet: Bjergmarken Renseanlæg, et supermarked og en virksomhed.
  Projektet startes primo 2017 og afsluttes i 2018 med casebeskrivelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2018. Roskilde Kommune bidrager med personaleressourcer. Fors bidrager med personaleressourcer og projektmidler.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 173

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 15

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 41

  -

 • Pkt. 42 Orientering om deltagelse i udviklingsprojekter om energirenovering

  Pkt. 42

  Orientering om deltagelse i forskningsprojekter om energirenovering

  Sagsnr. 230305 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i Grøn Puls Partnerskabet deltager Roskilde Kommune i flere forskningsprojekter om energirenovering. To projekter, SAVE-E og Smart energi i almene boliger, vil i den kommende tid inddrage borgere.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  SAVE-E

  Sammen med blandt andet Københavns Universitet og DTU deltager Roskilde Kommune i et EU-støttet projekt: ”Energy Savings: Closing the Energy Effeciency Gap” (SAVE-E). Både Gate 21 og Project Zero fra Sønderborg Kommune deltager også i projektet.
  Projektet løber over fire år. Roskilde Kommunes del handler om at komme nærmere en forståelse af, hvad der motiverer private boligejere til at energirenovere. Kontakten sker blandt andet via digital post og Facebook. Roskilde Kommune er afsender og samarbejder med Grøn Puls parterne.
  Der gennemføres en test i et lokalområde med forventeligt 1000 boligejerne. Boligejerne inddeles i fire grupper. Hver gruppe modtager én type brev. Til den ene af grupperne understøtter Energitjenesten naboeffekten ved på facebook løbende at give råd om energirenovering til dem, der ønsker det. Alle grupper får til slut tilbud om et Grøn Puls energitjek.

  Smart energi i almene boliger

  Grøn Puls Partnerskabet - med Boligselskabet Sjælland som den formelle ansøger - har fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsen til projektet ”Smart energi i almene boliger”. Projektet løber over to år.
  Frem mod 2020 skal de almene boligselskaber i forbindelse med energirenovering sikre energibesparelser i boligerne for 1,5 mia. kr. Projektet vil undersøge, hvordan Boligselskab Sjællands beboeres energiforbrug og -effektivitet kan bidrage til både at spare penge og til Roskilde Kommunes mål om 35 % CO2-reduktion i 2020.
  Fokus i projektet vil blandt andet være at skaffe bedre data om energi og dernæst med afsæt i disse data, at afprøve og evaluere forskellige indsatser. Dataarbejdet tjekkes med Datatilsynet.
  Fors A/S ser potentialer i projektet og skal vurdere effekten på afkølingen. erhvervsFORUM Roskilde bidrager med at evaluere og formidle erfaringerne. Resultaterne af projektet er dermed også sikret lokal forankring i Grøn Puls’ fremtidige arbejde med at fremme energieffektiviteten - ikke alene blandt beboere i almene boligforeninger, men også blandt partnerskabets øvrige målgrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 14

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 42

  -

 • Pkt. 43 Orientering om Energi- og CO2-regnskabet

  Pkt. 43

  Orientering om Energi- og CO2-regnskabet

  Sagsnr. 288335 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I oktober 2016 udgav Energistyrelsen, på baggrund af ’Energiaftalen 2012’, et nyt CO2-kortlægningsværktøj, med det formål at gøre det enklere for kommunerne at kortlægge CO2-udledningen fra kommunen som geografisk området.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen udgav CO2-beregningsværktøjet ’Energi- og CO2-regnskabet’ (CO2-beregneren) i oktober 2016. CO2-beregneren har til formål at gøre det enklere for kommunerne at indsamle de nødvendige data til kortlægning og illustrere CO2-belastningen fra kommunen som geografisk område. Et ensartet datagrundlag gør det muligt at sammenligne de respektive kommuners CO2-udledning. Værktøjet er baseret på en online platform (sparenergi.dk), hvor data fra en række relevante områder, på sigt, skal indhentes automatisk og stilles til rådighed for kommunerne.
  Siden CO2-beregneren blev udgivet, har forvaltningen deltaget i flere orienteringsmøder og workshops for at afklare, hvad værktøjet kan, og hvordan det bør udvikles fremadrettet. Energistyrelsen erkender, at CO2-beregneren på nuværende tidspunkt ikke er færdigudviklet, og forventeligt først er det medio 2017.
  CO2-beregnerens overordnede opgørelse af CO2-udledningen fra Roskilde Kommune som geografisk område stemmer overens med den CO2-kortlægning, kommunen gennemførte i 2014. Det står dog klart, at CO2-beregneren i dag ikke kan erstatte den CO2-kortlægning, der foretages i kommunalt regi. Forvaltningen forventer, at værktøjet på sigt kan forenkle visse procedurer og simplificere dataindsamlingen på enkelte områder, men at reelle analyser og specifikke CO2-kortlægninger stadig skal foretages lokalt.
  I den kommende tid vil forvaltningen afdække, hvordan Roskilde Kommune kan anvende CO2-beregneren, og i hvilken udstrækning den kan være med til at styrke analyserne af de lokalpolitiske indsatser, der finder sted i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 43

  -

 • Pkt. 44 Orientering om muligheder for mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler

  Mere_klimavenlig_drift_af_Materielgaardens_koeretoejer.pdf Kortlaegning.pdf

  Pkt. 44

  Orientering om muligheder for mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler

  Sagsnr. 258452 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af kommunens klimapolitik fremgår det, at der skal udarbejdes forslag til mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes klimapolitik, godkendt i Byrådet den 17. december 2014, punkt 427, skal der udarbejdes forslag til mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler.
  Forvaltningen har set nærmere på Materielgårdens eksisterende vognpark, og om der kunne være muligheder for optimering af driften i forhold til en potentiel CO2-besparelse.
  Det vedlagte notat viser, at:
  - Materielgården allerede har fokus på klimavenlig drift og CO2-reduktion og bl.a. har skiftet til 2 elbiler, arbejder med optimering af kørselsruter og løbende udfører forsøg med eldrevne værktøjer,
  - Materielgården netop nu overvejer indenfor eget budget i 2017 at udskifte en udtjent diesel-lastbil til en ny lastbil, som kører på biogas og
  - der med en engangsinvestering (tilførsel af midler) på ca. 0,5 mio. kr. vil kunne skiftes yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift.
  På sigt vil der kunne vise sig muligheder for yderligere udskiftning af lastvogne, vare- og ladvogne til biogasdrift i takt med, at de står til udskiftning. Dette vil dog kræve, at der etableres tankanlæg i Roskilde. Et tankanlæg forudsætter, at der er andre køretøjer i Roskilde-området, der kører på biogas, fx renovationsbiler og/eller busser.
  På flere områder i Materielgårdens drift er der endnu ikke en CO2-neutral teknologi til rådighed, som kan matche behovene og er rentabel. Materielgården følger løbende udviklingen.
  Materielgården hører under Plan- og Teknikudvalget, mens Klimapolitikken hører under Klima- og Miljøudvalget. Derfor forelægges denne sag til orientering i begge udvalg. Hvis der er ønske om det, vil ledelsen fra Materielgården kunne deltage med et oplæg på et kommende møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Eventuelle overvejelser om tilførsel af midler til indkøb af el-køretøjer vil kunne tages op i forbindelse med budget 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 44

  -

 • Pkt. 45 Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Kort_over_ladestandere_til_el-biler.pdf

  Pkt. 45

  Orientering om kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler

  Sagsnr. 287004 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af budget 2017 fremgår det, at der skal laves en kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler i Roskilde Kommune. En sådan kortlægning findes allerede, og forvaltningen har derfor gjort kortet tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Med henblik på at drøfte fremtidig placering af offentlige ladestandere til el-biler fremgår det af budgetforligsteksten for budget 2017, at Klima- og Miljøudvalget skal kortlægge den nuværende udbredelse af offentlige ladestandere i kommunen.
  Forvaltningen kan oplyse, at der allerede eksisterer et sådan kort. Kortet er udarbejdet af Dansk Elbil Alliance og Trafik- og Byggestyrelsen.
  For at udbrede oplysningerne om placering af ladestandere til borger og gæster i Roskilde Kommune, har forvaltningen gjort kortet nemt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Således kan interesserede komme direkte til kortet ved at søge på fx ’ladestandere’ og ’elbil’, se her.
  I Roskilde Kommune er der 9 ladesteder, hvoraf hvert ladested har 2 eller flere stik. Roskilde Kommune administrerer selv 2 af ladestederne; ét på Weysegangen (4 stik) og ét på Schmeltz Plads (6 stik).
  Detaljer om ladekortet og dets muligheder fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 170

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 12

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 45

  -

 • Pkt. 46 Orientering om delebilsordning

  Pkt. 46

  Orientering om delebilsordning

  Sagsnr. 280411 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at delebilsordningen på rådhusets p-plads er igangsat.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget for 2017 er afsat 100.000 kr. til iværksættelse af en delebilsordning på rådhusets p-plads med følgende tekst. ”En privat delebilsoperatør vil etablere delebiler på rådhusets p-plads, hvis kommunen tegner abonnement. I første omgang 2 delebiler (en el-bil og en hybridbil). Bilerne vil kunne benyttes af kommunen på lige fod med borgere, der har tegnet abonnement. Ved dette initiativ introduceres delebiler i et tæt befolket område i Roskilde, og ad denne vej kan der opnås erfaringer, og evt. kan ordningen medføre, at én eller to af de kommunalt leasede el/hybridbiler til administrationen udgår af kommunens bilflåde, når leasingaftale udløber. De kommunale midler går til etablering, abonnement, markedsføring og kommunalt forbrug.”
  Ordningen er igangsat pr. 3. januar 2017, og markedsføres i øjeblikket overfor borgere og medarbejdere. Medarbejdere kan finde oplysninger på intranettets forside, mens borgerne kan læse om ordningen på hjemmesiden via dette link:
  http://roskilde.dk/nyheder/borger/kommunen-deler-delebiler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i budget 2017 afsat 100.000 kr. til igangsættelse af ordningen.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 13

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 46

  -

 • Pkt. 47 Orientering om evaluering af test af ny affaldsordning

  Resultat_af_test_af_ny_affaldsordning.pdf

  Pkt. 47

  Orientering om evaluering af test af ny affaldsordning

  Sagsnr. 278575 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede i november 2015 at implementere en ny affaldsordning i Roskilde Kommune. Som led i implementeringen vedtog Klima- og Miljøudvalget at iværksætte en test af den ny affaldsordning. Evalueringen af testen fremlægges her.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Test af ny affaldsordning har været gennemført i perioden 1. april 2016 til 30. september 2016 hos 250 husstande, fordelt på tre boligområder med henholdsvis parcelhuse, rækkehuse og etageboliger.
  Borgerne har sorteret det daglige affald i de 5 affaldsfraktioner, som den ny affaldsordning omfatter, når den udrulles i Roskilde Kommune fra maj 2017. Ordningen skal medvirke til at nå målsætningen fra Roskilde Kommunes Affalds- og Ressourceplan om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Borgerne har sorteret i fraktionerne: Papir/karton, glas, metal, madaffald og restaffald.
  I testperioden har borgerne fået udleveret og afprøvet informationsmateriale, køkkenspand og poser til madaffald, nye 2-delte affaldsbeholdere samt digital løsning for kommunikation med Roskilde Kommune.
  Forvaltningen har afprøvet det logistiske set-up omkring bestilling, montering, udbringning, ændring og tømning af affaldsbeholdere samt fået viden om det indsamlede affalds kvalitet og mulig afsætning. I fællesskab med borgere og forvaltning er der sket en afprøvning af kommunikation via elektroniske medier, brugerevalueringer, trykt informationsmateriale, telefonisk kontakt og borgermøder.
  Testen har således opfyldt det tredobbelte sigte i forhold til afprøvning af teknik, administration og kommunikation. Den har givet forvaltningen et solidt indblik i udfordringerne ved den forestående udrulning, ligesom der dels er etableret løsninger på disse udfordringer undervejs i processen, dels er identificeret udfordringer, der fortsat skal arbejdes med at løse inden den endelige udrulning igangsættes.
  Brugerne har deltaget aktivt i test af den nye affaldsordning. Over 80 % af brugerne har tilkendegivet, at de havde styr på sorteringen indenfor en uge. Der er ikke opnået den ønskede tilfredshed på 80 %. Der har bl.a. været utilfredshed med poser til madaffald, og pladsen som beholderne optager. Der er en række familier, som har tilkendegivet, at de gerne bistår forvaltningen i forbindelse med udrulning. Testen har været omtalt i lokale medier flere gange i løbet af perioden.
  Samlet set vurderer forvaltningen, at testen af ny affaldsordning har opfyldt succesmålene og dermed bidraget til det sideordnede succeskriterium om at skabe en positiv fortælling om den nye affaldsordning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Testen er finansieret ved en forhøjelse af renovationsgebyret i 2016 for private husstande med 25 kr. I alt er der afsat 1,75 mio. kr. i budgettet. I testen er der indkøbt materiel, konsulentbistand samt udført tømning og behandling af affald for godt 530.000 kr., hvilket er indenfor det afsatte budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 47

  -

 • Pkt. 48 Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede beholdere på private arealer

  Retningslinier_og_krav_for_etablering_af_nedgravede_affaldsloesninger_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 48

  Orientering om retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer

  Sagsnr. 280928 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere på private arealer, der skal anvendes som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2016, pkt. 125, har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer, der skal bruges som vejledning overfor interesserede grundejere, foreninger m.v.
  Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjulsbeholdere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
  De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele affaldsløsning er afgørende.
  Retningslinjerne skal internt i forvaltningen følges af en procedure, som skal sikre at de nødvendige parter er hørt i forhold til etablering ved både nybyggerier og i forhold til ændringer ved etablerede ejendomme.
  Forvaltningen har allerede modtaget en del henvendelser om etablering af nedgravede affaldsløsninger i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, hvor elementer af de nye retningslinjer har været anvendt. Antallet af henvendelser forventes at stige i løbet af de kommende måneder, da en nedgravet affaldsløsning forudsætter en vis planlægning og dialog om henholdsvis økonomi, placering m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Etablering af nedgravede affaldsbeholdere skal finansieres af den enkelte grundejer, mens betaling for tømning er bestemt af de vedtagne affaldsgebyrer.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 168

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 11

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 48

  -

 • Pkt. 49 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 49

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Tillæg til miljøgodkendelse – Roskilde Lufthavn (jan.)
  - Spildevandstillæg Udvidelse af Vindinge Vest Kloakopland (jan.)
  - Evaluering af test af ny affaldsordning (jan.)
  - Kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst – beslutning om igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekt eller afslutning uden kystbeskyttelse (jan./febr.)
  - Revision af miljøgodkendelse – Solum (marts)
  - Opstart af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (marts)
  - Nye mål til klimapolitikken (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Status for Grøn Puls Partnerskabet
  - Klimafond og klimapris 2017
  - Milen, samarbejdsaftale med FORS om spildevandsprojekt
  - Vedtagelse af Fællesregulativ for Værebro Å
  - Spildevandstillæg Ny Østergade

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 174

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Spildevandstillæg vedr. Vindinge Vest og Evaluering af test af ny affaldsordning forelægges begge i februar.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 18

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 49

  -

 • Pkt. 50 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016

  Referat_bestyrelsesmoede_i_VEKS_den_9._december_2016_-_punkt._4.pdf

  Pkt. 50

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016 – punkt 4 strategisk udvikling af VEKS frem mod 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges indstilling og referat fra bestyrelsesmøde i VEKS den 9. december 2016 – punkt 4 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 20

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 50

  -

 • Pkt. 51 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_17._november_2016.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 17. november 2016 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 175

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 19

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 51

  -

 • Pkt. 52 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. december 2016

  Referat_af_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_den_22._december_2016.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors 22. december 2016

  Sagsnr. 287245 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. december 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 22. december 2016 frem til orientering.
  De udpegede bestyrelsesmedlemmer orienterer fra drøftelsen på bestyrelsesmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Bilag

  Referat af bestyrelsesmøde i Fors den 22. december 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 52

  -

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 53

  Konkret klage.

 • Pkt. 54 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 54

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 54

  - Møde med E-on om grøn transport afholdt.
  - Møde om busdrift afholdt.
  - Affaldssortering, nyt system indvies på Stændertorvet torsdag.

 • Pkt. 55 Orientering om politianmeldelser vedr. spildevandsrensning(Lukket)

 • Pkt. 56 Orientering om politianmeldelse af overtrædelse af miljøgodkendelse(Lukket)