You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 1, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 129 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 129

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 129

  131 og 138 behandles under ét.
  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 130 Busbestilling 2020

  Notat_om_busbestilling_2020.pdf Notat_om_busbetjening_Hyrdehoej_Plejecenter.pdf Notat_om_Flextur_og_Flexhandicap.pdf Hoeringssvar_Klima-_og_Miljoeudvalget_-_busbestilling_2020.pdf

  Pkt. 130

  Busbestilling 2020

  Sagsnr. 312925 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til om busdriften i Roskilde skal videreføres uændret i 2020 i forhold til 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Den kollektive bustrafik i kommunen videreføres uændret i 2020.
  2. De 6 myldretidsafgange på linje 215 fra Viby til Havdrup og Solrød fortsættes yderligere frem til og med juni 2021
  3. Der tilkøbes grønne certifikater svarende til el-bussernes strømforbrug.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunens busbestilling for 2020 skal sendes til Movia senest ultimo oktober 2019. Busbestilling 2020 er sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene vil blive videreformidlet til udvalget. I bilagene er punkterne til busbestilling 2020 uddybet.

  Ekstra afgange på 215 mellem Viby, Havdrup og Solrød

  Byrådet godkendte den 29. november 2017, punkt 295, at linje 215 mellem Viby, Havdrup og Solrød blev udvidet med 6 ekstra afgange i myldretiden i to år fra marts 2018. Der har været en passagerfremgang på 7.000 passagerer i Roskilde, men potentialet vurderes større, når ombygningen af elevator ved Viby Station er færdig. Fortsættelse af ekstra afgange på linje 215 er indeholdt i Movias budget for den samlede busdrift i Roskilde i 2020. Såfremt fortsættelsen ikke godkendes, kan der spares 170.000 kr. i 2020 og 240.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

  Grønne certifikater

  Det er muligt at tilkøbe grøn strøm på certifikatbasis til elbusserne. Ved at betale ekstra til grøn strøm sikres, at den strøm, som bruges til at oplade elbusserne, er produceret med vedvarende energi. De grønne certifikater koster 80.000 kr. årligt. Det kan finansieres inden for den samlede budgetramme med den konsekvens, at de løbende serviceforbedringer af eksisterende stoppesteder sker i langsommere tempo end hidtil.

  Busbetjening af Hyrdehøj Plejecenter

  Det kommende Hyrdehøj Plejecenter forventes færdigt i foråret 2020. Forvaltningen indstiller, at der ikke etableres direkte bus til plejecentret, da behovet vurderes meget lille. 201A stopper hvert 15. minut på Holbækvej ca. 300 meter fra den kommende hovedindgang med mulighed for at hvile på en bænk undervejs, og giver dermed god betjening til plejecentret for ansatte og besøgende. Alternativt kan den vestlige del af rute 206 omlægges til at betjene plejecentret i stedet for området omkring Skt. Jørgens Skole. Dette forslag vil være udgiftsneutralt, men betyder forringet busbetjening tæt ved Skt. Jørgens Skole og anbefales derfor ikke.

  Flextur

  I Movias budget for 2020 og frem er indarbejdet en forventet stigning i udgifterne til Flextur og Flexhandicap. I bilaget er beskrevet muligheder for at imødekomme denne stigning i udgifterne ved at justere på taksterne for Flextur, hvilket også er beskrevet i dagsordenspunktet om afsluttende budgetdrøftelser på Klima- og Miljøudvalgets møde 22. august 2019, punkt 112. Dette kan eventuelt drøftes i det videre arbejde med forberedelse af budget 2020.Taksterne på flextur kan ændres med en måneds varsel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020. De samlede udgifter for 2020 forventes at kunne holdes inden for budgetrammen på busdriften.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 130

  Høringssvar fra Ældrerådet var udsendt til udvalget inden mødet. Vedhæftes referatet.
  Godkendt.

 • Pkt. 131 Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast - samt justering af gebyrer

  Husstandsindsamlet_plast_og_gebyrer.pdf Renovationsgebyrer_2020.pdf Slides_fra_plastmoede_ARGO_september_2019.pdf

  Pkt. 131

  Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast – samt justering af gebyrer

  Sagsnr. 319999 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der lægges op til at tage de næste skridt frem mod indførelse af husstandsindsamlet plast. Det er stadig vanskeligt at opnå gode genanvendelsesprocenter på hustandsindsamlet plast. Den opstillede plan giver gode muligheder for at følge markedets udvikling, inden en ordning indføres i Roskilde Kommune. Det foreslås samtidig, at der igangsættes en opsparing til indførelse af en plastordning i nær fremtid.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Der vedtages nye gebyrer for 2020, der indeholder opsparing til plastordning.
  2. Affaldsgebyrerne justeres i både antal og struktur som skitseret i bilag (gebyrbladet).
  3. Der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i 2021.
  4. En husstandsindsamling af plast planlægges med implementeringsstart i 2023.
  5. Som følge heraf forhøjes indtægtsbudgettet med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ny affaldsordning traf byrådet, på møde den 25. november 2015, punkt 337, beslutning om, ”at indsamling af plastemballage implementeres så snart, der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning.”
  Der har i løbet af sommeren været debat i pressen om genanvendelse af husstandsindsamlet plast. Det har vist sig at være meget svært at dokumentere, hvor stor genanvendelsesprocenterne reelt er. På temaaften hos ARGO den 29. august 2019, blev det konstateret, at den reelle genanvendelse fortsat kun er ca. 30%. Ligeledes på Klimarådets møde den 18. september 2019.
  Forvaltningen forventer, at der inden for en overskuelig fremtid kan ske forbedringer i afsætning- og genanvendelsesmulighederne, og derfor anbefales det, at der allerede i budgettet for 2020 afsættes midler til en opsparing til implementering af plastordningen. I forlængelse af de forventninger anbefaler forvaltningen dels, at implementeringen af en ordning for husstandsindsamlet plast forberedes med en forsøgsordning samt, at markedet og muligheder fortsat følges nøje. Med disse beslutninger er Roskilde Kommune med til at sende et signal til markedet.
  Vi skal bidrage til at løse plastudfordringen så hurtigt som muligt, samtidig giver tidsplanen os mulighed for at følge og præge eventuelle nye plastbehandlingsanlæg.
  2019 er det første år, hvor den nye affaldsordning er fuldt implementeret, og på basis af det første halve år i 2019 har forvaltningen saneret antallet af gebyrer samt gebyrstrukturen. Dette arbejde gøres for bedre at kunne efterleve krav i Affaldsbekendtgørelsen om omkostningsfordeling på de enkelte ordninger.
  Det vedhæftede gebyrblad viser i venstre kolonne de gebyrer, som blev indstillet på Klima- og Miljøudvalgets møde i august (budgetpunktet) og som følger byrådets budgetvedtagelsessag. I højre kolonne ses det nye forslag til gebyrer for 2020.
  Ovenstående svarer til, at gebyret for en standardhusstand stiger med ca. 350 kr. til ca. 3.450 kr. inkl. moms.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Anlægsudgifter til implementering af plastordningen forventes at være ca. 20 mio. kr. og den årlige drift ca. 4,5 mio. kr. i 2019 priser.
  Nærværende sag forventes, at blive forelagt byrådet umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2020. Det betyder, at indtægtsbudgettet forhøjes med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr. til henholdsvis 104 mio. kr. og 97 mio. kr. i 2020 og frem på det brugerfinansierede område. De likvide aktiver forbedres derfor med 3,5 mio. kr. i 2020 og frem.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 131

  Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler, at der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i første halvår 2020.
  Indstillingens punkt 4: Udvalget anbefaler, at tidspunkt for implementeringsstart for husstandsindsamling af plast besluttes inden udgangen af 2020.
  Udvalget besluttede, at indstillingens punkt 1, 2 og 5 genberegnes i lyset af anbefalingerne i punkt 3 og 4. Genberegningen og dermed indstillinger på de tre punkter foreligger til Økonomiudvalgets møde.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

 • Pkt. 132 Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

  Opsamling_paa_hoering_af_Handleplan_2019-20.pdf Handleplan_2019-2020_til_Strategisk_Klima-_og_Energiplan.pdf

  Pkt. 132

  Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

  Sagsnr. 300200 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger handleplanen til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. juni 2019, punkt 90, at sende Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan i offentlig høring. Høringen sluttede 15. august, og der er indkommet 1 høringssvar. Se høringssvar til handleplan 2019-2020 her. Forvaltningen har vurderet høringssvaret i vedlagte høringsnotat.
  Handleplan 2019-2020 har endvidere været drøftet i Klimarådet på møde den 18. sep­tember. Drøftelsen centrerede sig om Handling nr. 45 ” Arealer til vedvarende energianlæg”. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:
  - At det kræver indsatser inden for alle sektorer, hvis målene for CO2-reduktion skal nås
  - At Roskilde Kommune også bør planlægge for energianlæg (andet end vindmøller) i det åbne land
  - At den grønne omstilling vil kunne ses i omgivelserne, ellers når vi ingen vegne i forhold til CO2-reduktion.

  Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at Handling nr. 45 er formuleret så den rummer en fleksibilitet i forhold til fremtidige planer for det åbne land. Mulighed for etablering af vedvarende energianlæg blev senest drøftet på møde i Klima- og Miljøudvalget 20. august 2019, pkt. 103 i forbindelse med kommuneplanens temaer.
  Handleplanen er en dynamisk plan, der skal være fleksibel i forhold til ændrede rammebetingelser, fælleskommunale tiltag mv. Det betyder, at tidsplanen for de enkelte indsatser kan blive rykket til fordel fra andre indsatser. På den måde sikres det, at Roskilde Kommune hele tiden arbejder på de handlinger, der på bedst mulig måde understøtter den grønne omstilling.
  På baggrund af høringen og drøftelsen i Klimarådet anbefaler forvaltningen, at handleplanen vedtages endeligt uden ændringer. I 4. kvartal 2020 fremlægger forvaltningen en status for handleplanen, som følges op af forslag til Handleplan 2021-22.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 132

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

 • Pkt. 133 Udviklingsplan for Skjoldungestien

  Udviklingsplan_for_Skjoldungestien.pdf Nyt_stikort_til_Skjoldungestien.pdf Udkast_til_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 133

  Udviklingsplan for Skjoldungestien

  Sagsnr. 308763 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler godkendelse af ny udviklingsplan for Skjoldungestien samt tiltrædelse af samarbejdsaftale med Nationalpark Skjoldungernes Land for den fremtidige udvikling og drift af Skjoldungestien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Udviklingsplan for Skjoldungestien godkendes.
  2. Samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 14. august 2018, punkt 116, at Roskilde Kommune i samarbejde med Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land igangsatte udarbejdelse af en udviklingsplan for Skjoldungestien. Udviklingsplanen er nu færdig, og den nytænker rutens identitet, sætter nye retningslinjer for, hvordan ruten skal skiltes, og hvordan bænke, formidlingsstandere og shelters skal udformes.
  Som grundlag for realisering af udviklingsplanen har Nationalparken udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale mellem Nationalparken og Roskilde Kommune. Samarbejdsaftalen indeholder forslag til den fremtidige økonomiske fordeling af udgifter. Der er i aftalen lagt op til, at Nationalparken hovedsagelig er ansvarlig for anlægsudgifter, og Roskilde Kommune er ansvarlig for driften på den del af stien, som ligger i Roskilde Kommune. Derudover foreslås det, at Nationalparken og Roskilde Kommune deles ligeligt om udgifterne til kompensation for aftaler med private lodsejere.
  Det er aftalt, at Roskilde Kommune og Nationalparken i fællesskab udarbejder en handleplan, der konkretiserer hvilke anlægsprojekter, der påtænkes hvornår og til hvilken økonomi. Når handleplanen er udarbejdet vil den blive forelagt udvalget med forslag til håndtering af driftsudgifter.
  På den del af stien, som ligger i Roskilde Kommune, er der tale om nye anlæg af 2 shelterpladser, 2 infopunkter, 4 pausesteder og en oplevelsesplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. En ny sag forelægges, når handleplan er udarbejdet. Her vil der skulle træffes beslutning om, hvornår anlægsprojekter igangsættes, og hvordan afledte driftsudgifter afholdes.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 133

  Godkendt.

 • Pkt. 134 Udbud af poser til indsamling af bioaffald

  Opsamling_paa_viden_om_indsamlingsposer_til_bioaffald.pdf

  Pkt. 134

  Udbud af poser til indsamling af bioaffald

  Sagsnr. 322888 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et nyt udbud af indsamlingsposer, giver en ny mulighed for at bestemme posetypen. Forvaltningen lægger op til, at Roskilde Kommune fortsætter med at benytte bionedbrydelige poser til indsamling af madaffald.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indkøb af bionedbrydelige poser til indsamling af madaffald udbydes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune uddeler ca. 400 bionedbrydelige poser pr. hustand hvert år til ca. 42.000 hustande. Den nuværende kontrakt udløber i slutningen af oktober. I denne kontrakt er der stillet krav til posens fysik såvel som til dokumentation for bionedbrydelighed, kompostérbarhed og indhold af GMO.
  Det er forvaltningens vurdering, at borgerne har fundet gode vaner i forhold til den daglige brug af bioposen, og at den bionedbrydelige pose er med til at understøtte fortællingen om en biosorteringsordning, der giver mening. Dette bakkes op af COWIs rapport om indsamlingsposer (vedlagt i bilag), der viser, at der var færre urenheder i madaffaldet, hvor borgere har fået udleveret bioposer, frem for hos borgere, der havde fået poser af fossilt plast.
  Madaffald fra Roskilde Kommunes borgere og institutioner bliver leveret til et anlæg, som mekanisk sorterer poser og andre urenheder fra, inden det neddelte materiale bioforgasses. Erfaringer viser, at rester af poser forekommer i digistatet (rest fra bioforgasningsprocessen, som tilføres landbrugsjorden) ligegyldigt om posen er af fossil plast eller bionedbrydelig plast. Dog kan sorteringsanlæg bedre udsortere fossilt plast på grund af plastens rivestyrke. Derfor er det ønskværdigt, at så meget af posen som muligt er nedbydelig, når fragmenter af posen havner på landbrugsjorden.
  Forvaltningen lægger op til, at krav fra tidligere poseudbud vil blive skærpet, så poserne skal indeholde en højere mængde biogent materiale frem for fossilt plast, og at posen også har certificeringen ”OK Compost home”. På nuværende tidspunkt er det muligt at lave en pose med Roskilde Kommunes krav til holdbarhed, størrelse og styrke med 40% biogent materiale. Certificeringen ”OK compost home” stiller krav til posens nedbrydelighed i temperaturer, der er mere sammenlignelige med de forhold, man finder i landbrugsjord. Ligeledes ønsker forvaltningen at indbygge et krav, der sikrer, at posen i kontraktperioden kan følge den teknologiske udvikling og om muligt indeholde mere biogent materiale.
  Den vedhæftede COWI rapport om indsamlingsposer blev udarbejdet til Københavns Kommune så de havde et fagligt grundlag at udvælge posetype fra. Københavns Kommune har siden besluttet at fortsætte med at udlevere bionedbrydelige poser til deres borgere. Kalundborg Kommune har også valgt bionedbrydelige poser til deres borgere.
  Forvaltningen planlægger desuden at ændre udbringningsmetoden fra den nuværende masseudbringning med fast årligt antal, til en mere behovsbaseret model, hvor den enkelte husejer får et bundt poser leveret, når han binder en pose på beholderen. Udbringning til etageejendomme fortsætter uændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020, idet der allerede er taget højde for behov for indkøb af poser til indsamling af madaffaldet i budgetter og affaldsgebyrer. Bioposer forventes årligt at koste en husstand 80 kroner, hvis en husstand bruger 300 poser om året – fossile plastposer koster ca. det halve.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 134

  Godkendt.

 • Pkt. 135 Klimakompensation ved flyrejser

  Flyrejser_i_kommunalt_regi.pdf

  Pkt. 135

  Klimakompensation ved flyrejser

  Sagsnr. 315865 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beslutning om klimakompensationsmodel i forbindelse med flyrejser i kommunalt regi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om klimakompensationsmodel.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 12. juni 2019, punkt 238, på indstilling fra Klima- og Miljøudvalget en hensigtserklæring om miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi. Samtidig blev Klima- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende klimakompensation i forbindelse med flyrejser anbefalet: ”Et flertal i udvalget går principielt ind for, at der skal betales klimakompensation, men at de af forvaltningen præsenterede modeller skal drøftes i Klimarådet forud for en anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling om kompensationsmodel efter drøftelsen med Klimarådet.”
  Til de politiske møder forelå forvaltningens notat ”Flyrejser i kommunalt regi” af 29. maj 2019. Notatet er vedhæftet igen, og det er side 3 og 4, som er relevante for denne sag. Notatet viser to modeller for klimakompensation:
  - Køb af klimakompensation på hjemmesiden www.atmosfair.de.
  - En lokal adfærdsregulerende afgift på fx 500 kr. pr. flyrejse (t/r) som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.
  Der er fordele og ulemper ved begge modeller både i forhold til kompensationsniveau, adfærdsregulering og administration. Dette fremgår af notatet.
  Klimarådet drøftede på møde den 18. september 2019, de præsenterede muligheder. Der var generelt opbakning til, at der indføres en kompensation, men der var ikke en entydig melding om model. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:
  - At adfærdsreguleringen er det vigtigste, hvilket taler for en kommunal skat/afgift, der kan mærkes
  - At det er vigtigt med fuld drivhusgaskompensation, hvilket taler for atmosfair-modellen
  - At der er en trend i øjeblikket, hvor der er dialog om klimavenlig transport og samtidig køb af fuld drivhusgaskompensation, hvis flyrejsen ikke kan undgås, og at det vil være meningsfuldt at følge denne trend nu – og samtidig holde øje med udviklingen
  - At kommunens valg af model også bør kommunikeres til borgerne og inspirere, og at dette hensyn bør påvirke valg af model
  - At der går historier om investeringer i dårlige CO2-reduktionsprojekter også via Gold Standard Certifikater, men omvendt at en model, som er kvalitetssikret af de tyske miljømyndigheder er det bedst mulige på nuværende tidspunkt
  - At det bedste er helt at undgå flyrejser, og dette signal bør sendes og opfordre til dialogen om flyrejsens nødvendighed i alle dele af organisationen; politikere, forvaltning og Ungdomsskolen.
  Forvaltningen har i øvrigt fået oplyst, at kommunens leverandør af flyrejser regner med at have en kompensationsmodel klar inden årsskiftet, som vil betyde, at klimakompensationen vil kunne tilkøbes i samme arbejdsgang som bestilling af billet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. En klimakompensation i forbindelse med flyrejser vil skulle betales inden for budget til den pågældende rejse.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 135

  Udvalget anbefaler som kompensationsmodel en lokal adfærdsregulerende afgift på 500 kr. pr. flyrejse (t/r), som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.
  Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde beslutningen, men finder at der skal kompenseres via atmosfair.de.

 • Pkt. 136 Klimamedborgerskab - deltagelse i forskningsprojekt

  Pkt. 136

  Klimamedborgerskab - deltagelse i forskningsprojekt

  Sagsnr. 323377 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet kontaktet af forskere fra Roskilde Universitet med henblik på at deltage i forskningsprojektet ’Klimamedborgerskab som Drivkraft for Klimavenlig Praksis’. Projektet søger Velux Fonden om midler til projektet, og der forventes tilbagemelding på ansøgningen ultimo november 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune deltager i projektet ’Klimamedborgerskab som Drivkraft for Klimavenlig Praksis’, såfremt der opnås tilsagn om økonomisk støtte fra Velux Fonden.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er blevet kontaktet af forskere fra Roskilde Universitet med henblik på at deltage i forskningsprojektet ’Klimamedborgerskab som Drivkraft for Klimavenlig Praksis’.
  Gennem projektet skal forskerne fra Roskilde Universitet i samarbejde med Roskilde Kommune og kommunens borgere udvikle et folkeligt forankret klimamedborgerskab og derefter måle, hvorvidt individuel forpligtelse på overholdelse af en række selvvalgte klimaløfter påvirker borgernes klimaadfærd og daglige praksis i en positiv retning, så udledning af CO2 og andre drivhusgasser reduceres. Det er naturligvis frivilligt for kommunens borgere at deltage i projektet, og kommunens opgave vil være at kontakte borgere og støtte op om arrangementer i forbindelse med projektet.
  Roskilde Kommune har de senere år deltaget i en række forskellige adfærdsprojekter blandt andet EU-projektet ENERGISE om omlægning af vaner inden for tøjvask og boligopvarmning og Innovationsfond-projektet Save-E om adfærdsmæssige, økonomiske og strukturelle barrierer og incitamenter for valg af energibesparende løsninger i boligerne. Forvaltningen ser forskningsprojektet ’Klimamedborgerskab som Drivkraft for Klimavenlig Praksis’ som en naturlig forlængelse af disse projekter og som en oplagt måde at få opskaleret indsatsen med at understøtte klimavenlige vaner og få redegjort for potentialet for CO2-mæssig gevinst ved denne type indsatser.
  Ansøgningsfristen for projektet var den 29. august 2019. Projektet ligger i fin forlængelse af Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan - det strategiske pejlemærke ’Bæredygtigt forbrug og produktion’, og forvaltningen er derfor gået med i ansøgningen til Velux Fonden med forbehold for politisk godkendelse.
  Forvaltningen ser endvidere deltagelse i forskningsprojektet som en vigtig del af det strategiske samarbejde med Roskilde Universitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projektperioden er 2020-2022, og med kommunens deltagelse i projektet følger et økonomisk tilskud til medarbejderes tidsforbrug i forbindelse med projektet. Der vil blive udarbejdet en særskilt indtægts- og udgiftsbevillingssag på et senere tidspunkt.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 136

  Godkendt.

 • Pkt. 137 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken (til høring)

  Bilag_1_-_Tillaeg_nr._5.pdf

  Pkt. 137

  Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken (til høring)

  Sagsnr. 321540 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med byggemodning af kloakopland JY34 ved Bromarken i Jyllinge ændres kloakeringstype for dele af området. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra tilstødende områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen og miljøscreeningen offentliggøres i 8 uger, jf. spildevandsbekendtgørelsen og med mulighed for at give bemærkninger til forslaget.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af tag- og overfladevand fra området Bromarken.
  Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et antal ejendomme i det nordøstlige Jyllinge. Området er delvis kloakeret eller i gang med at blive kloakeret og er omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune.
  Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet FORS A/S (Fors) kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.
  Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at det i forbindelse med byggemodningen af kloakopland JY34 er fundet mest hensigtsmæssigt at dele af området kun kloakeres for spildevand, mens resten kloakeres for både spildevand og regnvand. Regnvandet i det spildevandskloakerede delområde skal nedsives på egen grund.
  Endvidere revideres oplandsgrænser for kloakopland JY11, som omfatter dele af Værebrovej og Osvej i forbindelse med etablering af cykelsti på Værebrovej. Tillægget berigtiger desuden revision af den eksisterende plan mht. status for enkelte andre ejendomme i området og forbereder byggemodning af områder mod Værebrovej. Endelig afsættes areal til etablering af forsinkelsesbassin for regnvand fra eksisterende kloakopland JY7.
  Forvaltningen har på grundlag af en screening vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslaget vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes høringsportal i 8 uger. Derefter vil der evt. kunne ske en revision af tillægget ud fra indkomne høringsbemærkninger, hvorefter der foretages en fornyet politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse i byrådet. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2019-20.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2019.
  Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne, da en merudgift til nedsivning modsvares af en mindre tilslutningsafgift.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 137

  Godkendt.

 • Pkt. 138 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om at Roskilde Kommune iværksætter udsortering af plast i særlig affaldsfraktion

  6_Plastoplaeg_-_Maengden_og_udfordringer_-_ARGO_Genbrugschefens_oplaeg.pdf

  Pkt. 138

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om at Roskilde Kommune iværksætter udsortering af plast i særlig affaldsfraktion

  Sagsnr. 314516 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om at Roskilde Kommune iværksætter udsortering af plast i særlig affaldsfraktion.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen således:

  ”Baggrund for forslaget
  På ARGO’s udmærkede ’Plast-seminar’ den 29.8.2019 fremkom en række oplysninger der understreger behovet for at flere af ARGO’s interessentkommuner snarest muligt bør få igangsat frasortering af (hård) plast ude hos sine affaldskunder. Tre pointer skal særligt trækkes frem:

  • ARGO har allerede et modtagesystem for husstands- og erhvervs- udsorteret hård plast. Et system som blandt andre Lejre Kommune benytter sig af, og flere er aktuelt på vej.
  • For at genbrugs-industrien kan øge både rentabilitet, nytteværdi og genanvendelsesandel af det udsorterede plast, er der behov for at affaldsselskaberne kan levere kraftigt øgede mængder affaldsplast der er udsorteret tidligt i affaldskæden. Flest mulige kommuner bør derfor deltage i ordninger med kilde-udsortering.
  • Selv om den nuværende genbrugs-andel af plast-fraktionen langt fra er ideel, så giver det dog allerede i dag god mening at vi gennem udsortering kan mere end halvere den plastmængde der går til forbrænding. (Jfr. side 4 i vedlagte, fra ARGO-genbrugschefens oplæg, er den mængde der går til forbrænding nedbragt til ca. 1/3).

  Konkret forslag

  1. Der træffes principbeslutning om, at Roskilde kommune snarest muligt iværksætter kildeudsortering af hård affaldsplast, og gør brug af ARGOs modtagesystem for denne særlige affaldsfraktion.
  1. Ordningen implementeres i løbet af første halvår 2020, idet det før udrulning i fuld skala må afprøves i praksis, hvordan plast-fraktionen mest hensigtsmæssigt kan indpasses i de nuværende sorterings-systemer for husstande.
  1. Virkningen på renovationstaksterne beregnes, til brug for fastsættelsen af de kommunale takster, ved den forestående 2. behandling af Roskilde kommunes budget.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 138

  Behandlet under punkt 131.

 • Pkt. 139 Orientering om klager over lugt fra Solum

  Solums_redegoerelse_af_12._september_2019.pdf Forvaltningens_indskaerpelser_af_17._september_2019.pdf

  Pkt. 139

  Orientering om klager over lugt fra Solum

  Sagsnr. 298568 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget adskillige klager over lugt fra Solum. Forvaltningen har foretaget flere tilsyn henover sommeren, men først i slutningen af august har forvaltningen konstateret væsentlige lugtgener fra Solum. Virksomheden er i øjeblikket ved at foretage flere tiltag for at reducere lugten.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har henover sommeren modtaget adskillige klager over lugtgener i Roskilde. Der er foretaget 13 tilsyn fra medio juli til medio september for at konstatere genens væsentlighed og kilden til lugten.
  Den 22. august, samt den 11., 12. og 13. september 2019 har forvaltningen konstateret væsentlige lugtgener fra Solum. Ved et møde den 4. september 2019 med Solum blev det aftalt, at virksomheden inden den 13. september 2019 skulle afklare, hvilke tiltag der skulle til for at reducere lugten.
  Forvaltningen har modtaget Solums redegørelse af 12. september 2019 om tiltag for reduktion af lugten. Det betyder, at Solum i øjeblikket er ved at etablere afstand mellem kompostmilerne og dække milerne til med biofilter. Solum har oplyst, at tiltagene vil være udført den 30. september 2019. Solums redegørelse fremgår af bilag.
  Forvaltninger har på baggrund af konstaterede lugtgener i slutningen af august og starten af september indskærpet, at vilkårene i deres miljøgodkendelse vedrørende lugt m.m. skal overholdes. Forvaltningens indskærpelser af 17. september 2019 fremgår af bilag.
  Forvaltningen vil i perioden frem til den 30. september føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøgodkendelsens vilkår, bl.a. i forhold til lugt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 139

  -

 • Pkt. 140 Orientering om nedlæggelse af kuber til glas og papir

  Pkt. 140

  Orientering om nedlæggelse af kuber til glas og papir

  Sagsnr. 322856 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Forvaltningen nedlægger 430 kuber til indsamling af glas og papir på offentlige pladser og i de boligselskaber, som har kuber. De få steder i Roskilde bymidte, hvor beboerne ikke har ordninger til papir og glas ved husstanden, beholder kuberne.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden november 2018 har 99% af husstandene i Roskilde kommune haft beholdere til indsamling af glas og papir. For at opnå bedre driftseffektivitet ved indsamling af glas og papir nedlægges kuber, da de er dyre at tømme og beboerne har egen eller anden adgang til ordning for samme affaldstyper tæt på deres bolig.
  Kuber er dyrere at tømme end beholdere, da de bliver tømt af en kranbil frem for en almindelig komprimatorbil, som bruges til tømning af almindelige beholdere.
  Forvaltningen har en forventning om, at restauranter, barer og andre erhverv, der har større mængder glas- og papiraffald, benytter de borgerbetalte kuber, hvis kuberne står i nærheden. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal erhverv have egne ordninger til genanvendeligt affald. Kommunen må dog stille ordninger til rådighed for erhverv, der ligger på samme matrikel som boliger, og som betaler til de kommunale affaldsordninger for genanvendeligt affald.
  Inden kuberne bliver fjernet vil nærliggende erhverv blive vejledt i, hvordan de skal finde private renovatører til afhentning af glas eller til at tage på genbrugspladsen med deres genanvendelige affald.
  Projektet forventes startet i 4. kvartal 2019 og forventes afsluttet i foråret 2020.
  Projektet er i tråd med den skitserede anbefaling i baggrundsnotatet for vedtagelse af den nye affaldsordning på Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. november 2015, punkt 129. Heri anbefales udfasning af områdepladser, når implementeringen er tilendebragt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der vil være omkostninger til nedlæggelse af kuberne og herefter mindre udgifter i forbindelse med driften. Dette reguleres over taksterne.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 140

  -

 • Pkt. 141 Orientering om spildevandsoverløb til Gadstrup Mose

  Pkt. 141

  Orientering om spildevandsoverløb til Gadstrup Mose

  Sagsnr. 322196 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om sag vedr. spildevandsoverløb fra Gadstrup Renseanlæg, der har resulteret i fiskedød i Gadstrup Mose.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen modtog den 28. juli 2019 en henvendelse fra en borger, der havde observeret en større mængde døde fisk i Gadstrup Mose. Forvaltningen kunne ved egen besigtigelse bekræfte det observerede, hvorefter en rådgiver straks blev rekvireret til at udtage analyser af den aktuelle vandkvalitet herunder vurdere miljøtilstanden i Gadstrup Mose. Det er Miljøstyrelsen som er tilsynsmyndighed og myndighed efter miljøbeskyttelseslovens §68 ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning” afventer forvaltningen Miljøstyrelsens videre vurdering af sagen, herunder den nødvendige håndhævelse.
  Analyserne viste, at mosen var stærkt påvirket af næringsstoffer. Der er store mængder fosfor bundet til sedimentet, og mosens vandkvalitet vil være negativet påvirket heraf mange år frem i tiden. Forvaltningen har indhentet Fors A/S redegørelse i sagen, idet Fors A/S har spildevandsoverløb fra Gadstrup Renseanlæg til Gadstrup Mose. Med den gældende udledningstilladelse har Fors A/S tilladelse til maksimalt 1,5 overløb pr. år. I følge Fors A/S egne registreringer har der været 16 overløb med urenset spildevand til Gadstrup Mose i 2018, hvoraf en del vurderes at være fejlregistreringer. Det er forvaltningens vurdering, at det er hyppige overløbshændelser fra Gadstrup Renseanlæg, der er årsag til forureningen af Gadstrup Mose, herunder den opståede fiskedød. Efter miljøbeskyttelsesloven er det Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed ift. forsyningens udledninger fra renseanlæg. I den anledning blev der, den 22. august 2019, afholdt et møde med deltagelse af Miljøstyrelsen, Roskilde Kommune og Fors A/S. Her blev denne sag bl.a. gennemgået, og Fors A/S forklarede de mange overløb med, at Gadstrup Renseanlæg er gammelt og nedslidt, samt at klimaændringer med hyppigere skybrud og øgede befæstelsesgrader i oplandet ligeledes er årsager til kravoverskridelsen. Fors A/S vurderer desuden, at en del af årsagen til det høje fosforniveau i mosen er, at der har fundet overløb sted siden anlæggets etablering i 1960’erne.
  Af disse årsager ønsker Fors A/S på den længere bane at nedlægge anlægget og overpumpe spildevandet til et nyt og renoveret Viby Renseanlæg. Det kan imidlertid tage flere år, inden denne løsning kan implementeres. På den korte bane har Miljøstyrelsen forelagt en række krav til Fors A/S, om bl.a. intensivering af overvågningen af overløbsbygværket og forbedringer af den mekaniske rensning på anlægget, som selskabet skal overholde straks. Dette med henblik på at udledningstilladelsen kan overholdes. Fors A/S har påbegyndt implementeringen af Miljøstyrelsens krav.
  For så vidt angår forvaltningens eventuelle brug af reglerne om miljøskade på vandmiljøet, så er der enighed med Miljøstyrelsen om, at miljøskadeloven ikke finder anvendelse i det konkrete tilfælde, idet Gadstrup Mose ikke er omfattet af lov om vandplanlægning. Styrelsen har dog henledt forvaltningens opmærksomhed på, at miljøskadeloven eventuelt kan bringes i anvendelse ved miljøskade på beskyttede arter eller internationale beskyttelsesområder. Da Gadstrup Mose er omfattet af NATURA 2000-fuglebeskyttelsesområde, og udpeget af hensyn til sortternen, vil forvaltningen vurdere, hvorvidt der er grundlag herfor.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 141

  -

 • Pkt. 142 Orientering om Lejre Kommunes indsatsplan for Lejre Vest

  Bilag_1_Oerbaek_Kildeplads.pdf

  Pkt. 142

  Orientering om Lejre Kommunes forslag til indsatsplan i Lejre Vest

  Sagsnr. 307235 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Lejre Kommune har sendt forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i kortlægningsområdet Lejre Vest i høring fra den 17. juli til den 11. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Lejre Kommunes forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Lejre Vest omfatter blandt andet Ørbæk Kildeplads, som leverer drikkevand via Hornsherredværket (Fors A/S) til store dele af Roskilde. Fra kildepladsen må der indvindes op til 3.000.000 m3/år. Beskyttelsen af kildepladsen er derfor vigtig i forhold til den fremtidige drikkevandsforsyning til Roskilde. Hele planen kan findes via Lejre Kommunes hjemmeside.
  En af indsatsplanens målsætninger er, at der ikke må opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i de særligt sårbare områder. Såfremt det ikke er muligt for vandværkerne at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, vil Lejre Kommune efter en konkret vurdering, som udgangspunkt meddele påbud og pålægge rådighedsindskrænkninger i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a mod fuld erstatning til lodsejerne, som betales af de berørte vandværker.
  For Ørbæk Kildeplads vurderer Lejre Kommune, at grundvandskvaliteten er god. Det beskrives, at der ikke er nitrat, og at der siden 2005 ikke er gjort fund af miljøfremmede stoffer. Dog ses der et relativt højt, men konstant, sulfatindhold i næsten alle boringerne. Dette kan på sigt medføre øget sårbarhed og bevirke, at nitrat kan sive ned til grundvandsmagasinet. En stor del af kildepladsens opland er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) (se bilag 1).
  Derfor foreslår Lejre Kommune blandt andet følgende indsatser for Ørbæk Kildeplads:
  - Fors skal gennemføre en oplysningskampagne målrettet beboerne inden for indvindingsoplandet om håndtering/anvendelse af pesticider eller anvendelse af alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.
  - Fors skal i samarbejde med Lejre Kommune vurdere mulighederne for skovrejsning til beskyttelse af grundvandsressourcen.
  - Fors skal i de højt prioriterede områder indgå dialog med lodsejerne om indgåelse af dyrkningsaftaler vedrørende pesticidfri drift og nitratreduktion.
  - Fors kan tilbyde sløjfning af ubenyttede brønde/boringer for de ejendomme, som allerede er tilsluttet vandværk.
  Forvaltningen vurderer, at Lejre Kommunes forslag til indsatser for Ørbæk Kildeplads er fornuftige i forhold til den fremtidige sikring af kildepladsen. Dog vil forvaltningen inden høringsperiodens udløb gøre Lejre Kommune opmærksom på, at der i 2017 i 3 af kildepladsens boringer er konstateret fund af pesticidet desphenyl-chloridazon, hvilket ikke beskrives i forslaget til indsatsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 for Roskilde Kommune. Vedrørende indsatser om eventuelle rådighedsindskrænkninger vil disse medføre en udgift for Fors A/S, og dermed Fors’ forbrugere, uanset om indsatserne sker ved frivillige aftaler eller ved påbud/forbud.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 142

  -

 • Pkt. 143 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2019_-_KMU.pdf

  Pkt. 143

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  Sagsnr. 313425 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Klima- og Miljøudvalgets område er der enkelte ændringer siden den sidste budgetopfølgning både på det skatte- og det takstfinansierede område. Der henvises til teksten i det tilknyttede bilag vedrørende udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 143

  -

 • Pkt. 144 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. august 2019

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_Fors_AS_16.08.2019.pdf

  Pkt. 144

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. august 2019

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. august 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 16. august 2019 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 144

  -

 • Pkt. 145 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 145

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 145

  Konkret sag.
  Besøg af Miljøministeren i Jyllinge Nordmark. Der arrangeres møde med ministeren.

 • Pkt. 146 Eventuelt

  Pkt. 146

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 146

  Jeppe Trolle orienterede om, at han er udpeget som Det Radikale Venstres repræsentant i KL's fagudvalg for miljø og forsyning.