You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 31, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 64

  Godkendt.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 65 Indsatsen som miljømyndighed i 2015 - Tilsynsberetning og tilsynskampagner

  tilsynsberetning_2015.pdf

  Pkt. 65

  Indsatsen som miljømyndighed i 2015 - Tilsynsberetning og tilsynskampagner

  Sagsnr. 280530 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige lovpligtige tilsynsberetning til Miljøministeriet om indsatsen som miljømyndighed i 2015. Tilsynsberetningen viser, at forvaltningen overholder kravet til antal udførte tilsyn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at beretning til Miljøministeriet om miljøtilsyn for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Beretningen til Miljøministeriet beskriver kommunens indsats som miljømyndighed i 2015 med særlig fokus på indsatsen overfor virksomheder og landbrug. Beretningen er lovpligtig for opgaverne indenfor miljøbeskyttelsesloven.
  Forvaltningen har ført tilsyn med virksomheder og landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen. Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at der årligt skal gennemføres mindst 40 % tilsyn for alle godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og mindst 25 % tilsyn for alle øvrige virksomheder og husdyrbrug. I Roskilde Kommune er tilsyn med virksomheder og landbrug fordelt som vist i vedlagte bilag, hvoraf det fremgår, at forvaltningen har været på 48 % af de godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug og på 42 % af øvrige virksomheder og husdyrbrug. De udførte tilsyn opfylder således kravet om antal gennemførte tilsyn.

  Tilsynskampagner

  I tilsynsbekendtgørelsen er der krav om gennemførelse af 2 tilsynskampagner om året. I 2015 udførte forvaltningen en kampagne om store olietanke og en om flydelag på gyllebeholdere.
  Olietankkampagne
  - Formålet med kampagnen var at sikre, at de store olietanke overholder olietankbekendtgørelsen bestemmelser, så disse ikke giver anledning til en forurening af jord og grundvand. Derudover blev der indhentet oplysninger om inspektioner/tæthedsprøvninger for de olietanke, som fortsat er i brug. Kampagnen fortsætter i 2016.

  Kampagne om flydelag på gyllebeholdere
  - Formålet med kampagnen var at sikre, at alle gyllebeholdere overholder gældende krav til overdækning.
  Begge kampagner blev gennemført med et tilfredsstillende resultat og begge har givet et bedre overblik over aktive og sløjfede tanke/beholdere. Derudover konstateredes det ved tilsyn, om der var flydelag på de aktive gyllebeholdere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 65

  Godkendt.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 66 Støj fra selskabslokaler, Osvej 83, 4040 Jyllinge

  bilag_1_-_stoejrapport_-_miljoemaaling_af_ekstern_stoej.pdf

  Pkt. 66

  Støj fra selskabslokaler, Osvej 83, 4040 Jyllinge

  Sagsnr. 263224 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget klager over støj fra selskabslokalerne, Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Der er primært gæsters ophold udendørs, der kan give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der varsles et påbud iht. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1 med krav om fremsendelse af redegørelse for, hvordan støjgenerne fra gæsters udendørs ophold kan afhjælpes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget klager fra naboer over støj fra arrangementer afholdt i selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, 4040 Jyllinge. Sagen var oprindeligt planlagt håndteret via planloven. Det er efterfølgende blevet afklaret, at virksomheden er etableret i overensstemmelse med den nye lokalplan 612, som har aflyst den tidligere 1.44, hvorfra der tidligere var givet en dispensation til etablering af selskabslokalerne. Selvom virksomheden er etableret i overensstemmelse med lokalplan, er kommunen forpligtet efter miljøbeskyttelsesloven til at behandle støjklager over virksomheden.
  Klagerne over støjgener har resulteret i, at et akkrediteret laboratorium har udarbejdet en støjrapport (bilag 1), som konkluderer, at støjen fra de faste anlæg ikke giver anledning til væsentlige støjgener, forudsat at musikken afspilles for lukkede døre og vinduer. Klagerne vedrørende støj fra gæsters ophold på de udendørs arealer er i støjrapporten blevet belyst ved beregninger af forskellige sandsynlige scenarier, idet arrangementerne må forventes at have meget forskellig karakter, og dermed varierende støjmæssige konsekvenser for naboerne, afhængig af årstiden, antallet af gæster, alder m.m. Med udgangspunkt i beregningerne konkluderer rapporten, at støjen fra gæsters ophold udendørs kan give anledning til store overskridelser af de vejledende grænseværdier. Bestemmelsen af dette støjbidrag er dog samtidigt forbundet med stor usikkerhed, da støjen fra en gruppe af mennesker vil afhænge af antal, køn og alder samt mere udefinerbare parametre såsom stemning og alkoholindtag.
  Forvaltningen ønsker, at virksomheden på baggrund af resultatet fra støjrapporten fremsender en redegørelse for, hvordan støjgenerne fra gæsters ophold udendørs tænkes afhjulpet. Redegørelsen skal indeholde konkrete forslag, hvor det er sandsynliggjort, at støjgenerne reduceres tilstrækkeligt, således at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser som udgangspunkt kan overholdes hos naboerne. Omkostningerne forbundet med tiltagene ønskes ligeledes belyst i redegørelsen. Denne fremgangsmåde giver mulighed for en dialog med virksomheden, således at virksomheden frivilligt kan foretage nødvendige foranstaltninger, som reducerer den væsentlige gene.
  Såfremt den væsentlige gene opretholdes, er der mulighed for anvendelse af miljøbeskyttelseslovens § 42 til at påbyde, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Forvaltningen vil forelægge en sag om anvendelse af § 42, såfremt den forventes anvendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 66

  Godkendt, idet udvalget håber der findes en løsning som tilgodeser alle parter i sagen.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 67 Samarbejde om forbedring af spildevandsforholdene på Milen v/Dyrskuepladsen

  samarbejdsaftale_fors_as_og_roskilde_kommune.pdf supplerende_bilag_1_maj_16_-_business_case_milen.pdf

  Pkt. 67

  Samarbejde om forbedring af spildevandsforholdene på Milen v/Dyrskuepladsen

  Sagsnr. 245643 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors a/s og Roskilde Kommune samarbejder om at forbedre spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Der fremlægges en samarbejdsaftale til godkendelse hvor rammerne fastlægges for det videre samarbejdet om en løsning, hvor der etableres et mellemlager på Milen til spildevand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Samarbejdsaftalen godkendes.
  2. Der forelægges en sag om anlægsbevilling samt indtægtsbevilling for lejeindtægt til politisk behandling, når planlægningen af projektet er afsluttet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival, Fors a/s og Roskilde Kommune samarbejder om at forbedre spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Det overordnede mål er at afhjælpe den unødige hårde belastning af Bjergmarken Rensningsanlæg ved store arrangementer og samtidig sikre en god spildevandsteknisk løsning for lejere og brugere af Milen.
  Indledningsvis har parterne kortlagt de eksisterende spildevandsforhold samt behov og ønsker til en fremtidig spildevandsløsning for området.
  Parterne har på et overordnet niveau undersøgt flere løsninger for spildevandshåndteringen. Senest er to løsninger konkret sammenlignet, hvor man ved den første løsning (1) oplagrer spildevandet i et større mellemlager på Milen og herfra afleder spildevandet over en længere periode til Bjergmarken Rensningsanlæg. Ved den anden løsning (2) ledes spildevandet direkte via en pumpeledning til Hedehusene og videre til Biofos anlæg i Avedøre.
  Begge løsninger vurderes at være spildevandsteknisk egnede. Etableringsomkostninger skønnes at ligge på samme niveau. Mellemlager på Milen (1) vurderes dog samlet set som den bedst egnede løsning. Dette bl.a. fordi denne løsning også vil kunne bringes i spil som buffer ved belastninger med større mængder regnvand fra primært Vor Frue. Parterne har besluttet at arbejde videre med at konkretisere løsning 1, hvor Fors a/s etablerer spildevandstekniske anlæg samt vandforsyning frem til ca. 28 udstykkede ejendomme (”forsyningsøer”) fordelt på arealet/Milen. Ændringerne fastlægges i et tillæg til spildevandsplanen. En plan for dette arbejde formaliseres ved godkendelse af samarbejdsaftalen, bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2016.
  Anlægsudgifter for Roskilde Kommune vurderes på et overordnet niveau at være i alt ca. 6,6 mio. fordelt på udstykning af toiletøer, adgangsveje mv., samt tilslutningsafgifter, spildevand, vand og el.
  Udstykningsomkostninger forventes udmøntet i 2017, mens tilslutningsafgifterne forventes fordelt over årene 2017-21. Det præcise omfang og tidspunkt for betaling vil blive nærmere afklaret og redegjort for efter nærværende aftale. Der vil herefter blive forelagt en sag om anlægsbevilling. De kommunale anlægsudgifter vil modsvares af tilsvarende øgede lejeindtægter over en årrække.
  Det er overordnet anslået, at Fors a/s kan forvente anlægsudgifter på ca. 15,4 mio. kr. når hele projektet realiseres. Fælles analyse udarbejdet af Fors og Roskilde Kommune viser, at økonomien balancerer for Fors a/s. Anlægsudgifterne forventes dækket af særbidrag og øget spildevandsafgift som følge af mervandforbrug. Projektet fastsættes som mål af kommunen, hvorved de særlige driftsudgifter ikke vil medfører krav om driftsbesparelser på den øvrige drift. Fors oplyser: ”at der ikke som direkte følge af vedtagelsen af investeringen kommer takststigninger. Som det gælder alle investeringen
  prioriteres disse af bestyrelserne sammen med de øvrige anlægsinvesteringer i Fors vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. Bestyrelserne skal sikre, at der langsigtet er balance mellem indtægter og omkostninger, og har flere forskellige virkemidler til at sikre denne balance”.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 67

  Godkendt.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 68 Principiel stillingtagen til kommunegaranti ifm. olielandsbyprojekter

  principiel_stillingtagen_til_kommunegaranti_ved_finansiering_af_faellesvarmeanlaeg_i_olielandsbyer.pdf

  Pkt. 68

  Principiel stillingtagen til kommunegaranti ifm. olielandsbyprojekter

  Sagsnr. 265220 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projekt Olielandsby blev sat i gang ifm. budgetvedtagelsen for 2015. Forvaltningen lægger op til en principiel stillingtagen til kommunegaranti ved nærvarmeprojekter i olielandsbyer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det tilkendegives, at Roskilde Kommune vil se positivt på en ansøgning om kommunegaranti for lån til anlæg af et nærvarmeprojekt baseret på vedvarende energi. Det vil være en forudsætning, at der foreligger et projektforslag efter varmeforsyningsloven, som hænger sammen både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Projekt Olielandsby - som blev igangsat med budget 2015 med et engangsbeløb på 0,7 mio. kr. – er der udpeget 5 landsbyer til dialog om nærvarmeprojekter baseret på vedvarende energi. De 5 byer er Ørsted, Ramsømagle, Snoldelev-Hastrup, Herringløse og Darup. Indtil videre har projektet koncentreret sig om beregninger og dialog i 3 af byerne, nemlig Ramsømagle, Snoldelev-Hastrup og Ørsted. Borgerne i de to førstnævnte får i forsommeren mulighed for at give en foreløbig tilkendegivelse til en kommende tilslutning til nærvarme. Derefter skal der oprettes et selskab, der får udarbejdet et konkret projektforslag som basis for endelig bindende tilmelding til nærvarme.
  Et afgørende element for borgerne i forhold til at tilslutte sig et nærvarmeprojekt forventes bl.a. at være, at investeringen i ledningsnet, anlæg og tilslutning, kan finansieres over varmeregningen og ikke kræver en større engangsudgift. For at imødekomme dette vil der være behov for lånefinansiering af investeringen, og i den forbindelse vil der blive spurgt til kommunens vilje til at stille garanti for selskabets optagelse af lån i forbindelse med et varmeprojekt. Se nærmere i vedhæftede notat.
  Med nærværende sag foreslås det, at byrådet i forlængelse af igangsættelse af Projekt Olielandsby, tilkendegiver, at man er indstillet på at se positivt på en ansøgning om kommunegaranti til nærvarmeprojekt baseret på vedvarende energi, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til, at projektet hænger sammen både samfunds- selskabs- og brugerøkonomisk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der vil skulle foreligge konkrete projektforslag, før en sag om lånegaranti kan behandles. Lånegaranti til varmeprojekter påvirker ikke kommunens låneramme.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 68

  Anbefales.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 69 Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  roskilde_kommunes_hoeringssvar_til_region_sjaellands_forslag_til_raastofplan_2016.pdf kortbilag_udlagte_og_udtagne_arealer_i_forslag_til_raastofplan_2016.pdf byraadets_hoeringssvar_til_debatoplaeg_om_raastofplan_2016.pdf

  Pkt. 69

  Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  Sagsnr. 255713 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har offentliggjort forslag til Råstofplan 2016, som er i høring i perioden 9. maj til 4. juli 2016. Forvaltningen fremlægger udkast til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring i perioden 9. maj til 4. juli 2016. Planforslaget foreligger i digital form – følg link.
  Forud for planforslaget udsendte Region Sjælland i januar 2015 et debatoplæg om revision af råstofplanen. Byrådet besluttede på møde den 25. februar 2015, punkt 35, at fremsende et høringssvar til debatoplægget.
  På baggrund af kommunens høringssvar under debatfasen har såvel forvaltning, som politiske repræsentanter været i dialog med Region Sjælland om udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2016. Fokus fra kommunens side har særligt været at minimere udlæg af nye graveområder samt at sikre en bedre styring af udgravningstakt og efterbehandling af allerede udlagte graveområder.
  Dialogen anses for at have været udbytterig, idet forslag til Råstofplan 2016 i høj grad imødekommer Roskilde Kommunes bemærkninger fra debatfasen og den efterfølgende dialog. Planforslaget rummer således kun forslag om udlæg af mindre gravearealer, som alle ligger i tilknytning til allerede eksisterende graveområder. Endvidere er der medtaget helt nye retningslinjer for rækkefølgeplanlægning samt skærpede bestemmelser om efterbehandling, som samlet set skal søge at minimere omfanget af åbne aktive grave.
  Forvaltningens udkast til høringssvar indeholder følgende hovedpunkter:
  - Byrådet kvitterer for god og konstruktiv dialog
  - Fine overordnede mål for råstofplanen
  - Opbakning til retningslinjer om rækkefølgeplanlægning og efterbehandling
  - Kommentarer til nyudlagte og udtagne graveområder
  - Behov for revision af transportkorridor
  - Enig i ønske om national strategi for råstofindvinding
  - Kritik af manglende borgermøde i Roskilde
  I forbindelse med den offentlige høring afholder Region Sjælland to borgermøder om planforslaget, hvor alle kan deltage. Møderne afholdes i Vordingborg den 31. maj og i Holbæk den 7. juni.
  Region Sjællands Råstofplan 2016 ventes endeligt vedtaget i december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 69

  Anbefales, idet det skal skærpes i skrivelsen,
  - at Roskilde Kommune forventer udarbejdelse af en national råstofstrategi, der aflaster indvindingen på land og i den sammenhæng også forholder sig til den øgede transport og trafikforhold omkring graveområder. Roskilde Kommune finder, at der skal ske en kompensation ift. kommunens øgede udgifter i forbindelse med transport.
  - at Roskilde Kommune ønsker ved udlæg af interesseområder større hensyn til områder, hvor der er private boliger
  - at Roskilde Kommune forventer, at regionen bruger indvindingstilladelser til at begrænse det åbne gravefelt mest muligt - både geografisk og tidsmæssigt og i forhold til vejadgang og trafiksikkerhed
  Klima- og Miljøudvalget besluttede at rette henvendelse til regionen og anmode om et borgermøde i Roskilde, idet halvdelen af graveområderne er beliggende i kommunen.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 70 Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2017

  forslag_til_tillaeg_nr._2_til_vandforsyningsplan_2012-2017.pdf bemaerkninger_og_tilkendegivelser_fra_sct_hans_og_fors_as.pdf

  Pkt. 70

  Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2017

  Sagsnr. 85257 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017, hvor forsyningsgrænsen mellem Sankt Hans Hospitals vandværk og Fors er ændret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes, hvorefter forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen, da Region Hovedstadens del af Sankt Hans Hospital forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors(tidligere Roskilde Forsyning), og derfor er det nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde, se bilag 1.
  Fors og Region Hovedstaden har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen, og har begge tilkendegivet, at de er enige i forsyningsgrænsen, se bilag 2.
  Når forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017 er godkendt, kommer forslaget i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Efter høringsperioden forelægges forslaget på ny med eventuelle justeringer og bemærkninger til indkomne høringssvar. Dette forventes at ske på møde i Klima- og Miljøudvalget den 16. august 2016 med endelig godkendelse i Byrådet den 31. august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 70

  Godkendt.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 71 Fornyelse af aftale med Miljø- og Fødevareministeren om vandoplandsstyregrupper

  referat_af_moede_i_vos_den_26._april_2016.pdf

  Pkt. 71

  Fornyelse af aftale med Miljø- og fødevareministeren om vandoplandsstyregrupper

  Sagsnr. 95151 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL har forlænget den hidtidige aftale med Miljø- og Fødevareministeren om styring af vådområdeindsatsen i næste vandplanperiode 2016 – 2021. Indtil videre gælder aftalen til udløbet af 2016. Det indstilles, at Roskilde Kommune fortsat deltager i VandOplandsStyregruppe – VOS - for Isefjord og Roskilde Fjord, men ikke deltager i VOS for Køge Bugt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Det tages til efterretning, at Byrådsmedlem Martin Stokholm, Lejre Kommune er valgt som formand for styregruppen. Sekretariatsfunktionen for VOS varetages dermed af Lejre Kommune, bistået af Holbæk Kommune.
  2. Roskilde Kommune fortsat deltager i VOS for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet. Konstitueringen af VOS ved møde den 26. april 2016 med Lars Berg Olsen som Roskildes repræsentant tages til efterretning.
  3. Roskilde Kommune ikke deltager i VOS for Køge Bugt.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Lars Berg Olsen blev udpeget som formand for VOS ved nedsættelsen i 2010. Roskilde Kommune har således varetaget sekretariatsfunktionen i de forløbne 6 år.
  Med valget af Martin Stokholm fra Lejre Kommune overgår hvervet som sekretariatskommune til Lejre, med bistand fra Holbæk Kommune.
  Ved VOSmødet var der enighed om, at der opnås en sammenhængende finansiering af sekretariatsfunktionen, såfremt den også omfatter det fremtidige Vandråd og varetages af de samme kommuner. Hvis det indebærer øget driftsbidrag fra oplandskommunerne, forelægges sagen igen for udvalget. Se anden sag på dette møde om Vandråd.
  Der er netop oprettet en VandOplandsStyregruppe for oplandet til Køge Bugt. Kun 18 km2 eller knap 9 % af Roskilde Kommunes areal på 212 km2 afvander til Køge Bugt. Forvaltningen har derfor tilkendegivet over for Køge Kommune, som sekretariatskommune i dette opland, at Roskilde Kommune, på grund af det meget begrænsede areal i oplandet til Køge Bugt, ikke agter at deltage aktivt i VOS for Køge Bugt. Hvis behovet opstår, vil Roskilde Kommune genoverveje sin deltagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Deltagelse i VOS-arbejdet finansieres via det nuværende driftsbudget på miljøområdet. Hvis der i forbindelse med rotation af sekretariatet foreslås et mere substantielt bidrag til dettes drift, forelægges sagen igen.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 71

  Godkendt.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 72 Investering i vedvarende energianlæg

  Pkt. 72

  Investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 276117 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en nærmere undersøgelse af mulighederne for at købe vindmølleandele eller opstille solceller på kommunens bygninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om investering i vedvarende energianlæg.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2016, punkt 16, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at købe vindmølleandele og muligheden for at etablere solceller på kommunale ejendomme nærmere, som led i kommunens investering i vedvarende energianlæg.
  På udvalgsmødet den 3. maj 2016, punkt 57, blev udvalget orienteret om status, herunder at det ikke havde været muligt at finde ledige vindmølleandele, og at mulighederne for at etablere solceller på kommunens bygninger var under afklaring.
  Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige placeringer af solceller på kommunens tage. Det er muligt, at etablere de op til 1400 m2 solceller på Østervangsskolens tage, som vurderes at kunne erhverves og installeres for 2,5 mio. kr. Etablering af solcellerne skal ske via selskabet Roskilde Grøn Energi, der vil stå som ejer af anlægget.
  Det forventes, at der for de afsatte midler kan opstilles et anlæg, der kan producere 180-200.000 kWh om året, hvilket svarer til en årlig CO2 reduktion på ca. 100 ton. Det er mindre end halvdelen af den reduktion, som er opnået ved investering i vindmølleandele i 2015.
  Som det fremgår af notatet fra sagen fra 2. februar, punkt 16, er der en række forhold, som skal indarbejdes i den nævnte lejeaftale mellem kommunen og Roskilde Grøn Energi herunder:

  1. Angivelse af placering og omfang af anlæg og installationer,
  2. Vedligeholdelse af solcelleanlæg og bygninger, herunder hvem der varetager hvilke opgaver,
  3. Betaling af tilslutningsudgifter til elnettet og af rådighedstarif, herunder garanti for, at RGE betaler denne,
  4. Størrelsen af depositum og lejen af arealet, samt mulighed for fremleje og afståelsesret for kommunen,
  5. Adgangsret for ejeren af solcelleanlæg og installationer,
  6. Retableringspligt ved nedtagning samt nedtagningspligt ved udskiftning og renovering af tagkonstruktion,
  7. Forsikring, opsigelsesmulighed og løbetid.

  Den nettoindtægt Roskilde Grøn Energi vil opnå på drift af solcellerne vil skulle anvendes efter vedtægterne for Roskilde Grøn Energi. Indtægten forventes at blive meget lille.
  Forvaltningen ser to muligheder:

  1. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget at Fors anmodes om, at selskabet Roskilde Grøn Energi a/s indgår lejeaftale med kommunen og etablerer solceller på Østervangsskolen. De afsatte 2,5 mio. kr. i budget 2016 overføres til Roskilde Grøn Energi med henblik på etablering af solceller på Østervangsskolen.
  2. at udvalget træffer beslutning om, at de afsatte midler afventer mere gunstige investeringsmuligheder i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er i budgettet er afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Overførslen af midlerne til Roskilde Grøn Energi vil være betinget af, at der indgås lejeaftale og etableres solceller.
  Alternativet til investering i solceller nu vil være at lade midlerne afvente mere gunstige investeringsmuligheder i de kommende år.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 72

  Udsættes til september.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 73 Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  klima-_og_miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf budgetnotat_for_klima-_og_miljoeudvalget_til_budget_2017.pdf budgetnotat_for_affaldsomraadet_2017.pdf takster_2017_-_kmu.pdf kmu-blokliste.pdf kmu-bloktekster.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_klima-_og_miljoeudvalgets_omraade.pdf strategisk_anlaegsplan_2017-2024.pdf

  Pkt. 73

  Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fagudvalgets budget drøftes
  2. fagudvalget drøfter budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område med afslutning på augustmøderne, hvorefter de endelige forslag oversendes til at indgå i den politiske prioritering i august

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2017 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 73,2 mio. kr., mens der indgår anlæg for 0,9 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 140 mio. kr., der er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, der i perioden 2017-2020 af fagudvalgene vurderes at skulle indgå i den videre budgetbehandling.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2017-2019 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 140 mio. kr. samt en udvalgsfordelt andel for Klima- og Miljøudvalget på 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019. Klima- og Miljøudvalget gennemfører på junimøderne og med afslutning på augustmøderne drøftelser af budgetforbedringsmulighederne og oversender herefter endelige forslag til at indgå i den politiske prioritering i august.
  Særlige forhold vedr. Klima- og Miljøudvalget
  Som bilag 2 er vedhæftet et notat om Klima- og Miljøudvalgets budget 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet det vedrører budget 2017.
  Bilag
  Der kommer mange i løbet af næste uge.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 73

  Drøftet.
  Udvalget bestilte til udvalgets budgetdrøftelse a) en afklaring af økonomi og klimaeffekt af omlægning af kommunens køb af naturgas til bionaturgas og b) pris og ramme på en RUC-analyse, der udreder mulighed for at nå kommunens klimamål på 35% for kommunen som geografisk område - med og uden vindmøller på kommunens eget areal.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 74 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  groen_blaa_strategi_handleplan_2017-2020.pdf

  Pkt. 74

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 279927 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdateret handleplan for Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år.
  Det drejer sig om Grøn Blå Strategi på Klima- og Miljøudvalgets område. Strategien sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 74

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 75 Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Pkt. 75

  Orientering om kommende større sager – juni 2016

  Sagsnr. 258315 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Udvalgets afsluttende budgetdrøftelser (august)
  - Møde med deltagelse af FMU (august)
  - Godkendelse af vandindvindingstilladelser (august)
  - Sag om afværgepåbud ved villaolietankforurening (august)
  - Status for indsatser i Strategisk Energiplan (august)
  - Spildevandsplantillæg - Kloakering af Milen (august/september)
  - Videreførelse af Grøn Puls Partnerskabet efter 2016 (august/september)
  - Revurderet tilslutningstilladelse til Roskilde Sygehus (september)
  Oversigt over større sager i udvalget i den efterfølgende periode:
  - Spildevandsplantillæg – Gadstrup Bassin
  - Spildevandsplantillæg – Gadstrup Renseanlæg
  - Miljøgodkendelse til Solum Roskilde
  - Afgørelse af udbud af affaldsindsamling 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 75

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 76 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  referat_af_bestyrelsesmoede_i_fors_as_den_28._april_2016.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S

  Sagsnr. 277779 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. april 2016.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat fra bestyrelsesmøde i Fors A/S den 28. april 2016 frem til orientering.
  Der er en række bilag til referatet, udvalgsmedlemmer kan rekvirere disse ved henvendelse til By, Kultur og Miljø, Sekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 76

  -

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 77 Eventuelt

  Pkt. 77

  Eventuelt

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 77

  Solums miljøgodkendelse
  Roskilde Kommune er ikke længere udpeget af KL til at deltage i dialogforum om deponering af radioaktivt affald fra Risø i et mellemlager.
  Test af affaldssortering - ønske om orientering

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 78 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 78

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 78

  Intet at referere.

  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 79 Udbud af levering af beholdere til affaldsindsamling 2016(Lukket)