You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 2, 2020 - 08:00
Sted: Loungen i rådhusets kantine
 • Pkt. 85 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 85

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 85

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 86 Temadrøftelse - oplæg om bæredygtig mobilitet

  Oplaeg_om_Baeredygtig_mobilitet_-_KMU.pdf Idekatalog_over_indsatser_-_KMU.pdf

  Pkt. 86

  Temadrøftelse - oplæg om bæredygtig mobilitet

  Sagsnr. 325904 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2020 bestilt et oplæg om bæredygtig mobilitet, som udvalget skal drøfte på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. oplæg om bæredygtig mobilitet drøftes
  2. der på baggrund af drøftelsen udarbejdes en egentlig mobilitetsstrategi og handleplan med henblik på vedtagelse i 2. halvår af 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 3. marts 2020, punkt 41, og Plan- og Teknikudvalget på møde samme dag, punkt 38, de indledende tanker omkring oplæg om bæredygtig mobilitet. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne i de to udvalg udarbejdet vedlagte oplæg om bæredygtig mobilitet og tilhørende udkast til idekatalog over mulige indsatser.
  Oplægget om bæredygtig mobilitet indeholder en strategidel, der giver indblik i transportvaner samt status på, hvordan det går med udviklingen i den bæredygtige mobilitet. Udviklingen de seneste år går i retning af, at bilejerskabet stiger, at der køres mere i bil end tidligere, og at andelen der cykler falder. Hvis det ønskes at ændre på denne udvikling er der behov for at igangsætte yderligere indsatser, der kan fremme den bæredygtige mobilitet, som supplement til de allerede besluttede og udførte indsatser.
  Oplægget for bæredygtig mobilitet indeholder derfor mulige forslag til indsatser, der kan bidrage til at fremme den bæredygtige mobilitet i Roskilde fremover. Idekataloget kan ikke realiseres inden for det nuværende budget for området, og det skal ses som grundlag for en politisk drøftelse af retning og ambitionsniveau for en mobilitetsstrategi.
  Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af drøftelserne og fastlæggelse af budgetramme udarbejdes en mobilitetsstrategi og en handleplan med henblik på vedtagelse i 2. halvår af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis det ønskes at fremme den bæredygtige mobilitet og ændre på udviklingen, er der behov for at igangsætte yderligere indsatser, som supplement til de allerede besluttede og udførte. Hvis der skal igangsættes yderligere initiativer med udgangspunkt i idekataloget, er der behov for at tilføre nye midler til området.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 86

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 87 Strategi for ladeinfrastruktur

  Oplaeg_til_strategi_for_ladeinfrastruktur_-_KMU.pdf

  Pkt. 87

  Strategi for ladeinfrastruktur

  Sagsnr. 335296 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i Budget 2020 bestilt en strategi for, hvordan der skal arbejdes med ladeinfrastruktur til elbiler i Roskilde Kommune, samt hvem og hvor der skal investeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Oplæg til strategi for ladeinfrastruktur i Roskilde Kommune” godkendes, som grundlag for det videre arbejde

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2020 blev der bestilt en plan, for hvordan Roskilde Kommune skal arbejde med ladeinfrastruktur til elbiler, som en del af den grønne omstilling. På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 7. november 2019, punkt 185, blev det ligeledes besluttet at igangsætte en dialog med leverandører af ladeinfrastruktur.
  Forvaltningen har på baggrund af de politiske beslutninger udarbejdet et oplæg til strategi for ladeinfrastruktur. Strategien synliggør behovet for ladeinfrastruktur i Roskilde Kommune med udgangspunkt i beregninger, som DTU har foretaget for Dansk Elbilalliance.
  For at nå det nationale mål om, at 40 pct. af bilejerne har elbil i 2030 (svarende til 15.000 elbiler i Roskilde Kommune), skal et meget stort antal ladestandere opstilles i de kommende år. Der skelnes mellem tre typer: Opladning hjemme, opladning på destination og opladning på farten.
  For den del af opladningen, der foregår hjemme, viser analysen, at 66 % af borgerne principielt har mulighed for opladning på deres egen grund. Derudover kan en stor del af opladningen blive dækket på private arealer ved fx boligforeninger og på arbejdspladsen. Kun 4 % vurderes at have behov for opladning på offentlige arealer. Ladestanderbekendtgørelsen, som trådte i kraft 10. marts 2020, udstikker minimumskrav til etablering og forberedelse af ladeinfrastruktur på private og semi-offentlige arealer inden 2025. Der skal arbejdes for, at disse arealer kan benyttes til natladning for borgere, der ikke har mulighed for opladning på egen grund.
  Oplægget peger på tre strategiske indsatsområder, der kan bidrage til at øge tilgængeligheden af ladestandere og dermed bidrage til at understøtte omstilling til elbiler:

  1. Klynger af ladestandere på offentlige parkeringsarealer
  2. Dobbeltudnyttelse af kommunale ladestandere
  3. Partnerskaber der sikrer handling

  Hvis Roskilde Kommune ønsker at fremme overgangen til elbiler, vil det være muligt at fremskynde investeringer og initiativer på de tre områder. Strategien peger på, at et projekt med ladestandere i Roskilde Havn, kan sættes i gang hurtigt og vil være et naturligt første skridt. Der udestår en kortlægning og økonomisk vurdering af yderligere investeringer i området.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 87

  Godkendt som grundlag for udarbejdelse af strategi.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 88 Udbudsgrundlag for tværkommunale buslinjer

  Notat_fra_Movia_Udbudsgrundlag_A20.pdf Omkostning_per_trafikejer_for_groen_omstilling_i_A20.pdf

  Pkt. 88

  Udbudsgrundlag for tværkommunale buslinjer

  Sagsnr. 328464 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udbudsgrundlaget og muligheden for el-busdrift på en række tværkommunale buslinjer skal besluttes i en fremrykket proces i Movias udbudspakke A20.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udbudsgrundlaget for buslinjerne 207, 226E, 227, 231E, 233, 236 og 98N godkendes, herunder, at
  2. buslinjerne udbydes som emissionsfrie busser (elbusser eller brintbusser) med option på fossilfrihed (fx biodiesel eller biogas)
  3. buslinjerne udbydes med nuværende betjening og med en kontraktlængde på 10 + 2 år.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  En række tværkommunale buslinjer, som finansieres af flere kommuner herunder Roskilde, skal i udbud som del af udbudspakken A20. For en del af linjerne ønskes udbudsgrundlaget besluttet senest 26. juni 2020. Årsagen er, at staten har oprettet en ny pulje, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland vil søge om statslig medfinansiering til, at linje 230R udbydes som emissionsfri (elbusser eller brintbusser).
  For at opnå den bedste mulighed for synergieffekt og en konkurrencedygtig pris, anbefaler Movia, at en række tværkommunale buslinjer udbydes i samme udbudspakke sammen med 230R. Det drejer sig om buslinjerne 207, 226E, 227, 231E, 233, 236, som finansieres af Lejre og Roskilde kommuner samt natbussen 98N. Linje 207, der forbinder Lejre Station med Roskilde Station og betjener Sankt Hans og Boserup Skov, er den linje med flest køretimer, og den betjener ca. 255.000 passagerer årligt. Roskilde Kommune betaler et årligt tilskud til linjen på ca. 2,2 mio. kr. De seks andre buslinjers tilskudsbehov udgør i alt ca. 0,6 mio. kr. årligt for Roskilde Kommune, og de har i alt ca. 217.000 passagerer årligt.
  Linje 230R har ca. 813.000 passagerer årligt på hele linjen. Selv om Roskilde Kommune ikke medfinansierer linjen, så vil emissionsfri kørsel på linjen gavne borgerne i Roskilde, da den har endestation på Roskilde Station. Forvaltningen følger Movias anbefaling om, at alle linjerne i udbudspakken udbydes som emissionsfrie busser og med option på fossilfrihed (biodiesel eller biogas) samt, at kontraktlængden udgør 10 + 2 år for at give de bedst mulige vilkår til operatørerne.
  Udbudsgrundlaget for resten af buslinjerne i A20 (bl.a. linje 215) skal besluttes i oktober 2020. Driftsstart på alle buslinjerne i A20 er december 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Den teoretiske årlige merudgift for Roskilde Kommune ved valg af emissionsfrie busser på alle linjerne samlet sammenlignet med dieselbusser har Movia beregnet til ca. 0,47 mio. kr. årligt. Dette er inklusiv linje 215, som der ikke skal tages beslutning om i denne sag. Movia har ikke beregnet den teoretiske merudgift uden linje 215, men den vil være lavere end ovenstående, da 215 udgør ca. 1/3 af den samlede udgift til linjerne samlet. Der er mulighed for, at udgiften bliver mindre eller større. Hvis udbuddet bliver dyrere end forventet, er der mulighed for at vælge en billigere option på fossilfrie busser. En eventuel ændring i udgifterne til linjerne vil først skulle indregnes med halv virkning i budgettet for 2022. Med det nuværende budget for busdriften vil en merudgift på 0,3 - 0,4 mio.kr. årligt være inden for den normale usikkerhed på de årlige driftsomkostninger, og de forventes derfor at kunne afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 88

  Godkendt med den bemærkning, at Roskilde Kommune vægter højt, at det ender med et valg af emissionsfri busser.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 89 Opdatering af Klimatilpasningsplan

  Opdateret_handleplan_-_KMU.pdf

  Pkt. 89

  Opdatering af Klimatilpasningsplan

  Sagsnr. 332957 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en opdatering af handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den opdaterede handleplan for perioden 2020-2023 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 29. maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan. Klima- og Miljøudvalget og byrådet har den 29. maj 2019, vedtaget den seneste revision af Handleplanen for klimatilpasning for perioden 2019–2022.
  Forvaltningen har udarbejdet den opdaterede handleplan for perioden 2020-2023, jf. bilag 1. I handleplanen er opstillet 26 indsatser, som skal sikre by og land mod forventede klimabetingede stigninger i nedbørsmængde og nedbørsintensitet samt stigende vandstand i fjorden. Indsatserne er opdelt i følgende 5 temaer:
  ̵ Bedre datagrundlag, Klimatilpassede byer, Det åbne land, Beredskab samt Formidling og lokalt ejerskab
  Fokus de kommende 4 år bliver at skabe et stærkt beslutningsgrundlag, så løsninger i risikoområder i kommunens byområder fastlægges og etableres på et kvalificeret grundlag. Endvidere anviser planen, hvor der allerede nu kan udføres indsatser, da problemet og løsningen er afklaret.
  Fors A/S har været en fast del af projektgruppen, og opdateringen er således udarbejdet i tæt samarbejde med Fors A/S.
  Opdateringen af handleplanen har reduceret antallet af indsatser fra 30 til 26. Indsatsen med at kortlægge ’strømningsveje på terræn’ er afsluttet og anvendes nu i den videre klimatilpasning og i den daglige forvaltning. Indsatsen ’Roskilde Bys kilder’ er afsluttet og vil indgå i det videre arbejde med indsats 6 og en evt. ombygning af Vikingeskibsmuseet. To tidligere indsatser vedrørende planlægning og formidling er nu lagt ind under henholdsvis indsats 5 og 25, som også omhandler planlægning og formidling.
  Den centrale indsats i planen er indsats 5, hvor modelberegninger af oversvømmelser fra kloakker til terræn sammenholdes med overløb fra kloakker til fjorden og vandløb med henblik på en samlet prioritering af tiltag, der kan reducere begge dele. Prioriteringen skal være fortløbende, og resultere i årlige investeringer hos Fors A/S på op til 30 mio. kr. De foreløbige modelresultater af oversvømmelser fra kloak til terræn i Roskilde bymidte i indsats 5 understøtter ikke et behov for at omlægge regnvandshåndteringen fra kloakker til åbne render på terræn, som der ellers var fokus på i forrige version fra maj 2019. I stedet vil fokus i hele kommunen være på nedsivning, tilbageholdelse på grønne arealer samt, hvis dette ikke er en mulighed, udbygning af eksisterende rør og bassiner. De konkrete projekter vil udspringe af den samlede prioritering i indsats 5.
  Der planlægges en mere omfattende revision af klimatilpasningsplanen i 2021, herunder høring, såfremt der er behov herfor.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt. Udgangspunktet er, at der gennemføres projekter og indsatser, som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 89

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 90 Anvendelse af Klimafonden 2020

  Ansoegninger_Klimafonden_2020.pdf

  Pkt. 90

  Anvendelse af Klimafonden 2020

  Sagsnr. 200252 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilliges midler fra Klimafonden 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. Klimarådets forslag om bevilling af 93.713 kr. fra Klimafonden 2020 til projektet ”Læringsrum med lokalt afsæt om cirkulær brug af ressourcer” godkendes.
  2. Klimarådet, på baggrund af dialog med ansøger, får kompetencen til at bevillige et reduceret beløb på 106.287 kr. til projektet ”Klimagunstigt ferieliv i Roskilde”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er årligt 200.000 kr. i Klimafonden, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter efter forslag fra Klimarådet.
  Der er indsendt 4 ansøgninger til Klimafonden 2020 (er vedhæftet). Klimarådet har på møde den 18. maj 2020 besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges 93.713 kr. til projektet ”Læringsrum med lokalt afsæt om cirkulær brug af ressourcer”.
  Klimarådet foreslår desuden, at forvaltningen går i dialog med ansøgeren bag projektet ”Klimagunstigt ferieliv i Roskilde” om mulighederne for at gennemføre projektet i en tilpasset form til et reduceret budget på 106.287 kr. (oprindeligt ansøgt beløb er 148.700 kr.).
  Fors A/S gav på Klimarådsmødet udtryk for, at de ønsker at tage kontakt til ansøgeren bag projektet ” Formidling af bynatur - Hvorfor er bynatur vigtigt for klimaet?” om at indgå et samarbejde.
  Klimarådet bad desuden forvaltningen om at kontakte ansøgeren bag projektet ”Garderobebevægelsen” med henblik på at opfordre til at indsende opsamling efter projektets fase 1 og 2 (som allerede har fået tildelt midler fra Miljøpuljen Roskilde) og eventuelt ansøge til Klimafonden 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er i budgettet afsat 200.000 kr. til Klimafonden i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 90

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 91 Anvendelse af Skolepulje 2020

  Ansoegninger_Skolepuljen_2020.pdf Kriterer_Skolepulje_2020.pdf

  Pkt. 91

  Anvendelse af Skolepulje 2020

  Sagsnr. 327792 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet foreslår, at der bevilliges midler fra Skolepuljen 2020 til 4 projekter, og at de resterende midler overføres til ny ansøgningsrunde september 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. Klimarådets forslag om bevilling af samlet 80.674 kr. fra Skolepuljen 2020 til de 4 projekter på Lindebjergskolen: ”Plastforløb”, ”Insekternes hjem”, ”Affaldsspil (4 stk.) og ”Vandets kredsløb (1 bane)” godkendes.
  2. de 119.326 kr. overføres til ny ansøgningsrunde med frist den 1. september 2020.
  3. Klimarådet får kompetencen til at bevillige de resterende midler på Klimarådsmøde 16. september 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2020 er der afsat 200.000 kr. til en Skolepulje, som Klima- og Miljøudvalget tildeler til projekter efter forslag fra Klimarådet. Skolepuljen er en støtte til skolernes arbejde med verdensmålene.
  Der er indsendt 6 ansøgninger til Skolepuljen 2020 (er vedhæftet). Klimarådet har på møde den 18. maj 2020 besluttet at foreslå Klima- og Miljøudvalget, at der bevilliges samlet 80.674 kr. til projekterne:
  - 16.300 kr. til projektet ”Plastforløb”, ved Lindebjergskolen
  - 30.000 kr. til projektet ”Insekternes hjem”, ved Lindebjergskolen
  - 31.464 kr. til projektet ”Affaldsspil” (4 stk.) ved Lindebjergskolen
  - 2.910 kr. til projektet ”Vandets kredsløb” (1 bane) ved Lindebjergskolen.

  Klimarådet vurderer, at omstændighederne omkring corona kan have haft betydning for ansøgerfeltet. Klimarådet anerkender Lindebjergskolens store arbejde, men ønsker at give en ekstra ansøgningsmulighed til kommunens øvrige skoler. Derfor foreslår Klimarådet at det restende beløb i Skolepuljen 2020 på 119.326 kr. overføres til en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september 2020, og at Klimarådet får kompetencen til at bevillige midlerne, så de kan anvendes fra starten af skoleåret 20/21.

  For at støtte op om videndeling på tværs af skolerne suppleres kriterierne til Skolepuljen 2020 (de nuværende er vedhæftet) med:
  - ønske om beskrivelse af hvordan projekterne formidles til andre skoler og
  - der vil blive set positivt på ansøgninger med samarbejde på tværs af skolerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Midlerne til Skolepulje 2020 er samlet 200.000 kr. (dels restmidler på 140.000 kr. fra Klimafonden 2019 jf. beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. december 2019, punkt 171, dels 60.000 kr. fra de 1 mio. kr., der fra budget 2020 årligt er tilført klima- og energiområdet til klimaprojekter jf. beslutning i Klima- og Miljøudvalgets den 3. marts 2020, punkt 46.)
  Ved tildeling af midler fra Skolepulje 2020 til de 4 projekter vil der være 119.326 kr. tilbage i puljen i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 91

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 92 Ændret arealanvendelse

  Notat_om_aendret_arealanvendelse_maj_2020.pdf

  Pkt. 92

  Ændret arealanvendelse

  Sagsnr. 330044 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategisk Klima- og Energiplan og Grøn Blå Strategi sætter ændret arealanvendelse på dagsordenen med fokus på CO2-optag (nedbringe udledning) og samtidig at opnå naturværdier, grundvandsbeskyttelse og rekreative værdier. I denne sag fremlægges forvaltningens foreløbige arbejde og forslag til første indsatser på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. notatet ”Ændret arealanvendelse” drøftes og godkendes som ramme for forvaltningens indsats på området.
  2. der fremsendes blokforslag til budget 2021 om, at der fra og med 2023 udtages kommunale arealer af forpagtning svarende til en reduceret forpagtningsindtægt på op til 225.000 kr. årligt, og at de udtagede arealer omlægges til naturdrift med rekreativ værdi.
  3. der igangsættes et demonstrationsprojekt med opkøb af areal med henblik på etablering af bynær skov i samarbejde med lokalbefolkningen.
  4. der arbejdes videre med projekt i Salmosen med statslig finansiering.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Ændret arealanvendelse har værdi i flere perspektiver: Natur, grundvandsbeskyttelse, rekreation/motion og CO2-reduktion. Ændret arealanvendelse har været i fokus i mange år ift. sundhed, natur og grundvandsbeskyttelse, men er inden for de seneste år også blevet et tema i kommunernes arbejde for CO2-reduktion. Kommunens mål om CO2-neutralitet i 2040 er ambitiøst og kræver indsatser på alle områder. Forvaltningen har udarbejdet det vedhæftede notat ”Ændret arealanvendelse”, som behandler teamet i relation til Strategisk Klima- og Energiplan og Grøn Blå Strategi.
  Notatet præsenterer 3 indsatser på kort sigt, dvs. indenfor 2-3 år:
  - Omlægning af en del af kommunens bortforpagtede landbrugsarealer til naturdrift fra og med 2023. (arealet mellem Roskilde by, Svogerslev og Boserup Skov)
  - Et demonstrationsprojekt (erfaringsprojekt) med opkøb af areal til rekreativ skovdrift i samarbejde med lokalbefolkningen
  - Igangsættelse af forprojekt for lavbundsprojekt ved Salmosen (under statslig finansieringsordning)
  De 3 projekter vil give værdifulde erfaringer til indsatsen på længere sigt.
  Herudover præsenterer notatet en ramme og muligheder for indsatser på længere sigt, som løbende skal tilpasses udviklingen og erfaringsdannelsen på nationalt plan (herunder rammer for det nationale jordfordelingsprojekt, som forventes fastlagt inden for en kortere tidshorisont) – og kan realiseres i større eller mindre udstrækning afhængig af mulighed for kommunal medfinansiering og statslige støtteordninger.
  Forvaltningen igangsætter endvidere en juridisk udredning af muligheder for crowdfunding i forhold til lokale natur- og skovprojekter. Det vil kunne være relevant både i forhold til skovrejsning i Himmelev og den sydlige del af kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Forslaget om at reducere forpagtningsindtægten med op til 225.000 kr. fra og med budget 2023 foreslås fremsendt til budgetforhandlingerne som et blokforslag. Forslaget om at etablere et demonstrationsprojekt med opkøb og skovrejsning forventes at kunne gennemføres for 2,5-3,5 mio. kr., og vil kunne finansieres af de 2,5 mio. kr. i 2020, som byrådet den 29. april 2020, punkt 98 godkendte til arealopkøb/skovrejsning suppleret af midler fra Grøn Blå Strategis anlægsbevilling og eventuelt skovfonde. Der vil blive fremlagt en sag om anlægsbevilling for de 2,5 mio. kr., når konkret købsaftale skal godkendes politisk. Klima- og Miljøudvalgets indtægter fra ”flyafgift” vil også kunne indgå som finansiering i dette projekt.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 92

  Udvalget godkender forvaltningens indstilling og understreger, at ændret arealanvendelse skal ske efter frivillige aftaler og under hensyn til den private ejendomsret.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 93 Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Tillaeg_nr._3_til_vandforsyningsplan_2018-2025.pdf

  Pkt. 93

  Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Maglemosens Vandværk ønsker at lade Fors A/S overtage forsyningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet tillæg nr. 3 til vandforsyningsplanen, da Maglemosen Vandværk på generalforsamlingen har besluttet at nedlægge vandværket og lade Fors A/S overtage vandforsyningen. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1.
  Maglemosens Vandværk og Fors A/S er enige om overtagelsen. Fors A/S overtager kun forsyningsområdet og ikke Maglemosens Vandværks behandlingsanlæg eller indvindingsboring. Maglemosens Vandværk skal derfor sløjfe disse anlæg.
  Tillægget omfatter en ændring af forsyningsgrænserne samt en angivelse af, hvilke ejendomme, som tilsluttes Fors A/S, samt hvor tilkobling af Fors forsyningsledning og Maglemosens eksisterende forsyningsledninger kommer til at forløbe.
  Klima- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 31. marts 2020, punkt 63, at forslag til tillægget blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 1.-29. april 2020. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Forvaltningen har ikke modtaget nogen bemærkninger.
  Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 93

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 94 Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Tillaeg_nr._4_til_vandforsyningsplan_2018-2025.pdf

  Pkt. 94

  Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Fors A/S ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet tillæg nr. 4 til vandforsyningsplanen, da Fors A/S har oplyst, at de ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1.
  Nedlæggelsen af vandværket skyldes vedvarende problemer med bakterier i rentvandsbeholderne, som ikke har været mulige at løse på trods af gentagne forsøg. Ågerup forsynes i dag fra Hornsherredværket i Lejre, som Fors A/S ejer. Hornsherredværket har rigelig kapacitet til at levere vand til Ågerups forsyningsområde. Vandforsyningsboringerne, som er knyttet til Ågerup-Tågerup Vandværk, vil blive sløjfet, og vandværk og grund afhændes.
  Klima- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 31. marts 2020, punkt 64, at forslag til tillægget blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 1.-29. april 2020. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Forvaltningen har ikke modtaget nogen bemærkninger.
  Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 94

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 95 Tilladelse til vandindvinding fra grusgravsø i Glim Grusgrav

  Udkast_til_tilladelse_til_vandinddrivning_fra_grusgravsoe_i_Glim_Grusgrav.pdf

  Pkt. 95

  Tilladelse til vandindvinding fra grusgravsø i Glim Grusgrav

  Sagsnr. 286449 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  NCC har søgt om tilladelse til at indvinde 255.000 m3 grundvand årligt fra gravesø i Glim Grusgrav. Vandindvindingens formål er bekæmpelse af støv og vask af opgravede materialer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

  1. udkast til tilladelse jf. bilag 1 sendes i partshøring.
  2. forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i sagen efter endt partshøring, såfremt forvaltningen vurderer, at der ikke er indkommet væsentlige nye oplysninger, som følge af høringen.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  NCC har en ansøgt om tilladelse til indvinding af 255.000 m3 grundvand årligt fra gravesø på matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Glim Grusgrav i forbindelse med støvbekæmpelse ved råstofindvinding samt vask af opgravede materialer. Roskilde Kommune har tidligere afgivet høringssvar til råstofansøgningen, se Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2018, punkt 132.
  Da grusgraven ligger på tværs af kommunegrænsen mellem Roskilde og Lejre, har forvaltningen i samarbejde med Lejre Kommune udarbejdet et udkast til vandindvindingstilladelse i henhold til vandforsyningslovens § 20, se bilag 1. I udkastet til tilladelsen stilles der blandt andet vilkår om måling og indberetning af de indvundne vandmængder samt vilkår om pejling af grundvandsstanden.
  For at kunne nå at meddele de fornødne tilladelser jf. samordningsprincippet, beder forvaltningen om godkendelse til at sende udkastet i minimum 14 dages partshøring samt om bemyndigelse til at kunne meddele endelig tilladelse, såfremt der i høringsperioden ikke indkommer væsentlige bemærkninger.
  Jf. gældende delegationsplan har Klima- og Miljøudvalget beslutningskompetencen i forhold til godkendelse af tilladelser efter vandforsyningslovens § 20 til vandindvinding på 50.000 m3 pr. år og derover.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 95

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2. stillede Henrik Stougaard (Ø) følgende ændringsforslag: "På grund af sommerferieperioden bemyndiges forvaltningen i denne konkrete sag til at

  træffe afgørelse i sagen efter endt partshøring, såfremt forvaltningen vurderer, at der ikke er indkommet væsentlige nye oplysninger, som følge af høringen.". For forslaget stemte A, B, C, O og Ø. Imod stemte Marianne Kiærulff (V). Forslaget blev godkendt.

  Marianne Kiærulff (V) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning under punkt 2, men finder at afgørelsen skal træffes af udvalget.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 96 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. affaldsordning

  Pkt. 96

  Anmodning om optagelse af sag vedr. affaldsordningen

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få optaget en sag på Klima- og Miljøudvalgets møde om affaldsordning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få optaget en sag på Klima- og Miljøudvalgets møde vedrørende affaldsordningen.
  ”DF ønsker en drøftelse af affaldsordningen med særligt henblik på situationen i boligforeninger som f.eks Parkvænget, hvor Dagbladet (15.5) har skildret, at visse beboere ser stort på reglerne. Men problemet gør sig også gældende mange andre steder, og navnlig er der to problemer:

  1. Restaffald i alm. poser smides i spand til bioaffald.

  2. Storskrald som f.eks kontorstole og standerlamper smides i spande til restaffald.
  Sidstnævnte bør evt kunne løses ved hjælp af mindre “huller” på spanden, så kun poser af mindre omfang passer ind.

  Førstnævnte evt. gennem sanktioner.

  Foruden dette ønskes det overordnet oplyst, hvilke sorteringsproblemer, der generelt gør sig gældende, målt i forhold til de forskellige boligtyper og evt. socioøkonomiske/geografiske faktorer. ”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 96

  Udvalget drøftede, at der er et problem i nogle områder med delt affaldshåndtering og ønsker forelagt en sag om, hvordan der arbejdes med området og med inddragelse af erfaringer fra andre dele af landet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 97 Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Klima-_og_Miljoeudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_2021_juni-moedet.pdf Takster_for_Klima-_og_Miljoeudvalget_for_budget_2021_juni-moedet.pdf Blokliste_KMU.pdf Bloktekster_KMU.pdf

  Pkt. 97

  Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 334833 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Klima- og Miljøudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2021 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 90,7 mio. kr., mens der indgår anlæg for 3,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år erstattet af drøftelser vedr. budget 2021- 2024 på Økonomiudvalgets og byrådets møder i maj samt et minisommerseminar den 18. juni.

  Særlige forhold vedr. Klima- og Miljøudvalget

  Der henvises til det vedhæftede notat vedrørende udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører budgettet for 2021, som besluttes i byrådet i oktober 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 97

  Indledningsvis blev det oplyst, at den foreslåede takst vedr. rotter ikke er opdateret i takstbladet med den takst, som er oplyst i budgetnotatet. Det vil blive rettet.
  Godkendt.
  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes blokforslag om bæredygtig mobilitet, elladestandere, ændret arealanvendelse, pulje til øget skovrejsning/natur, bus 201A (øget weekendfrekvens lørdag eftermiddag).
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 98 Anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

  Pkt. 98

  Anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

  Sagsnr. 332508 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af aftale indgået den 26. marts mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Grøn Blå Strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at, der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 til Grøn Blå Strategi finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.
  Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193 muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.
  I denne sag ansøges om anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi. Det foreslås at øge budgettet i 2020 fra 1,7 mio. kr. (blok 6.A.1) til 3,2 mio. kr. helt konkret til det vandløbs- og naturgenopretningsprojekt som aktuelt er igangsat ved Gedebæksrenden og Langvad Å systemet med statslig medfinansiering. Statens yder et betydeligt tilskud til projektet. Det er et projekt der har været arbejdet længe for at kunne realisere, og som vil have mange positive effekter ift. biodiversitet, vandkvalitet og rekreative værdier. Der er aftaler med grundejere, projekt er færdigtegnet og ligger klar til etablering, men det har vist sig dyrere end først antaget, bl.a. fordi der skal etableres faunapassager. Ved at fremrykke 1,5 mio. kr. vil der kunne opnås et rigtig godt projekt for natur og biodiversitet. Hvis midlerne ikke fremrykkes, vil det betyde at der skal findes besparelser i projektet, hvilket konkret betyder, at der ikke kan gennemføres det projekterede antal slyngninger på åen samt en faunapassage under Boserupvej. Forslaget fører til reduktion i budgettet i følgende år.

  Økonomi

  Sagen medfører udgifter på 1,5 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 1,5 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.
  De 1,7 mio. kr. i 2020, som fremgår af det vedtagne anlægsbudget, er frigivet af byrådet den 29. april 2020, punkt 102. Med indstillingen i denne sag er der således 3,2 mio. kr. til rådighed i 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020 - 2023:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020 2021 2022 2023
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.200 -1.700 -1.200 -1.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500 0 0 0
  Finansiering:
  Lån -1.500 0 0 0

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 98

  Anbefales.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 99 Orientering om økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften

  Notat_fra_Movia_den_oekonomiske_konsekvens_per_kommune.pdf Notat_fra_Trafikselskaberne_i_Danmark_om_situationen_som_foelge_af_corona.pdf

  Pkt. 99

  Orientering om økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften

  Sagsnr. 332278 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som følge af de faldende passagerindtægter og øgede krav til rengøring under Corona epidemien har trafikselskabet Movia estimeret, at merudgiften for Roskilde Kommune vil blive på 13 mio. kr. i 2020. Trafikselskaberne i Danmark (herunder Movia) har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner forhandlinger med staten om en kompensation for merudgifterne.
  Movia anbefaler, at kommuner og regioner planlægger busdriften uændret, da det forventes at kommunerne eller at trafikselskaberne direkte vil blive kompenseret fuldt ud for merudgiften.

  Økonomi

  Såfremt staten ikke vil kompensere for merudgiften vil det medføre en
  forværring af kassebeholdningen på op til 13 mio. kr. i 2021, da merudgiften først vil blive opkrævet i forbindelse med efterreguleringen af betalingen til Movia. Der vil ligeledes komme en merudgift i de følgende år.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 99

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets orientering.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 100 Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  Handleplan_-_Groen_Blaa_Strategi_2021-2024_-_KMU.pdf

  Pkt. 100

  Orientering om handleplan for Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 332309 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdateret handleplan for Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplan for Grøn Blå Strategi.
  Grøn Blå Strategi sikrer det langsigtede perspektiv på den videre udvikling af kommunen inden for det grønne og blå.
  Handleplanerne for alle kommunens byudviklingsstrategier opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2021.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 100

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 101 Orientering om at råstofgravetilladelse Vindinge Nord er påklaget

  Region_Sjaellands_bemaerkninger_til_klagenaevnet_incl._klagen.pdf Partsbemaerkninger_fra_Roskilde_kommune_klage_raastofgravning_Vindinge_nord.pdf Roskilde_kommunes_hoeringssvar_til_Region_Sjaelland_d._27.02.2020.pdf

  Pkt. 101

  Orientering om at råstofgravetilladelse Vindinge Nord er påklaget

  Sagsnr. 317138 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget orientering om, at Region Sjællands råstofgravetilladelse for Vindinge Nord er påklaget.
  Beslutningskompetence
  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland traf den 2. april 2020 afgørelse om vilkår for Nymølles fortsatte råstofgravning i Vindinge Nord.
  Forvaltningen har fra Miljø-og Fødevareklagenævnet modtaget orientering om, at tilladelsen er blevet påklaget af grusgravens naboer. Regionen har afgivet bemærkninger til klagenævnet.
  Fristen for bemærkninger til klagen er af klagenævnet sat til den 25. maj 2020, og forvaltningen har fremsendt Roskilde Kommunes bemærkninger til sagen, tidligere fremsendt til Region Sjælland den 27. februar 2020, til klagenævnet.
  Klagen har som udgangspunkt opsættende virkning for den videre grusgravning i Vindinge Nord, men Region Sjælland har bedt klagenævnet tage konkret stilling til om dette er tilfældet i den aktuelle sag. Klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse om, hvorvidt klagen har opsættende virkning.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 101

  Det blev oplyst, at klagenævnet netop har afgjort, at klagen ikke har opsættende virkning.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 102 Orientering om status for Vandråd 2019-20 om prioritering af indsatser til fysiske forbedringer af vandløb i kommende vandområdeplaner

  Pkt. 102102

  Orientering om status for Vandråd 2019-20 om prioritering af indsatser til fysiske forbedringer af vandløb i kommende vandområdeplaner

  Sagsnr. 280954 Klima- og Miljøudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Vandrådet rådgiver kommunerne om prioritering af indsatser til fysiske forbedringer af vandløb i de kommende vandområdeplaner. Forvaltningen har foreslået indsatser ved hjælp af to virkemidler hhv. ”udlægning af groft materiale” og ”plantning af træer”. Udvalget skal godkende kommunens endelige forslag, inden det sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har hhv. den 5. november 2019, punkt 163, og den 3. december 2019, punkt 165, godkendt etablering af nyt vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Vandrådet rådgiver kommunerne i prioritering af indsatser til fysiske forbedringer af de vandløb i de kommende vandområdeplaner 2021-27. Vandrådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning på baggrund heraf. Samarbejdet mellem vandråd og kommuner inden for hvert hovedvandopland tilrettelægges af en sekretariatskommune. Næsten alle vandløb i Roskilde Kommune ligger i hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord, mens ét vandløb ligger i hovedvandoplandet til Køge Bugt. Sekretariatskommunen for de to hovedvandoplande er hhv. Egedal Kommune og Køge Kommune.
  Regeringen har afsat en foreløbig økonomisk ramme for indsatsen i hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord på ca. 13 mio. kr. til forbedring af ca. 87 km vandløb og fjernelse af fem spærringer. I hovedvandoplandet til Køge Bugt er der afsat ca. 7,3 mio. kr. til forbedring af ca. 50 km vandløb og fjernelse af tre spærringer.
  Som oplæg til vandrådet for hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord har kommunerne stillet forslag om indsatser. Roskilde Kommune foreslår indsatser i ca. 13,4 km vandløb med en samlet skønnet udgift på ca. 1,3 mio. kr. Indsatserne ligger i Hove Å, Maglemose Å, Øde Has-truprenden, Langvad Å og Bregnetved Å og består primært af virkemidlerne ”udlægning af groft materiale” og ”plantning af træer”. Det planlægges at foreslå lignende indsatser i 4 km af Skensved Å hovedvandoplandet til Køge Bugt.
  Når vandrådet har afsluttet sit arbejde, fremsender det forslag til indsatser som rådgivning til kommunen. Herefter beslutter Klima- og Miljøudvalget, hvilket forslag til indsatser, som skal sendes til Miljø- og Fødevareministeriet, som derefter træffer afgørelse om den endelige indsatsplan. Senest 11. november 2020 skal sekretariatskommunen sende det samlede forslag til ministeriet. Dette er to måneder senere end oprindeligt planlagt, hvilket skyldes corona-epide-mien, som har hæmmet vandrådenes mulighed for at mødes. Ud over forslag til indsatser skal kommunen bidrage til en miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ministeriet vil gennemgå kommunernes forslag til indsatser i forhold til at indarbejde dem i udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter som del af udkast til vandområdeplanerne 2021-2027, der skal i seks måneders offentlig høring. Ministeriet vil gå i dialog med EU-Kommissionen om at udskyde den oprindelige start for høring (22. december 2020) til senere.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 102

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 103 Orientering om spildevandsoverløb til Gadstrup Mose (opfølgning)

  Pkt. 103

  Orientering om spildevandsoverløb til Gadstrup Mose (opfølgning)

  Sagsnr. 322196 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen kommer med en opfølgende orientering om sag vedr. spildevandsoverløb fra Gadstrup Renseanlæg til Gadstrup Mose.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag er tidligere blevet behandlet som orienteringspunkt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. oktober 2019, punkt 141, og forvaltningen vender hermed tilbage med en afsluttende orientering.
  Forvaltningen orienterede tidligere om en række vedvarende overløbshændelser fra Gadstrup Renseanlæg, der ejes og drives af Fors A/S. Disse spildevandsoverløb var angiveligt årsag til, at der blev observeret fiskedød i Gadstrup Mose henover sommeren 2019. I den forbindelse konstaterede forvaltningen, at der var foregået langt flere spildevandsoverløb, fra Gadstrup Renseanlæg til mosen, end den gældende udledningstilladelse tillader. Da det er Miljøstyrelsen, der jf. §66 i miljøbeskyttelsesloven er tilsynsmyndighed over for den slags udledninger blev sagen straks anmeldt og viderebragt til Miljøstyrelsen. Af §68 i miljøbeskyttelsesloven fremgår det at ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning”. Roskilde Kommune har herefter afventet Miljøstyrelsens afgørelse i henhold til denne bestemmelse.
  Miljøstyrelsen har i en mail af den 30. marts 2020, til Roskilde Kommune, vurderet ”at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for udstedelse af påbud om genopretning”. Miljøstyrelsen har således ikke i sinde, at kræve Gadstrup Mose genoprettet, og henleder i den sammenhæng opmærksomheden på, at Fors A/S nu lader til at have fået styr på overløbshændelserne, idet Fors A/S oplyser, at der ikke har været overløb til mosen siden den 22. august 2019.
  For så vidt angår forvaltningens mulige anvendelse af bestemmelserne i miljøskadeloven, har disse vist sig ikke at være relevante. Årsagen hertil er, dels at Gadstrup Mose ikke er et målsat vandområde jf. gældende Vandområdeplaner, dels at en evt. miljøskade over for sortternen, områdets eneste habitatart, ikke er relevant, idet Miljøstyrelsen, ved den seneste revision af de danske fuglebeskyttelsesområder har fjernet sortternen som udpegningsart for Gadstrup Mose.
  Med henvisning til tilsynsmyndighedens (Miljøstyrelsens) afgørelse i sagen, og Fors A/S fortsatte ønske om på længere sigt at afskære spildevandet fra Gadstrup Renseanlæg til Viby Renseanlæg, finder forvaltningen ikke grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til Gadstrup Mose.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 103

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 104 Orientering om forvaltningens implementering af BNBO-bekendtgørelsen

  Pkt. 104

  Orientering om forvaltningens implementering af BNBO-bekendtgørelsen

  Sagsnr. 213655 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for implementering af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (BNBO-bekendtgørelsen).

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2020, punkt 51, orienterede forvaltningen om ikrafttrædelsen af den nye BNBO-bekendtgørelse (bek. nr. 1476) pr. 1. januar 2020.
  Forvaltningen har efter bekendtgørelsens ikrafttræden arbejdet med at afklare omfanget af opgaver, og hvordan de konkret skal udmøntes og løses, så kommunen overholder bekendtgørelsens forpligtigelser. Denne gennemgang har rejst en række spørgsmål og medført et behov for en række beslutninger, som bl.a. har betydning for, hvordan bekendtgørelsen udmøntes, omfanget af opgaver, herunder hvordan der skal foretages risikovurderinger samt hvad grundlaget for eventuelle frivillige aftaler med lodsejere, der har et erhvervsmæssigt brug af pesticider inden for et BNBO, skal være.
  På nuværende tidspunkt foreligger ”Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder” kun i en høringsversion, og vejledningen afklarer ikke mange af de spørgsmål, som bekendtgørelsen rejser, men lægger i flere tilfælde op til, at det er kommunen, som skal foretage valget.
  Forvaltningen planlægger at afholde et orienterings- og dialogmøde for repræsentanter fra landbrugsorganisationer og vandværker, hvor forvaltningen vil præsentere, hvordan opgaven generelt set tænkes løst. Forvaltningen vurderer, at et sådant møde bedst afholdes i en form, hvor repræsentanterne er fysisk tilstede. Hvornår mødet kan afholdes, afhænger af myndighedernes udmeldinger om genåbning og forsamlinger i forhold til covid-19.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet supplere ovennævnte med en præsentation af de væsentligste punkter i bekendtgørelsen, og hvordan de kan udmøntes og løses. Det omhandler:
  - Risikovurdering
  - Aftaler med lodsejere under ekspropriationslignende vilkår
  - Erstatningsfastsættelse
  - Forventet ressourceforbrug i forhold til indgåelse af frivillige aftaler
  På baggrund af dialogen med de nævnte relevante parter, vil forvaltningen vurdere, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af et kort administrationsgrundlag, som i så fald skal forelægges byrådets behandling, da det bl.a. vil omfatte ekspropriationsgrundlaget, herunder grundlaget for indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 104

  Udsættes.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 105 Orientering om Grønt Regnskab 2019

  Groent_Regnskab_2019.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om Grønt Regnskab 2019

  Sagsnr. 335048 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2019.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 11. august 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO2 med 2% om året frem til 2025.
  Grønt Regnskab 2019 præsenterer årets energiforbrug samt den tilhørende CO2-udledning opgjort med både fast emissionsfaktor og variable emissionsfaktorer. Endvidere præsenteres status for Roskilde Kommunes klimamål om en CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035.
  De variable emissionsfaktorer tager højde for de gennemførte initiativer, som har ført til grønnere energi på lokalt, regionalt og nationalt plan. Dermed opnås et retvisende billede af situationen her og nu, for både el- og fjernvarmenettet. De variable CO2-emissionsfaktorer anvendes også til rapportering af status for en CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035.

  Status ved fast CO2-emissionsfaktor

  Årsresultatet for 2019 er ca. 15.800 ton udledt CO2 for Roskilde Kommune som virksomhed. Det resulterer i et samlet fald på 1 % i CO2-udledningen siden 2018. Siden 2007 er CO2-udledningen reduceret med 21 %.

  Status ved variable CO2-emissionsfaktorer

  Årsresultatet for 2019 er ca. 9.000 tons udledt CO2 for Roskilde Kommune som virksomhed. Det resulterer i et samlet fald på 12 % siden 2018, og et fald på 55 % siden 2007, hvor udledningen var ca. 20.000 tons CO2. Faldet fra 2018 til 2019 skyldes hovedsageligt en stigning i andelen af vedvarende energi i det nationale net, og dermed en lavere CO2-emissionsfaktor for el.

  Status for målet om CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035

  Udledningen i 2019 for Roskilde Kommune som virksomhed var ca. 9.300 tons CO2. Den mængde CO2, som Roskilde Kommune har fortrængt via køb af biogascertifikater og køb af vindmølleandele svarer til knap 3.300 ton i alt, med henholdsvis 3.000 tons fra naturgascertifikater og 300 tons fra vindmølleandele.
  Årsresultatet for en CO2-neutral kommune som virksomhed er dermed ca. 6.000 tons CO2. Det betyder, at Roskilde Kommune skal reducere eller facilitere et CO2-optag inden for kommunegrænsen på ca. 6.000 tons frem mod 2035 for at nå målet om neutralitet.
  Den samlede rapport til DN er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 105

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 106 Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 14. april og den 12. maj 2020

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_ARGO_14._april_2020.pdf Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_ARGO_12._maj_2020.pdf

  Pkt. 106

  Orientering om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 14. april og 12. maj 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 14. april og den 12. maj 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i ARGO I/S den 14. april og den 12. maj 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 106

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 107 Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. april 2020

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_FORS_den_21._april_2020.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. april 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. april 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i Fors A/S den 21. april 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 107

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 108 Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 24. april 2020

  Referat_fra_bestyrelsesmoede_i_VEKS_24._april_2020.pdf

  Pkt. 108

  Orientering om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 24. april 2020

  Sagsnr. 326648 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget orienteres om bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 24. april 2020.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Som aftalt lægges referat af bestyrelsesmøde i VEKS I/S den 24. april 2020 frem til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 108

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 109 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 109

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 109

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 110 Eventuelt

  Pkt. 110

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 110

  Konkret sag.
  Forvaltningen forbereder en orienteringssag til et kommende møde om hvor og hvor hyppigt der er spildevandsoverløb i kommunen.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).