You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 2, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 43 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 43

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 43

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 44 Ansøgning fra DK Beton om ændring af støjvilkår

  Beskrivelse_af_det_ansoegte_projekt.pdf Gennemgang_af_sagsforloeb_begrundelser_og_vurdering.pdf

  Pkt. 44

  Ansøgning fra DK Beton om ændring af støjvilkår

  Sagsnr. 316002 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  DK Beton ønsker at få lempet støjvilkåret i deres miljøgodkendelse. Forvaltningen anbefaler, at støjvilkåret ikke lempes. Sagen blev sidst behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 7. marts 2017, punkt 60.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det nuværende støjvilkår ikke lempes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I maj 2017 blev DK Betons miljøgodkendelse ændret, så støjgrænsen om dagen blev lempet i forhold til de omkringliggende landejendomme, og så den kom til at svare til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Det skete efter ansøgning fra virksomheden og skyldtes, at de ikke kunne overholde deres daværende støjgrænser.
  Efter forvaltningen modtog klager over støj fra naboerne, er DK Beton blevet opmærksom på, at de ikke kan overholde den fastsatte støjgrænse for natperioden i tidsrummet kl. 6-7. DK Beton har derfor søgt om ændring af deres miljøgodkendelse, så den støjmæssige dagsperiode starter kl. 6 i stedet for kl. 7. I ansøgningen via Byg og Miljø er det ansøgte projekt beskrevet. Heri har virksomheden oplyst, at det vil få ”konkurrencemæssig betydning” og at ”byggepladser forventer at få leveret beton kl. 7”, hvis det ansøgte ikke imødekommes. Se bilag.
  Det ansøgte vil betyde en lempelse af støjgrænsen på 15 dB (fra 40 dB til 55 dB) i forhold til landejendommene og en lempelse på 10 dB (fra 35 dB til 45 dB) i forhold til boliger i Vindinge by. Gennemgang af sagsforløb, virksomhedens begrundelser for ansøgningen og forvaltningens vurdering fremgår af bilag.
  Forvaltningen anbefaler, at støjvilkåret ikke lempes, og dermed at den nuværende miljøgodkendelse ikke ændres. Menneskets øre opfatter lyden som dobbelt så høj, når lydniveauet forhøjes med 10 dB. Det vurderes således, at der ingen miljømæssig saglig begrundelse er for at lempe støjgrænserne, og dermed afvige fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 44

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 45 Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling ved UV-anlæg på Snoldelev Vandværk

  Pkt. 45

  Ansøgning om midlertidig avanceret vandbehandling ved UV-anlæg på Snoldelev Vandværk

  Sagsnr. 317435 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Snoldelev Vandværk søger om tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling i form af et UV-anlæg. Avanceret vandbehandling kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen meddeler den nødvendige tilladelse efter vandforsyningsloven, såfremt udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er i modstrid hermed.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Snoldelev Vandværk har ved mail af 27. februar 2019 og ved fremsendelse af supplerende oplysninger den 5. marts 2019 søgt om tilladelse til midlertidigt at opsætte et UV-anlæg i forbindelse med renovering af vandværket. Snoldelev Vandværk skal udskifte rørsystemet i begge filtre og reaktionstank. Arbejdet forventes afviklet på én dag, og det forventes derfor ikke at medføre gener for vandværkets forbrugere.
  Da der erfaringsmæssigt kan forekomme overskridelser af de mikrobiologiske parametre efter renoveringsarbejder, ønsker vandværket tilladelse til at opsætte et midlertidigt UV-anlæg i en periode på 1-3 måneder.
  I Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025 fremgår det af retningslinjerne, at Roskilde Kommune som udgangspunkt kun meddeler tilladelse til udvidet rensning, når der er tale om en ekstraordinær og midlertidig løsning på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.
  Da der erfaringsmæssigt kan opstå problemer med vandkvaliteten efter renovering af vandværker, og da Snoldelev Vandværk ikke har en nødforbindelse til et andet vandværk, vurderer forvaltningen, at der kan meddeles tilladelse til midlertidigt opsætning af et UV-anlæg. I tilladelsen vil der blive lagt vægt på, at det er et anlæg af midlertidig karakter. Der vil blive stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlægget, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt. Inden en endelig tilladelse meddeles vil et udkast blive sendt i høring hos ansøger samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det forudsættes, at udtalelsen ikke giver anmærkninger i forhold til at kunne meddele den endelige tilladelse.
  En tilladelse til avanceret vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21 kan påklages inden for 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Såfremt udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 45

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 46 Dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskrav

  Pkt. 46

  Dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskrav

  Sagsnr. 316278 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvedstrup Vandværk har ansøgt om dispensation til at overskride drikkevandskvalitetskravene for pesticidnedbrydningsproduktet 4-CPP. Kommunen er myndighed for afgørelser om dispensation jævnfør §16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen meddeler dispensation efter drikkevandsbekendtgørelsen, såfremt udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er i modstrid hermed.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvedstrup Vandværk har den 10. februar 2019 fremsendt ansøgning om dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskriterierne. I vandværkets drikkevand er der påvist op til 0,13 µg/l af pesticidnedbrydningsproduktet 4-CPP, hvor drikkevandskvalitetskravet er 0,1 µg/l. 4-CPP er et nedbrydningsprodukt af dichlorprop eller mechlorprop, som har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i korn, græs, frøgræs mv. Dichlorprop er stadig et godkendt pesticid, som må anvendes med visse begrænsninger. For nuværende er det kun godkendt i produkter til bekæmpelse af ukrudt i græsplæner i private haver. I 1997 blev stoffet forbudt som ukrudtsbekæmpelse i landbruget.
  Hvedstrup Vandværk forsyner ca. 26 forbrugere (opgjort efter antal målere). Vandværket indvinder vand fra en enkelt boring og har ikke nødforbindelse til et andet vandværk. Hvedstrup Vandværk og Herringløse Vandværk er dog blevet enige om at etablere en nødforbindelse imellem de to vandværker. Forbindelsen forventes at være anlagt og kunne tages i brug fra april 2021. Indtil nødforbindelsen er klar har Hvedstrup Vandværk overvejet at opsætte et kulfilteranlæg, som kan rense vandet for pesticidindholdet. Et kulfilteranlæg vil dog betyde en ekstra udgift til etablering og drift af anlægget. Bestyrelsen for vandværket har derfor i stedet valgt at ansøge om dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskriterierne, idet vandværket vil arbejde for en hurtigere finansiering af nødforbindelsen til Herringløse.
  Jævnfør drikkevandsbekendtgørelsen skal en dispensation fastsættes for så kort tid som muligt, og må højst vare i 3 år. Dispensation er kun muligt, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og hvis det vurderes, at det ikke er umiddelbar muligt at fremskaffe en anden forsyning. Taget den mindre overskridelse i betragtning vurderer forvaltningen umiddelbart, at kriterierne for dispensation er opfyldt. Inden der kan træffes afgørelse er der dog lovmæssigt krav om, at der indhentes en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. En eventuel dispensation vil bl.a. indeholde vilkår om den højeste tilladte værdi af det pågældende stof, vilkår om en passende kontrolplan samt vilkår om underretning af forbrugerne, jævnfør bestemmelserne i § 17 i drikkevandsbekendtgørelsen.
  En afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet beslutter andet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 46

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 47 Ændring af delegation vedr. kystbeskyttelsessager

  Bilag_1_-_Forslag_til_delegation_vedr._kystbeskyttelse.pdf Bilag_2_-_gaeldende_delegation_vedr._kystbeskyttelse.pdf

  Pkt. 47

  Ændring af delegation vedr. kystbeskyttelsessager

  Sagsnr. 250157 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af ændring i kystbeskyttelsesloven har kommunerne fået overdraget myndighedsansvaret i forbindelse med tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger og håndhævelse af ulovlige anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at delegationsplanen ændres, jf. bilag 1 og erstatter den gældende delegation for kystbeskyttelsessager, jf. bilag 2.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 6. februar 2018, punkt 14, godkendt delegation til forvaltningen inden for Klima- og Miljøudvalgets områder, herunder kystbeskyttelse. I bilag 2 fremgår den gældende delegation for kystbeskyttelsessager.
  Med ændring af kystbeskyttelsesloven overtog kommunerne i september 2018 er række myndighedsopgaver fra Miljø- og Fødevareministeriet, herunder kompetencen til at meddele tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg og påbud om at fjerne ulovlige anlæg. På baggrund af de ændrede kompetencer foreslår forvaltningen, at delegationsplanen ændres jf. bilag 1.

  Orientering om håndtering af kystbeskyttelsessager

  Forvaltningen fik i september 2018 overdraget én uafsluttet sag fra Kystdirektoratet vedrørende et ulovligt kystbeskyttelsesanlæg. Siden har forvaltningen modtaget 4 henvendelse vedr. kystbeskyttelse på enkeltejendomme langs Frederiksborgvej.
  Overodnet set kan kystbeskyttelsesprojekter opdeles i to typer:
  ̵ Beskyttelse mod oversvømmelser fra fjorden
  ̵ Beskyttelse af kysten mod erosion
  I nogle tilfælde kan et anlæg på én ejendom have negative konsekvenser for kystbeskyttelsen på naboejendomme. Det vil særligt være i sager, hvor der sikres mod erosion af kysten. En sikring mod oversvømmelser vil ofte med fordel kunne koordineres med naboer for afklaring af robusthed og højde.
  Forvaltningen har ikke et samlet overblik over mindre anlæg og igangsætter ikke en kortlægning af kysten, men vil, i forbindelse med ansøgninger eller klager vedrørende kystbeskyttelse på enkeltejendomme, afklare om eksisterende anlæg er lovlige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 48 Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning til projektet DK2020

  Bilag_1_-_DK2020_-_Faktaark.pdf Bilag_2_-_Call_brief_DK2020.pdf Bilag_3_-_Deadline_2020_-_Faktaark.pdf Bilag_4_-_Skabelon_til_interessetilkendegivelse_fra_borgmester.pdf

  Pkt. 48

  Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning til projektet DK2020

  Sagsnr. 318124 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en invitation til at ansøge om at deltage i Realdania-projektet DK2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen udarbejder og indsender ansøgning til projektet DK2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Realdania, CONCITO og det internationale bynetværk C40 søger kommuner, som vil gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne. Projektet skal fremme klimaindsatsen på kommunalt niveauved at igangsætte klimaplanlægning med et højt ambitionsniveau. Det konkrete mål er at udvikle handlingsorienterede klimaplaner, der definerer, hvordan de medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050 og ambitiøse reduktionsmål for fx 2030. Ansøgningsfristen er den 23. april 2019.

  Projektet kører fra maj 2019 til april 2020. Kommunerne støttes i at udvikle klimaplaner inden for både klimaforebyggelse og -tilpasning. Støtten består i introduktion til værktøjer, faglig assistance fra CONCITO, sparring og erfaringsudveksling med andre byer og kommuner. Hertil kommer masterclass for borgmester/udvalgsformand og en højtstående embedsmand med fokus på politisk forankring.

  20 kommuner udvælges til projektet ud fra nedenstående (se bilag 2 side 3-4):
  1. Motivation, den politiske opbakning samt tildelte ressourcer vægter betydeligt.
  2. Spredning af kommuner på geografi, kommunetype (storby-, mellem-, land- og yderkommuner) og potentialer/udfordringer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm.).

  For at komme i betragtning anføres der følgende krav:
  ̵ Være villig til at forankre projektet politisk i kommunen
  ̵ Være villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle eksisterende klimaplan/strategi
  ̵ Udpege kontaktperson og afsætte nødvendige medarbejdertimer.

  Forvaltningen vurderer, at en evt. deltagelse kan styrke Roskilde Kommunes arbejde på klimaområdet, blandt andet i forbindelse med realiseringen af målene fra Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, og den handlingsplan som skal udarbejdes i forlængelse af strategien. Der vil være god sammenhæng til det pågående arbejde med Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (høring 7. marts 2019 – 28. april 2019) og Handlingsplan for Vand- og Klimatilpasningsplan (høring 1. februar 2019 – 29. marts 2019).
  Ambitionsniveauet i DK2020-projektet, herunder ønsket om ambitiøse reduktionsmål for fx 2030, vurderes at være opfyldt med godkendelse af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, som bl.a. indebærer ambitiøst mål om CO2-neutral el- og fjernvarmeforsyning i 2030 og fuld CO2-neutralitet i 2040.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Deltagelse vil medføre medarbejder-ressourceforbrug, og der vurderes at være god sammenhæng til det arbejde, som alligevel skal udføres i forbindelse med udmøntning af Strategisk Klima- og Energiplan og Vand- og Klimatilpasningshandleplanen.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 49 Teknisk høringsvar udvidelse af råstofgravning, Nymølle Grusgrav nordøst

  Ansoegning_om_indvending_af_raastoffer._Nymoelle_1._februar_2019.pdf Teknisk_hoeringssvar12._marts_2019._Udvidelse_af_raastofgravning_Nymoelle_Grusgrav_nordoest.pdf

  Pkt. 49

  Teknisk høringsvar udvidelse af råstofgravning, Nymølle Grusgrav nordøst

  Sagsnr. 317138 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet teknisk høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer nord-øst for det eksisterende graveområde i Nymølle Grusgrav. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fremsendt teknisk høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer fra areal nordøst for det eksisterende graveområde i Nymølle Grusgrav svarende til del af matr. nr. 9, 11, 19 og 20a St. Hede, Roskilde Jorder beliggende Lykkegårdsvej 50 samt Østre Vindingevej 72 og 76. Regionens høringsfrist er sat til 18. marts 2019, og teknisk høringssvar er fremsendt med forbehold for Klima- og Miljøudvalgets godkendelse. Ansøgning fremgår af bilag 1.
  Ansøgning om råstofindvinding udgør en mindre udvidelse på yderligere 6,3 ha inde for et større graveområde. Der er tale om en arealudvidelse af den eksisterende tilladelse fra august 2009. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2019-2029. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 900.000 m3, hvoraf 200.000 m3 ønskes indvundet under grundvandsspejlet. Der graves til kote +25, som ligger ca. 34 m u.t. og 9 meter under grundvandsspejlet.
  Høringssvaret fremgår af bilag 2 og peger på følgende væsentlige forhold:
  - Arealet indgår i den miljøvurdering som blev foretaget i 2008. Der har ikke været ansøgt om indvinding på arealet før nu, idet Stikkelskær Vandværk har ligget lige op til arealet. Vandværket blev nedlukket i 2018 og forbrugerne tilsluttet Fors A/S.
  - Den eksisterende overkørsel til Vestre Hedevej anvendes. Grundet den dybe udgravning til 34 meter under terræn mod Lykkegårdsvej vurderes det, at det kan blive nødvendigt at sikre trafikken på Lykkegårdsvej ved opsætning af autoværn. Det kræver vejmyndighedens tilladelse, hvis der foretages udgravning nærmere vejens areal end 3 meter eller med hældning stejlere end 1:2. Ansøger skal, hvis det er tilfældet, sikre mod udskridning eller beskadigelse af vejarealet, samt foretage geoteknisk eftervisning af skråningens stabilitet.
  - Udvidelsen af graveområdet mod nordøst, herunder grave- og efterbehandlingsplan oplyses at blive inddraget i den igangværende miljøkonsekvensvurdering af det samlede graveområde. Af hensyn til miljøbeskyttelse og naboer til grusgraven bør der være fokus på løbende slutretablering af færdigudgravede delarealer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 49

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 50 Anmodning om optagelse af sag med forslag til byrådsbeslutning om at begrænse kommunens anvendelse af flyrejser

  Pkt. 50

  Anmodning om optagelse af sag med forslag til byrådsbeslutning om at begrænse kommunens anvendelse af flyrejser

  Sagsnr. 315865 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen med forslag til byrådsbeslutning om at begrænse kommunens anvendelse af flyrejser. Efterfølgende har SF og Enhedslisten meddelt, at de ønsker at være med forslagsstillere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard og med-forslagsstillere fra SF og Radikale har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen.
  ”Beslutningsforslag til byrådets møde 30.1.2019.:
  Forslag fra Enhedslisten, SF og Radikale om at minimere Roskildes anvendelse af flyrejser
  Baggrund
  For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde som geografisk enhed er det afgørende at kommunen som virksomhed går forrest og agerer rollemodel, for at lokale virksomheder og borgere kan blive motiveret til at gøre det samme.
  For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde Kommune som virksomhed vil det være et nødvendigt og væsentligt element, at kommunen reducerer anvendelsen af flyrejser mest muligt.
  Forslag til byrådsbeslutning
  ”Rejser, som Roskilde Kommune betaler eller refunderer for medarbejdere eller politiske repræsentanter, omfatter i dag et ikke helt lille antal flyrejser. Denne anvendelse af flyrejser ønskes fremover minimeret. Byrådet giver derfor forvaltningen til opgave at udarbejde et konkret forslag herom, som kan fremlægges for byrådsmødet i februar 2019.
  Forslaget ønskes at tage udgangspunkt i følgende fire elementer:

  1. Roskilde Kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til indenrigs eller europæiske destinationer, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly.
  1. I tilfælde af at flyrejse findes at være eneste rimelige mulighed, forudsætter betalingen, at der redegøres for både de klimamæssige forhold samt for, hvorfor alternativer ikke findes indenfor det rimelige.
  1. Roskilde Kommune betaler i sådanne tilfælde klimakompensation efter den såkaldte "Fredensborg-model".
  1. Forslaget træder i kraft for alle rejser der planlægges/bestilles efter byrådets endelig vedtagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Byrådet, 30-01-2019, pkt. 37

  Der var enighed om at Klima- og Miljøudvalget optager en sag om emnet.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 50

  Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til et junimødet i udvalget med

  1. hensigt om miljørigtig transport under hensyn til formål og tidsforbrug,
  2. model for at klimakompensere flyrejser, evt. med lokale tiltag.
 • Pkt. 51 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedroerende_budget_2020_KMU.pdf

  Pkt. 51

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Klima- og Miljøudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 1,5 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. til udmøntning. Klima- og Miljøudvalgets andel heraf udgør 0,4 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Klima- og Miljøudvalget

  Der er vedhæftet notat til sagen, som er samme notat, der forelå til martsmødet suppleret med de oplysninger, som udvalget har efterspurgt til det videre arbejde.
  Der har været afholdt møde i forvaltningsmedudvalget (FMU) på udvalgets område med en drøftelse af budgetforberedelsen og herunder mulige besparelser på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 51

  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag således: " KMU's flertal beslutter at afvise enhver form for besparelser på udvalgets området, idet indsatsen her i forvejen er for beskeden til give en rimelig sikring imod klimakatastrofer."". For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag således: "KMU's flertal beslutter, at de egentlige klima- og miljøområder friholdes for besparelser. Altså at udvalgets fulde besparelse på 1,5 mio. kr. derfor må ramme busområdet". For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede herefter at anerkende, at der skal findes 1,5 mio. kr., og udvalget ønsker, at der på næste møde skal drøftes, hvordan der kan laves et spareforslag, som friholder busområdet – og andre miljøtiltag – mest muligt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod. Dette allerede fordi det findes absolut nødvendigt at forøge indsatsen på klima- og miljøområdet, inklusive den kollektive trafik. Hertil kommer at Enhedslisten, med hensyn til det overordnede budget, foreslår budgetbalance opnået gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser.

 • Pkt. 52 Orientering om parkeringpladser til delebiler

  Green_Mobility_El-delebiler.pdf Sag_PTU_04.04.2019_Parkeringspladser_til_delebiler.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om parkeringspladser til delebiler

  Sagsnr. 313901 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume (mangler bilag)

  Et mål i Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er, at Roskilde Kommune skal være CO2-neutral i 2040. Et vigtigt tiltag for at nå dette, er at reducere CO2-udledningen fra transporten, bl.a. ved at understøtte brugen af delebiler herunder el-delebiler. Sag om parkeringspladser til delebiler er til politisk behandling i Plan- og Teknikudvalget den 4. april 2019. Klima- og Miljøudvalget orienteres her om sagen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (i høring til 28. april 2019) har Roskilde Kommune et mål om at være CO2-neutral i 2040. Et vigtigt tiltag for at nå det-te, er at reducere CO2-udledningen fra transporten, blandt andet ved at understøtte brugen af delebiler herunder el-delebiler.
  Sagen, Parkeringspladser til delebiler, er til politisk behandling i Plan- og Teknikudvalget den 4. april. Se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 52

  -

 • Pkt. 53 Orientering om mulige tiltag i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Notat_-_mulige_indsatser_ifm._indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om mulige tiltag i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 314904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen er nu i gang med udarbejdelsen af en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune og orienterer i den forbindelse om de mulige indsatser i planen, som kan ses i vedlagte Bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved behandling af sag om igangsætning af indsatsplanen på Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. januar 2019, punkt 8, efterspurgte udvalget en orientering om mulige tiltag i en sådan indsatsplan.
  Forvaltningen har igangsat opgaven og har haft møde med alle vandværker. Baseret på eksisterende viden fra den statslige grundvandskortlægning og den løbende overvågning på vandværkerne er der identificeret en række mulige indsatser, som vist i bilag 1.
  Indsatserne vil blive præsenteret og diskuteret på kommende møder med alle interessenter og beslutningstagere i kommunen, hvor der skal tages konkret stilling til omfanget af indsatserne, herunder finansiering og ansvarsfordeling.
  Udkastet til endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forelægges til udvalgets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af indsatsplanen, som er finansieret af staten.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

  -

 • Pkt. 54 Orientering om Regionens høringsproces ved ansøgning om råstofgravning

  Region_Sjaelland_beskrivelse_af_hoeringsproces_ved_ansoegning_om_ny_raastofgravning.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om Regionens høringsproces ved ansøgning om råstofgravning

  Sagsnr. 302743 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om Region Sjællands høringsproces ved ansøgning om råstofgravning.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Regionen er myndighed for alle afgørelser, tilsyn og planlægning jf. Råstofloven. Klima- og Miljøudvalget har, på baggrund af en konkret høring i Øde Hastrup, ønsket at få en beskrivelse af regionens høringsproces ved ansøgning om ny råstofgravning.
  I den konkrete høringssag fra Øde Hastrup nord har regionen oplyst, at følgende parter ud over kommunen er blevet hørt:
  - Grundejer Øde-Hastrupvej nr. 30 og Øde-Hastrupvej nr. 12
  - Virksomhederne på Øde-hastrupvej 12 og 20
  - Kolonihaveforeningen Maglehøj,
  - Vindinge Lokalråd og Øde Hastrup Landsbylaug
  - Roskilde Museum, Vejdirektoratet og diverse ledningsejere, herunder Fors

  Efter høringen i den konkrete sag fra Øde Hastrup, oplyser regionen, at der kun er modtaget høringssvar fra kommunen og andre myndigheder og forsyningsselskaber.
  Forvaltningen har derudover kontaktet Region Sjælland med henblik på en beskrivelse af den sædvanlige proces for høring af naboer, afholdelse af borgermøder mv. i forskellige led af sagsbehandlingen. Overordnet set er der følgende proces:
  - Modtagelse af ansøgning om ny råstofgravning
  - Fremsendelse af høringsmateriale til sagsparter, herunder kommunen
  - Eventuelt opstartsmøde/besigtigelse
  - Regionen træffer afgørelse om miljøvurdering/ ikke miljøvurdering
  - Eventuel miljøkonsekvensrapport sendes til kommunen
  - Udkast til regionens afgørelse sendes i høring
  - Regionen træffer afgørelse
  I bilag 1 er vedlagt kort beskrivelse af den sædvanlig proces for Region Sjælland i relation til høring/orientering i forbindelse med ansøgning om ny råstofgravning.

  Efter modtagelse af ansøgning om ny råstofgravning sendes den således i høring hos kommune, andre offentlige myndigheder og forsyningsselskaber samt naboer, som regionen vurderer har partsstatus. Evt. besigtigelse af arealet foretages typisk af ansøger, myndigheder og fagpersoner, men nærmeste naboer kan i visse tilfælde deltage.

  I større sager afholdes der evt. et offentlig møde. Typisk hvis der skal foretages en miljøvurdering/udarbejdes miljøkonsekvensvurdering. Mødet kan afholdes inden afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensvurdering eller senere, når regionen har udarbejdet udkast til afgørelse.

  Når der er udarbejdet udkast til afgørelse sendes den i høring hos ansøger, kommune, andre offentlige myndigheder og forsyningsselskaber samt i partshøring hos naboer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 54

  -

 • Pkt. 55 Orientering om udsætning af odder

  Pkt. 55

  Orientering om udsætning af odder

  Sagsnr. 317904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om, at Roskilde Kommune deltager som medansøger i projektet om udsætning af odder på Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er sammen med en række andre sjællandske kommuner blevet spurgt af Danmarks Naturfredningsforening, om vi kunne have lyst til at deltage i en eksisterende projektgruppe om udsætning af odder på Sjælland.
  Baggrunden for projektet er, at bestanden af odder på Sjælland er i overhængende fare for at uddø, selv om amterne og siden kommunerne har gjort en stor indsats for at forbedre dens levevilkår. Odderne vil derfor formentlig forsvinde fra Sjælland inden for få år, hvis ikke der gennemføres et projekt for at redde dem. Derfor har en række kommuner i Vestsjælland (Kalundborg, Sorø, Odsherred, Holbæk og Ringsted) og Naturstyrelsens enheder i Midtsjælland og Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg samt eksperter fra Københavns Universitet foreløbig etableret en projektgruppe, som har til formål at beskrive og iværksætte et projekt om udsætning af odder på Sjælland.
  Projektet har som formål at udsætte et antal jyske oddere på Sjælland over en årrække. Eksperter fra Århus Universitet vil bidrage som faglige rådgivere og vil forestå udarbejdelsen af en konkret plan for udsætningerne. Det er endnu ikke peget på konkrete lokaliteter. Danmarks Naturfredningsforening står for udarbejdelse af myndigheds- og fondsansøgninger samt andet arbejde i forbindelse med gennemførelse af projektet.
  Håbet med projektet er, at odderen på sigt igen kan forekomme på egnede levesteder på hele Sjælland med omkringliggende øer. I sidste halvdel af 1950’erne er der kendskab til, at den i Roskilde Kommune fandtes omkring Gundsømagle Sø/Værebro Å samt Store Kattinge Sø-området.
  Der er ikke udgifter forbundet med at indtræde i projektgruppen, men hvis der udsættes odder i kommunen, vil der være udgifter til at etablere faunapassager under veje for at mindske risikoen for, at den bliver kørt ned. Uanset om odderen bliver udsat i kommunen ved projektet eller spreder sig hertil fra andre udsætningssteder, vil det bidrage til biodiversiteten i kommunen og fantastiske naturoplevelser for borgerne.
  Der vil ikke med en tilbagevendende bestand af oddere blive behov for indskrænkninger af erhvervsinteresser, jagt, fiskeri, sejlads på vandløb og søer, eller andre rekreative interesser. Odder kan i nogle tilfælde blive opfattet som konflikt-art i forhold til lystfisker-interesser, men vandløb med store rekreative fiskeinteresser i Jylland huser i dag også oddere.
  Inden der kan ske udsætning, skal der foreligge tilladelse fra Miljøstyrelsen og fra de respektive ejere, hvor odderen udsættes. Efter planen skal udsætningen begynde i sidste halvdel af 2020 og fortsætte i en 5-årig periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 eller i de følgende år, da udgifterne til faunapassager finansieres inden for det eksisterende budget.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 55

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede, at alle relevante aktører skal inddrages i den videre fase.

 • Pkt. 56 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 56

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 56

  Movia - der optages en sag om køreplaner på busstoppesteder på næste møde.

 • Pkt. 57 Eventuelt

  Pkt. 57

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-04-2019, pkt. 57

  1. Hove Å
  2. Bus Vor Frue - Østervang
  3. +Trafik
  4. FMU deltager ½ time på mødet i maj.